Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63Сторінка2/4
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4

1. „Ідоли роду” - це хибні уявлення про світ, притаманні цілому людському роду, вони є результатом обмеженості людського розуму і органів чуття. Ця обмеженість проявляється насамперед в антропоморфізації речей, тобто в наділенні природних явищ людськими характеристиками;

2. „Ідоли печери” (особистого світогляду) - це спотворені уявлення про дійсність, пов'язані з суб’єктивністю сприйняття довкілля. У кожної людини є своя печера, тобто свій суб'єктивний внутрішній світ, що накладає відбиток на всі його судження про речі і процеси дійсності. Нездатність людини вийти за межі своєї суб'єктивності і є причиною даного виду помилок.

3.”Ідоли ринку (площі)” - це забобони суспільних відносин, які є наслідком розмов - випадкового і неправильного вживання слів, промов тощо. Люди в одні і ті ж слова вкладають різний зміст, і це спричиняє пусті і безпідставні суперечки та відволікає від вивчення природи і правильного її розуміння. Цим самим Бекон критикує схоластичне словоблуддя на зразок того: "Чи зможе Бог створити камінь, який не зможе підняти?" - яке, як правило, відбувалося в місцях скупчення людей - на ринках, площах.

4. „Ідоли театру” (теорій) - це різні догми попередніх теорій і філософій, які виникають внаслідок некритичного запозичення їх ідей. Згідно з Беконом, кожна філософська система - це зіграна перед людьми драма чи комедія. Скільки в історії існувало філософських систем, скільки було поставлено драм і комедій з зображенням вигаданих, штучних світів. Але люди ці вистави сприймають як істинні, керуються їх ідеями як основними в своєму житті.

Правила, яких дотримувався Декарт і які він вважає на основі свого досвіду найважливішими, він формулює наступним чином:

  1. не приймати ніколи будь-яку річ за істинну, якщо ти її не пізнав як істинну; не включати в свої судження нічого, крім того, що стало як ясне і видиме, що не було ніякої можливості сумніватися в цьому.

  2. розділяти кожне із питань, які потрібно вивчити, на стільки частин, скільки необхідно, щоб ці питання були краще вирішені.

  3. свої ідеї розкладати в належній послідовності, починаючи з предметів найпростіших і що найлегше пізнаються, просуваючись помалу, як би з сходинки на сходинку, до знання найбільш складних.

  4. здійснювати завжди такі повні розрахунки і такі повні огляди, щоб бути впевненим в тому, що ти нічого не проминув.

Таким чином, вся історія світової філософської думки свідчить по те, що основи інформаційно-аналітичної діяльності були закладені саме нею - діяльністю таких геніальних умів як І.Кант, Р.Декарт, Ф.Бекон та ін.
3. Використання загальнонаукових методів пізнання у інформаційно - аналітичній діяльності

Теоретичне обґрунтування пізнавального процесу, комерційної розвідки, інформаційно-аналітичної діяльності базується на використанні таких понять як метод, методика., методологія.Метод – певний спосіб дослідження, шлях до поставленої мети. Це - сукупність прийомів і операцій теоретичного пізнання і практичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання. Наукові методи ґрунтуються на певних принципах, теоріях і законах..

Методологія наукового пізнання - вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності.

Методика – система певних методів (прийомів, операцій) та правил їх використання, що спрямована на дослідження певних об’єктів та процесів.

Сучасна наука володіє потужним арсеналом різноманітних методів, які призначені для розв'язування різних за своїм характером наукових задач. При проведенні конкретного наукового дослідження використовуються ті методи, які спроможні дати глибоку й всебічну характеристику досліджуваного явища. Вибір їх залежить від мети і задач дослідження, специфіки предмета пізнання та інформацій­ного забезпечення.

Усі методи можна поділити на філософські або загальні (діалектичний, соціологічний, структурно-функціональний, системний, діяльнісний, порівняльний, історичний та ін.), загальнонаукові (емпіричні, теоретичні, емпірично-теоретичні,) та спеціальні (методи емпіричних досліджень конкретних наук).

Загальнонаукові методи дослідження умовно поділяють на три групи:

1. методи емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, вимірювання, оцінювання, порівняння, візуально-графічні методи).

2. методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження (індукція, дедукція, системний підхід).

3. методи, що використовуються як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях дослідження (формалізація, абстрагування, аналіз і синтез, систематизація, узагальнення, моделювання),

Сутність методів, що використовуються на теоретичному рівні, коротко викладено в табл. 1.3.1.

Методи емпіричного рівня дослідження поділяються на універсальні і специфічні. Одні методи «працюють» на усіх етапах пізнавального процесу, адаптуючись до специфіки об'єкта до­слідження та наявної інформації (формули, таблиці, графіки то­що), інші - на окремих його етапах (експертні оцінки, екстраполяція тощо).


Таблиця 1.3.1. Сутність методів теоретичного рівня пізнання

Метод

Сутність методу

Індукція

Умовивід від окремого до загального

Дедукція

Умовивід від загального до окремого

Аналіз

Поділ предмета дослідження на складові з ме­тою всебічного його вивчення

Синтез

Об'єднання раніше виділених частин предмета в єдине ціле

Аргументація

Раціональний спосіб переконання шляхом обґрунтування та оцінювання доводів на захист певної тези

Абстрагування

Відокремлення істотного від неістотного

Формалізація

Відображення об'єкта чи явища в знаковій фо­рмі

Моделювання

Заміна реального процесу певною конструкці­єю, яка відтворює основні, найістотніші риси процесу, абстрагуючись від другорядних, неіс­тотних

Системний підхід

Об'єкт дослідження розглядається як система, що об'єднує певну множину взаємодіючих еле­ментів в єдине ціле; взаємозв'язок системи і її складових підпорядковується діалектиці цілого і частинного, загального і окремого

Аналогія

Спосіб пізнання, за яким на основі подібності об'єктів за певними ознаками робиться умови­від щодо подібності їх за іншими ознаками

Інтерпретація

Розкриття змісту явища, тексту чн знакової фо­рми, що сприяє їх розумінню

Спеціальні (методи емпіричних досліджень конкретних наук) мають на меті одержання первинної інформації. До них у комерційній розвідці можна віднести спостереження, експеримент, аналіз документів, статистику.


3.1. Метод спостереження

Один з найпоширеніших прийомів наукового пізнання є спостереження— цілеспрямоване сприйняття предметів і явищ у їхньому природному виді, тобто такими, які вони є в реальності. Спостереження - сплановане, науково організоване зби­рання даних про будь-які соціально-економічні явища та процеси шляхом реєстрації фактів чи опитування респондентів. Масове спостереження дає інформаційну базу для узагальнень і характе­ристики об'єктивних закономірностей. Ефективність спостереження залежить від обсягу попередніх знань дослідника про об'єкт спостереження, від його уміння правильно формулювати мету дослідження, від його наполегливості в досягненні цієї мети, від уміння точно і всебічно описати отримані результати.

Якщо замінити слово «дослідник» на «контррозвідник», те вийде вичерпна характеристика одного з найдавніших методів контррозвідувальної діяльності - зовнішнього (оперативного) чи спостереження (стеження).

Спостереження - усвідомлене цілеспрямоване організоване систематичне сприйняття предметів і явищ об`єктивного світу.

Цей метод широко використовується у процесі збору інформації. Так серед заходів контррозвідки по боротьбі з діяльністю розвідників спостереження займає одне з головних місць, так як дозволяє одержати вірогідну інформацію про об`єкт спостереження, дозволяє виявити ознаки, які можуть вказати на те що людина займається розвідкою (приховані зустрічі, ведення фото і кінозйомки заборонених об`єктів та ін.).

Метод спостереження у всій сукупності його різновидів активно використовується у розвідувальному та контррозвідувальному процесах у якості розвідувальних та контррозвідувальних заходів (оперативних дій).

На базі інформації, що поступає з різноманітних джерел, підрозділ СБ підприємства здійснює комплекс оперативних заходів (сукупність оперативних дій). Вони включають (можуть включати) наступні дії, що безпосередньо пов’язані з активним використанням методу спостереження: оперативне спостереження, оперативний огляд, отримання зразків і їх дослідження, обстеження фізичних осіб, оперативне проникнення, розшукова діяльність.
Оперативне спостереження (стеження)

Якщо у розпорядженні СБ підприємства є достовірна інформація про підготовлювані або здійснені діяння, які є загрозою об'єкту захисту (у тому числі його інтересам), СБ має право встановити за причетними до цих діянь особами і їх «зв'язками» спостереження (стеження).Спостереження — це цілеспрямоване і систематичне сприйняття діянь особи (осіб) і явищ (подій, фактів, процесів), значущих для вирішення конкретних оперативних завдань (наприклад, для виявлення фактів крадіжок, шахрайства, передачі інформації, контактів тощо).

Спостереження здійснюється як явно, так і таємно. Способи спостереження поділяються на безпосередні (фізичні) і опосередковані (за допомогою технічних засобів). Комплексне спостереження включає обидва способи.

Безпосереднє (фізичне) спостереження засновано на візуальному методі отримання інформації і полягає в негласному цілеспрямованому сприйнятті спостерігачем діяльності об'єкту оперативної зацікавленості (людини, транспортного засобу та ін.). Спостереження краще вести групою співробітників (три і більше), яка оснащена фото і відеоапаратурою та засобами зв’язку. В процесі спостереження, як правило, активно використовується фото і відеоапаратура.

Спостерігачем може бути: а) негласний оперативний співробітник СБ; б) гласний співробітник СБ; в) агент СБ; г) особа, що сприяє СБ.

Опосередковане (за допомогою технічних засобів) спостереження полягає в негласному цілеспрямованому сприйнятті спостерігачем діяльності об'єкту оперативної зацікавленості за допомогою технічних засобів (наприклад, фото та відеоапаратури, телевізійної системи, лазерного сканера і ін.). Стеження за допомогою технічних засобів звичайно здійснюється із стаціонарних постів, фізичне стеження частіше всього буває мобільним (пішки або в автомобілі).

Формою оперативного спостереження частіше за все є негласне стеження, проте не виключається і гласне спостереження. За термінами спостереження може бути короткочасним і тривалим, що обумовлене особливостями виникаючих ситуацій.Практичні рекомендації з проведення безпосереднього спостереження:

1. не потрапляти на очі об’єкту спостереження; щоб він не звернув на співробітника СБ уваги;

2. одяг співробітника СБ не повинен кидатися перехожим в очі, бути нейтральних кольорів і фасонів; одягатися так, як одягнута більшість перехожих.

3. не виділятися у натовпі;

4. робити фото об’єкта під час зустрічі не більше 1 разу.

Оперативний огляд

Співробітники підрозділу СБ підприємства з дозволу керівника фірми, у разі потреби можуть оглядати приміщення, територію, транспортні засоби фірми.

Квартири, приміщення, транспортні засоби, території і інші предмети, що не є власністю або орендуються об'єктами підприємництва, можна оглядати лише з дозволу відповідних посадовців і власників, або шляхом оперативного проникнення.

Зовнішній огляд включає (може включати): візуальне обстеження, фотографування, відеозйомку, складання схем і малюнків будови, приміщення, ділянки місцевості, транспортного засобу і т.п., з метою отримання інформації, необхідної для вирішення конкретної оперативної задачі.Оперативне отримання і дослідження зразків

Зразки — це предмети матеріального світу, які зберегли (могли зберегти) на собі сліди діянь, що цікавлять СБ, були (могли бути) знаряддям здійснення таких діянь, або предмети, дослідження яких може сприяти вирішенню оперативних задач.

Це можуть бути зразки почерку, голосу, запаху, відбитки пальців, матеріали, речовини, харчові продукти, сліди діяльності людей, виділення людей і тварин, а також зразки готової продукції або напівфабрикатів і т.д. Окрему категорію складають документи і копії таких.

Досліджуючи зразки або документи, необхідно дотримуватися обов'язкової умови: зберегти можливість використання предметів (документів) в майбутньому для доказу розвідувальної діяльності супротивника.

Оперативне дослідження може проводитися як гласно, так і негласно.

Оперативне обстеження фізичної особи

Оперативне обстеження (огляд) фізичної особи проводиться негласно. Дана особа не повинна здогадуватися про інтерес, що проявляється до неї контррозвідкою, а тим більше — про істинну мету обстеження. Тому огляд слід здійснювати в спеціально створеній для цього ситуації. Наприклад, фігурант знаходиться в сауні, у цей момент оперативник (або агент) вивчає вміст його кишень, фотографує записник і т.д.Оперативне проникнення

Цей вельми «гострий» оперативний захід, оскільки майже завжди воно пов'язано з порушенням чинного законодавства. Суть його полягає в негласному проникненні в квартиру, службове приміщення, склад, транспортний засіб і інші місця з метою здійснення якого-небудь оперативного заходу (негласного спостереження, огляду, отримання зразків, вилучення або копіювань документів). Наприклад, для установки апаратури для підслуховування. Оперативне проникнення, як правило, здійснюється в рамках оперативної розробки (10, с. 173-178).

У середині ХХ століття контррозвідка Японії активно використовувала зовнішнє спостереження. Так тільки спостереженням у країні займалося декілька органів. Головне місце відводилось контррозвідці - кемпейтай. Вона, як і гестапо для німців - була організацією, яка наводила страх на японців: «Офіцери і агенти кемпейтай (у 1945 році налічувалося 140 000 платних агентів) знаходилися всюди: за стійками портьє в готелях і за віконцями поштових відділень, ними могли виявитися будь-який залізничник або носильник на вокзалі, вони сиділи в поштових управліннях, у відділах цензури преси, літератури і радіомовлення і на станціях радіоперехоплення, їх можна було зустріти в кварталах ділової частини міста, біля кас кінематографа і в шкільних вчительських. Кемпейтай контролювала всі бюро перекладів і магазини фотообладнань, всю торгівлю зброєю і вибухівкою, електростанції і публічні будинки, вела спостереження за гейшами, що користувалися великим попитом у іноземців, і за торгівлею медикаментами. Ця воєнізована армія агентів мала у якості командира власного генерала. Командування військово-морського флоту співробітничало з цим генералом у всьому, що торкалося персонального спостереження» (16, с. 127).

Для здійснення зовнішнього спостереження іноземними контррозвідками використовується широка мережа стаціонарних постів, широко використовуються технічні засоби спостереження.

Розвідник у своїй діяльності повинен постійно враховувати ті обставини, що за ним з боку контррозвідки може вестись спостереження і щоб протидіяти спецслужбам він сам повинен добре володіти методом спостереження, щоб виявляти, по характерним ознакам, дії КРО і протидіяти їй.

Так начальник розвідувального управління Червоної Армії генерал Ян Карлович Берзин характеризуючи Ріхарда Зорге, відмічав його як «здібного спостерігача, майстра глибокого аналізу и надійних прогнозів». Здібності спостереження - необхідна умова при виявленні «зовнішнього спостереження». Так полковник німецького генштабу Отт місяцями організовував слідкування за Р.Зорге, але для останнього це не можливо було приховати. Після чотирьох місяців прибуття в Йокогамі він доповів у Москву: «Я думаю, що достатньо добре знаю кожного шпика окремо і всі їх методи. Здається, мені вдається водити їх всіх за ніс» (16, с.138).

Крім того, метод спостереження широко використовується фахівцями органів, що добувають інформацію, при вирішенні поставлених завдань. Так, тільки завдяки організованому спостереженню за пересуванням японських воєнних ешелонів по Південно Маньчжурській залізниці, Зорге мав можливості постійно здобувати стратегічну інформацію, яка дозволяла зробити висновок про наміри вторгнення японських мілітаристів в СРСР через Монголію.

Особливим видом спостереження є вимірювання. Вимірювання - дає нам інформацію про якісні особливості об`єкта, його кількісні відношення. У середині 40-х років ХХ ст. діяльність радянської розвідки була спрямована на отримання матеріалів, щодо виготовлення та використання атомної зброї. Незважаючи на труднощі у роботі, на те що матеріали були майже недоступні, опис першої бомби був зроблений вже в січні 1945 року. У квітні 1945 року Курчатов отримав від радянської розвідки дуже цінний матеріал щодо характеристик ядерного вибухового пристрою, методу активації атомної бомби й електромагнітному методу розділення ізотопів урану. Цей матеріал був настільки важливим, що вже на наступний день органи розвідки отримали його оцінку. Більшість матеріалів - це були результати вимірювання різних параметрів цієї зброї, але за допомогою них радянський уряд зберіг кошти і головне час, який би був необхідний на експерименти щодо виготовлення цієї зброї.

Головні вимоги до спостереження вивів А.Даллес у своїй книзі «Мистецтво розвідки». Так він довів, що ті данні, які отримані із легко доступних джерел шляхом спостереження можуть нести дезинформацію. «Ракета, яку бачать і фотографують на параді в день Радянської Армії репортери західних газет і військові аташе, фактично може бути не бойовим снарядом, а зібраними до купи частинами якихось інших ракет. Збирати відкриту інформацію легко, але не менш легко і підсовувати в неї дезинформацію. Із всіх цих причин таємний збір інформації (розвідка) повинен залишатися важливим, основним видом діяльності розвідки» (6, с. 8).

Найбільш простішим використанням методу спостереження А. Даллас називає рекогносцировку, тобто «агент підбирається до об'єкту, оглядає його, а потім повертається і докладає про побачене. Звичайно об'єкт має досить великі розміри і може бути легко розпізнаний: війська, фортифікаційні споруди або аеродроми. Можливо, агенту вдасться пробратися також у закритий об'єкт, оглянути його...» (6, с. 87).

Але в сучасних умовах просте спостереження за об`єктами успіхів не принесе. Об`єкти стали майже недоступні для проникнення. Тому дуже широко використовуються технічні засоби спостереження, які дають можливості добувати цінну інформацію: «В 1948 році наш уряд (США) встановив цілодобове спостереження за атмосферою з літаків в цілях виявлення випробувань атомної зброї, що проводяться. Перше свідоцтво радянського атомного вибуху в азіатській частині країни було отримано таким шляхом. У вересні 1949 року на подив всього світу і багатьох учених, які до того часу вважали на підставі наявних них даних, що у Совєтів ще довгі роки не буде атомної бомби. Завдяки подальшому удосконаленню апаратури ми можемо вже фіксувати не тільки факт атомного вибуху, але також потужність і тип висадженого пристрою або зброї. Успіхи в дослідженні космосу дають унікальну можливість для здійснення контролю за військовими експериментами.

Багато важливих військових і технічних об'єктів, проте, є стаціонарними і не видають свого місцеположення або характеру своєї діяльності якимись сигналами, які можна знайти, вислідити, проконтролювати або перехопити. Заводи, верфі, арсенали і бази ракетної зброї, що будуються, не дають знати про своє існування якими або зовнішніми проявами, що піддаються виявленню з великих відстаней. Щоб знайти існування таких споруд, треба підійти до них впритул або пролетіти над ними на дуже великих висотах озброївшись фотокамерами дальньої дії.

Саме такою була задача літака U-2, який міг збирати інформацію з великою швидкістю, точністю і надійністю, ніж будь-який агент, що знаходиться на радянській території. Результати його польотів можна прирівняти тільки з отриманням технічних документів безпосередньо з радянських установ і лабораторій.

Пізніше саме польоти висотних розвідувальних літаків U-2 дали нам в кінці жовтня 1962 року «достовірну інформацію» про розміщення на Кубі радянських ракет середнього радіусу дії. Якби ракети не були знайдені в той час, коли роботи на базах ще проводилися, і їх вдалося б замаскувати, бази ці могли б стати таємною і смертельною загрозою для безпеки США і країн Західної півкулі. Тут ми також спостерігаємо цікавий випадок, коли класичні методи (мається на увазі метод «спостереження») збору інформації в поєднанні з технічними засобами дають виключно цінні результати» (6. с.87).

Наступний епізод показує, настільки цінну інформацію можна отримати методом спостереження. «...Перше специфічне завдання, яке англійці дали Бланту, полягало в тому, щоб він вивчив методи за допомогою яких співробітники зовнішнього спостереження контррозвідки спостерігали за особами які їх цікавлять, а потім надав свої пропозиції щодо їх вдосконалення...

...Блант справився з цією роботою блискуче, спостерігаючи місяцями, як працюють люди із зовнішнього спостереження на практиці. Він ретельно вивчив їх методи маскування й орієнтації, спостерігав, як різні бригади «зовнішників» зміняли одна одну і як вони обривали контакт, коли виникала небезпека їх виявлення.

Потім він складав доповідь в якій вказав на слабкі місця в діях команд спостерігачів й надав декілька пропозицій, як зробити їх роботу більш ефективною. Він запропонував ряд нових методів, в додаток до хитромудрих шляхів спостереження за об`єктами...

...Доповідь Елтоні Бланта дозволила нам пристосуватись до методів наших супротивників. А головне, ми вдосконалили свою систему перевірки, котру кожний наш агент зобов`язаний був проводити перед встановленням контакту...» (28, с. 128-130).
3.2. Підслуховування

З психологічної точки зору спостереження і підслуховування базуються на використанні органів відчуття – зору і слуху. Завдяки цім методам одержується первина інформація. Підслуховування проводиться з використання спеціальної апаратури і проводиться у вигляді літерного заходу. Літерні заходи – це оперативні заходи, які проводяться з метою з’ясування якихось даних про особу або групу осіб. Наприклад, "Т" ("Тетяна") - слуховий контроль приміщень за допомогою дротяних і радіоканалів, "С" ("Сергій") - слуховий контроль телефонних переговорів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconКнига світ, книга серцю привіт Методичні рекомендації ббк 8. 387. К 53
Книга — світ, книга — серцю привіт : метод реком. / Нац б-ка України для дітей; уклад. Ю. В. Осадча. — К., 2013. — 36 c
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconБердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 220...
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconБердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 196...
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconКурс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33

Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconКнига-вега 2005 Олійник ббк 83. 3(4Укр)6-8 Олійник Р79 Речмедін А. П
Р79 «Чарівний лірик із Борзни». Життя І поетика Анатоля Олійника. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 168 с: іл
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconКнига віршів Київ-2015 ббк 4 (4 Укр Київ) л-38 Літературно-художнє видання

Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconДавня архітектура українського села. Етнографічний нарис ббк 3. (4Укр) Д18
Випущено на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою “Українська книга”
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconНавчальний посібник За редакцією Л. О. Сандюк та Н. В. Щубелка Автограф Одеса 2007 ббк 411 Анотація
Охватывает собой все объекты науки о религии, юриспруденции, истории, филологии, политической экономии и т д., т е всех „наук о духе”,...
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 icon«Засоби залучення учнів до читання як шлях формування загальнокультурної компетенції інноваційної особистості»
Школа – це насамперед книга. Книга – це могутня зброя. Розумна, натхненна книга часом вирішує долю людини


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка