Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка10/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

На ступінь кандидата

1891. Верезуб О.М. Підвищення працездатності різального інструменту із вуглеце­вих та низьколегованих сталей шляхом лазерної твердотільної імплантації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0634 A] УДК 621.9

1892. Добровольський М.П. Очищення газів від композиційних домішок: Авто­реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.03) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архітектури. — Х., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0664 A] УДК 621.928.9

1893. Краєв М.В. Режими листового штампування хромонікелевої аустенітної ста-лі з урахуванням впливу деформаційно-структурних факторів на формозміну та влас­тивості виробів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. металург. акад. Ук­раїни. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-0723 A] УДК 621.98622 Гірнича справа

На ступінь доктора

1894. Попов С.О. Вдосконалення методів обґрунтування раціональних технологіч­них рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.15.02) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — [2007-0394 A] УДК 622.012.2622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи

На ступінь доктора

1895. Бондаренко М.О. Наукові основи створення алмазного бурового інструмен­ту з підвищеною роботоздатністю: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.15.10) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — [2007-0053 A] УДК 622.24.051:539.2

1896. Сизоненко О.М. Електророзрядна дія на структуру пористих матеріалів і динаміку фільтрації в них вуглеводневих флюїдів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (46 назв). — [2007-0445 A] УДК 622.24:537.528

На ступінь кандидата

1897. Левченко Г.В. Розробка способу підвищення стійкості виробок шляхом фор­мування армованих породобетонних конструкцій розчинами, що розширюються: Авто­реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.По­пова. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0740 A] УДК 622.281

1898. Мартинюк Д.М. Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.10) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0298 A] УДК 622.24.51

1899. Пушкар П.В. Оцінка довговічності насосних штанг з урахуванням експлуата­ційних факторів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.12) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0410 A] УДК 622.276.054622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт

На ступінь доктора

1900. Замицький О.В. Наукове обґрунтування технічних рішень по вдосконален­ню системи пневмопостачання гірничого обладнання: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.05.06) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — [2007-0842 A] УДК 622.44:622.234.6На ступінь кандидата

1901. Пилипів Л.Д. Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу на її реологічні властивості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. —


19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-0375 A] УДК 622.692.4

1902. Сусак О.М. Закономірності формування газонасиченого порового об’єму сховищ з газовим режимом роботи: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти ігазу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0480 A] УДК 622.691.2622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм.
Охорона праці та техніка безпеки


На ступінь кандидата

1903. Негрій С.Г. Обґрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.02) / Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0882 A] УДК 622.831.3623 Військова техніка

На ступінь кандидата

1904. Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів тех­нічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначен­ням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (20.02.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0095 A] УДК 623.486624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи

На ступінь доктора

1905. Кожушко В.П. Моделювання споруд на автомобільних дорогах для оцінки їх напружено-деформованого стану: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.01) / Харк.


нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 30 с.: іл. — Бібліогр.: с. 23—27 (56 назв). — [2007-0219 A] УДК 624.01:625.7

На ступінь кандидата

1906. Дмитренко А.О. Напружено-деформований стан похилих перерізів залізобе­тонних елементів, що згинаються: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (5 назв). — [2007-0156 A] УДК 624.012.3

1907. Ковров А.В. Напружено-деформований стан нерозрізних залізобетонних балок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2007. — 24, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (10 назв). — [2007-0852 A]

УДК 624.012.45.072.233

1908. Масуд Нур Еддін. Розрахунок ширини розкриття тріщин залізобетонних конструкцій з урахуванням ефекту порушення суцільності: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2007-0301 A] УДК 624.012.45

1909. Олійник Н.В. Вплив технологічної пошкодженості бетону на міцність та тріщиностійкість залізобетонних елементів, що згинаються, по нормальним перерізам: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2007-0793 A]

УДК 624.012.4:620.17:620.191.33

1910. Попазов О.П. Огороджуючі багатошарові конструкції з композитів з напов­нювачем із виноградної лози: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2007. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 10—12 (11 назв). — [2007-0391 A] УДК 624.016

1911. Туржанський П.В. Напружено-деформований стан трубобетонних елемен­тів, що працюють на розтяг: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2007. — 25 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — [2007-0507 A] УДК 624.012.45.071.34624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. Механіка ґрунтів

На ступінь кандидата

1912. Арешкович О.О. Напружено-деформований стан ґрунтової основи зсувоне­безпечної території: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2007-0804 A]

УДК 624.131.53:624.15

1913. Селіхова Т.О. Напружено-деформований стан шаруватих ґрунтових основ при взаємодії із транспортними спорудами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.02) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-0437 A] УДК 624.13624.2/.8 Мостобудування

На ступінь кандидата

1914. Приходько Т.О. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожніх мостів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.12) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (9 назв). — [2007-0402 A] УДК 624.2/.8

624.9 Будівництво наземних інженерних споруд

На ступінь кандидата

1915. Попов В.О. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т ста­левих конструкцій ім. В.М.Шимановського". — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2007-0393 A] УДК 624.97625 Будівництво транспортних комунікацій

На ступінь кандидата

1916. Потапов Д.О. Подовження термінів служби рейок системним шліфуванням в процесі експлуатації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.06) / Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — [2007-0916 A]

УДК 625.033

625.1/.5 Рейкові дороги. Канатні дороги

На ступінь кандидата

1917. Пономаренко Р.О. Розвиток залізничного транспорту Півдня та Сходу Ук­раїни в другій половині ХІХ — на початку ХХ століть: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / М-во трансп. та зв'язку України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0389 A] УДК 625.1(477)“18/19”628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень

На ступінь доктора

1918. Ткачук О.А. Структурно-функціональне удосконалення систем подачі


та розподілення води: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.04) / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — [2007-0498 A2] УДК 628.14

1919. Юрченко В.О. Розвиток науково-технологічних основ експлуатації споруд каналізації в умовах біохімічного окислення неорганічних сполук: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.04) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви). — [2007-0598 A] УДК 628.23+628.35На ступінь кандидата

1920. Десятерик Р.В. Обґрунтування параметрів хімічної регенерації водозабірних свердловин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.17 (7 назв). — [2007-0152 A] УДК 628.112.24

1921. Хамад Іхаб Ахмад. Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-0529 A] УДК 628.353.15

629 Техніка транспортних засобів

На ступінь кандидата

1922. Сасов О.О. Прогнозування вихідних характеристик шин понаднизького тис­ку для автомобілів та тракторів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-0430 A]

УДК 629.11.027.5

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових)

На ступінь кандидата

1923. Мазепа В.О. Обґрунтування експлуатаційних вимог до підбору та експлуата­ції моторних олив по технічному стану в засобах транспорту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (6 назв). — [2007-0750 A] УДК 629.3.014:621.89.012

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування

На ступінь кандидата

1924. Душко В.Р. Стійкість морських бурових платформ на м’яких та рухливих ґрунтах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.08.03) / Нац. ун-т кораблебудування


ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0171 A] УДК 629.563.2

1925. Ле Куанг Хунг. Визначення головних елементів рятувальних суден: Авто­реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.08.03) / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Мака­рова. — Миколаїв, 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (3 назви). —


[2007-0739 A] УДК 629.5.01:629.566

1926. Прокопович Л.Б. Управління витратами виробництва на підприємствах суднобудування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2007-0405 A]

УДК 629.5.081:338.512

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. Космічна техніка

На ступінь кандидата

1927. Гагауз Ф.М. Проектування раціонального крила із композиційних матеріа­лів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.07.02) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковсь­кого "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0640 A] УДК 629.735.33.025

1928. Книш В.О. Інваріантні частотні ємнісні перетворювачі рівня для систем контролю і керування літальних апаратів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 21, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0214 A] УДК 629.735.054:681.121

1929. Хорошилов Є.В. Методи дослідження та підвищення точності систем керу-вання орієнтацією космічних апаратів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.03) / НАН України, Нац. косміч. агентство України, Ін-т косміч. дослідж. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2007-0537 A] УДК 629.7.062.2

1930. Храмов Д.О. Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабіліза­ції: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.07.09) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0539 A] УДК 629.785

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.
Рибне господарство


630 Лісове господарство. Лісівництво

На ступінь доктора

1931. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал: Автореф. дис. ... д-ра. с.-г. наук: (06.03.01) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 32—36. — [2007-0660 A] УДК 630*23(477.8)

1932. Заїка В.К. Лісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових на­саджень в зоні відчуження Чорнобильської АЕС: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (06.03.03) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 40, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39. — [2007-0840 A] УДК 630*17(477.41)На ступінь кандидата

1933. Дзиба А.А. Підсумки та перспективи використання інтродуцентів у міських лісах Києва: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0829 A] УДК 630*228:680*17](477-25)

1934. Курбет Т.В. Екологічні особливості накопичення цезію-137 їстівними макро­міцетами лісів Полісся України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) / М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". — Житомир, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2007-0730 A] УДК 630*241(477.41/.42)

1935. Новак А.А. Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західно­го регіону України): Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.03) / Нац. лісотехн. ун-т Ук­раїни. — Львів, 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0885 A]

УДК 630*2(477.8)

631/638 Сільське господарство

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя

На ступінь кандидата

1936. Абдуєв М.М. Обґрунтування параметрів сепаратора з нахиленим повітряним каналом для розділення зернових сумішей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0001 A] УДК 631.362

1937. Амосов В.В. Обґрунтування параметрів універсального висівного апарата для просапних культур: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0008 A] УДК 631.331

1938. Дьяконов С.О. Обґрунтування параметрів технологічного процесу і робочих органів сівалки прямого сіву: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2007-0835 A] УДК 631.331

1939. Дюжаєв В.П. Обґрунтування технологічних та конструктивних параметрів пружної підвіски корпусу плуга: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—21 (7 назв). — [2007-0834 A] УДК 631.312.3

1940. Катюха Д.А. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робо­чих органів знаряддя для міжрядного обробітку овочевих культур на крапельному зро­шуванні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-0204 A] УДК 631.347

1941. Ковязин О.С. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ле­мішно-барабанного сепаратора ґрунту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.11) / Тав­рійс. держ. аграр. акад. — Мелітополь, 2007. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2007-0853 A] УДК 631.311.8

1942. Лупаренко Г.В. Історія становлення тракторобудування на території Украї­ни в першій третині ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / М-во трансп. та зв’язку України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0278 A] УДК 631.372(091)

1943. Міленін А.М. Енергозбереження тракторних агрегатів при збиранні корене­плодів цукрового буряка: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2007-0311 A] УДК 631.372:629.017

1944. Мітков В.Б. Обґрунтування схеми і параметрів агрегату для оранки ґрунту одно­часно з подрібненням рослинних решток: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2007-0313 A]

УДК 631.372+631.312

1945. Чекменьов В.В. Підвищення паливної економічності дизеля на польових роботах застосуванням універсального регулятора: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.03) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(8 назв). — [2007-0548 A] УДК 631.372

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження

На ступінь кандидата

1946. Літвінова О.А. Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового ґрунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0271 A] УДК 631.45

1947. Моргун Є.М. Надходження та трансформація важких металів в екосистемах біосферного заповідника "Асканія-Нова": Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 16—18. — [2007-0317 A] УДК 631.415

1948. Ракоїд О.О. Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призна­чення: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) / Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-0411 A] УДК 631.4631.5 Агротехніка. Прикладна генетика

На ступінь кандидата

1949. Бардаков В.А. Створення і використання в селекції генофонду люпину жов­того за ознаками ранньостиглості та фузаріозостійкості: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0025 A] УДК 631.527:633.367

1950. Єфремова Г.В. Вплив підсівання бобових трав на продуктивність лучних угідь у Північному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.12) / ННЦ "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 19—20 (7 назв). — [2007-0671 A] УДК 631.55:633.3:633.2

1951. Паламарчук В.Д. Оцінка самозапилених ліній кукурудзи для створення гіб­ридів придатних до механізованого вирощування та збирання: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2007-0799 A] УДК 631.527.5:633.15:633.15:631.171

1952. Тітенко А.О. Удосконалення основного обробітку ґрунту за вирощування ярого ячменю після стерньового попередника в умовах західного Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.01) / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0489 A]

УДК 631.5:633.16’321”

1953. Усик С.В. Агроекологічне обґрунтування насичення короткоротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України: Авто­реф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-0514 A] УДК 631.582(477)

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин

На ступінь кандидата

1954. Акулов О.Ю. Біологічні особливості Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorokin) Shoemaker і діагностика збудників кореневої гнилі та чорного зародку ярого ячменю: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0802 A] УДК 632.16’321:581.2](477.54)

1955. Гирка А.Д. Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці залеж-но від підживлення і засобів захисту в умовах північного Степу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2007. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2007-0105 A]

УДК 632.95:633.11](292.485)(477)

1956. Дудченко Т.В. Особливості біології основних шкідників рису та удоскона­лення системи захисту посівів в Україні: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (16.00.10) / Ін-т захисту рослин УААН. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2007-0170 A] УДК 632.7:633.18](477)

1957. Козак Г.П. Вплив екологічних чинників на стан популяцій комах-фітофагів озимої пшениці в Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) / Ін-т захисту рослин УААН. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-0220 A] УДК 632.7:633.11](477.4)

1958. Малина Г.В. Кореневі гнилі огірка у зимових блокових теплицях і удоско­налення заходів щодо обмеження їх розвитку: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 16—17 (6 назв). — [2007-0289 A] УДК 632.4:635.63.044Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка