Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63Сторінка4/4
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4

7.2. Інтелектуальна розминка


Даний метод застосовується, як правило, для приведення учасників в активне “стартове” становище шляхом актуалізації вихідних знань, обміну думками і виробленням загальної позиції. Разом з тим керівник має можливість визначити рівень підготовленості учасників до активної роботи по подальшому наростанню знань.

“Інтелектуальна розминка” проходить при швидкому опитуванню учасників, кожен з яких в конкретній, короткій формі повинен відповісти на задане керівником питання. Якщо учасник затрудняється, керівник звертається з цим же питанням до іншого учасника, при необхідності уточнення - до третього і т.д. Таким чином, за короткий час (5-10 хв.) досягається розуміння початкових підходів до вирішення у подальшому певної проблеми, після цього учасники обговорення включаються в подальшу активну пошукову роботу.

Перевага цього методу: кожен учасник постійно знаходиться в зоні опитування і поступово навчається швидко реагувати на ситуацію яка склалася.

7.3. Сократичний метод


З часів Сократа філософія ствердує: «Потрібно піддавати сумніву очевидні речі, критично осмислювати існуючі форми мислення, досягнуті межі, безпосередні уявлення».

Обговорення проблеми, пошуки шляхів її вирішення, які проводяться в формі сократовської бесіди, є гнучкими організаційними формами спільної творчої діяльності. Керівник задає питання. Говорять учасники.

Питання ставляться в визначеній логічній послідовності. Використання метода припускає завчасну підготовку учасників до обговорення.

Однак думки, які вони висловлюють в процесі обговорення є продуктом самостійної роботи. Керівник їх тільки критично оцінює і, використовуючи творчу конструктивну систему запитань, формує у учасників дослідницькі навики та вміння.

Сократичний метод пошуки істини сприяє виявленню недоліків у професійній підготовці учасників, підвищується інтерес до обговорюваної проблеми, сприяє активному засвоєнню методики пошукових знань, формує навики самостійної роботи, розвиває критичне мислення, озброює ефективними способами і засобами ведення полеміки.

Разом з тим цей метод припускає високу професійну підготовленість керівника, знання матеріалу учасниками, наявність у них вміння полемізувати.


7.4. Професійні ігри

Професійні ігри мають найбільші можливості приближення учбового процесу до реальної і повсякденної роботі. Професійна гра - це аналіз конкретних ситуацій, ігрове управління (руководство), розігрування і т.д.

Професійні ігри - це в певному розумінні репетиція елементів професіональної діяльності фахівця.

Основні цілі:

1. Підвищення ефективності за рахунок видачі індивідуальних завдань учасникам.

2. Внесення творчого (дослідницького) елементу в роботу кожного учасника.

3. Моделювання колективних дій і взаємодія учасників, при яких результат кожного з них залежить від результатів інших учасників гри.

Веде гру досвідчений інструктор, який володіє певними професійними якостями, уміло використовуючий на звичайних заняттях активні методи навчання.
7.5. Метод рольових ігор

Ігрова імітація припускає створення відносно достовірної моделі дійсності. Ігрова імітація припускає ролеву поведінку слухачів, які регламентуються деякими правилами, але в той же час припускаються індивідуальні ходи, вільну імпровізацію.

Правила, які визначають ролеву поведінку учасників, відображають реальні суспільні міжособисті стосунки, в них отримує своє вираження соціальний досвід, оволодіння яким можливо лише в діяльності, навіть якщо вона лише ігрова.

Слід підкреслити, що гра припускає відому двуплановість, тобто єдність умовності і реальності. Руйнування цієї єдності руйнує і гру.

Кожна гра закінчується колективним аналізом її ходу і результатів, успіхів і невдач, а також і їх причини.
7. 6. Модульно-цикловий метод

Його сутність полягає в тому, що навчаємий більш самостійно або повністю самостійно може працювати з запропонованою йому індивідуальною учбовою програмою, який включає в себе цільовий план дії, банк інформації і методичне керівництво по досягненню поставлених дидактичних цілей.

Функції інструктора можуть варіювати від інформаційно-контролюючої до консультативно-координуючої.

Взаємодія викладача і слухача в учбовому процесі здійснюється на принципово іншій основі: за допомогою модулів забезпечується усвідомлене самостійне досягнення слухачем визначеного рівня попередньої підготовки.7.7. Метод круглого столу


“Круглий стіл” визнається сьогодні одним із ефективних методів вирішення проблем. Як правило, цим методом проводяться міждисциплінарні заняття, а також учбові зустрічі за “круглим столом”.

В першому випадку на обговорення виноситься тема, яку необхідно розглянути в різних аспектах: політичному, економічному, юридичному, етичному тощо. На обговорення запрошується представники різних підрозділів, спеціалісти, окремі посадові особи, представники керівництва підприємства. Між учасниками розподіляють завдання підготувати повідомлення з певної теми. В заключній частині представники підрозділів, запрошені особи коментують їх, дають рекомендації.

В другому випадку мова йде про всесторонній розгляд складної актуальної проблеми рядом запрошених експертів. Ними можуть бути державні керівники, політики, юристи, економісти, вчені. Учасникам пропонуєть вирішити проблему. Активність учасника - в формі запитання.

7.8. Аналіз конкретної ситуації


Аналіз - логічний прйом пізнання, який представлеє собою мисленне розкладення предмета (явища, процеса) на частини, елементи чи ознаки, їх співвідношення і послідовність вивчення з ціллю виявлення істотних, тобто необхідних і визначних, якостей і властивостей.

В процесі аналітичної діяльності думка рухається від складного до простого, від випадкового до необхідного, від різноманітності до тотожності і єдності.

Метод аналіза конкретної ситуації заключається в тому, що в учбовому процесі викладач створює конкретні проблемні ситуації, які взяті з професійної практики.

Від слухачів вимагається глибокий аналіз ситуації і прийняття відповідного оптимального рішення в даних умовах.

Цінність метода в тому, що в процесі вирішення конкретної ситуації слухачі звичайнодіють по анології з реальною професійною практикою, тобто використовують свій досвід, ті засоби і критерії аналізу, які були ними придбанні в процесі навчання і подальшої практики.

Головне - вчаться застосовувати свої знання на практиці.

Практично: - учбова група слухачів ділеться по 4 чоловіка. Викладач визначає коло задач для підгруп (вивчити ситуацію, сформулювати і обгрунтувати свої відповіді і рішення, підготуватися до захисту своеї думки), встановлює час і порядок самостійної роботи;

- слухачі в підгрупах працюють над ситуацією, викладач спостерігає за роботою підгруп, відповідає на виникнені запитання, дає рекомендації;

- представники груп поперемінно виступають з повідомленням про результати роботи;

- обговорення точок зору і рішеню, оцінка результатів аналізу проводиться в складі учбової групи;

- викладач підводить висновок, виділяє правильні і помилкові рішення, обгрунтовує оптимальний підхід до подібних ситуацій, рекомендує літературу.
7.9. Метод експертних оцінок

Аналіз проводиться групою компетентних експертів від 6 до 10 чоловік по розробленій схемі експертного аналізу. При цьому виділяються категорії, по яких проводиться експертиза. Результати експертного аналізу обробляються за допомогою математичних методів аналізу (чинник, кластерний, дисперсійний).


7.10. Метод контент - аналізу.

Цей метод розроблений на стику психолингвистики, соціології і психології. Полягає в кількісному аналізі текстів і текстових масивів з метою подальшої змістовної інтерпретації виявлених числових закономерностей.


ВИСНОВКИ

Розгляд зазначеної проблеми привів нас до наступних висновків.

1. Передумови використовуємих нині методів інформаційно-аналітичної діяльності закладені діяльністю видатних філософів, які сформолювали більшість із існуючих сьогодні методів, розкрили їх сутність, окреслили рамки їх використання.

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (ІАЗБП) – це вид інформаційного забезпечення підприємницької діяльності шляхом добування, обробки і надання керівництву необхідної інформації. Необхідна при оцінці обстановки і прийняття рішення на відповідному рівні в інтересах розвитку підприємства.

3. Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) – це творчий процес в системі ІАЗБП різного рівня, який включає комплекс заходів, що організується і проводиться СБ підприємства та їх структурними підрозділами з метою збору та обробки необхідних відомостей з ряду питань і на підставі проведеної роботи – розробки інформаційних (інформаційно-аналітичних) документів для керівництва.

4. Головними елементами ІАР є: 1. збір та пошук інформації (головний, самий важливий і визначаючий елемент); 2. попереднє вивчення, інформаційно-аналітична обробка, формулювання висновків, облік; 3. підготовка інформаційних (інформаційно-аналітичних) документів.

5. Інформаційна діяльність ґрунтується на застосуванні наукового методу. В основі методології інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємництва лежить методологія наукового пізнання, яка базується на системи загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальних методів. Це в першу чергу такі методи як метод спостереження, експеримент, аналіз і синтез, системний аналіз, індукція і дедукція, метод моделювання, метод аналогії, історичний і логічний способи пізнання, абстрактне і конкретне, математичні методи та методи творчого мислення.

6. Знання та володіння цими методами дає можливість працівникам служб безпеки науково грамотно відпрацьовувати завдання зі збору та пошуку інформації; її попереднього вивчення та інформаційно-аналітичної обробки, формулювання висновків, обліку та підготовки інформаційних (інформаційно-аналітичних) документів.ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р.

2. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1996 р.

3. Бондаренко Я. Коммерческая разведка // Капитал. — 1995. — №11.

4. Горбенко А. Разведдеятельность в бизнесе // Деловой журнал. – 2004. -№4(8).

5. Давыдов Н. Информационно-аналитическое обеспечение фирмы // Служба безопасности. — 2000. — № 3—4.

6. Даллес Аллен. Искусство разведки. – М., 1992.

7. Духов В. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. — К.: НВФ «Студцентр», 1997.

8. Єріна А.М., Захожай В.Б.. Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 212 с.

9. Законодавство України про інформацію. — К.: Юрінком, 1998.

10. Землянов В.М. Своя контрразведка: Практическое пособие / Под общ. ред. А.Е. Тараса. – Мн.: Харвест, 2002. – 416 с.- «Коммандос».

11. Зубок М. Безпека банківської діяльності. — К.: КНЕУ, 2002.

12. Зубок М., Ніколаєва Л. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні. — К.: Істина, 2000.

13. Зубок Н., Сацюк В. Безопасность бизнеса в Украине или как ходить по минному полю. — К: ИБ, 1998.

14. Кузнецов Н. Учебник по информационно-аналитической работе. - М,: Яуза, 2000.

15. Мачихи Ральф. Смерть и ложь - 25 лет в ЦРУ. М., 1997.

16. Модер Юлиус. Репортаж о докторе Зорге.-- Берлин. Военное издательство ГДР., 1988.

17. Мориц Ю.И. Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья. – М., 1997.

18. Пллэт Вашингтон. Стратегическая разведка. – М., 1997.

19. Ронге Макс. Разведка и контрразведка. - Киев, СИНТО. 1993.

20. Ронин Р. Своя разведка. — Минск: Харвест, 1997.

21. Р-система: практикум по экономической разведке в современном российском предпринимательстве. — М.: Хамтек паблишер, 1997. — Кн. 1.

22. Судолплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 - 1950 годы. - М., 1997.

23. Хрестоматия. Практическая аналитика в службах безопасности. Комп. содерж. Е.И. Гаврюшина /Под общ. ред. През.МКТА И.Б.Линдера. – М.:ІСТТА, 2006. – 512 с.

24. Шандор Радо. Под псевдонимом Дора. М.: Вонное издательство - 1988.

25. Шебаршин Л.В. Из жизни начальника разведки (секретные миссии). - М., 1994.

26. Эйджи Ф. За кулисами ЦРУ. Дневник сотрудника американской разведки. - М.: Воениздат, 1997.

27. Ющук Е. Брешь в конфиденциальности (Практика использования сети Интернет в конкурентной разведке)//Best of Security. - 2007. – 6 (18).

28. Модин Ю.И. Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997. – 428 с.ПРАКТИКУМ

Завдання 1. «Ось взнаю з газет, що Рудольф Дізель загнав шість тисяч «коней» в свій двигун внутрішнього згорання, а зараз німці оточили його машину забором, на якому накреслено: «За вхід без дозволу – шість років каторжних робіт». Хіба не цікаво зробити дірку в німецькому заборі або перемахнути через нього – на зло всім церберам кайзера?» (Пикуль В. Честь имею// Роман-газета. – 1990. - №13. – с.57).

Дайте відповідь на такі запитання.

Яку думку намагався передати цим фрагментом автор?

Про які методи наукового пізнання йдеться тут мова?


Завдання 2. «Великий хімік Менделєєв у Франції простим підрахунком вагонів з хімічною сировиною вивів формулу бездимного пороху, яку тримали в найстрогішому секреті. Але ми не називаємо ж Менделєєва шпигуном. Просто розумна людина. Що ти хочеш, якщо навіть великі письменники і мислителі не гидували займатися розвідкою, що вимагає від людини найвищого інтелекту. Хто, наприклад? – завагався я. Вольтер, Даніель Дефо, Бомарше і навіть легендарний бабник Джованні Казанова. Напевно, він тягався по всьому світлу не тільки ради знайомства з жінками. Цей жуїр хотів би спокусити і нашу Катерину Велику, але бабонька була вельми хитрюща і виставила його геть з Росії» (Пикуль В. Честь имею// Роман-газета. – 1990. - №13. – с.57).

Дайте відповідь на такі запитання.

Яку думку намагався передати цим фрагментом автор?

Про які методи наукового пізнання йдеться тут мова?


Завдання 3. «Ще раз торкнемося військової статистики! – сказав я. – Англійська блокада Німеччини в попередній світовій бійні себе не виправдала. Ось вам декілька цифр: в ті роки кожний датчанин з'їдав 750 кілограмів масла – в тиждень, а кожний швед поглинав 80 тонн шоколаду – в місяць! Тепер вам ясно, що в новій війні знайдуться подібні «нейтрали», які, закупляючи товари як би для себе, тут же наситять ними магазини нашого евентуального супротивника. Не забувайте, - нагадав, - що Швейцарія вже поставляє німцям свою чудову зенітну артилерію, якої у нас з вами ще немає, а шведські рудники давно звикли насищати залізною рудою крупповські домни» (Пикуль В. Честь имею// Роман-газета. – 1990. - №13. – с.5).

Дайте відповідь на такі запитання.

Чи згодні ви з інформацією представленою в цьому фрагменті автором?

Яку думку намагався передати цим фрагментом автор?

Про які методи наукового пізнання йдеться тут мова?
Завдання 4. «Рішення коштує не більш того, чого коштує інформація, на підставі якої воно прийнято» (Чарльз Хант, Вахе Зартарьян. Разведка на службе вашего предприятии. – с.16).

Дайте відповідь на такі запитання.

Яку думку намагався передати цим фрагментом автор?

Про які методи наукового пізнання йдеться тут мова?


Завдання 5. «.наявність якісної інформації в потрібний момент дозволяє приймати правильні рішення. Висновок вірний, але запізнілий. Як забезпечити збір якісної інформації вчасно, якщо ще не відомо які рішення буде потрібно приймати? Яку інформацію слід збирати з урахуванням її потенційної корисності при ухваленні майбутніх рішень? Може показаться, що для цього достатньо забезпечити збір всієї доступної інформації, проте це є фізично неможливим (навіть КДБ і ЦРУ не в змозі цього зробити)» (Чарльз Хант, Вахе Зартарьян. Разведка на службе вашего предприятии. – с.16).

Дайте відповідь на такі запитання.

Який же висновок роблять автори після цих міркувань?

Яку думку намагався передати цим фрагментом автор?

Про які методи наукового пізнання йдеться тут мова?
Завдання 6. «Для збору розвідданих використовуються самі різні методи. Багато з них не відрізняється особливою порядністю, проте всі вони є незмінно ефективними:

- закупівля товарів конкурента;

- незмінна присутність на ярмарках, виставках, конференціях тощо, при цьому збирається вся доступна або залишена по недогляду документація і інформація, фотографується все. Що можливо;

- відвідини підприємств (в кінці 70-х років 1500 японських експертів буквально наповнили Кремнієву (Силіконову) Долину в Каліфорнії, США);

- фінансування контрактів на виконання науково-дослідних робіт за кордоном з метою проникнення в деякі лабораторії (з цією метою в 1986 році знаменита «МІТ» отримала від японських фірм 10 млн. доларів);

- відправка на навчання за кордон студентів і стажерів (тільки в США – 140 тис. чоловік);

- нескінченні безрезультатні переговори, під час яких постійно вимагається додаткова інформація;

- викрадення креслень і технічної документації (згадайте історію створення японського флоту);

- шпигунство і проста крадіжка (справа «IВМ» проти «Hitachi»)» (Чарльз Хант, Вахе Зартарьян. Разведка на службе вашего предприятии. – с.140-150).

Дайте відповідь на такі запитання.

Який висновок роблять автори після цих міркувань?

Яку думку намагався передати цим фрагментом автор?

Про які методи наукового пізнання йдеться тут мова?
Завдання 7. Під час проведення конкурентної розвідки службою безпеки підприємства дуже часто приходиться збирати інформацію про своїх конкурентів. Інформація збирається планомірно, цілеспрямовано і за певними напрямками. На основі зібраної інформації створюються бази даних, які час від часу поповнюються новою інформацією. Це дає можливість у разі термінової необхідності швидко одержати інформацію для її подальшого аналізу, формулювання висновків й написання нформаційно-аналітичного документу для доповіді керівництву.

Для одержаня необхідних навиків зпробуйти зібрати інформацію по відомому у підприємству за вибором вашого викладача, керівника семінару тощо. Інформацію радимо збирати за наступнии напрямами.

1.Повна назва фірми передбачуваних партнерів і конкурентів, юридична, поштова адреса, телефон, факс.

2.Імена, прізвища керівників, їх послужний список та адреси.

3. Інформація про участь в судових та інших розглядах, залогах майна, виписки відомостей із газетних та журнальних публікацій та їх оцінку.

4. Дата і номер реєстрації, в якому місті і в якій юридичній формі це було зафіксовано.

5. Інформація про практику виконання платежів: які суми, в які строки і з якими затримками були виплачені

6. Перелік банків, з якими працює дана фірма, їх адреси і номери рахунків.

7. Порівняльна характеристика фінансового стану фірми за останні три роки.

8. Звітні коефіцієнти ліквідності, покриття, прибутковості вкладень, відношення основних засобів до інвестицій тощо.

9. Витяги з останнього балансового звіту та звіту про прибутки і збитки.

10. Назви дочірніх компаній, філіалів та відділень.

11. Перелік партнерів, їх характеристика.

12. Можливі зв’язки з кримінальним середовищем.

13. Коротка характеристика на керівників фірми (справка по людині).

14. Загальний соціально-економічний стан регіону.

15. Інформація для забезпечення перебування представників фірми у цьому регіоні (чим добиратися, де зупинитися, де харчуватися, транспорт, погода).
Завдання 8. Керівник вашої фірми виїжджає на переговори з фірмою з іншого регіону країни. Мета переговорів – укласти договір між фірмами про сумісне виробництво певного виду продукції і вийти з нею на ринок даного регіону.

Необхідно скласти наступні довідки:

І. Довідка про діяльність фірми можливого партнера.

Адресні дані і контактні телефони керівників і ведучих співробітників фірми.

Підтвердити або спростувати законність роботи даної фірми на ринку.

Дата і місце реєстрації фірми. Хто засновники.

Сума статутного капіталу.

В яких банках фірма має рахунки.

Коротка інформація про діяльність фірми. Основний вид діяльності. Додаткові види діяльності.

Фінансовий стан.

Партнери по бізнесу. З ким співробітничає.

Чи має дочірні структури.

Чи має фірма підтримку в госструктурах регіону.

Огляд преси про діяльність фірми.

ІІ. Коротка характеристика на керівників фірми (довідка на людину).

ІІІ. Загальний соціально-економічний стан регіону.

ІV. Інформація для перебування представників фірми в цьому регіоні (розклад руху потягів – чим добиратися, час прибуття, готелі – де зупинитися, де харчуватися, транспорт, погода).

ДОДАТКИ


Термінологія та сленг спецслужб (російською мовою)

1. Термины и сокращения:

объект заинтересованности,

объект устремлений,

объект разработки,

резидентура,

подрезидентура,

офицер безопасности - сотрудник внешней контрразведки, официально раскрытый по своему статусу перед страной пребывания и нашими гражданами,

референтура - помещение секретно-шифровального отдела посольства (консульства),

курьер спецохраны - лицо разносящее шифртелеграммы в референтуре,

вербовочный подход,

вербовка,

тайник,


боевая агентура,

боевая операция,

установка,

разработка,

тайниковая операция,

спецагент,

разведчик специального назначения,

разведчик особого резерва,

нелегал,

боевик.


2. Слэнг:

"Барс" - контроль ближней агентурной радиосвязи,

"Дозор" - контроль дальней агентурной радиосвязи,

"Кордон" - мероприятие по поиску закладных устройств добывания информации на объекте об­следования (по бытовому - поиск подслушивающих устройств в помещении),

"закладка" - техническое средство добывания информации, помещенное на интересующий разведку объект,

"линия",


"деза" - дезинформация,

"компра" - компромат.Контрозвідка

1. Термины и сокращения:

опер (сокращение от оперативный уполномоченный),

агент,

"линия",


"фильтрация",

источник,

вербовка,

ОДР - офицер действующего резерва (не применяется с 1998 года) - секретный сотрудник,

АПС - аппарат прикомандированных сотрудников (то же, что и ОДР, но сегодня),

проверить по учетам,

стационарный (закрытый) пост,

литер (литерный, -ое, -ая) - особый, специальный,

"негласный арест",

литерные мероприятия - зашифрованные мероприятия.

Категории дел в 30-50-х:

дело-формуляр и литерное дело (тема).

Категории дел в 60-70-х:

дело-формуляр (человек),

дело агентурной разработки,

дело оперативной переписки.

Названия литерных мероприятий, применяемых в 60-80 годы:

"НН" - наружное наблюдение,

"У" - установки,

"Т" ("Татьяна") - слуховой контроль помещений с помощью проводных и радиоканалов,

"С" ("Сергей") - слуховой контроль телефонных переговоров,

"О" ("Ольга") - наблюдение в помещениях при помощи оптической и видеоаппаратуры (ОТМ -оперативно-технические мероприятия),

"Д" ("Дмитрий") - негласный обыск,

"3" - заказ (заход, закладка),

"ПК" - почтовый контроль (перлюстрация корреспонденции).

В 90-е годы появились 2 вида новых литерных мероприятий:

".." - контроль электронной почты,

".." - контроль пейджерных сообщений.

Для сравнения дадим примеры названий литерных мероприятий в 30-40 годы:

"Н" - прослушивание микрофонное,

"М" - прослушивание телефонное,

"Е" - негласный обыск,

"ПК" - политконтроль (почтовый контроль), то же самое что и перлюстрация корреспонденции,

"ВЦ" - военная цензура, перлюстрация в отношении своих военнослужащих и чужих военнопленных,

"НН" - наружное наблюдение.

2. Слэнг:

"шкура" - агентурное сообщение,

"резак" - резидент,

"свисток"="барабан"="штык" - оперативный источник (информатор),

"подстава",

"Ульяна" - оперативная установка,

"Авария" - когда работает группа оперов, пребываючи на радиосвязи, в случае непредвиденных обострений ситуации (расшифровка, нападение, хулиганство со стороны наблюдаемых, прово­кация). Все, кто на связи, все бросают и едут (бегут) на помощь. Употребляется в основном в под­разделениях оперативного поиска.

"Флажок"- пометка на дверях объекта, долженствующая просигналить о входе (выходе) из помещения. Это может быть спичка, нитка, клочок бумажки и т.д.

"деза" - дезинформация,

"компра" - компромат,

"полосатый" - оперативный источник,

"доверчивый" - доверенный источник,

"проверить по красному" - установить, не является ли полосатый двойным,

"опер" - оперативный работник,

"важняк" - следователь по особо важным делам,

"ствол" - оружие,

"" - химическая метка (""),

"Бумеранг" - радиоактивная метка,

мероприятие "Спутник",

3. Слэнг подразделений наружного наблюдения (Николай Николаевича, Н/Н), "семерки":

"изделие 2424" или "дубль" - это "Волга" ГАЗ-24 с восьмицилиндровым мотором (у обычного четыре), два бака,

"адрес" - место проживания, пребывания объекта наблюдения,

"отсечка" - специальные сигналы наружки для ГАИ, чтобы не привязывались,

"отмашка" - получение разрешения на начало каких-либо действий. Старый термин, сегодня уже перешел в разговорную речь,

"выставились" / ''снимаемся" - "наружка" заняла / сменила позиции в "адресе" объекта,

"кукушка" - место дислокации подразделения н/н (ОПО) - "наружки",

"прикрепленный" - старший группы личной охраны,

"коробочка" - машина,

трасса, трассовик.

Дела оперативного учета:

в 1950-е годы:

дело-формуляр,

розыскное дело,

литерное дело - дело, ведущееся по линиям и направлениям работы (объектам),

"окраска",

АС - агентурное сообщение,

ПС - первичный сигнал.

Виды дел оперативного учета:

ДОП (ДГОП) - дело оперативной проверки (может быть групповым),

ДОР (ДГОР) - дело оперативной разработки (может быть групповым),

ОП - оперативная подборка,

РД - розыскное дело,

ДОН - дело оперативного наблюдения.

Категории секретных сотрудников (ноябрь 1922):

агент наружного наблюдения,

информатор,

осведомитель,

сводка агентурных сообщений,

сводка оперативно-технических мероприятий,

сводки наружного наблюдения,

меморандум агентурных сообщений,

личное и рабочее дело агента

wwwlbi.ru/cqi-bin/href/warning (хрестом. С.469-471).
Усі зауваження, доповнення і пропозиції автори просять присилати за адресою

E-mail:leon2003@svitonline.com.

Авторські права захищені

Виготовлення піратських ксерокопій карається законом (див. главу 36 Цивільного кодексу України, статтю 176 Кримінального кодексу України)


Інформаційний сайт з книгами видавця Позднишева Є.В. http://www.is.svitonline.com/leon2003/

image1 - DOZOR -  запись телефонных разговоров


image2 - GSM GSS PROА - прослушивание сотовых телефонов
image3 - ICOM - сканер частот - прослушивание радиотелефонов (например)

Навчальне виданняПОЗДНИШЕВ

Євген В’ячеславович,
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (методи та їх застосування)

Книга 1
Навчальний посібник
Редакція автора

Художнє оформленя Позднишева Є.В.

Компьютерна верстка Позднишева Є.В.

Підписано до друку 31.07.2007 р.

Формат 60Х84 1/16 Папір офсетний. Друк офсетний. Уч.-изд. л. …Усл. печ. л. …. Наклад 500 прим. Зам. №
Видавець Позднишев Є.В.

(E-mail:leon2003@svitonline.com)Свідотство про внесеняя до Державного реєстру субъекта видавничої справи ДК № 1929 то 07.09.2004 р. м. Київ.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconКнига світ, книга серцю привіт Методичні рекомендації ббк 8. 387. К 53
Книга — світ, книга — серцю привіт : метод реком. / Нац б-ка України для дітей; уклад. Ю. В. Осадча. — К., 2013. — 36 c
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconБердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 220...
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconБердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 196...
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconКурс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33

Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconКнига-вега 2005 Олійник ббк 83. 3(4Укр)6-8 Олійник Р79 Речмедін А. П
Р79 «Чарівний лірик із Борзни». Життя І поетика Анатоля Олійника. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 168 с: іл
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconКнига віршів Київ-2015 ббк 4 (4 Укр Київ) л-38 Літературно-художнє видання

Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconДавня архітектура українського села. Етнографічний нарис ббк 3. (4Укр) Д18
Випущено на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою “Українська книга”
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 iconНавчальний посібник За редакцією Л. О. Сандюк та Н. В. Щубелка Автограф Одеса 2007 ббк 411 Анотація
Охватывает собой все объекты науки о религии, юриспруденции, истории, филологии, политической экономии и т д., т е всех „наук о духе”,...
Книга 1 07pyv110117 Киев Видавець Позднишев 2007 ббк 75. 715 П 63 icon«Засоби залучення учнів до читання як шлях формування загальнокультурної компетенції інноваційної особистості»
Школа – це насамперед книга. Книга – це могутня зброя. Розумна, натхненна книга часом вирішує долю людини


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка