Кіровоградський обласний навчально-виховний комплексСторінка1/17
Дата конвертації29.04.2018
Розмір2,68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс

(гімназія-інтернат - школа мистецтв)


Звіт-доповідь

директора Короткова А.Є.

про роботу облкомплексу

за 2012-2013 н. р.

Кіровоград 2013
Зміст

ВСТУП 5

І. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ 17

РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 17

У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 17

Структура облкомплексу 17

1.2. Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес 20

1.2.1. ПРЕДМЕТИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 21

1.2.2. ПРЕДМЕТИ 35

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ 35

1.2.3. ПРЕДМЕТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ 44

1.2.4. Школа мистецтв 45

1.2.5. Фізичне виховання (акробатика, гімнастика), 51

«Захист Вітчизни» 51

1.2.6. Очно-заочні підготовчі курси 52

для учнів 9 класів сільських шкіл області 52

1.2.8. Науково-методична робота 56

1.2.9. Психологічна служба 75

1.2.10. Бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ) 89

1.2.11. Наукове товариство учнів «Дивосвіт» 94

Структура та основні види діяльності НТУ “Дивосвіт” 95

Результативність роботи наукового товариства учнів «Дивосвіт» 96

у 2012-2013 навчальному році 96

Результативність участі учнів облкомплексу 100

в І-ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів


МАН України у 2012-2013 н.р. 100

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ФОРМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ, ПОЗАУРОЧНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 100

3. Екскурсія до бібліотеки ім. О. Бойченка: «Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій». 112

4. Участь учнів класу в урочистостях до Дня міста 112

2. Перегляд мюзиклу «Нотр-Дам де Парі» в Кіровоградській обласній філармонії. 112

1.Екскурсія до меморіального музею М.Л.Кропивницького 117

2.1. Учнівський Парламент Гімназії (УПГ) 136

2.2. Фізичне виховання, основи здорового способу життя, 138

розвиток дитячого-юнацького спорту 138

2.3. Результативність навчально-виховної роботи 139

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 144

ІV. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 146

Згідно наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 22.04.2013 року № 83-к»Про підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти області у 2012-2013 навчальному році» та на підставі рішення атестаційної комісії при департаменту освіти і науки, молоді та спорту встановлено (підтверджено) кваліфікаційні категорії та педагогічні звання педагогічним працівникам: 152

V. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 159

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 160

VII. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА, 164

ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, САНІ­ТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ТА ПРОТИПОЖЕЖ­НИХ НОРМ; СТАН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. 164

ДОТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯД­КУ НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА ВЖИТІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕ­ДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ІЗ ЇХ БОКУ 164

У закладі проводиться цілеспрямована робота щодо попередження нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу та в побуті. На початку 2012/2013 навчального року та напередодні канікулярних періодів у закладі були проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями. Особлива увага приділялась профілактиці побутового травматизму та вмінню безпечного поводження у надзвичайних ситуація. 168

Згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, проведення інструктажів реєструються у відповідних журналах встановленого зразка. У закладі розроблені та затверджені положення, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, видаються виробничі накази, ведуться необхідні журнали. Щорічно видаються відповідні виробничі накази про розподіл функціональних обов’язків з безпеки життєдіяльності, затверджені посадові інструкції працівників, журнали реєстрації нещасних випадків, інструкції з охорони праці на робочих місцях. Згідно з затвердженими графіками проводиться перевірка знань та навчання з охорони праці (у тому числі на види робіт з підвищеною небезпекою), організаційна робота з поліпшення умов безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. 168

Аналіз роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму свідчить, що заклад у своїй роботі керується вимогами Законів України ”Про охорону праці”, ”Про дорожній рух” (ст. 20), ”Про пожежну безпеку” (ст. 8), ”Про охорону здоров’я” (ст. 28, 59, 60, 62, 63, 65), ”Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення” (ст. 21) та проводять планомірну роботу щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму розглядаються на засіданнях педагогічних рад. 169

VІІІ. ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ; СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 188

ІХ. Завдання педагогічного колективу гімназії 189

на новий 2013-2014 навчальний рік 189

ДОДАТКИ 194
ВСТУП

Шановні колеги, батьки учнів, члени ради комплексу, сьогодні я пропоную вам звіт своєї роботи як директора облкомплексу за 2012-2013 навчальний рік.Мета виступу – здійснити критичний та системний аналіз роботи як директора облкомплексу за минулий навчальний рік та визначити стратегічні напрямки розвитку закладу, а саме:

- утвердження відкритої та демократичної системи управління облкомплексом;

- поєднання адміністративного і громадського контролю за прозо­рістю прийняття і виконання управлінських рішень;

- запровадження колегіальної етики управлінської діяль­ності в облкомплексі.

Порядок звітування визна­чено Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвер­дженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 (далі — Положення про порядок звітування).

Основними завданнями щорічного звітування є:

- забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом;- стимулювання впливу громадськості на прийняття та вико­нання керівниками навчальних закладів відповідних рі­шень у сфері управління.

Актуальними тенденціями розвитку нашого навчального закладу є такі:

 • врахування інтересів і потреб окремого учня та учнівського колективу в цілому;

 • максимальний розвиток здібностей дитини незалежно від соціально-економічного та суспільного статусу її сім'ї, статі, національності, віросповідання;

 • виховання громадянина, формування системи цінностей та стосунків, які відповідають багатонаціональному суспільству;

 • особистісно зорієнтований освітній процес, який враховує й розвиває індивідуальні здібності учнів, формує загальнонавчальні вміння та навички;

 • адаптація випускників гімназії до умов життя суспільства;

 • відкритість, доступність інформації про діяльність облкомплексу для громадськості.

Наш навчальний заклад до своїх пріоритетів відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства, готують гімназистів до нових ролей у цьому просторі. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, критично мислити, вміти використовувати набуті знання. Педагогічний колектив сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати в учня та педагога вміння вчитись упродовж усього життя.

В основі діяльності облкомплексу покладені основні принципи освіти:

 • гуманізм – передбачає створення умов для гармонійного розвитку творчої особистості як суб'єкта демократичного світового співтовариства; співвіднесення освітніх вимог із можливостями та здібностями гімназиста;

 • демократичність – взаємоповага і взаємодія між суб'єктами, що забезпечують реалізацію концепції розвитку навчального закладу; варіативність вибору, змісту, методів та форм навчання; передбачає діалогічний характер освіти, атмосферу взаємоповаги та довіри; вміння конструктивно взаємодіяти з іншими освітніми установами;

 • науковість – є розробка базових документів і навчальних матеріалів з урахуванням сучасного рівня розвитку науки для забезпечення формування в учнів наукового світогляду та цілісної картини сприйняття світу;

 • практична спрямованість означає орієнтацію змісту навчально-методичних матеріалів та практичне застосування учнями теоретичних знань і вмінь для життя та діяльності в реальному суспільстві; формування вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, що виникають у навчально-виховному просторі, приймати рішення і діяти у правовому полі;

 • наступність і неперервність передбачає врахування вимог національної освітньої політики та чинного законодавства; існуючих навчальних планів і програм; поетапне, відповідно до вікових особливостей, розширення обсягу знань, що охоплюють усі ланки навчального закладу;

 • полі культурність – наповнення освітнього середовища навчального закладу ідеєю універсальності прав людини та етнокультурного розмаїття світу, правової рівності національних культур; передбачає виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності та поваги до представників інших культур, поваги до своєї національної самобутності в контексті світової культури;

 • інтегрованість (міждисциплінарність) передбачає, що у процесі навчання гімназистів враховуються існуючі міжпредметні зв'язки з базових шкільних предметів — як історії, права, географії, економіки, художньої культури, так і математики, фізики, біології тощо.

Під час розробки змісту освіти педагогічний колектив дотримується:

-  конкретно - історичного підходу, який спрямовує формування змісту освіти на вирішення найбільш актуальних для даного етапу суспільного розвитку питань, відповідно суспільно-історичним закономірностям та фактам, реально відображаючи події розвитку суспільства та їх взаємозв'язок із певними етапами української історії та сучасності;


-  особистісного підходу, за якого у центрі навчально-виховного процесу стоятимуть інтереси особи, формування її якостей, ціннісних орієнтацій відповідно вимогам сучасного суспільства; враховуються вікові особливості учнів, взаємозв`язок змісту даної освіти з контекстом усього навчально-виховного процесу;

-  діяльнісного підходу, який визначає спрямування змісту освіти на формування у особистості уявлень і вмінь, що сприятимуть соціальній активності та діяльності в сучасному суспільстві.Головним завданням освітньої політики облкомплексу є створення такого навчально-виховного простору, який:

а) соціально, ментально і культурно відтворює потреби сус­пільства і держави;

б) одночасно органічно вписується в національну та міжнародну системи освіти, відоб­ражаючи їх загальнолюдські потреби та інтереси;

в) формує всебічно розвинену та соціально зрілу особистість, яка володіє вміннями і навичками, необхідними людині ХХІ століття.Навчально-виховний простір гімназії максимально обмежує вплив негативних рис суспільства на випускника та формує з учнів гімназії майбутню українську еліту.

Перша складова креативного освітнього простору облкомплексу – соціальне життя навчального закладу, яке втілюється у різноманітних формах (уроки художньо-естетичного циклу, позаурочні заходи – постановки, конкурси, відвідування театрів, філармоній, естрадних концертів, насичене мистецькими враженнями дозвілля школярів. Виховна дія заходів і, як результат, – вплив мистецтва на особистість – значно посилюється, якщо всі учасники мистецького життя активно спілкуються з приводу цього: аналізують власну творчість, дискутують, діляться враженнями з тими, хто досі не був причетний до конкретної мистецької діяльності тощо. Спілкування стає результатом усвідомлення школярем власної спроможності творити простір, коли він вступає в рівноправний діалог із іншими його членами – митцями, вчителями, батьками, школярами з інших навчальних закладів – у процесі спільної підготовки, дискусій, створенні спільних проектів, "зворотньому" зв'язку з діячами культури. У такий спосіб виховується потреба і здатність вивчати та самому впливати на простір – творити його.

Друга складова – художньо-предметне оточення як поле, у якому реалізується спілкування (інтер'єр, різноманітні виставкові та інформативні стенди, шкільна преса, організація музейної справи, оформлення будь-яких шкільних подій. При цьому предметне оточення не є фоновим чинником зовнішньої естетизації середовища. Його дієвість «включається» лише тоді, коли воно виступає як відображення мистецької діяльності, ініціюється та створюється безпосередньо суб'єктами художнього простору – школярами. У такий спосіб предметне оточення починає відігравати роль передавача різноманітної інформації та стимулятора її естетичного осмислення та подальшого наукового пізнання.

Третя складова креативного освітнього простору гімназії – насичена, цілеспрямована інтелектуальна творча діяльність усіх суб’єктів навчально-виховного процесу

Отже, інноваційний освітній простір облкомплексу включає в себе взаємопов'язані складові: умови для ідентифікації типу обдарованості через занурення дитини в науково-дослідницьку діяльність, умови для спостереження за змінами у співвідношенні проявів різних типів обдарованості, умови для застосування достатнього і необхідного для фіксації динаміки індивідуального розвитку дитини діагностичного інструментарію, умови для розвитку профільної обдарованості майбутнього випускника як визначальної складової професійного становлення, зрештою умови для удосконалення «технічного апарату», необхідного для втілення задуму при створенні творчого продукту.

Пріоритетний напрям розвитку осо­бистості, яка здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, лежить у площині вирішення проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу:

• бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне сус­пільство, презентувати себе на ринку праці, діяти в інтересах громади, етично поводити себе в міжособистісному, професійному та соціальному контекстах;

• критично та системно мислити, розуміти взаємозв’язки у складних системах, здійснювати оптимальний вибір;

• використовувати знання як інструмент для розв'язання життє­вих проблем;

• генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відпові­дати за них, доводити їх до інших людей, бути відкритим новим, альтернативним точкам зору;

• володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді, вміти створювати умови для ефективної усної, писемної, мультимедійної та мережевої комунікації у різних формах і контекстах, управління та розуміння цією комунікацією;

• уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах сус­пільства, держави;

• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних дже­рел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдоскона­лення;

• бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як най­вищої цінності;

• встановлювати високі стандарти та цілі для себе та інших;

• бути здатним до вибору з численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Роботу в Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі було організовано з урахуванням основних положень Конституції України та «Конвенції про права дитини» згідно з: Законом України «Про освіту», національною програмою «Діти України», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, іншими законодавчими актами України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, Концепції та комплексної програми художньо-естетичного виховання, Програмою виховної роботи учнів 5-12 класів Кіровоградського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) «Я – особистість», створеною у відповідності з державною Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженою Наказом МОН України від 17 грудня 2007р. №1133.

Робота педагогічного колективу проводилася на основі вищезгаданих документів, які визначають завдання, принципи діяльності, права й обов'язки учасників навчально-виховного процесу, режим, регламент та умови роботи, цілеспрямованість та організацію навчально-виховного процесу, контроль за його ходом і результативністю.

Осучаснення підходів до побудови освітньої стратегії навчального закладу здійснювалось на основі закону України від 6 липня 2010 року № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» та зміни до нормативної бази галузі освіти внесені Кабінетом Міністрів України 27 серпня 2010 року:

1. Постанова № 777 "Про затвердження Положення про освітній округ". Визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу – добровільного об'єднання у межах адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, а також закладів культури, фізичної культури і спорту, підприємств і громадських організацій. Освітній округ потребує іншої структури управління та іншої організації навчально-виховного процесу.

2. Постанова № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад". Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

3. Постанова № 779 "Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання", яким визнано такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", крім пункту 2 зазначеної постанови; постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 620 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717".

4. Постанова № 785 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року". Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

5. Постанова № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", якою затвердив цей Перелік. При цьому Кабінет Міністрів України виділив із зазначеного Переліку окремі послуги, які надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

6. Розпорядження № 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року». Метою програми є розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці.

7. Розпорядження № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій». Виконання програми сприятиме поліпшенню якості шкільної освіти, створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання; стовідсотковому підключенню загальноосвітніх навчальних закладів до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів; стовідсотковому доступу учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів; створенню та використанню у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів і організації ефективного доступу до них через Інтернет; створенню умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні; формуванню дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, налагодженню їх ефективного електронного зв'язку з провідними фахівцями та вченими; створенню мережі електронних бібліотек і ресурсних центрів, що забезпечать інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу; розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

8. Розпорядження № 1723-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки". Метою програми є створення умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.

Згідно із Законом України „Про мови в Україні” в облкомплексі українська мова визначена мовою навчання.Головними завданнями Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) у 2012-2013 навчальному році були:

 1. Створення якісно нових умов для подальшого виконання державної програми “Освіта”, Закону України “Про загальну середню освіту”, для реалізації Концепції національного виховання учнів, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у комплексі, відродження національної духовності та свідомості, залучення до її формування учнів, учителів, батьків, громадськості.

 2. Продовження роботи педагогічного колективу гімназії над науково-методичною проблемою «Створення сучасного інноваційного освітнього простору в навчальному закладі» (ІV етап), розпочати роботу педагогічного колективу гімназії над науково-методичною проблемою «Сучасні виховні технології в системі роботи облкомплексу» (І етап).

 3. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів гімназії, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, можливість побудови гімназистами особистих індивідуальних освітніх траєкторій.

 4. Забезпечення в умовах реалізації профільного навчання:

 • поглибленого вивчення учнями 10-11 класів гімназії окремих дисциплін програми повної загальної освіти;

 • якісної підготовки до здобуття вищої професійної освіти;

 • успішної соціалізацію учнів: здатність працювати в команді, бути лідером, продуктивно працювати в колективі, поважати різні точки зору, вміти створювати умови для ефективної усної, письмової, мультимедійної та мережевої комунікації у різних формах і контекстах, управляти нею та розуміти її.

 1. Вважати основними шляхами поліпшення якості змісту освіти:

 • гуманітаризацію – відображення у змісті освіти на кожному етапі навчання різних аспектів людської культури;

 • фундаментальність освіти, що передбачає забезпечення універсальності отриманих знань, вивчення основних теорій, законів, закономірностей, культурно-історичних досягнень людства, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях;

 • пріоритет збереження здоров‘я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

 • профілізацію та диференціацію змісту освіти як умову вибору учнями рівня та спрямованості навчальних програм;

 • забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної і репродуктивної навчальної діяльності учнів;

 • відповідальність та адаптивність – особиста відповідальність у різних міжособистісних, професійних і соціальних ситуаціях, встановлення високих стандартів для себе і оточуючих, толерантність;

 • творчість – здатність до саморозвитку, застосування нових ідей і доведення їх до інших людей, відкритість новим і різноманітним перспективам;

 • спрямованість на саморозвиток – усвідомлення своїх потреб, моніторинг власного розуміння та рівня освіти, перенесення інформації та предметних умінь із однієї області знань в іншу;

 • забезпечення цілісності уявлень учнів про світ шляхом інтеграції змісту освіти (міждисциплінарна інтеграція та інтеграція у межах одного предмета).

 1. Виховання в учнів потреби в знаннях. Учителям, вихователям спрямувати свою роботу на формування в учнів позитивної мотивації навчання, розвивати в них уміння раціонально, цілеспрямовано планувати свій робочий час, науково організовувати власну працю.

 2. Залучення учнів до спільної праці – навчання, яке викликало б у них радісне почуття успіху, поступу вперед, особистісного розвитку.

 3. Гуманізація виховного процесу, наповнення його високими морально-духовними переживаннями, утвердження взаємин справедливості й поваги, максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до особистісно-розвивальної творчості.

 4. Спрямування виховної роботи колективу на становлення демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і самодостатньої особистості. При цьому особливої уваги потребує громадянська, художньо-естетична освіта та моральне виховання, формування наукового світогляду та базової культури особистості.

 5. Пріоритетними напрямами виховної роботи залишаються:

 • створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей;

 • залучення учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності;

 • ціннісне ставлення до суспільства і держави, до себе, до праці, до природи, до культури і мистецтва, до сім’ї, родини, людей;

 • усвідомлення своєї індивідуальності, глибокого відчуття єдності з українським народом у глобальному світовому просторі;

 • формування здорового способу життя, статеве виховання та підготовка учнів до майбутнього сімейного життя, запобігання негативних проявів у житті молоді;

 • формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва у процесі практичної художньо-творчої діяльності, розвиток емоційної сфери та естетичної свідомості, виховання загальнокультурної і художньої компетентності, здатності до самореалізації, потреби в самовдосконаленні;

 • допомога учням у швидкій адаптації до системи роботи навчально-виховного комплексу.

 1. Залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня).

 2. Співпраця педагогічного колективу комплексу з батьківською громадськістю, розширення кола спілкування з батьками та іншими членами родини, поліпшення організації батьківської просвіти, одним із завдань якої має бути пропаганда позитивного родинного виховання.

 3. Забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, організація та вивчення перспективного педагогічного досвіду викладачів гімназії, міста, області, країни, опанування педагогами нових інноваційних методів та форм навчання.

 4. Сприяння участі викладачів, вихователів, учнів у науковій, дослідницькій, пошукової роботі на базі навчального комплексу.

 5. Продовження заходів щодо створення сучасної технічної бази комплексу та естетичне оформлення навчальних кабінетів, приміщень комплексу в цілому.

 6. Створення єдиного інформаційного простору облкомплексу.Каталог: files -> Documentation -> plan
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
plan -> Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconСторінками біографії М. Ю. Лермонтова. Лірика
Якимчук Г. В., Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconКіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconКняжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconНавчально-виховний комплекс

Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconСмілянський навчально-виховний комплекс
Вдовенко Олена Володимирівна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури, першої кваліфікаційної категорії, Смілянського навчально-виховного...
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconЛабораторія гуманізації навчання І виховання апн україни Навчально-виховний комплекс «Школа Гуманітарної праці»

Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconМайстер І Маргарита
Навчальний заклад: Волочиський навчально – виховний комплекс у складі гімназії та школи першого ступеня
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconІван Франко Асоціативний диктант
Понінківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1, гімназія»
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconКонкурсі «Педагогічна надія»
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка