Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. ЛьвівськаСкачати 447,51 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.03.2018
Розмір447,51 Kb.
ТипКнига
  1   2

по ЖУРННЯДХ.

Записки Наукового Товариетва імѳни Шѳвчѳнка. книга V, том. ЬХХІХ.Ів. Криплкевич. Львівська Русь в першій половині XVI в. Ст. 5—51. Украінське населения Львова у відносинах до инших націй: евреів, вірмен, поляків німців. Поспольство і патріціят. Обмеження Руси й И боротьба за права. Поголоска про руський заговір 1538 р. Релігійне життя. Церкви й духовенство. Братства. Упадок галицького епісімшства. Намісництво. Яцько Гдишицький. Макарій Тучапсыгай. Відновленне епіскопства. Владича діяльність Тучапського. Огляд життя львівськоі Руси. В додатку: 1) каталог членів мійського братства (в 1498—1548 роках). 2) Каталог львівських церков і парохів до середини XVI в., світські церкви і манастирі.

Ів. Оііенко. Огляд украінською языкознавства. Ст. 52—93. Автор поклав в основу свое? статті працю проф. С. Буліча «Очерки иеторіи языкознанія въ Россіи» (1904 р.), т. І-й; він нозбірав і звів до купи матеріали по історіі украінського язико- знавства, що були розкидані в книзі Буліча, і доповнив його з инших джерел, особливо за XIX століття. Мета д. Огіенка — «по змозі проложити шлях тим, що працюватимуть над історіею розвитку рідноі мови», а для того зібрати яко мога білыпе бібліо- графічнного матеріала, котрий торкаеться украінського язикознав- ства. В тій частині свое! праці, що міститься в 5 кн. «Записок»,

д. Огіенко умістив таісі розділи: рукописна граматична література ХШ—ХУІ віків. Знайомість з чужоземними мовами: давні «глос- саріі-азбуковншш»; перші украіиські словники; перші украінські грамативи ХУІ—ХѴІТ віків; перші букварі; украінські вчені в Москві; наслідки ириеднання Украіни до Москви; характеристика тогочасньоі' украінськоі' мови; викладання мов но украінсышх школах; розвідки про украінський язик (друга половина ХУІП і початок XIX ст.).

Мих. Грушевськии. Матеріали до історіг Коліівщини.

ІУ Оиовіданпя очевидца про смерть Гопти. Ст 94—97. Тим очевидцем був шляхтич Адам Конюшковський, що. утікаючи перед гайдамацькими загонами, зустрівся з російським отрядом, що вів захопленних гайдамацьких ватажків, і між ними Гонту, і був наочним свідком варварсышх катувань і страти бранців. Опо- відаиия Конюшковсысого наводить Л. Зеліисышй у своіх увагах до василіянських записок, сиого часу заборонених цензурою. Конюшковський онисуе страшенні муки Гонти і той невимовпий жах, який охопив його, коли віп бачив катування своіх товари- шів; подробиці момента замордування Гонти суперечать старим звісткам, канонизованним у біографй Гонти, паписаній пр. В. Антоновичем, про надзвичайний стоіцизм Гонти, проявлений ним під час страти. 3 цього лс оповідання виходить, що Гонта був замучений за один день, а не протягом кількох днів, як ува­жали досі.

Ів. Франко. До біоірафіі Івана Вагилевича. Ст. 97—141. Д-ій Франко здобув у антікварія кілька документов, між иншим уривок з автобіографіі, іцо кидають нове світло на де-які момента з життя одного з членів галицькоі «тройці»Івана Вагилевича. Ще в 1883 р. Яків Головацький умістив біографічні відомости про Вагилевича на сторінках «Кіевской Старины», де оповів і про його любовні пригоди, котрі показують нам Вагилевича жер­твою досить поганих жартів із ним польського магната Борков- сі.кого. «Уривок з автобіографіі» (писаний польською мовою, як і всі инші документа — листи, виписки, і т. ин.) подае багато нових причинків, що освітлюють любовну історію Вагилевича де в чому інакше, ніж як про це говориться у Головацького, а самого Вагилевича показують як еротичного маніяка, і в усякім разі людину не зовсім нормальну.

Мих. Зубрицъкий. Імена, назви і призвища у селяи с. Мшапця, старосамбірського повіту. Ст. 142—154.

Мізсеііата ст. 155 —164: В. Гнатюк — До колядки про св. Софію в Киіві; Ів. Свенціцький Бібліографічний куріоз; Ол. Грушевський — Маловідома стаття Костомарова з 1848 р. («Мысли объ исторіи Малороссіи» в часописі «Библіотека для чтенія», 1846, IX).

Паукова хроніка: Етнографія в західно-европейсышх часо- писях за 1905 рік. Подае д-р 3. Кузеля. Ст. 165—210. Пе­регляд змісту білын як 150 наукових часонисей на ріжних ев- ропейських мовах.

У відділі Бібліоірафй Ст. 211—239 рецензіі на 25 науко­вих видань і статей в мовах украінській, російській, польській, німецькій і чеській.

«Былое», кн. 10 за октябрь.

Письма Герцена къ Марко-Вовчку. Ст. 63-—76. Знайон- ство Марка-Вовчка з Герценом почалось в 1859 році, тоді ж в літку почалось листування, що тяглось до весни 1860 року. ІІісля того незабаром Герцен переіхав на стадий побут до Па­рижа, де ще раніще оселилась М. А. Марковичка, і листування само собою спинилось. В 1867 роціМ. А. переіхала до Петер­бурга, але 1'здила іноді за кордон і бачилась з Герценом, при­возила йому статті або доручення. Вона й раніш привозила статті для «Колокола», а також передавала туди дописі й фактичний матеріал з листів до неі ріжних осіб з Росіі. Видрюковані в «Быломъ» 13 листів Герцена до М. А. свідчать про дуже велику новагу, щирість і признания авторітету в літературних справах, які почував великий російський вигнанець до украінськоі пись- менниці. Листи писані в самому теплому, дружньому тоні. Зазна-

чимо, що в примітці до передмови, яка попережае листи (очевидно

нояр.-декар. 1907. 20

од редакціГ), не вірпо показапі деякі дати з життя М. А—пи: побралась вона з Опапасом Марковичем у 1848 році, а не 1851, як тут сказано; помер Опанас в 1867 а не в 1868 році.

В. Ватурітскій. Еъ біоірафіи Н. И.Костомарова. Ст. 89—93. Д-ій Батуринсышй передрюковуе два листи Костомарова: один од 19 янв. 1864 до киівсышх семінаристів львівськоі «Правди», 1892, V) і другий лист до Драгоманова од 8 янв. 1877 року (з бропдори, виданоі' у Львові в 1902 році, як Л» 9 «Літературно- Науковоі' Бібліотеки»), 3 огляду на те, що «Правда» стала те не р великою рідкістю, нередрюковуемо перший лист, писаний з при­воду того, що семінаристи прислали до Костомарова гроши па видання народпіх кыижок і при них листа, до засвідчували свои» глибоку повагу до історика:

Генв. 19 — 1864.

Шановна Громадо, Панове семинаристи!х)

Беликі радощі мені сталися, коли я одібрав листъ Вашъ, и нема въ мене кибети, шчобъ віддячити за ту ласку и увагу, гачо мені есте показали. Дай Волге Вамъ счастя—здоровья и шчобъ ви росли духомъ и сердцемъ. А якъ постановлять Васъ ыастирями, нехай колгний заиечатае собі у сердці ту любовь до свого краю и до свого народу, шчо теперь маете; и будете ви світло людямъ ваншмъ, и станете кріпкою сторожею народовій мові и народовій освіті.

И колибъ то скрізь но семинаріяхъ бувъ такий духъ, якъ у васъ, не зломила бъ народности нашои ніяка в світі ворожа сила во віки вічні. ІІамятайте, Панове, про слівця: дай боже, щобъ любовь наша до рідноі мови не була похожа на те на- сіння, що було зійшло, та росту ему не було. Шчобъ люде васъ не звели, щобъ а ні ради жінокъ и дітей, а ні ради омани сві- товоі, кваплючись на лакомство велике, а ні ради страха архі- ерейська, не покинули ви мови рідней. Бо хто любить народъ, той річъ его любить, а хто каже, що любить народъ, а річъ его ненавидить, той бреше, як брешуть Гогоцький та Кулжинскій1) и ті, шчо на ихъ похожи, шчо ихь мена покриються соромомт> и норугаються въ памятьці у нотомківъ. Да не смущаеться сердце Ваше: идіте смілими и твердими ногами до мети своей.

ІЦиро прихильний

Н. Костомарова

Літературно-Науковий Вістник“. Книжка X за жовтень.

Мих. Грушевсъкии. Студи з економічноі історіі краіни (кінець). Ст. 24 — 38. Останній відділ ііраці д. Грушевського присвячуеться панщині, яка розвилась з особливою силою на пра­вобережий Украіні на переломі XVI та XVII століть, наслідком обезземеления селян на користь панських мастків, розвитку філь- варкового господарства на вивіз, що привело до збілыпення суми робочих днів і повного закріпощення. Панщина виявлялась не в однаково тяжких формах у ріжних частинах правобережноі Ук- раіни, але чим далі, зріст н одбувався все інтенсівніще. Проф. Грушевський змальовуе ті форми панщизшпгах обовязків і подае кілька прикладів, як реагували селяне на свое закріпощення і робили іноді справжні невеличкі революціі на групті економічних відносин. Ді дрібні бунти були вістунами велико!' революцііі, яка незабаром обхопила всю теріторію украінсышх земель за часів т. зв. Хмельнищини.

Ів. Кревецькии. Пятнадцять лѵт істнування ,,Записок Паукового Іовариства імені Шевчеша. Ст. 64 — 80. Автор нідводить сумму ііаукових ираць, які містились в „Записках" за 15 літ іх істнування, і зазначуе велику вартість них вкладів до скарбішці украінознавства. Попутно торкаеться він історіі самого Наѵкового Товариства ім. Шевчепка, особливо в його перших роках. „Записки повстали з ініціягиви кружка російських ук- раінців, які нерші часи й підиерали і'х с^оіми працями: у пер­ших 4 томах „Записок* уміщено 12 праці. рос. украінців і 7— галицьких. Але далі журнал мусів опертись переважно на мі- сцевих галицьких наукових силах, для зорганізовання котрих найбілыпе потрудився проф. М. Грушевський, що з 1895 року зробивсь редактором „Занйсок“. У 74 томах „Записок", що вий- ітіли до цього часу, надрюковано 200 статей і розвідок, велика сила дрібних заміток і цовідомлень і біля 1800 рецензій та справоздань. Д-ій Кревецький зазначуе великі заслуги „Заиисок“ для украінськоі історіографіі, а також для розвитку наукових інтересів і занять серед галицьких украінців.

Антін Крушельницький і Ів. С-ко. Новини нашоі літе- ратури. Ст. 109—121. Два критики подають оцінку новоіі драми

В. Випничепка «Дізгармонія». Д-ій Крушельницький розбірае зміст драми, характеризуе и персонажі, не вдаючись в загальиу оціпку твору. Д-ій С-ко бачить в драмі субьектино-тенденційне відношення до певних ідеалістичних течій серед украінського громадянства/ що, на думку критики, значтю позбавлюе твір Винниченка художньоі правди.

Мих. Грушевський. На украінські теми «Ііонець рутен- ства». ст. 135—148. Стаття присвячена москвофільству в Га- личині і спеціяльноновіщим виступам москвофільських нослів у віденсысому парламенті в звязку з проголошенням москвофіла- ми «ново! ери», яка мае означити рішучий поворот од давнього рутѳнства в бік ^ панрусизму, Москвофіли заявили одверто, що вони—Росіяне і дбають цро прищеплення російськоіі кѵльтури до галицького грунту. Д-ій Грушевський витае що „нову еру“, бо вона ще білыне одірве москвофільство од народного грунту в Галичині і покаже всю екзотичпість і фантастичність російськоі' культури на галицькій Украіні. Разом з тим він закликав до рі- шучоі боротьби з москвофільством, як одним з найбілыних тор- мазів для розвитку національноі й иолітичноі свідомости галиць­ких украінців.

Ф. Матушевсысий. 3 украінсъкоіо життя. Ст. 148—156. Автор виясняс причини мало! інтенсивности украінського рѵха за останні часи, які лелсать, на його думку, в загальних умови- нах громадського життя цілоі Росіі, і подас огляд проявив куль- турно-просвітних змагань російсысих украінців за останні місяці: «Просвіти», укр. кафедри, укр. Наукове Товариство в Ііиііві, пу- бличні лекціі з украінознавства і т. шт.

М. Лозипсъкий. 3 австршськоі Украіни. Ст. 156—167. Д-ій Лозинський зазначае змагання укр. соціяль-демократів у Га- личипі до білыпоі самостійности супроти польськоі сіціяль-демо- кратіі'. показуе шовіністичне й асіміляторське становище, яке за­няла остання відпосно украінського та еврейського пролетаріята. В кіііці по дао оцінку значіння віденьського процесу укр. студен­тов в справі вияснеішя польсько-украіпських відпосип у Галичпні.

Каталог: library
library -> Біографія: Максим Рильський
library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconКнига, складена з кількох самостійних рукописів, оправлених в один том
Абонемент право одержання творів друку з бібліотеки для читання поза її межами: відділ бібліотеки, що обслуговує читачів шляхом видачі...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
У зв’язку із закінченням повноважень Конференції колективу Національного університету "Львівська політехніка" із затвердженим складом...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconКнига світ, книга серцю привіт Методичні рекомендації ббк 8. 387. К 53
Книга — світ, книга — серцю привіт : метод реком. / Нац б-ка України для дітей; уклад. Ю. В. Осадча. — К., 2013. — 36 c
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconМагістр соціальної роботи та соціології, Луганський національний
Произведения Лидии Чарской как бы обычны – о мальчиках и девочках, юношах и девушках, но многие герои писательницы мечтают о том,...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська icon«Засоби залучення учнів до читання як шлях формування загальнокультурної компетенції інноваційної особистості»
Школа – це насамперед книга. Книга – це могутня зброя. Розумна, натхненна книга часом вирішує долю людини
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconКнига для дому, книга для сім'ї, ви можете сміливо наслідувати приклади з моїх порад, робити виписки, конспектувати окремі тези чи положення, а згодом перевірити це на власному досвіді
Книга, що претендує на настільну, заслуговує, очевидно, на передмову. Книга без передмови — те ж саме, що кінокартина без кіножурналу....
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська icon2 червень том 2010 2010 червень №12 (199) том 2
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка