Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка10/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

На ступінь кандидата

1891. Верезуб О.М. Підвищення працездатності різального інструменту із вуглеце­вих та низьколегованих сталей шляхом лазерної твердотільної імплантації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0634 A] УДК 621.9

1892. Добровольський М.П. Очищення газів від композиційних домішок: Авто­реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.03) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архітектури. — Х., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0664 A] УДК 621.928.9

1893. Краєв М.В. Режими листового штампування хромонікелевої аустенітної ста-лі з урахуванням впливу деформаційно-структурних факторів на формозміну та влас­тивості виробів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. металург. акад. Ук­раїни. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-0723 A] УДК 621.98622 Гірнича справа

На ступінь доктора

1894. Попов С.О. Вдосконалення методів обґрунтування раціональних технологіч­них рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.15.02) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — [2007-0394 A] УДК 622.012.2622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи

На ступінь доктора

1895. Бондаренко М.О. Наукові основи створення алмазного бурового інструмен­ту з підвищеною роботоздатністю: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.15.10) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — [2007-0053 A] УДК 622.24.051:539.2

1896. Сизоненко О.М. Електророзрядна дія на структуру пористих матеріалів і динаміку фільтрації в них вуглеводневих флюїдів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (46 назв). — [2007-0445 A] УДК 622.24:537.528

На ступінь кандидата

1897. Левченко Г.В. Розробка способу підвищення стійкості виробок шляхом фор­мування армованих породобетонних конструкцій розчинами, що розширюються: Авто­реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.По­пова. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0740 A] УДК 622.281

1898. Мартинюк Д.М. Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.10) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0298 A] УДК 622.24.51

1899. Пушкар П.В. Оцінка довговічності насосних штанг з урахуванням експлуата­ційних факторів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.12) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0410 A] УДК 622.276.054622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт

На ступінь доктора

1900. Замицький О.В. Наукове обґрунтування технічних рішень по вдосконален­ню системи пневмопостачання гірничого обладнання: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.05.06) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — [2007-0842 A] УДК 622.44:622.234.6На ступінь кандидата

1901. Пилипів Л.Д. Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу на її реологічні властивості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. —


19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-0375 A] УДК 622.692.4

1902. Сусак О.М. Закономірності формування газонасиченого порового об’єму сховищ з газовим режимом роботи: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти ігазу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0480 A] УДК 622.691.2622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм.
Охорона праці та техніка безпеки


На ступінь кандидата

1903. Негрій С.Г. Обґрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.02) / Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0882 A] УДК 622.831.3623 Військова техніка

На ступінь кандидата

1904. Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів тех­нічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначен­ням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (20.02.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0095 A] УДК 623.486624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи

На ступінь доктора

1905. Кожушко В.П. Моделювання споруд на автомобільних дорогах для оцінки їх напружено-деформованого стану: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.01) / Харк.


нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 30 с.: іл. — Бібліогр.: с. 23—27 (56 назв). — [2007-0219 A] УДК 624.01:625.7

На ступінь кандидата

1906. Дмитренко А.О. Напружено-деформований стан похилих перерізів залізобе­тонних елементів, що згинаються: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (5 назв). — [2007-0156 A] УДК 624.012.3

1907. Ковров А.В. Напружено-деформований стан нерозрізних залізобетонних балок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2007. — 24, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (10 назв). — [2007-0852 A]

УДК 624.012.45.072.233

1908. Масуд Нур Еддін. Розрахунок ширини розкриття тріщин залізобетонних конструкцій з урахуванням ефекту порушення суцільності: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2007-0301 A] УДК 624.012.45

1909. Олійник Н.В. Вплив технологічної пошкодженості бетону на міцність та тріщиностійкість залізобетонних елементів, що згинаються, по нормальним перерізам: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2007-0793 A]

УДК 624.012.4:620.17:620.191.33

1910. Попазов О.П. Огороджуючі багатошарові конструкції з композитів з напов­нювачем із виноградної лози: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2007. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 10—12 (11 назв). — [2007-0391 A] УДК 624.016

1911. Туржанський П.В. Напружено-деформований стан трубобетонних елемен­тів, що працюють на розтяг: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2007. — 25 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — [2007-0507 A] УДК 624.012.45.071.34624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. Механіка ґрунтів

На ступінь кандидата

1912. Арешкович О.О. Напружено-деформований стан ґрунтової основи зсувоне­безпечної території: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2007-0804 A]

УДК 624.131.53:624.15

1913. Селіхова Т.О. Напружено-деформований стан шаруватих ґрунтових основ при взаємодії із транспортними спорудами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.02) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-0437 A] УДК 624.13624.2/.8 Мостобудування

На ступінь кандидата

1914. Приходько Т.О. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожніх мостів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.12) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (9 назв). — [2007-0402 A] УДК 624.2/.8

624.9 Будівництво наземних інженерних споруд

На ступінь кандидата

1915. Попов В.О. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т ста­левих конструкцій ім. В.М.Шимановського". — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2007-0393 A] УДК 624.97625 Будівництво транспортних комунікацій

На ступінь кандидата

1916. Потапов Д.О. Подовження термінів служби рейок системним шліфуванням в процесі експлуатації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.06) / Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — [2007-0916 A]

УДК 625.033

625.1/.5 Рейкові дороги. Канатні дороги

На ступінь кандидата

1917. Пономаренко Р.О. Розвиток залізничного транспорту Півдня та Сходу Ук­раїни в другій половині ХІХ — на початку ХХ століть: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / М-во трансп. та зв'язку України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0389 A] УДК 625.1(477)“18/19”628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень

На ступінь доктора

1918. Ткачук О.А. Структурно-функціональне удосконалення систем подачі


та розподілення води: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.04) / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — [2007-0498 A2] УДК 628.14

1919. Юрченко В.О. Розвиток науково-технологічних основ експлуатації споруд каналізації в умовах біохімічного окислення неорганічних сполук: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.04) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви). — [2007-0598 A] УДК 628.23+628.35На ступінь кандидата

1920. Десятерик Р.В. Обґрунтування параметрів хімічної регенерації водозабірних свердловин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.17 (7 назв). — [2007-0152 A] УДК 628.112.24

1921. Хамад Іхаб Ахмад. Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-0529 A] УДК 628.353.15

629 Техніка транспортних засобів

На ступінь кандидата

1922. Сасов О.О. Прогнозування вихідних характеристик шин понаднизького тис­ку для автомобілів та тракторів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-0430 A]

УДК 629.11.027.5

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових)

На ступінь кандидата

1923. Мазепа В.О. Обґрунтування експлуатаційних вимог до підбору та експлуата­ції моторних олив по технічному стану в засобах транспорту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (6 назв). — [2007-0750 A] УДК 629.3.014:621.89.012

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування

На ступінь кандидата

1924. Душко В.Р. Стійкість морських бурових платформ на м’яких та рухливих ґрунтах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.08.03) / Нац. ун-т кораблебудування


ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0171 A] УДК 629.563.2

1925. Ле Куанг Хунг. Визначення головних елементів рятувальних суден: Авто­реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.08.03) / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Мака­рова. — Миколаїв, 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (3 назви). —


[2007-0739 A] УДК 629.5.01:629.566

1926. Прокопович Л.Б. Управління витратами виробництва на підприємствах суднобудування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2007-0405 A]

УДК 629.5.081:338.512

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. Космічна техніка

На ступінь кандидата

1927. Гагауз Ф.М. Проектування раціонального крила із композиційних матеріа­лів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.07.02) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковсь­кого "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0640 A] УДК 629.735.33.025

1928. Книш В.О. Інваріантні частотні ємнісні перетворювачі рівня для систем контролю і керування літальних апаратів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 21, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0214 A] УДК 629.735.054:681.121

1929. Хорошилов Є.В. Методи дослідження та підвищення точності систем керу-вання орієнтацією космічних апаратів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.03) / НАН України, Нац. косміч. агентство України, Ін-т косміч. дослідж. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2007-0537 A] УДК 629.7.062.2

1930. Храмов Д.О. Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабіліза­ції: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.07.09) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0539 A] УДК 629.785

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.
Рибне господарство


630 Лісове господарство. Лісівництво

На ступінь доктора

1931. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал: Автореф. дис. ... д-ра. с.-г. наук: (06.03.01) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 32—36. — [2007-0660 A] УДК 630*23(477.8)

1932. Заїка В.К. Лісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових на­саджень в зоні відчуження Чорнобильської АЕС: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (06.03.03) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 40, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39. — [2007-0840 A] УДК 630*17(477.41)На ступінь кандидата

1933. Дзиба А.А. Підсумки та перспективи використання інтродуцентів у міських лісах Києва: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0829 A] УДК 630*228:680*17](477-25)

1934. Курбет Т.В. Екологічні особливості накопичення цезію-137 їстівними макро­міцетами лісів Полісся України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) / М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". — Житомир, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2007-0730 A] УДК 630*241(477.41/.42)

1935. Новак А.А. Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західно­го регіону України): Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.03) / Нац. лісотехн. ун-т Ук­раїни. — Львів, 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0885 A]

УДК 630*2(477.8)

631/638 Сільське господарство

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя

На ступінь кандидата

1936. Абдуєв М.М. Обґрунтування параметрів сепаратора з нахиленим повітряним каналом для розділення зернових сумішей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0001 A] УДК 631.362

1937. Амосов В.В. Обґрунтування параметрів універсального висівного апарата для просапних культур: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0008 A] УДК 631.331

1938. Дьяконов С.О. Обґрунтування параметрів технологічного процесу і робочих органів сівалки прямого сіву: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2007-0835 A] УДК 631.331

1939. Дюжаєв В.П. Обґрунтування технологічних та конструктивних параметрів пружної підвіски корпусу плуга: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—21 (7 назв). — [2007-0834 A] УДК 631.312.3

1940. Катюха Д.А. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робо­чих органів знаряддя для міжрядного обробітку овочевих культур на крапельному зро­шуванні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-0204 A] УДК 631.347

1941. Ковязин О.С. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ле­мішно-барабанного сепаратора ґрунту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.11) / Тав­рійс. держ. аграр. акад. — Мелітополь, 2007. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2007-0853 A] УДК 631.311.8

1942. Лупаренко Г.В. Історія становлення тракторобудування на території Украї­ни в першій третині ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / М-во трансп. та зв’язку України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0278 A] УДК 631.372(091)

1943. Міленін А.М. Енергозбереження тракторних агрегатів при збиранні корене­плодів цукрового буряка: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2007-0311 A] УДК 631.372:629.017

1944. Мітков В.Б. Обґрунтування схеми і параметрів агрегату для оранки ґрунту одно­часно з подрібненням рослинних решток: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2007-0313 A]

УДК 631.372+631.312

1945. Чекменьов В.В. Підвищення паливної економічності дизеля на польових роботах застосуванням універсального регулятора: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.03) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(8 назв). — [2007-0548 A] УДК 631.372

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження

На ступінь кандидата

1946. Літвінова О.А. Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового ґрунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0271 A] УДК 631.45

1947. Моргун Є.М. Надходження та трансформація важких металів в екосистемах біосферного заповідника "Асканія-Нова": Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 16—18. — [2007-0317 A] УДК 631.415

1948. Ракоїд О.О. Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призна­чення: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) / Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-0411 A] УДК 631.4631.5 Агротехніка. Прикладна генетика

На ступінь кандидата

1949. Бардаков В.А. Створення і використання в селекції генофонду люпину жов­того за ознаками ранньостиглості та фузаріозостійкості: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0025 A] УДК 631.527:633.367

1950. Єфремова Г.В. Вплив підсівання бобових трав на продуктивність лучних угідь у Північному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.12) / ННЦ "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 19—20 (7 назв). — [2007-0671 A] УДК 631.55:633.3:633.2

1951. Паламарчук В.Д. Оцінка самозапилених ліній кукурудзи для створення гіб­ридів придатних до механізованого вирощування та збирання: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2007-0799 A] УДК 631.527.5:633.15:633.15:631.171

1952. Тітенко А.О. Удосконалення основного обробітку ґрунту за вирощування ярого ячменю після стерньового попередника в умовах західного Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.01) / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0489 A]

УДК 631.5:633.16’321”

1953. Усик С.В. Агроекологічне обґрунтування насичення короткоротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України: Авто­реф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-0514 A] УДК 631.582(477)

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин

На ступінь кандидата

1954. Акулов О.Ю. Біологічні особливості Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorokin) Shoemaker і діагностика збудників кореневої гнилі та чорного зародку ярого ячменю: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0802 A] УДК 632.16’321:581.2](477.54)

1955. Гирка А.Д. Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці залеж-но від підживлення і засобів захисту в умовах північного Степу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2007. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2007-0105 A]

УДК 632.95:633.11](292.485)(477)

1956. Дудченко Т.В. Особливості біології основних шкідників рису та удоскона­лення системи захисту посівів в Україні: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (16.00.10) / Ін-т захисту рослин УААН. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2007-0170 A] УДК 632.7:633.18](477)

1957. Козак Г.П. Вплив екологічних чинників на стан популяцій комах-фітофагів озимої пшениці в Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) / Ін-т захисту рослин УААН. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-0220 A] УДК 632.7:633.11](477.4)

1958. Малина Г.В. Кореневі гнилі огірка у зимових блокових теплицях і удоско­налення заходів щодо обмеження їх розвитку: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 16—17 (6 назв). — [2007-0289 A] УДК 632.4:635.63.044
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка