Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка1/14
Дата конвертації05.10.2017
Розмір2,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ
Державний бібліографічний

покажчик України


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

№ 3

У двох частинахЧастина 1
(3439—4273)

Київ • 2014

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES
State bibliographic

index of Ukraine


Issued quarterly

Published since 1999

№ 3

In two partsPart 1
(3439—4273)

K


yiv • 2014

Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 році

Головний редактор М. І. Сенченко
Відповідальний редактор Г. О. Гуцол

Укладачі: В. О. Кочупалова, Т. І. Коржановська,


О. В. Клюшніченко, Л. О. Очеретяна
Редактор П. М. Сенько

Коректор Є. В. Панченко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.1999


Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 6,98.

Тираж 120 пр. Зам. № 113.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, Україна, 02660.

Тел. 380(44)292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004
З питань придбання звертатись за тел. 380(44)292-65-73.

©


Книжкова палата України, 2014

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 17

06 Організації загального типу 17

070 Газети. Преса. Журналістика 18

1 Філософія. Психологія 18

2 Релігія. Теологія (богослов'я) 24

3 Суспільні науки 24

31 Демографія. Соціологія. Статистика 24

32 Політика 26

33 Економіка. Економічні науки 28

34 Право. Юриспруденція 54

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 78

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 81

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 82

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 102

5 Математика. Природничі науки 103

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія.
Екологія 103

51 Математика 104

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 107

53 Фізика 107

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 112

55 Геологія. Науки про Землю 115

57 Біологічні науки загалом 116

58 Ботаніка 119

59 Зоологія 120

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 123

60 Біотехнологія 123

61 Медичні науки 123

62 Машинобудування. Техніка загалом 153

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство.


Мисливство. Рибне господарство 169

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне


господарство. Служба побуту 182

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,


транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,
рахівництво. Зв'язок з громадськістю 182

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 191

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості
та ремесла, що виробляють готову продукцію 197

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.


Будівельно-монтажні роботи 198

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 200

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 205

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 205

82 Художня література. Літературознавство 212

9 Географія. Біографії. Історія 218

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 218

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн.


Подорожі. Регіональна географія 218

93/94 Історія 219

Іменний покажчик 223

Географічний покажчик 2340 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці

На ступінь доктора

3439. Бородай І. С. Становлення і розвиток вітчизняної зоотехнічної науки (друга половина ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бородай Ірина Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. акад. аграр. наук України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 41 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (57 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2330 А] УДК 001.8:636](477)"185/200"На ступінь кандидата

3440. Муханов В. М. Історичний розвиток наукового забезпечення культури сої в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Муханов Валентин Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-2125 А] УДК 001.891:635.655](477)"18/20"004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування
комп'ютера. Оброблення даних


На ступінь кандидата

3441. Гетьман І. А. Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю якості зовнішнього вигляду керамічних плиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Гетьман Ірина Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2014-3124 А]

УДК 004

3442. Шкуро К. О. Методи навчання нейро-фаззі мереж зі спеціалізованими архітектурами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Шкуро Кристина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1799 А]УДК 004.032.26

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів

На ступінь доктора

3443. Ліщинська Л. Б. Розвиток теорії і методів побудови інформаційних пристроїв на основі однокристальних багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ліщинська Людмила Броніславівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (94 назви). — 100 пр. — [2014-2086 А] УДК 004.3На ступінь кандидата

3444. Суліма Ю. Ю. Методи оцінки та підвищення контролепридатності цифрових пристроїв для робочого діагностування систем критичного застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Суліма Юліан Юрійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2543 А]

УДК 004.31.05

004.4 Програмне забезпечення

На ступінь кандидата

3445. Алаа Мохаммед Абдул-Хаді. Моделі і метод інформаційної технології забезпечення готовності веб-систем з урахуванням уразливостей доступності сервісів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Алаа Мохаммед Абдул-Хаді ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1882 А]

УДК 004.415.5.05

3446. Багрій-Заяць О. А. Моделі та методи аналізу процесів розвитку патологічних утворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Багрій-Заяць Оксана Андріївна ; НАН України, Ін-т телекомунікац. і глобал. інформац. простору, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2567 А]

УДК 004.4:616-00

3447. Шаригін О. А. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при ліквідації швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Шаригін Олександр Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 150 пр. — [2014-2300 А] УДК 004.4:656.2004.6 Дані

На ступінь кандидата

3448. Савченко О. В. Стиснення відео на основі нелінійного багатомасштаб­ного розкладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Савченко Олексій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2014-1859 А]

УДК 004.627

3449. Трояновська Т. І. Технологія підтримки інформаційних процесів доставки контенту у системі комп'ютеризованої підготовки спеціалістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Трояновська Тетяна Іванівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3007 А]

УДК 004.67:378.147

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі

На ступінь кандидата

3450. Короткий Є. В. Методи агрегації каналів та параметричного налашту­вання в wormhole мережах-на-кристалі з топологією двовимірної решітки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Короткий Євген Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2887 А] УДК 004.72

3451. Плещенко К. В. Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Плещенко Кирило Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2172 А]

УДК 004.774.6БЛОГ:316.77](477)

3452. Сальніков А. О. Методи та засоби інтеграції віртуальних організацій в грід-інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Сальніков Андрій Олек­сандрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2398 А] УДК 004.75+004.415.2

004.8 Штучний інтелект

На ступінь доктора

3453. Арсірій О. О. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з підвищення ефективності гідроаеродинамічних процесів у діючому енергетичному обладнанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Арсірій Олена Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 120 пр. — [2014-3161 А] УДК 004.832:621.31

3454. Сельський П. Р. Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців та надання медичної допомоги на первинному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Сельський Петро Романович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Київ, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (31 назва). — 100 пр. — [2014-1780 А] УДК 004.89:[614.23+616-083.98

На ступінь кандидата

3455. Кочуєва З. А. Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних об'єктів у сучасних бібліотечних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кочуєва Зоя Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2646 А]

УДК 004.89.032.2:025

3456. Крачковський М. В. Інформаційна технологія ситуаційного керування з самонавчанням, що базується на моделях когнітивної психології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Крачковський Микола Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2353 А]

УДК 004.89

3457. Переїденко А. В. Комп'ютеризована система діагностики виробів з композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Переїденко Антон Володи­мирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (40 назв). — 100 пр. — [2014-2166 А]

УДК 004.891.3:621

3458. Поспішний О. С. Підвищення ефективності пошуку ресурсів Грід системи на основі формальних логічних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Поспішний Олександр Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2180 А] УДК 004.89

3459. Чуприна Х. М. Збалансовані інформаційні моделі і методи проектування енергоефективних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Чуприна Христина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-2299 А]

УДК 004.896:624004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології

На ступінь доктора

3460. Полякова М. В. Теоретичні основи, методи та базові інформаційні технології сегментації візуальної інформації на основі узагальнених вейвлет-функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Полякова Марина Вячеславівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2014. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—46 (68 назв). — 100 пр. — [2014-2176 А] УДК 004.932

3461. Шерстюк В. Г. Моделі, методи та інформаційні технології сценарно-прецедентного управління поліергатичними системами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шерстюк Володимир Григорович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—44 (78 назв). — 100 пр. — [2014-2308 А]

УДК 004.9На ступінь кандидата

3462. Гречанінов В. Ф. Інформаційні технології аналізу стану техногенної безпеки та планування протидії надзвичайним ситуаціям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гречанінов Віктор Федорович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2469 А]

УДК 004.9

3463. Загуменна К. В. Методи і спеціалізовані комп'ютерні засоби швидкої обробки даних, представлених у цілочисельному вигляді, на основі застосування кодів класу лишків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Загуменна Катерина Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2014-2862 А]

УДК 004.942

3464. Кирийчук Д. Л. Моделі та методи інформаційних технологій коорди­наційного управління виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кирийчук Дмитро Леонідо­вич ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2024 А] УДК 004.9

3465. Кухаренко Д. В. Комп'ютерна система передопераційного планування хірургічної корекції патології окорухового апарату людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Кухаренко Дмитро Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2901 А] УДК 004.94:617.76-089

3466. Скачков О. М. Моделі та методи інформаційної технології моніторингу економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Скачков Олександр Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1864 А]

УДК 004.942:005.934

3467. Сниткін М. С. Обробка зображень на основі мереж ART : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Сниткін Максим Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1782 А] УДК 004.93:004.032.26

3468. Шкарупило В. В. Розробка й дослідження моделей і методів специфікації, верифікації і валідації композитних веб-сервісів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Шкарупило Вадим Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2311 А]

УДК 004.94.053

3469. Южаков С. В. Розробка та дослідження методів застосування мно­жинних перетворень для високоефективної комп'ютерної обробки та розпізнавання зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Южаков Сергій Васильович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2014-2318 А] УДК 004.932

005 Управління. Менеджмент

На ступінь доктора

3470. Буряк Р. І. Формування та розвиток системи менеджменту якості на підприємствах аграрного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Буряк Руслан Іванович ; М-во аграр політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2014. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — [2014-3203 А]

УДК 005.336.3:631.11

3471. Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гусєва Ольга Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 150 пр. — [2014-1986 А]

УДК 005.21:005.332.3

3472. Живко З. Б. Управління системою економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Живко Зінаїда Богданівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Луганськ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (85 назв). — 100 пр. — [2014-3208 А] УДК 005.934

3473. Калюжна Н. Г. Формування та розвиток потенціалу системи управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Калюжна Наталія Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 100 пр. — [2014-3176 А]

УДК 005.3

3474. Труніна І. М. Забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприєм­ницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Труніна Ірина Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — 100 пр. — [2014-3224 А]

УДК 005.332.4На ступінь кандидата

3475. Андросюк Л. А. Управління якістю продукції поліграфічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Андросюк Леся Андріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 150 пр. — [2014-2565 А]

УДК 005.336.3:655.1

3476. Бойда С. В. Організаційно-економічний механізм формування стратегіч­ного потенціалу промислових підприємств : (на прикладі підприємств деревооброб. пром-сті Чернівец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойда Світлана Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-2815 А]

УДК 005.21:334.716]:674](477.85)

3477. Бойко І. А. Формування стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі на основі комплексної оцінки фінансового стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойко Ірина Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 110 пр. — [2014-2816 А]

УДК 005.21:664.6]:658.15-047.44

3478. Бондаренко В. В. Обґрунтування портфелів проектів реінжинірингу систем пожежогасіння сільських поселень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Бондаренко Володимир Васильович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-2574 А] УДК 005.8:614.842](477-22)

3479. Ворожбит В. В. Корпоративна культура у забезпеченні економічної безпеки підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Ворожбит Вероніка Василівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-3204 А]

УДК 005.934:174

3480. Гаврись П. О. Формування інтегрованої системи управління витратами промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гаврись Петро Олександро­вич ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2014-3205 А]

УДК 005:334.716.054.23

3481. Галаз Р. І. Принципи управління кадровою безпекою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Галаз Руслан Ігорович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів., 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-3054 А] УДК 005.95/.96

3482. Гарасим Л. С. Соціально-мотиваційні засади вдосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гарасим Людмила Степанівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-3055 А]

УДК 005.96:640.4

3483. Гарбар К. В. Формування системи раннього попередження про загрози виникнення кризових ситуацій в діяльності підприємств автосервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гарбар Костянтин Вікентійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2014-2835 А]

УДК 005.334-047.72:656.13.062

3484. Гончаренко І. М. Конкурентний потенціал в системі стратегічного управління підприємствами легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гончаренко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-1901 А]

УДК 005.322.4:67/68

3485. Григорська Н. М. Системно-процесне управління економічною стійкістю підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Григорська Наталія Миронівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-1902 А]

УДК 005.3:621

3486. Гриценко П. В. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-про­цесів на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гриценко Павло Валерійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-3061 А] УДК 005.52:005.336

3487. Драч І. Є. Моделі та механізми формування портфеля наукових проектів вищого навчального закладу на основі системно-ціннісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Драч Ірина Євгеніївна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Нац. металург. акад. України]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2477 А] УДК 005.8:378:001

3488. Євдокимова А. В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Євдокимова Альона Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2014-1823 А]

УДК 005.8

3489. Зоріна М. С. Стратегія управління фінансовими ресурсами промисло­вого підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зоріна Марія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-3071 А] УДК 005.6

3490. Ізмодєнова Н. К. Організаційно-економічний механізм узгодженого розвитку підприємств продовольчого комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ізмодєнова Надія Костянтинівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [ПВНЗ "Херсон. екон.-прав. ун-т"]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3209 А] УДК 005.332.2:338.439

3491. Копилець П. М. Стратегія управління закупівельною логістикою на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Копилець Павло Миколайович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2014-2643 А]

УДК 005.932:621

3492. Кравченко Т. В. Програмно-цільове управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кравченко Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2014-2056 А]

УДК 005.8:330.322

3493. Крамаренко А. В. Оцінка ефективності управління персоналом на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Крамаренко Аліса Василівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2058 А] УДК 005.95-047.44

3494. Кривова С. Г. Структурні моделі і методи організаційних змін в проекті реструктуризації управління авіабудівним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Кривова Світлана Георгіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2059 А] УДК 005.8:629.7

3495. Криворучко Л. Б. Організаційно-економічні основи контролінгу управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Криворучко Лариса Борисівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-2648 А] УДК 005.935:339.944:621

3496. Кудельський В. Е. Підвищення економічної ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кудельський Віталій Едуардович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2064 А]

УДК 005.336.1:637.1

3497. Кузубов О. О. Механізм стратегічного управління конкурентоспромож­ністю підприємств борошномельно-круп'яної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кузубов Олексій Олексійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2895 А]

УДК 005.21:005.332.4:664.6/.7

3498. Курбатова Ю. Л. Управління міжфірмовими відносинами у ланцюгах поставок : (на прикладі енерг. машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Курбатова Юлія Леонідівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-2652 А] УДК 005.42-024.63:658.71

3499. Лейко К. А. Інструментарій розроблення стратегії розвитку підприємст­ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лейко Катерина Андріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2908 А]

УДК 005.21:005.591.3

3500. Літвінова І. М. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку під­приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Літвінова Ірина Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2911 А] УДК 005.591.6

3501. Мартиненко І. О. Формування системи мотивованого навчання персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мартиненко Ірина Олегівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2665 А]

УДК 005.963

3502. Марущак Н. В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Марущак Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-2667 А] УДК 005.35:334.726

3503. Матвієць М. В. Стратегія управління корпоративними структурами на основі пріоритетних форм консолідації капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Матвієць Максим Володимирович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Рівне, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2014-2930 А]

УДК 005.21:334.75

3504. Медяник О. І. Інноваційні основи регулювання економічної поведінки та конкурентоспроможності будівельних підрядних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під­приємствами" / Медяник Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-2933 А] УДК 005.332.4:334.71

3505. Немцов О. В. Формування інтегрованої системи планування на під­приємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Немцов Олександр Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2014-3096 А] УДК 005.51

3506. Нестерова З. І. Управління збалансованим інноваційним розвитком промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нестерова Зоя Іванівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2513 А] УДК 005.342:334.716

3507. Озарко К. С. Управління персоналом підприємств зв'язку з урахуванням особистісних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Озарко Катерина Сергіївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2014-2949 А]

УДК 005.95

3508. Панченко В. П. Управлінські технології розвитку соціальної відпо­відальності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Панченко Вікторія Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (27 назв). — 100 пр. — [2014-1850 А]

УДК 005.35:621

3509. Поліщук С. В. Формування інтегрованої системи бюджетування на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Поліщук Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-2174 А]

УДК 005.21:[658.15:621

3510. Рвачова І. М. Управління маркетинговою компетенцією підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рвачова Ірина Михайлівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-2428 А]

УДК 005:658.8

3511. Смирнов Є. В. Управління ресурсами підприємства : (за матеріалами підприємств перероб. пром-сті України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Смирнов Євген Валерійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-2540 А] УДК 005.93/.96(477)

3512. Суханова Н. В. Діагностика загроз діяльності підприємств вертикально-інтегрованих корпоративних структур паливно-енергетичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Суханова Наталія Валеріївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-1787 А] УДК 005.334:620.91

3513. Тур О. В. Забезпечення ефективності діяльності підприємств заходами антикризового менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тур Олеся Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2014-1792 А]

УДК 005.59:005.334

3514. Уварова Ю. М. Удосконалення управління інноваційними процесами на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Уварова Юлія Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3009 А]

УДК 005.342

3515. Урсакій Ю. А. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах управління якістю життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Урсакій Юлія Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 150 пр. — [2014-2766 А]

УДК 005.332.4:364-1-021.465

3516. Харіна О. О. Еколого-економічне управління діяльністю молокоперероб­них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Харіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 120 пр. — [2014-2771 А] УДК 005: [631.11:637.1

3517. Хлістунова Н. В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств побутового обслуговування населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Хлістунова Наталія Вадимівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-1944 А]

УДК 005.93:640.21.4

3518. Цимбал Н. М. Проактивне управління програмами розвитку регіональ­них систем автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Цимбал Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. трансп. ун-т]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2014-2270 А]

УДК 005.8:656.135

3519. Чиж А. Ю. Податкове адміністрування підприємства у системі його економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Чиж Антон Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2014-3232 А]

УДК 005.934:336.225.3

3520. Шабанова Ю. М. Формування стратегії розвитку підприємств мета­лургійної галузі в умовах транскордонного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шабанова Юлія Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-3024 А]

УДК 005.3:669

3521. Шитікова Л. В. Удосконалення механізму управління персоналом агропромислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шитікова Лариса Віталіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Луганськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (27 назв). — 100 пр. — [2014-2556 А]

УДК 005.95:631.11

3522. Шишова Ю. Г. Механізми управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку : (на прикладі машинобуд. підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шишова Юлія Григорівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-2310 А]

УДК 005.915:621

3523. Шкодкіна Ю. М. Трансформація фінансового механізму забезпечення екологічно сталого розвитку України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природо­користування та охорони навколиш. середовища" / Шкодкіна Юлія Михайлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-2312 А]

УДК 005.915:316.32(477)

3524. Яцьківська О. М. Формування та розвиток інноваційного менеджменту аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яцьківська Олена Мико­лаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-1955 А] УДК 005.342:631.11

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка