Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка1/64
Дата конвертації17.09.2017
Розмір3,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ
Державний бібліографічний

покажчик України


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

№ 2
(1201-2400)

Київ • 2010

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES
State bibliographic

index of Ukraine


Issued quarterly

Published since 1999

№ 2
(1201-2400)

K


yiv • 2010

Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Укладачі: В. О. Кочупалова, Л. О. Очеретяна, Т. І. Коржановська
Редагування В. О. Кочупалової

Коректура О. П. Дубовик


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 02.07.2010. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 9,76. Обл.-вид. арк. 14,09.

Тираж 212 пр. Зам. №. 116.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ-94, 02660.

Тел. 292-30-11.


З питань придбання звертатись за тел. 292-65-73.

©


Книжкова палата України, 2010

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5


  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 11

070 Газети. Преса. Журналістика 11

1 Філософські науки. Психологія 12

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 16

3 Суспільні науки 17

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 17

316 Соціологія 17

32 Політика. Політологія 19

33 Економіка. Економічні науки 22

34 Право. Юриспруденція 35

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 47

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 49

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 50

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 62


  1. Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 63

51 Математика 64

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 66

53 Фізика 66

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 74

55 Геологія. Науки про Землю 78

57 Біологічні науки 80

58 Ботаніка 83

59 Зоологія 85

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 85

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 85

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 110

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 120

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 127

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.

Видавництва. Книжкова торгівля 127

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому.

Поштовий зв'язок 127

657 Бухгалтерія. Рахівництво 128

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.

Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 129

659 Реклама. Система інформації 132

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 132

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 135

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 138

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво.

Фотографія. Музика. Театр. Ігри. Спорт 138  1. Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 142

  1. Лінгвістика. Мовознавство. Мови 143

82 Художня література. Літературознавство 148

9 Географія. Біографії. Історія 151

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 151


  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 152

93/94 Історія 152

Іменний покажчик 156

Географічний покажчик 165


Передмова ― див. № 1 "Літопис авторефератів дисертацій"

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство.
Організація розумової праці


На ступінь кандидата

1201. Перепелиця Н. М. Інвестування інноваційної діяльності наукових установ у насінництві овочево-баштанних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Перепелиця Наталія Михайлів­на ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-0289 А] УДК 001.895:[338.434:631.53.01]004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

На ступінь доктора

1202. Грицюк Ю. І. Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації техно­логічного процесу розкрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Грицюк Юрій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (49 назв). — 100 пр. — [2009-1217 А] УДК 004.652.2:676.021.32

1203. Романюк О. Н. Високопродуктивні методи та засоби кінцевої візуаліза­ції тривимірних зображень у системах комп'ютерної графіки : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо­ненти" / Романюк Олександр Никифорович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (71 назва). — 100 пр. — [2009-1066 А] УДК 004.925

1204. Теслюк В. М. Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектро­механічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Теслюк Василь Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. пол­ітехніка". — Львів, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв). — 100 пр. — [2009-0384 А] УДК 004.414.2На ступінь кандидата

1205. Берегуляк О. Р. Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Берегуляк Олена Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1163 А] УДК 004.932

1206. Бєсєдіна С. В. Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Бєсєдіна Світлана Валеріївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1203 А] УДК 004.4'416

1207. Голубєв О. С. Методи та технологія адміністрування ресурсів розподі­леної сервісної інформаційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Голубєв Олександр Сергійо­вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1129 А] УДК 004.78

1208. Григор'єва Л. В. Комп'ютерні технології в моделюванні динаміки віль­них магнітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Григор'єва Людмила Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1371 А] УДК 004.4

1209. Дубровкіна М. В. Підвищення достовірності розпізнавання коду при ідентифікації шкіри в процесі її обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дубровкіна Маргарита Васи­лівна ; Донец. нац. ун-т, [Н.-д. та проект.-конструктор. ін-т "Іскра"]. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0576 A]

УДК 004.352.246:675.01

1210. Жуков С. О. Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Жуков Сергій Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1017 А] УДК 004.4:656.34

1211. Ірадж Ельясі Комарі. Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готов­ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ірадж Ельясі Комарі ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь­кого "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0654 A] УДК 004

1212. Козленко М. І. Метод та засоби формування і оброблення широкосмуго­вих сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе­ми та компоненти" / Козленко Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Приват. вищ. навч. закл. "Галиц. акад." м. Івано-Франківськ]. — Львів, 2009. —


20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2009-1138 А] УДК 004.4

1213. Костарєв Д. Б. Моделі, методи та інструментальні засоби побудови авто­матизованих навчаючих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Костарєв Дмитро Борисович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0737 A] УДК 004.588:519.217.2

1214. Кравчук О. І. Розроблення інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утри­мання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кравчук Олег Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. —
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1246 А] УДК 004.02

1215. Мельничин А. В. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Мельничин Андрій Во­лодимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1252 А]

УДК 004.451.53+004.658

1216. Набатова С. М. Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів транспорту та розподілення неперервних матеріальних потоків у технічних систе­мах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Набатова Світлана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1347 А] УДК 004.942

1217. Носенко Т. І. Математичні моделі та методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Носенко Тетяна Іванівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (23 назви). — 100 пр. — [2009-0741 A] УДК 004.896:621.74

1218. Охріменко К. К. Методи і засоби комп'ютерного моделювання коли­вальних процесів роторних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Охріменко Карі­на Карловна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1260 А] УДК 004.942:621.01

1219. Паладюк В. В. Дослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах стільникового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Паладюк Володимир Васильович ; М-во пром. політики України, Держ. наук.-виробн. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0552 А] УДК 004.73

1220. Палій І. О. Методи виявлення облич в системах комп'ютерного розпізна­вання на основі комбінованого каскаду нейромережевих класифікаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Палій Ігор Орестович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1262 А] УДК 004.93

1221. Пелевін С. Л. Моделі та методи інтелектуальної підтримки прийняття рі­шень на основі реєстрових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Пелевін Станіслав Леонідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0288 А] УДК 004.89

1222. Рудякова Г. М. Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Рудякова Ганна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Донец. нац. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 150 пр. — [2009-0330 А] УДК 004.31:004.22

1223. Скаковська А. М. Функціонально-статистична модель розпізнавання зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Скаковська Алла Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац.
ін-т", Сум. держ. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-0351 А] УДК 004.8

1224. Черниш О. О. Метод вибору класу архітектур програмного забезпечення на основі аналізу ієрархій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Черниш Ольга Олек­сандрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0636 A] УДК 004.4

1225. Шамраєва О. О. Методи та засоби побудови комп'ютерних моделей черепних імплантатів за томографічними та рентгенографічними даними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Шамраєва Олена Олегівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. —
Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1399 А] УДК 004.94:615.477

1226. Штангей С. В. Моделі і інформаційні технології контролю знань в систе­мі дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Штангей Світлана Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0755 A] УДК 004.94:37.091.315.7

1227. Ющенко Р. А. Методика оцінювання ефективності однорідної обробки даних на кластерних комплексах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин та систем" / Ющенко Руслан Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0759 A]

УДК 004.275

1228. Ящолт А. Р. Інформаційна технологія проектування систем обробки да­них спостережень якості вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Ящолт Андрій Русланович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1080 А] УДК 004.9:543.3

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

На ступінь доктора

1229. Климчук С. В. Еволюція та механізми фінансової реструктуризації під­приємств харчової промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Климчук Світлана Во­лодимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2009. —


42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (59 назв). — 150 пр. — [2009-1081 А]

УДК 005.591.4:336:664](477)

1230. Латкін М. О. Методологічні основи створення системи управління ри­зиками проектів підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Латкін Матвій Олексійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 100 пр. — [2009-1024 А] УДК 005.342

1231. Омельченко В. Я. Логістична стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Омельченко Володимир Якович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2009-0269 А] УДК 005.932:330.342

1232. Парасій-Вергуненко І. М. Стратегічний аналіз в банках: методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (50 назв). — 100 пр. — [2009-0826 А] УДК 005.21:336.71

На ступінь кандидата

1233. Демінський С. А. Формування стратегії економічної безпеки підприємств авіаційного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Демінський Сергій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1221 А] УДК 005.21:656.7

1234. Кармазіна Л. Л. Методи та інструменти зниження впливу комунікацій­них бар'єрів у віртуальних командах проектів : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Кармазіна Лілія Лео­нідівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Нац. металург. акад. України]. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-0734 A] УДК 005.8:005.71-021.131

1235. Карпінська Г. В. Реструктуризація підприємств виноробства як інстру­мент управління їх життєвим циклом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпінська Ганна Володимирів­на ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0817 А] УДК 005.591.4:663.2

1236. Клименко О. О. Удосконалення управління діяльністю гірничо-збагачу­вальних комбінатів на основі реорганізації сервісних підрозділів : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.
п-вами" / Клименко Оксана Олександрівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2009-1243 А]

УДК 005.591.4:658.588.8:622.012

1237. Кокодей Т. О. Проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кокодей Тетяна Олександрівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0587 A] УДК 005.21:621.395.721.5

1238. Лебедєва Р. Ю. Інноваційний менеджмент трансформації підприємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко­номіка та упр. п-вами" / Лебедєва Рита Юріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. —


20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2009-1344 А] УДК 005.7:001.895

1239. Лисенко Д. Е. Моделі та методи формування команди проекту з вико­ристанням теорії прецедентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Лисенко Дмитро Едуардович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0538 А] УДК 005.8:331.101.262

1240. Некрасов О. Б. Моделі, методи і технологія інформаційної підтримки процесів проектування й модифікації технічної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Некрасов Олександр Борисович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0254 А] УДК 005.932+005.591.6

1241. Онофрійчук П. В. Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держа­ви на основі логістичного підходу до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Онофрійчук Петро Васильович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0551 А] УДК 005.932:355.1](477)

1242. Попович В. І. Розробка моделі управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Попович Віта Іванівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-0952 А] УДК 005.584.1:640.43

1243. Прокоф'єва С. В. Моделі управління процесом доставки вантажів: еко­номічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Прокоф'єва Світ­лана Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0309 А]

УДК 005.932:656.025.4/.6

1244. Рулікова Н. С. Управління портфелем інноваційних проектів вищих навчаль­них закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Рулікова Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Нац. металург. акад. України]. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0790 А] УДК 005.8:005.591.6:378

1245. Сакалош Т. В. Стратегічне управління технологічним розвитком інфор­маційно-комунікаційних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сакалош Тарас Васильо­вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0337 А] УДК 005.21:316.774

1246. Соловйова Л. О. Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Соловйова Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0365 А] УДК 005.3:336.22

1247. Стельмашенко О. В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стельмашенко Олена Василівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2009-0368 А] УДК 005.95

1248. Турлакова С. С. Моделювання ситуаційного механізму управління роз­витком підприємств : (на прикладі машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Турлакова Світлана Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Донбас. держ. машино­будів. акад.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1192 А] УДК 005:621006 Стандартизація та стандарти

На ступінь кандидата

1249. Бакуліна Г. М. Удосконалення нормативної бази оцінювання ефектив­ності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандар­тизація, сертифікація та метрол. забезп." / Бакуліна Ганна Миколаївна ; Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1162 А] УДК 006.73:378(477)008 Цивілізація. Культура. Прогрес

На ступінь доктора

1250. Троєльнікова Л. О. Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Троєльнікова Людмила Олексіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2009-0396 А] УДК 008:7.01](477)"19"02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

На ступінь кандидата

1251. Жукова В. П. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографо­знав." / Жукова Валерія Павлівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0921 А] УДК 021.1

1252. Соловйова М. В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Соловйова Марія Володимирівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0996 А] УДК 02:330.342.146](477)

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.
Виставки. Музеї


061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

На ступінь кандидата

1253. Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій "Сокіл", "Січ", "Пласт" та "Луг" у Галичині (кінець ХІХ століття — 1939 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Сова Андрій Олегович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0626 A]

УДК 061.2-053.6:929.6(477.83/.86)"1894/1939"

070 Газети. Преса. Журналістика

На ступінь доктора

1254. Житарюк М. Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: ґе­незис, домінанти у світовому інформаційному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія жур­налістики" / Житарюк Мар'ян Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0971 А] УДК 070.1:316.7](477)

1255. Павлюк І. З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холм­щини та Підляшшя 1917—2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Павлюк Ігор Зино­війович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. —
41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 31—37 (66 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1350 А] УДК 070:94(477)"1917/2000"

На ступінь кандидата

1256. Варич М. В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Варич Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1365 А] УДК 070:81'246.2](477)

1257. Лященко А. В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової ко­мунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Лященко Анжела Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0865 А] УДК 070(477)

1258. Моісеєва Т. О. Українська преса Австралії (1949—2007) як чинник збе­реження національно-духовних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Моісеєва Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналісти­ки. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1094 А]

УДК 070(94)(=161.2)"1949/2007"

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

На ступінь доктора

1259. Лютий Т. В. Філософсько-антропологічний аналіз "нерозумного" : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антро­пологія, філософія культури" / Лютий Тарас Володимирович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Ско-вороди НАН України. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (30 назв). — 100 пр. — [2009-0213 А] УДК 141.319.8На ступінь кандидата

1260. Балагура О. О. Витоки української духовної культури у творчій спадщині М. Ю. Брайчевського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Балагура Олена Олександрівна ; НДІ українознав. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 120 пр. — [2009-0564 A] УДК 130.2(477)(092)

1261. Жуковський В. В. Проблема "еnergeia" у філософському вченні Григорія Палами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Жуковський Віктор Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0524 А]

УДК 141.154(092)

1262. Ковальчук І. Л. Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Ко­вальчук Ірина Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луц. ін-т розв. людини Відкритого міжнар. ун-ту розв. людини "Україна"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1053 А] УДК 141.319.8

1263. Кравець С. В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Кравець Світлана Володими­рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.:


с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0858 А] УДК 130.2(410+73)

1264. Ляшенко І. В. Історико-філософський зміст філософсько-герменев­тичного вчення В. Дільтея : (методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Ляшенко Ірина Вале­ріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0937 А] УДК 1(091)

1265. Науменко Г. Г. Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Науменко Григорій Григорійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1255 А] УДК 130.2:502.1]:378.011.3-051

1266. Павлишин Л. Г. Проблема сенсу життя у філософії Фрідріха Вільгельма Ніцше : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Павлишин Людмила Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго­манова, [Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0276 А] УДК 1(091)

1267. Петренко Д. В. Подія в трансформаціях візуальності: філософсько-антро­пологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Петренко Дмитрій Во­лодимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0950 А] УДК 141.319.8

1268. Тютюнник О. М. Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Кулі­ша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Тютюнник Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома­нова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0401 А]

УДК 1(477)(091)

1269. Фролова О. Є. Концепція особи в освітньому вченні С. Русової : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Україно­знавство" / Фролова Ольга Євгенівна ; НДІ українознав. МОН України. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-0416 А] УДК 140.8:37.013.73

1270. Яцейко М. Г. Демократизація як закономірність модернізації освіти в контексті глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Яцейко Марія Григорівна ; Нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — К., 2009. —
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1200 А] УДК 141.2:37

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна)

На ступінь доктора

1271. Поліщук О. П. Художнє мислення в контексті естетичної теорії : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Поліщук Олена Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т теат­ру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—27 (31 назва). — 100 пр. — [2009-1266 А] УДК 111.852159.9 Психологія

На ступінь доктора

1272. Корольчук В. М. Психологія стресостійкості особистості : автореф.


дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психоло-
гія, історія психології" / Корольчук Валентина Миколаївна ; Ін-т психології
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2009-0932 А] УДК 159.944.4

1273. Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Помиткін Едуард Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України]. — К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (50 назв). — 100 пр. — [2009-0743 A]

УДК 159.922.73

На ступінь кандидата

1274. Байдарова О. О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Байдарова Ольга Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1042 А] УДК 159.955.4:316.6

1275. Беженар Г. Д. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Беженар Георгій Дмитрович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельниць­кого. — Хмельницький, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0481 А] УДК 159.922.6/.7

1276. Бучацька С. М. Формування психологічної готовності студентів до діло­вого спілкування іноземними мовами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Бучацька Світлана Михай­лівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1207 А] УДК 159.922.6

1277. Василькевич Я. З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошу­кової активності в умовах професійного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Ва­силькевич Ярослава Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1209 А] УДК 159.925

1278. Вельдбрехт О. О. Соціально-психологічна адаптованість творчої особис­тості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Вельдбрехт Олена Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1210 А] УДК 159.954.4

1279. Демський В. В. Психологічні особливості розвитку професійної реф­лексії офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси­хол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Демський Ва­лентин Володимирович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1289 А] УДК 159.923.2:356.13

1280. Ірхіна С. М. Психологічні засади відбору до училищ професійної підго­товки працівників міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ірхіна Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1291 А] УДК 159.923:351.74

1281. Керик О. Є. Взаємозв'язок емоційного компоненту самосвідомості з пе­реживанням психотравмуючих ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Керик Окса­на Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1052 А] УДК 159.923.2

1282. Коломійцева О. В. Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Коломійцева Олеся Володими­рівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Ін-т корекц. педагогіки та психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1055 А] УДК 159.922.76-056.26:78

1283. Кондрацька Л. В. Сімейні конфлікти як фактор емоційного вигорання у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Кондрацька Лариса Вікторівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0976 А] УДК 159.942.5

1284. Лєбєдєв Д. В. Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних під­розділів МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Лєбєдєв Денис Валерійо­вич ; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0934 А] УДК 159.9

1285. Мацюк В. В. Психологічні механізми формування у молоді образу май­бутнього шлюбного партнера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Мацюк Вікторія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 200 пр. — [2009-0230 А] УДК 159.922.6:314.5

1286. Машук І. О. Формування психологічної готовності учнів спеціалізова-них загальноосвітніх закладів міліції до навчально-службової діяльності в системі МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Машук Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0781 А]

УДК 159:351.745

1287. Мосол Н. О. Формування особистісної готовності старшокласників до вибору професії психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Мосол Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0823 А] УДК 159.98:373.5

1288. Пашко А. О. Особливості трансформації особистісних рис жінок в умо­вах позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Пашко Антоніна Олександ­рівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1185 А] УДК 159.923-055.2

1289. Сікорська Л. Б. Психологічні умови оптимізації міжособистісних взає­мин учнів на початковому етапі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Сікорська Леся Бори­сівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0557 А] УДК 159.922.73:373.3

1290. Соколов В. В. Сучасні тенденції психологічного супроводу діяльності реабілітаційних закладів освіти в країнах Західної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Соколов Ва­лерій Валентинович ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра­гоманова]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0362 А] УДК 159.922.76

1291. Соломка Т. М. Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Соломка Тамара Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Міжре­гіон. акад. упр. персоналом]. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0792 А] УДК 159.923.2:378

1292. Фалько Н. М. Психологічні особливості особистісно-професійного ста­новлення студентів психолого-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Фалько Наталя Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. —
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1238 А] УДК 159.922.8

1293. Ханецька Т. І. Формування культури мовленнєвого спілкування у про­фесійній діяльності майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Ханецька Тетяна Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-0419 А] УДК 159.9:316.454.52

1294. Хорошун А. А. Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу старшокласників спеціалізованих шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Хорошун Андрій Ана­толійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2009-1239 А]

УДК 159.954-057.874Каталог: litopys -> avtoreferat -> 2010
2010 -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Державна наукова установа
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
avtoreferat -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2010 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2010 -> Державна наукова установа книжкова палата україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка