Календар знаменних та пам’ятних датСторінка2/12
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Червень


8 – 105-річчя від дня народження Івана Михайло-вича Кополовича, релігійного діяча, архієпископа, делегата I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України, члена Народної Ради. Народився в c. Олешник Виноградівського р-ну (1912-1990)
13 – 105-річчя від дня народження Івана Сте-пановича Продана, педагога, делегата I-го з’їзду На-родних Комітетів Закарпатської України. Народився в c. Горбки Виноградівського р-ну (1912-1972)
26 – 95-річчя від дня народження Івана Бігуна, репресованого народного поета. Народився в с. Велика Копаня (1922-2002)

Липень


2 – 65-річчя від дні народження поета Миколи Садового (1952)
3 – 20-річчя від дня заснування газети «Чорна гора» як громадсько-політичного видання. Згодом часо-пис було перереєстровано (20 трав. 1999 р.) як суспільно-релігійний тижневик (1997)
5 – 100-річчя від дня народження Миколи Ми-колайовича Данка, громадсько-політичного діяча, де-легата I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської Украї-ни. Народився в c. Сасово Виноградівського р-ну (1917-1999)
5 – 85-річчя від дня народження Боднара Івана Емериховича, лікаря, почесного громадянина м. Виногра-дова (1932)
15 – 30-річчя з дня відкриття картинної галереї у с. Петрово
29 – 110-річчя від дня народження Івана Васи-льовича Цупика, громадсько-політичного діяча, делегата I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. На-родився в c. Боржавське Виноградівського р-ну (1902-1979)

Серпень


12 – 95-річчя від дня народження Йосипа Андрі-йовича Данка, вченого, благодійника і громадського діяча, почесного члена товариства «Просвіта». Народився в c. Тросник Виноградівського р-ну (1922)
13 – 40-річчя від дня народження Михайла Пет-ровича Зана, кандидата історичних наук. Народився в с. Великі Ком’яти Виноградівського району (1977)
20 – 70-річчя від дня народження Мирона Васи-льовича Микуляка, художника у галузі монументаль-ного живопису та станкової графіки. Народився в c. Дро-тинці Виноградівського р-ну (1947-1993)

Вересень


16 – 110-річчя від дня народження Ловги Івана Івановича, учасника антифашистського підпілля, урод-женця с. Довге Іршавського району (1907-1990)
18 – 95-річчя від дня народження Ловги (Малета) Юлії Іванівни, однієї з перших зв’язківців розвідгруппи «Закарпатці» (1922-1990)
25 – 50-річчя від дня народження Йолани Кар-лівни Черкун, вченого-археолога, кандидата історичних наук. Народилася в c. Сасово Виноградівського р-ну (1967)

Жовтень


18 – 115-річчя від дня народження Михайла Ми-хайловича Мадяра, делегата I-го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. Народився в c. Великі Ком’яти Виноградівського р-ну (1902-1986)

Листопад


25 – 70- річчя від дня народження Василя Іва-новича Яреми, професора, науковця УжНУ. Народився в с. Фанчиково (1947)

Грудень


16 – 80-річчя від дня народження Миколи Ми-хайловича Горонгозо, самодіяльного художника. На-родився в c. Шаланки Виноградівського р-ну (1937-2014)

Цікаво знати


5-річчя від дня відкриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Берізка»
5-річчя від дня відкриття дегустаційної зали і музею леквару у с.Ботар
5-річчя від дня заснування фестивалю русинської культури
5-річчя від дня відкриття у Виноградові весільного салону «Ілдіка»
5-річчя від дня пробного запуску публічного Wi-Fi на центральній площі міста
5-річчя від дня відкриття нового торгівельного центру «Сіті» в стилі хай тек
5-річчя від дня відкриття пам’ятника святому Франциску
20-річчя від дня заснування ТзОВ «Ортекс ЛТД»
25-річчя від дня заснування ТОВ «Сандерс- Виноградів»
30-річчя від дня утворення районної організації ветеранів
40 – з дня відкриття пам’ятника Пушкіну у с. Пушкіно
60 – з дня відкриття бюста Т. Г. Шевченка (Вино-градів)
70- річчя – Виноградівському Духовому оркестру
90-річчя заснування с. Пушкіново Виноградівського р-ну вихідцями з верховинських сіл Волове, Синевир, Торунь (1927)
110-річчя від дня народження Адальберта Івано-вича Довбака, посла Сойму Карпатської України, учасника першого засідання Сойму Карпатської України 15 березня 1939 р., теолога. Народився в с. Веряця Виноградівського р-ну (1907-1988)
685-річчя від першої письмової згадки про с. Шалан-ки Виноградівського р-ну (1332)
755-річчя від першої письмової згадки про смт Коро-лево Виноградівського р-ну (1262)
755-річчя від першої письмової згадки про м. Сев-люш (нині м. Виноградів) (1262)

Січень: 15

Олаг Василь Іванович


85-річчя від дня народження Василя Івановича Ола-га, вченого, кандидата історичних наук, доцента УжНУ.

(1932-2012)

Василь Іванович Олаг народився 15 січня 1932 ро-ку в селі Сасово, що на Виноградівщині, в селянській родині. Навчався у місцевій початковій школі, Королів-ській «горожанці» (згодом семирічці) та Ужгородській СШ №1 ім. Тараса Шевченка.

По закінченню останньої у 1949 р. став студен-том історичного факультету Ужгородського державного (зараз національного) університету.

Одержавши у 1954 році диплом про вищу освіту, розпочав свою трудову біографію на посаді вчителя історії Вишківської СШ. Згодом трудився коректором За-карпатської обласної друкарні (1957-1960), вчителем Уж-городської середньої школи робітничої молоді №3 (1960-1961), навчався в аспірантурі Інституту історії АН СРСР (м. Москва) (1961-1964). У 1965-1993 роках пра-цював в Ужгородському університеті, де пройшов шлях від викладача до доцента кафедри нової і новітньої іс-торії. Захистив дисертацію, йому було присвоєно вчене звання доцента.

В останній період був доцентом кафедри міжна-родних відносин та країнознавства Закарпатської філії Київського славістичного університету.

Наукова спадщина В. І. Олага вирізняється не кількісними, а якісними показниками. Навчаючись в ас-пірантурі, він під керівництвом відомого вченого, про-фесора Р. А. Авербух почав досліджувати політичну іс-торію Угорщини на початку 20-х рр. ХХ ст. Багато пра-цював у зарубіжних та радянських архівах, опрацював опубліковані документи та наукову літературу. Усе це дозволило досліднику глибоко і комплексно вивчити обрану тему. Результати наукових пошуків він апробував, беручи участь у роботі наукових конференцій. Логічним наслідком роботи у згаданому напрямку став успішний захист у червні 1966 року кандидатської дисертації «Бо-ротьба класів і партій в Угорщині в 1919-1923 рр.»

Вона одержала схвальні відгуки відомих вчених-гунгарологів.

Історик досліджував також угорську револю-цію1848-1849 років. Займався він і проблемами крає- знавства. Зокрема, у виданні «Історія міст і сіл Україн-ської РСР: Закарпатська область» (Київ, 1982) був опуб-лікований його історичний нарис про Вари. Усі його публікації вирізняються високою науковістю, логічністю викладу матеріалу, аргументованістю висновків та узага-льнень.

Доцент В. І. Олаг був чудовим педагогом і мето-дистом. Він на високому фаховому рівні викладав сту-дентам-історикам нормативний курс «Новітня історія країн Європи і Америки», а також спецкурси: «Міжна-родні відносини після Другої світової війни», «Новітня історія Угорщини», «Актуальні питання історіографії Другої світової війни». А для студентів факультету ро-мано-германської філології читав курс «Сучасне стано-вище і економіка НДР, ФРН, Франції і Великобританії». Він чудово знав фактичний матеріал своїх дисциплін, був блискучим лектором.

Завжди заохочував пізнавальну активність сту-дентів, ставився до них з повагою. Був автором низки навчально-методичних праць. Брав активну участь у громадській роботі. Зокрема був лектором обласної ор-ганізації Всеукраїнського товариства «Знання», членом профбюро факультету, добросовісно виконував обов’яз-ки академнаставника студентських груп. До роботи під-ходив сумлінно і відповідально.

15 травня 2012 року, після тривалої хвороби по-мер відомий вітчизняний вчений, кандидат історичних наук, доцент.Джерельні приписи:

  1. Пам’яті доцента В. І. Олага //Науковий вісник Ужго-родського університету, серія «Історія», вип., 28, 2012, - с. 207-208.

  2. Олашин Микола Олаг Василь Іванович /М.Олашин //Олашин М. В. Історичний факультет Ужгородсь-кого національного університету: Бібліографічний довідник/Держ. вищий навч.заклад «Ужгород. нац. ун-т.»; Бібліогр. ред. О.Д.Закривидорога; Відп. за вип. І.О.Мандрик. – Ужгород: Гражда, 2010 – с. 177 – 178.

Січень: 18

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Календар знаменних та пам’ятних дат iconНаукова бібліотека календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2010. – 54...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2009. – 46...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconНіжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconЗарічне 2014 ббк 91 к 17 Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік
Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Зарічненська црб, методично-бібліографічний...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2014 рік
«Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на… рік» бібліотека видає з початку 60-х років ХХ століття
Календар знаменних та пам’ятних дат iconНаукова бібліотека календар знаменних та пам’ятних дат на 2010 рік дніпропетровськ  2009
Україні як державні чи професійні свята, перелік ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, перелік...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2016 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2015 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2015. – 74...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2016. – 61...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам'ятних дат м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік
Календар «Знаменні І пам'ятні дати м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік» інформаційний покажчик, який відображає хронологічний...
Календар знаменних та пам’ятних дат iconКалендар знаменних І пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рікБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка