Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. ЛьвівськаСкачати 447,51 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації16.03.2018
Розмір447,51 Kb.
ТипКнига
1   2

Русская Школа, № 10 октябрь.

С. Русова. Первые шаги къ паціопализаціи народнаго пѵосвѣщеиія на У г;раингь. Ст. 44—45. Про видавниче товари­ство «Украінський учитель» і його діяльність.

Историчѳскій Вѣстникъ, кн. X и XI, октябрь і ноябрь.

В кн. X у відділі «Сміьсь» замітка про археологичні знахідки В. Хвойка в Киіві. В одділі некролоіів коротенька бібграфія і літературна характеристика Карпенка-Карого (ст. 364—366).

Руссвій Филологический Вѣстникъ“. Тош, ЬѴІІІ, № 3.

А. М. Лукьяненко. О яаыкѣ Несторова житія преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго по древнѣйшему изъ дошедшпхъ списковъ. ст. 1—80.

А. В. Ветуховг. Заговоры, заклипанія, обереги и т. п. ст. 80—154. Автор широко користуеться й украінсышм матеріялом із збірника Милорадовича, Чубинського, бфименка та ин.

Труды Московской Діалектолотческой комиссіи. Сводъ матеріаловъ, собранныхъ комиссіей. ст. 190—211. Між иишим подано матеріяли «малорусскихъ говоровъ» Курськоі' губ. в повітах білгородському, новооскольському, путивльському, старооскольсь- кому і суджапському.У відділі «Критики и библіоірафіи* рецензіі в. Карського па книги: 1) втнографічний збірник, т. XIX. Вол. Гнатюк. Коломийки. т. III. У Лыіові, 1907; 2) Галицкая Русь прежде и нынѣ. Историческій очеркъ и взглядъ на современное состоя- ніе очевидца. Спб. 1907; 3) В. Щурат. Дві статьі про Грун- вальденську пісню. Відповідь проф. Брікнерові. Жовква. 1906- 4) В. Щурат. Пісня про поход Ігоря Сьвятославовича. Львів. 1907.

Извѣстія отдѣлѳнія русскаго языка и словесности Импе­раторской Академіи Наукъ. 1907 г. Тома ХД-го книжка 2-я.

П. Н. Жукпвичъ. Брестскій еоборъ 1591 года (по новоот­крытой грамотѣ, содержащей дѣянія его), ст. 45—71. Грамота ця належить до панерів, що залишилися після еп. Павла Добро­хотова і були передан! до рукописного відділу Академй Наук. Грамота містить в собі опис дій собору і скріплена власноруч- ними підписами й печатками митрополіта Михайла і пяти епі- скопів (Мелентія Хребтовича володимирського, Кирила Терлець- кого—луцького, Гедеона Балабана—львівського, Леонтія ІІалчиць- кого—туровського і Деонисія Збіруйсысого—холмського і бел- зького).

Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія. октябрь.

Ѳ. М. Лео-нтотчъ. Рада великихъ князей литовскихъ (окончаніе). ст. 273—332.

\аго<1 а Равзіѵо, Іу&оДпік* 1907, Л» 21.

Зігиіпісісі. Кгѵезі-уа ггттка гѵ Всф. Автор стоіть на державно - цептралізаторському становищу і ділить народности Росіі на «дозрілі й недозрілі» для самостійного національного життя й автономіі; одні народи належать, на його думку, до виробивших собі історичну індівідуальність, дрѵгі ж уявляють г себе тільки етнографічний матеріял. До останніх залічуе д. Студ- ішцький і украінців. Курьйозно, іцо національний украінський рух в Галичині д. Студницький признас результатом «польськоі інтриги»! Украінство, каже він, утворив вплив польськоі' псіхіч- ноі атмосфери, яка будить почуття антагонізмуі до Росіі, яко державно!' організаціі' великорусів: коли австрійський уряд в 1846—67 роках робив концесіі галицыщм украінцям, з історич- ноі реторти виходили москвофіли, що не признають украінськоі' народности. Коли лс національні концесіі давано украінцям в політичній атмосфері, де панував елемент польський, перейнятий антагонізмом до Росіі', з діевоі реторти виходили украінці, які почувають свою відрубність, свій антагонизм до великоросів".. На скілыси д. Студницький обзнайомлений з розвитком украінсьг кого руху, показуе те, що він запеаняе, ніби окрім гуртка Шев- ченка-Костомарова, Чубинського й дослідниці звичаевого права бфіменковоі (?) нікто в Росіі не був переслідуваний за украін- ство; вііі же запевняе, що в Чернівцях нема ні одно!' укр. кафедрц в університеті, а на Буковині взагалі нема ні одно!' укр. серед- ііьоі школи. Стаття д. Студницького в цілому виявляе велику плутанину думок і фактичних ведомостей.

Записки отдѣлеиія русской и славянской аргеолоіін Им- ператорскаго Русстъо Археологического Общества Т. Т. Вып. П. 1907. У ньому випу^ску находимо наукову росираву Н. Прива­лова під заголовком Лира (ліра, рыле и реле). 3 різних джерел автор зібрав усе, що відомо про музичні струменти, з яких на- родилася й украінська ліра. Ще з IX століття находяться ма- люнки так званого ог^апізігпщ^а, на якому грало двое: одна жінка, як намальовано, крутить ручку, а друга—перебірае клавіши. Привалов думае, що до ѴПІ століття не було смичкових стру- ментів і що перпіі такі струменти походять з Візантіі. У псал- тиру ѴІН—IX в , з якого перемельований був рисунок у XIII сто- літті в псалтирь славянський, теж е ліра у руках Давида з над- писом: Дкдъ црись състдішліеті. плсТ|)ь. Тут вже й крутити й пе- ребірати пальцями можно одному. Багато чертежів дае Привалов на різні струменти: фінську кантеле (у одну струну з прямим смичком), німецькі рЬіІошеІе (у 2—3 струни). БІтнсЬгШіег (у 4 струни), Ъа\ѵгеп1угеп (у 3 струни з клавишами, з колесом без клабишів, з колесом і клавишами); переказуе далі (теж з черте­жами), які були у романських народів Ііга піяііса, Ига іейезса, ѵіеііе еп ІиіЬе та ѵіеііе еп ^иііаге, а потім переходить і до ве- ликоруських і украінсышх лір. На Вкраіиі ліри були вже в XVI і ХѴП столітті, у великороссів—тілыш в ХѴШ, а в XIX вже— не було. Він находить, що украінські ліри, які були описані за останні часи, найбільш підходять до французськоі ѵіеііе, де були три струни з постоянним згуком (іготреііе, тоисііе і §гап<1 Ьоиг- йоп), а одна—сііапіегеііез, на якій клавишами виводили мело- дію. Уся розправа Привалова написана объективно і заслугѵе того, щоб музиканти зацікавилися нею.ѵ) Удержуемо правоиис такий, як надрюковано в «Былое».

1) Див. про його в X кн. «Украіни», стаття Б. Данилова.

Каталог: library
library -> Біографія: Максим Рильський
library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconКнига, складена з кількох самостійних рукописів, оправлених в один том
Абонемент право одержання творів друку з бібліотеки для читання поза її межами: відділ бібліотеки, що обслуговує читачів шляхом видачі...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
У зв’язку із закінченням повноважень Конференції колективу Національного університету "Львівська політехніка" із затвердженим складом...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconКнига світ, книга серцю привіт Методичні рекомендації ббк 8. 387. К 53
Книга — світ, книга — серцю привіт : метод реком. / Нац б-ка України для дітей; уклад. Ю. В. Осадча. — К., 2013. — 36 c
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconМагістр соціальної роботи та соціології, Луганський національний
Произведения Лидии Чарской как бы обычны – о мальчиках и девочках, юношах и девушках, но многие герои писательницы мечтают о том,...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська icon«Засоби залучення учнів до читання як шлях формування загальнокультурної компетенції інноваційної особистості»
Школа – це насамперед книга. Книга – це могутня зброя. Розумна, натхненна книга часом вирішує долю людини
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconКнига для дому, книга для сім'ї, ви можете сміливо наслідувати приклади з моїх порад, робити виписки, конспектувати окремі тези чи положення, а згодом перевірити це на власному досвіді
Книга, що претендує на настільну, заслуговує, очевидно, на передмову. Книга без передмови — те ж саме, що кінокартина без кіножурналу....
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська icon2 червень том 2010 2010 червень №12 (199) том 2
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Книга V, том. Ьххіх. Ів. Криплкевич. Львівська iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка