Книжкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниСторінка1/7
Дата конвертації09.09.2017
Розмір1,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

10

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

“КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 10

Травень 2007

(6413—7362)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 10

May, 2007

(6413—7362)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін, О.А. Рудь, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєва

Коректура В.Д.Одрини
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 25.05.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 3,26. Обл.-вид.арк. 3,90.

Тираж 166 пр. Зам. № 56.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

 Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5  1. Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

050 Серіальні видання 5

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 5

070 Газети. Преса. Журналістика 6

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 6

1 Філософські науки. Психологія 6

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 7  1. Суспільні науки 7

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.

Гендерні дослідження 7

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7


  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 7

316 Соціологія 7

32 Політика. Політологія 7

33 Економіка. Економічні науки 12

34 Право. Юриспруденція 15

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 16

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 20

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 20


  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 22

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 23

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 23

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 23

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 23

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 28

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 30

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 31

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 31

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість.

Споріднені галузі 32

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 33

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 33

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 42

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови. 42

82 Художня література. Літературознавство 43

9 Географія. Біографії. Історія 46

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 46

908 Краєзнавство 46

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 47

93/94 Історія 47

Іменний покажчик 49

Географічний покажчик 55

Список газет, матеріали з яких уміщено в "Літописі

газетних статей" № 10 56

У номері зареєстровано матеріали з газет за лютий, березень 2007 року0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

8295. Хорунжий Ю. Світочі, яких не знає світ: [Про кн. вчен.-фізика Василя Шендеровського "Нехай не гасне світ науки"] / Юрій Хорунжий // Уряд. кур'єр. — 2007. — 3 лют. (№ 21). — С. 13.

Див. 8317

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

8296. Могилевський К. Доменні рифи і доменні війни: [За матеріалами бесіди з ген. дир. нац. реєстратора домен. імен Imena. ua Павлом Блоцьким] / Кость Могилевсь­кий // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 лют. (№ 6). — С. 10.02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

8297. Віленський Ю. Серед глаголів мудрості: [За матеріалами бесіди з дир. Нац. наук.-мед. б-ки України Раїсою Іванівною Павленко] / Юрій Віленський // Ваше здоров'я. — 2007. — 9 лют. (№ 5). — С. 12.

8298. Страшний В. Передгроззя над бібліотекою: [Про Козятин. центр. район.
б-ку: За матеріалами бесіди з головою райради Валерієм Стаховим] / Василь Страшний // Вінниччина. — 2007. — 9 берез. (№ 19). — С. 5.

050 Серіальні видання

8299. До витоків літературного письменства: [До 170-річчя з дня вип. альм. нар. пісень і творів "Русалка Дністровая", Будапешт] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 22 лют. (№ 34). — С. 16.

8300. Кроп Т. Журнал "Дніпро" відзначив ювілей / Тетяна Кроп // Демокр. Ук­раїна. — 2007. — 1 берез. (№ 40). — С. 8.

Див. 8704

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

8301. Беланюк З. Як все почалось?: [Про засн. всесвіт. скаут. руху лорда Роберта Бейден-Пауела (1857—1941)] / Зіна Беланюк // Крим. світлиця. — 2007. — 2 берез. (№ 9). — С. 12.

8302. Гончарук Г.Й. "Ми налаштовуємо на зміцнення сім'ї": [Про Київ. міськ. центр роботи з жінками: Бесіда з головою центру Галиною Йосипівною Гончарук / Запи­сала Марина Маркевич] // Нар. армія. — 2007. — 14 берез. (№ 47). — С. 6.

8303. Жуковський В. Обпалені Чорнобилем...: [Про вист. пожеж.-рятув. служби МВС України у Нац. музеї "Чорнобиль", Київ] / Володимир Жуковський // Уряд. кур'єр. — 2007. — 24 лют. (№ 36). — С. 16.

8304. Кравченко Н. Гранти для небайдужих жінок: [Про міжнар. благод. орг. Укр. жіноч. фонд] / Наталя Кравченко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 17 лют. (№ 31). — С. 5.

8305. Процак Б. Жіночих свят не буває забагато: [Про севастопол. Союз ук­раїнок: Бесіда з кер. орг. Богданою Процак / Записала Лідія Степко] // Крим. світлиця. — 2007. — 10 берез. (№ 10). — С. 7.

8306. Рогалін Я.Ф. Для тих, хто сміє мріяти: [Про соц. орг. "Доброта": Бесіда з дир. Донец. міськ. доброчин. фонду "Доброта", хірургом-проктологом Яковом Фрідріховичем Рогалі­ним / Записала Алла Котляр] // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 лют. (№ 6). — С. 21.

8307. Таємні товариства: міфи та реальність: [Про кн. Миколи Сенченка та Ва­лерія Гастинщикова "Енциклопедія таємних товариств"] // Персонал Плюс. — 2007. — 1—7 берез. (№ 8). — С. 11.

8308. У Дніпропетровській області презентовано регіональний інформаційно-ресурсний центр для молоді, який представлятиме інтереси молоді // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 27 лют. (№ 16). — С. 6.

Див. 8369, 8674, 8694-96, 8700, 8702, 8706, 8710, 8714, 8872, 8901

069 Музеї

8309. Кролевець С. Музейний менеджмент [у Нідерландах]: прагнення успіху / Сергій Кролевець // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 15.

8310. Кузьменко Н. Безцінні раритети заховані в "запасниках": [Про Запоріз. худож. музей: За матеріалами розповіді дир. музею Галини Степанівни Борисової] / На­таля Кузьменко // Запоріз. правда. — 2007. — 1 берез. (№ 31—32). — С. 8.

Див. 8880070 Газети. Преса. Журналістика

8311. Єгорова І. Думки рядового журналіста про професійний цех / Ірина Єгоро­ва // День. — 2007. — 7 берез. (№ 41). — С. 4.

8312. Лисенко В. Гартований Чорнобилем: [Про ветерана журналістики Миколу Петровича Лаціса] / Володимир Лисенко // Вінниччина. — 2007. — 9 берез. (№ 19). — С. 6.

8313. Яницький Б. На бистрині літ: [З історії газ. "Слобід. край"] / Броніслав Яниць­кий // Слобід. край. — 2007. — 8 берез. (№ 27). — С. 18. — Закінч. Початок: 2006, № 100.

8314. Яницький Б. Самим собою бути: [За матеріалами бесіди з колиш. ред. газ. "Соціаліст. Харківщина" ("Слобід. край") Олександрою Матвіївною Ситник] / Броніслав Яницький // Слобід. край. — 2007. — 8 берез. (№ 27). — С. 19.

Див. 877909 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

8315. Тимошик М. Нове народження Острозької Біблії: [Про пер. кн. сучас. укр. мовою отцем Рафаїлом Торконяком] / Микола Тимошик // Уряд. кур'єр. — 2007. —


3 лют. (№ 21). — С. 8.

8316. Цимбалюк Є. Острозька Біблія зріднилася з Українською: [Про пер. кн. сучас. укр. мовою отцем Рафаїлом Торконяком: За матеріалами бесіди з авт. пер.] / Євген Цимбалюк // Вільне слово. — 2007. — 8 берез. (№ 19—20). — С. 6.

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

8317. Гудзик К. Олександрійська Афіна: [Про учен.-філософа гречанку Гіпатію Олександрійську (370—415)] / Клара Гудзик // День. — 2007. — 7 берез. (№ 41). — С. 6.159.9 Психологія

8318. Гурлєва Т. Жіночі "компліментопідступи": [Психол. аспект] / Тетяна Гурлєва // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 22.

8319. Лобановська Г. Мати-одиначка — чи свідомий це вибір? / Ганна Лобановська; Комент. Жанни Мартової // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 лют. (№ 6). — С. 23.

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

8320. Володимир (митрополит Київський і всієї України) Блаженійший митрополит Володимир: "Кожен має свої — неповторні — стосунки з Богом": [Бесіда


з владикою / Записала Катерина Щоткіна] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. —
2 берез. (№ 7). — С. 1, 15.

8321. Гаврош О. Церква дедалі більше демонструє свою відкритість: [Про зустріч Апостол. адміністратора Мукачів. греко-катол. єпархії Мілана Шашіка з журналістами] / Олександр Гаврош // Новини Закарпаття. — 2007. — 10 берез. (№ 27—28). — С. 3.

8322. Зуєв П. Важкий шлях до єдності: окремі міркування на загальноцерковну тему / Петро Зуєв // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 лют. (№ 6). — С. 17.

8323. Козирєва Т. Духовний аспект проблеми алкоголізму: [Про Тридцять другу сес. Синоду Єпископів Києво-Галиц. Митрополії Укр. греко-катол. церкви, присвяч. Проекту боротьби за тверезий спосіб життя ] / Тетяна Козирєва // Ваше здоров'я. — 2007. — 23 лют. (№ 7). — С. 11.

8324. Невечеря С. Основи християнської етики та моралі / С. Невечеря, Я. Арте­менко // Іменем Закону. — 2007. — 16—22 берез. (№ 11). — С. 26—27.

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Гендерні дослідження

8325. Каламуняк М. Жіночий світ у чоловічому товаристві: [Про роль жінки в укр. сусп-ві: Бесіда з дир. — головою правл. ЗАТ "Ужгород. швейна ф-ка" Мирославою Каламуняк, голов. лікарем обл. дит. лікарні Єлизаветою Біров, ген. дир. СП "Мікаланд" Юдітою Петеї та ін. / Записала Анна Романенчук] // Новини Закарпаття. — 2007. —


6 берез. (№ 26). — С. 4, 7.

8326. Руденко О. Як стати успішною: [Про підсумки відкритого конкурсу "Жінка Донбасу", Донецьк] / Ольга Руденко // Донеччина. — 2007. — 7 берез.

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 8327, 8397, 8401, 8404, 8413, 8429-31, 8433, 8456, 8464, 8564, 8628314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

8327. Демографічна ситуація у м. Києві за січень — листопад 2006 року: [Стат. дані] // Ваше здоров'я. — 2007. — 2 лют. (№ 4). — С. 2.316 Соціологія

8328. Хрипункова Г. Донецький песимізм: [Про опитування жителів Донец. обл. щодо соц.-екон. життя аналітиками Донец. інформ.-аналіт. центру: З публ. стат. даних] / Ганна Хрипункова // День. — 2007. — 6 берез. (№ 40). — С. 4.

Див. 8308

32 Політика. Політологія323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини

8329. Гуменюк О. А що за ширмою?: [Про роль націоналізму в укр. сусп-ві] / Олег Гуменюк // Робітн. газ. — 2007. — 3—9 берез. (№ 9). — С. 1.323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

8330. Головченко В. Остання битва генерала: [Про екс-прем'єра Ізраїлю Аріеля Ша­рона] / Володимир Головченко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 21.

8331. Каспрук В. Ірак: між анархією та диктатурою / Віктор Каспрук // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 5.

8332. Каспрук В. Ліван може стати "Афганістаном": [Про політ. ситуацію в краї-ні] / Віктор Каспрук // День. — 2007. — 27 лют. (№ 35). — С. 7.

8333. Мартинов А. Китайські парламентарі підтримали реформи / Андрій Мар­тинов // Демокр. Україна. — 2007. — 15 берез. (№ 48). — С. 4.

8334. Радзиховський Л. Вертикаль страху: [Про внутр. політику Росії] / Леонід Радзиховський // День. — 2007. — 6 берез. (№ 40). — С. 7.

8335. Райхель Ю. Два перші й неперші віце-прем'єри: Перестановками в уряді [президент Росії] Путін дав старт передвибор. кампанії / Юрій Райхель // День. — 2007. — 21 лют. (№ 31). — С. 3.

8336. Рокар М. Довіряйте переговорам, а не Ірану: [Про ядерне озброєння краї­ни] / Мішель Рокар // День. — 2007. — 6 берез. (№ 40). — С. 3.323(477) Внутрішня політика України

8337. Ведерникова І. Тарифний аперкот: [Про політ. ситуацію в Україні: За матеріалами бесіди з нар. деп. України Юрієм Сербіним та деп. Київради Олексієм Омельяненком] / Інна Ведерникова // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 2.

8338. Виговський П. Ракурси та аспекти політичної реформи [в Україні] / Петро Виговський, Пилип Виговський // Персонал Плюс. — 2007. — 1—7 берез. (№ 8). — С. 8.

8339. Видрін Д. Дмитро Видрін: "У секретаріаті Ющенка панує гламурна атмо­сфера": [Бесіда з нар. депутатом України / Записала Ольга Москалюк] // Демокр. Украї­на. — 2007. — 15 берез. (№ 48). — С. 2.

8340. Гаврилишин І. Зустрічі Адама Мартинюка із виборцями Миколаєва / Іван Гаврилишин // Голос України. — 2007. — 21 лют. (№ 32). — С. 2.

8341. Гаврилишин І. Кожна зустріч — на користь людям: Робоча поїздка Пер­шого заст. Голови Верховної Ради України Адама Мартинюка на Волинь / Іван Гаврили­шин // Голос України. — 2007. — 8 лют. (№ 23). — С. 3.

8342. Грач Л. Найважливіший чинник національної безпеки: [Про Автоном. Рес­публіку Крим] / Леонід Грач // Голос України. — 2007. — 9 лют. (№ 24). — С. 9.

8343. Касьяненко М. Віктор Ющенко: "У політиці перемагає тільки правда...": [Про візит ПрезидентаУкраїни Віктора Ющенка в Автоном. Республіку Крим] / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 23 лют. (№ 33). — С. 4—5.

8344. Кінах А. Анатолій Кінах: Ми не допустимо політизації Служби безпеки: [Бесіда з головою Ком. Верховної Ради з питань нац. безпеки й оборони / Записав Володимир Королюк] // Голос України. — 2007. — 9 лют. (№ 24). — С. 3.

8345. Княжанський В. "Воїни світла" атакують: [Про політ. ситуацію в Україні] / Віталій Княжанський // День. — 2007. — 22 лют. (№ 32). — С. 1.

8346. Княжанський В. Змагання в "любові до народу": [Про політ. ситуацію в Україні] / Віталій Княжанський // День. — 2007. — 21 лют. (№ 31). — С. 1, 5.

8347. Корнійчук Є. Наркотична залежність від влади долається за допомогою закону про опозицію / Євген Корнійчук // Голос України. — 2007. — 10 лют. (№ 25). — С. 3.

8348. Логвиненко Л. Олександр Мороз: "Ніяких юридичних підстав для достро­кових виробів Президента і парламенту не існує": [За матеріалами бесіди з Головою Верховної Ради України Олександром Морозом] / Леонід Логвиненко // Слобід. край. — 2007. — 6 берез. (№ 26). — С. 2.

8349. Ляпіна К. Ксенія Ляпіна: "Немає такої професії — політик": [Бесіда з нар. де­путатом України / Записала Наталія Ромашова] // День. — 2007. — 7 берез. (№ 41). — С. 2.

8350. Максимчук Т. Деякі наші політики продовжують демонструвати своє правове невігластво / Тарас Максимчук // Новини Закарпаття. — 2007. — 10 берез. (№ 27—28). — С. 4.

8351. Мельник О. Віктор Янукович: "І на Заході, і на Сході люди мріють про краще життя": [Про робочу поїздку Прем'єр-міністра України Віктора Януковича на Львівщину] / Оксана Мельник // Уряд. кур'єр. — 2007. — 1 лют. (№ 19). — С. 2.

8352. Мороз О. Пристрасті вгамуються, якщо парламент буде прикладом солі­дарного і впевненого долання труднощів: Виступ Голови Верховної Ради України Олек­сандра Мороза під час відкр. третьої сес. Верховної Ради України п'ятого скликання // Голос України. — 2007. — 7 лют. (№ 22). — С. 2.

8353. Мустафін О. Гра в темну: [Про політ. ситуацію в Україні] / Олексій Мус­тафін // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 1—2.

8354. Одарич С. Сергій Одарич: "Насправді в БЮТі немає жодного натяку на де­мократію": [Бесіда з міськ. головою Черкас / Записав Анатолій Бабак] // День. — 2007. — 7 берез. (№ 41). — С. 1, 4.

8355. Ромашова Н. Вперед, у минуле: Віктор Ющенко знову очолить [Нар. союз] "Нашу Україну": [Висловлювання] / Наталія Ромашова // День. — 2007. — 24 лют. (№ 34). — С. 1, 4. — Авт.: Юрій Якименко, Максим Стріха, Віталій Кулик.

8356. Скрипник В. Захищаймо рідну мову від "народних" яничарів / Віктор Скрипник // Донеччина. — 2007. — 2 берез.

8357. Табачок М. "Бермудський" трикутник, або Своя сорочка ближча до тіла: [Щодо шляхів подолання соц.-екон. кризи в Україні] / Михайло Табачок // Донеччина. — 2007. — 2 берез.

8358. Тарасюк М. Шлюбний контракт для опозиції: [Про підписання Угоди про об'єдн. опозицію між блоком "Наша Україна" та БЮТ: За матеріалами бесіди з лідером "Нашої України" Віктором Балогою] / Максим Тарасюк // Новини Закарпаття. — 2007. — 3 берез. (№ 24—25). — С. 4.

8359. Терьохін С. Сергій Терьохін: "Була надія на монолітну команду чесних людей. Прорахувався...": [Про політ. ситуацію в Україні: Бесіда з нар. депутатом Украї­ни / Записала Наталія Ромашова] // День. — 2007. — 22 лют. (№ 32). — С. 1, 4.

8360. Хоменко В. На перехресті культур, інтересів і впливів: [Про Автоном. Рес-публіку Крим] / Віктор Хоменко // Голос України. — 2007. — 14 лют. (№ 27). — С. 3.

8361. Шемчук В. Віктор Шемчук: "Я — прокурор, а не політик": [Бесіда з по­стійн. представником Президента України в Автоном. Республіці Крим / Записала Ва­лентина Самар] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 1—2.

8362. Ющенко В.А. Виступ Президента України В.А. Ющенка на урочистому зібранні з нагоди 75-річчя утворення Дніпропетровської області // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 6 берез. (№ 18). — С. 2.

8363. Якою буде політична весна [в Україні]?: [Висловлювання] / Підгот. Олена Яхно та ін. // День. — 2007. — 21 лют. (№ 31). — С. 1, 4. — Авт.: Максим Стріха, Ігор Лосєв, Микола Васьків та ін.

8364. Яхно О. І знову разом...: [Про підписання угоди про Об'єднану опозицію Блоком Юлії Тимошенко та партією "Наша Україна"] / Олена Яхно // День. — 2007. — 27 лют. (№ 35). — С. 1.

Див. 8394, 8654, 8819327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

8365. Гриневецький С. Південний ключ для європейських дверей: [Відгук


на ст. Костянтина Грищенка "Мюнхен-2007: шанс для України", в газ. "Дзеркало тиж­ня", 2007, № 6] / Сергій Гриневецький // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 3.

8366. Грищенко К. Мюнхен-2007: шанс для України: [Про Конф. щодо голов. тенденцій розв. сучас. системи міжнар. відносин, Німеччина] / Костянтин Грищенко; Ко­мент. Джеймса Шерра // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 лют. (№ 6). — С. 4.

8367. Іран знову кидає виклик МАГАТЕ [Міжнародне агентство з ядерної без­пеки] // День. — 2007. — 22 лют. (№ 32). — С. 3.

8368. Ключковський Я. Шлях у Європу пролягає через Варшаву: [Бесіда з Надзв. і Повнов. Послом Республіки Польща в Україні Яцеком Ключковським / Записав Олександр Біттнер] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 20 лют. (№ 32). — С. 7.

8369. Косих Г. На благо українців та узбеків: [Про наук. конф. "Україна—Узбе­кистан: паралелі іст. шляху і магістралі співпраці в XXI ст.", Київ] / Георгій Косих // Уряд. кур'єр. — 2007. — 6 лют. (№ 22). — С. 16.

8370. Кузьмук О. Протиракетна оборона США та Україна / Олександр Кузьмук // Голос України. — 2007. — 13 лют. (№ 26). — С. 3.

8371. Макдугалл Д. Джеймс Макдугалл: Ми маємо всі підстави сподіватися, що Україна залишиться надійним і важливим партнером для США: [Про розміщення еле­ментів амер. протиракет. оборони в Польщі та Чехії: Бесіда з радником з питань євраз. регіону заст. міністра оборони США з міжнар. справ / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 27 лют. (№ 35). — С. 1, 3.

8372. Мартинов. А. Іран кинув виклик МАГАТЕ [Міжнародне агенство з ядер­ної енергії] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2007. — 7 берез. (№ 44). — С. 4.

8373. Мартинов А. Північнокорейсько-японська "відлига" / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2007. — 7 берез. (№ 44). — С. 4.

8374. Силіна Т. Ахіллесів острів: [Про укр.-румун. відносини щодо визначення адмін. статусу о-ва Зміїний] / Тетяна Силіна // Дзеркало тижня. — 2007. — 17—23 лют. (№ 6). — С. 5.

8375. Тренін Д. Дмитро Тренін: Росія та США впливають на вибір України як своїм прикладом, так і своїми діями. Але...: [Бесіда із заст. директора, головою наук. ради Москов. центру Карнегі / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 22 лют. (№ 32). — С. 3.

8376. Хун Д. Джефф Хун: "Перспектива членства в ЄС [Європейський Союз] по­винна бути відкрита для країн Південно-Східної та Східної Європи, включно з Украї­ною": [Бесіда з міністорм Великої Британії у справах Європи / Записала Тетяна Силіна] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 3.

8377. Ядерна безпека і світ: [Ст.] // Запоріз. правда. — 2007. — 1 берез. (№ 31—32). — С. 10. — Зміст: Які країни Перської затоки можуть розпочати нову ядерну війну / Саймон Тисдолл; Ядерна програма КНДР: згода досягнута; Японія "прицінилася" до атомної бомби/Андрій Іванов.

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

8378. Вінокур Д. США самі винні у своєму безсиллі: [Про зовніш. політику краї­ни] / Джон Вінокур // День. — 2007. — 6 берез. (№ 40). — С. 3.

8379. Кравченко В. Грузинська парасолька: [Щодо вступу Грузії до НАТО] / Володимир Кравченко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24 лют. — 2 берез. (№ 7). — С. 5.

8380. Мартинов А. Афганське "весняне загострення": [Про зовніш. політику Афга­ністану] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2007. — 13 берез. (№ 46). — С. 4.

8381. Мартинов А. Латиноамериканське випробування Буша: [Про поїздку пре­зидента США Джорджа Буша до країн Латин. Америки] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2007. — 13 берез. (№ 46). — С. 5.

8382. Папава В. Неліберальна "ліберальна імперія" Росії: [Про зовніш. політику країни] / Володимир Папава // День. — 2007. — 7 берез. (№ 41). — С. 3.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка