Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччиніСторінка1/14
Дата конвертації16.02.2018
Розмір2,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУТроян Сергій Станіславович

Троян Павло Сергійович


ОТТО ФОН БІСМАРК

І КОЛОНІАЛЬНЕ ПИТАННЯ

В НІМЕЧЧИНІ (1840 – 1890 рр.)

РІВНЕ, 2011ББК 66.1(0)

Т-76
Рецензенти:

доктор історичних наук, професорДятлов Володимир Олександрович,

Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка;

кандидат історичних наук, професор

Бобилєва Світлана Йосипівна,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.


Рекомендовано до друку Вченою радою

Рівненського інституту слов’янознавства

Київського славістичного університету

(протокол № 7 від 22 лютого 2011 р.)


УДК 94(430)”1840/1890”
Троян С.С., Троян П.С. Отто фон Бісмарк і колоніальне питання в Німеччині (1840 – 1890 рр.). Монографія / С.С.Троян, П.С.Троян. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – 224 с. (Серія: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії).

Монографія присвячена комплексному вивченню процесу формування німецької колоніальної політики в 40 – 80-х рр. ХІХ ст. Робота ґрунтується на сучасних наукових принципах і методах дослідження наукової проблеми, узагальненні поглядів зарубіжних і українських учених-істориків, солідній фактологічній і джерельній базі.

У форматі здійсненого наукового дослідження встановлено фундаментальні взаємозв’язки колоніальної діяльності та активізації колоніальної пропаганди в Німеччині напередодні її перших колоніальних загарбань в Африці й Океанії. Доведено вирішальний вплив німецької економічної, політичної та владної еліти на перехід колоніального питання з теоретичної площини у сферу реальної колоніальної політики Німецької імперії. Науково обґрунтовано, що впродовж 1871 – 1884 рр. у впливових представників німецької еліти і особисто рейхсканцлера Отто фон Бісмарка відбувся «зсув парадигм» від прохолодного ставлення до колоніальних проектів у бік їх активної підтримки й пропаганди колоніальної політики.

Констатовано, що остаточне переміщення колоніальної проблематики з теоретичної площини в сферу практичної державної діяльності за океаном відбулося в 1884 – 1890 рр. При активному сприянні уряду Отто фон Бісмарка Німецька імперія заволоділа першими колоніями в Африці (Південно-Західна Африка, Того, Камерун, Східна Африка) й Океанії (острів Самоа та ін.). Доведено, що різні колоніальні ідеї, проекти, програми тощо вплинули на формування зовнішньополітичних концепцій і доктрин кайзерівської Німеччини та сприяли її включенню в боротьбу за переділ світу і завоювання „місця під сонцем”.

Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами історії колоніалізму, європейської політичної думки та історії міжнародних відносин.

©Троян С.С., Троян П.С. 2011

З М І С Т
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Джерельна база й історіографія проблеми 8

1.1. Аналіз джерел 8

1.2. Стан наукового вивчення проблеми 16
РОЗДІЛ 2. Постановка й аналіз колоніальної проблематики

німецькими науковцями (1841 – 1870 рр.) 37

2.1. Обґрунтування колоніальної політики

німецькими економістами 37

2.2. Німецькі історики й орієнталісти

та колоніальна проблематика 51
РОЗДІЛ 3. Колоніальна політика як предмет активної

колоніальної пропаганди в Німеччині

(1871 – 1884 рр.) 60

3.1. Колоніальні ідеї періоду німецької

колоніальної пропаганди 60

3.2. Ф.Фабрі й піднесення колоніальної пропаганди в Німеччині 73


РОЗДІЛ 4. Владна еліта Німецької імперії та колоніальна

політика 83

4.1. Участь економічної еліти в колоніальних проектах 83

4.2. Погляди представників влади на колоніальну політику 97

4.3. «Зсув парадигми» у ставленні Отто фон Бісмарка

до колоніальної політики 106
Розділ 5. Колоніальна політика рейхсканцлера Бісмарка

і німецьке суспільство (1884 – 1890 рр.) 136

5.1. Отто фон Бісмарк і політична боротьба в Німеччині

з питань колоніальної політики в 1884 – 1885 рр. 138

5.2. Отто фон Бісмарк і діяльність

німецьких колоніальних товариств 160

5.3. Гельголанд-Занзібарський договір 1890 р.: від колоніальної

політики Отто фон Бісмарка до «нової ери» Лео фон Капріві 178
ВИСНОВКИ 194
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 198
АННОТАЦИЯ/ Abstract 220

ВСТУП
Дев’ятнадцяте століття ознаменувалося важливими, а почасти і доленосними подіями в історії Німеччини. Саме в той час склалася єдина індустріально розвинена держава, яка в першій половині наступного – ХХ століття – кардинальним чином вплинула на розвиток не тільки Європи, але й практично всього світу. Вихід Німецької імперії на передові позиції був також зумовлений її вступом на шлях офіційної колоніальної політики. Колоніальне питання як широкий комплекс проблем, пов’язаних із обґрунтуванням доцільності, необхідності й перспектив здійснення німецької заокеанської політики, тим самим перемістилося із теоретичної площини у сферу реальної практичної діяльності не лише окремих «колоніальних ентузіастів» і товариств, а й держави. Актуальність його дослідження зумовлена, на наш погляд, кількома обставинами.

По-перше, колоніалізм як складне і багатогранне явище в історичному розвитку продовжує привертати пильну увагу науковців різних країн, які представляють численні напрямки й школи. Нові підходи цікаві тим, що дозволяють поглянути на історію колоніалізму через призму «культурно-історичного аналізу», визначення й обґрунтування його цивілізаційної місії в розвитку багатьох країн і народів.

По-друге, історія колоніалізму тісно поєднана та переплетена з епохою імперіалізму і пронизана їх взаємовпливами. Звідси, відхід від заідеологізованих й однобічних підходів до розуміння і навіть перегляд теорії імперіалізму в системному ключі дозволяє вийти на нові оцінки колоніалізму й особливостей постановки та еволюції колоніального питання в окремих європейських державах.

По-третє, Німеччина, яка пізніше провідних держав світу стала на шлях колоніальної політики, дуже швидко досягла на цьому поприщі помітних успіхів і стала серйозним конкурентом тогочасних великих колоніальних імперій. У цьому сенсі важливо звернутися до аналізу глибинних засад у постановці колоніальної проблематики в Німеччині впродовж кількох десятиліть, які передували першим колоніальним загарбанням в середині 80-х років ХІХ століття.

По-четверте, надзвичайно важливо дослідити роль визначних представників із сфери науки, господарської та політичної діяльності, котрі справили визначальний вплив на становлення й практичну реалізацію німецької колоніальної політики. Серед них назвемо, зокрема, Ф.Ліста, В. фон Рошера, Г. фон Трейчке, К.Франтца, А.Ганземана, В. фон Кардорфа тощо. Особливо потрібно відзначити рейхсканцлера Отто фон Бісмарка. Саме внутрішня, зовнішня та колоніальна політика «залізного канцлера», у тому числі «зсув парадигм» у ставленні до заокеанських завоювань, сприяли швидкому зростанню могутності Німецької імперії в 1871 – 1890 рр.

По-п’яте, постановка й розвиток колоніальної проблематики в Німеччині не тільки тісно пов’язані з впливом на формування фундаментальних засад тогочасної державної політики, але й розвитком політичних ідей, концепцій, доктрин, частина з яких і сьогодні не втратили своєї як теоретичної, так і практичної значимості. Зокрема, мова може йти про обґрунтування доцільності тісного поєднання заокеанських проектів із зміцненням позицій Німеччини в Європі на основі розвитку інтеграційних процесів.Нарешті, по-шосте, німецька колоніальна політика у сенсі такої постановки наукової проблеми до цього часу ще не було предметом спеціального історичного дослідження.

Об’єктом дослідження виступає німецький колоніалізм у контексті історичного розвитку Німеччини й світу ХІХ століття. Предмет дослідження – ґенеза колоніального питання і німецької колоніальної політики в середині й другій половині ХІХ століття у форматі теоретичного обґрунтування та вираження її основоположних принципів, а також засад практичної реалізації урядом Отто фон Бісмарка.

Мета роботи – дослідити процес еволюції колоніального питання, зміст і фундаментальні принципи німецької колоніальної політики напередодні вступу Німецької імперії на шлях офіційної заокеанської експансії та її практичного впровадження на територіях Африки й Океанії у 1884 – 1890 рр.

Завдання наукового дослідження:1) подати аналіз джерельної бази й вивчити стан наукової розробки порушеної проблеми; 2) визначити роль німецьких науковців (Ф.Ліста, В.Рошера, Г. фон Трейчке, П.Лагарда-Беттіхера та ін.) у постановці та розробці колоніального питання; 3) проаналізувати взаємовплив еволюції теоретичних і прикладних засад колоніальної політики й розвитку колоніальної пропаганди в Німеччині напередодні перших заокеанських захоплень; 4) дослідити значення німецької економічної (А.Ганземан, Л.Блейхредер, В. фон Кардорф), політичної (К.Франтц, Л.Бухер, І.Штурц) та владної (О. фон Бісмарк, імператор Вільгельм І) еліти в переміщенні колоніального питання з теорії до сфери офіційної колоніальної політики; 5) встановити етапи формування й еволюції німецького колоніального питання в 40-х – 80-х роках ХІХ століття та роль рейхсканцлера Отто фон Бісмарка у цьому процесі.

Хронологічні межі монографії охоплюють 1840 – 1890 рр. і мають два рівні, що відбивають, по-перше, процес історичного розвитку Німеччини від роздробленості до об’єднання та зміцнення кайзерівської держави (впродовж 40 – 80-х років ХІХ століття); по-друге, процес формування та еволюції фундаментальних засад німецької колоніальної політики від їх теоретичної постановки й обґрунтування німецьким економістом Фрідріхом Лістом у праці «Національна система політичної економії» (1841 р.) до практичної реалізації у результаті переходу Німецької імперії до офіційної колоніальної політики у 1884 р. і створення власної заокеанської периферії на останньому етапі врядування рейхсканцлера Отто фон Бісмарка (1884 – 1890 рр.).

Методи та принципи наукового пошуку – визначаються сутністю базового міждисциплінарного підходу, який знайшов своє відображення як у понятійному апараті монографічної праці, так і її змістовній спрямованості. Він характеризується використанням термінів і категорій, з одного боку, традиційно історичних, а, з другого, притаманних політичній науці (насамперед – теорії політики та історії політичної думки). Дослідження здійснено в розрізі методики постколоніальних студій, спрямованої на нове прочитання історії колоніалізму крізь призму, з одного боку, літературно-публіцистичного дискурсу, а, з другого, врахування впливу колоніальних суспільств на політику метрополій. Важлива роль у представленій праці відведена соціокультурному підходу, оскільки вивчення ґенези, еволюції та змістовної направленості політичних ідей неможливе без урахування суспільно-політичного, соціально-економічного та духовно-культурного рівня розвитку на фоні відповідної епохи та соціального середовища. Основоположними науковими принципами виступають такі: історизму, науковості, об’єктивності, системності та поліфакторності. До головних дослідницьких методів належать – діахронний або періодизації (дозволив розглянути формування німецької колоніальної політики з виокремленням періодів її еволюції); порівняльно-історичний (дав можливість співставити особливості постановки та змісту колоніального питання на різних етапах формування відповідної політики); контент-аналізу (сприяв глибокому науковому вивченню широкого спектру документальних матеріалів); біхевіористичний (на його основі досліджувалося ставлення впливових осіб до колоніальної політики і мотиви поведінки та рішень канцлера Отто фон Бісмарка у конкретних ситуаціях); системного аналізу, за допомогою якого наукове дослідження виконувалося як комплексна і цілісна оригінальна праця, присвячена ґенезі й еволюції німецької колоніальної політики у визначених хронологічних рамках і з врахуванням її поліфакторності та багатогранності, а також різних внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на неї.

Науково-теоретичне та практичне значення монографії полягає в наступному: 1) здійснено комплексне системне дослідження ґенези й еволюції німецького колоніального питання і зумовленої ним політики у середині й другій половині ХІХ ст.; 2) визначено зміст, особливості й етапи в розвитку колоніальної проблематики в Німеччині у досліджуваних хронологічних межах; 3) встановлено фундаментальні взаємозв’язки колоніальної діяльності та активізації колоніальної пропаганди в Німеччині напередодні її перших колоніальних загарбань в Африці й Океанії; 4) доведено вирішальний вплив німецької економічної, політичної та владної еліти, у тому числі ролі рейхсканцлера Отто фон Бісмарка, на перехід колоніального питання з теоретичної площини у сферу реальної колоніальної політики Німецької імперії; 5) науково обґрунтовано, що впродовж 1871 – 1884 рр. у впливових представників німецької еліти і особисто глави імперського уряду Отто фон Бісмарка відбувся «зсув парадигм» від прохолодного ставлення до колоніальних проектів у бік їх активної підтримки й пропаганди колоніальної політики; 6) прослідковано вплив різних колоніальних ідей, проектів, програм тощо на формування зовнішньополітичних концепцій і доктрин кайзерівської Німеччини; 7) встановлено вирішальне значення офіційної колоніальної політики Отто фон Бісмарка в 1884 – 1890 рр. для перетворення Німецької імперії в одного з найвпливовіших міжнародних акторів; 8) доведено активну участь рейхсканцлера в політичній боротьбі довкола проблем і наслідків практичної реалізації колоніального питання шляхом здійснення офіційної заокеанської політики; 9) наукова робота виступає теоретичним фундаментом для підготовки відповідних навчальних спецкурсів, написання розділів узагальнюючих праць і навчальних посібників із історії Німеччини, німецького колоніалізму та німецької суспільно-політичної думки.

Каталог: bitstream -> NAU -> 31675
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconТроян с. С., доктор історичних наук, професор кафедри зовнішньої політики І дипломатії Дипломатичної академії України при мзс україни
Троян Сергей Станиславович. Доктор исторических наук, профессор. Профессор кафедры внешней политики и дипломатической академии Украины...
Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconСалата сергій Анатолійович
Астрономічного музею Астрономічної обсерваторії Київського національного університету
Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconКомплексне країнознавство
Будз М. Д., Мартинюк В. О., Постоловський Р. М, Троян С. С. Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії):...
Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconМиколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва І архітектури
Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва І архітектури
Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconЮстус фон Лібіх Підготував: Красовський Сергій, учень 10-бх класу Наукова діяльність
Титану, Плюмбуму, Хрому, Марганцю та ін,; вивчав склад складних мінералів, відкрив сучасний метод отримання хлорного вапна
Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconКонтекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Упродовж 2000 року в рамках ндр "Моніторинг та інформаційне моделювання змі" (керівник проф. Різун В. В.) здійснювалося дослідження...
Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconПерсональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconПрограма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині iconДжон фон Нейман (англ. John von Neumann), Нейман Янош Лайош
Він став засновником теорії ігор разом із Оскаром Моргенстерном у 1944 році. Розробив архітектуру (так звану «архітектуру фон Неймана»),...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка