Книжкова палата україни імені івана федорова


/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. СадівництвоСторінка11/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури

На ступінь кандидата

1959. Заболотний О.І. Біологічні процеси в рослинах і ґрунті та продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Базису 75, Зеастимуліну і Рексоліну в умовах Пра­вобережного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.12) / Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2007. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-0685 A]

УДК 633.15:631.811.98

1960. Лапчинський В.В. Удосконалення елементів технології вирощування сортів ячменю ярого в умовах південної частини західного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам’янець-Подільський, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2007-0864 A]

УДК [633.16:631.5](477.43)

1961. Мареніченко М.В. Удосконалення елементів технології вирощування гібри­дів кукурудзи та їх батьківських форм в північному Степу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т зерн. госп.-ва. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-0295 A] УДК 633.15:631.8

1962. Полторецька Н.М. Наукове обґрунтування строків, способів сівби та удоб­рення різних сортів гречки в Правобережному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам’янець-Подільський, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0912 A] УДК 633.15:631.52

633.2/.3 Кормові рослини

На ступінь доктора

1963. Гетман Н.Я. Агробіологічне обґрунтування технологічних прийомів підви­щення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зеле­них кормів в Правобережному Лісостепу України: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (06.01.12) / Вінниц. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України, Ін-т кормів Укр. акад.


аграр. наук. — Вінниця, 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (43 назви). — [2007-0824 A] УДК 633.2:636.086

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини

На ступінь кандидата

1964. Вакуленко П.І. Продуктивність гібридів цукрових буряків на стерильній основі залежно від структури материнського компонента: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-0066 A] УДК 633.63:631.52633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення

На ступінь кандидата

1965. Оксимець О.Л. Продуктивність гірчиці білої залежно від технологічних прийомів вирощування в Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / ННЦ "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16 (6 назв). — [2007A] УДК 633.844(477.41/.42)

635.1/.8 Овочівництво. Городництво

На ступінь кандидата

1966. Левченко В.Б. Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвит­ку в умовах Полісся України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2007-0262 A] УДК 635.21+632.35](477.42)

1967. Щетина С.В. Технологічна оцінка окремих елементів вирощування баклажа­на при краплинному зрошенні у Правобережному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.06) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 17—18 (5 назв). — [2007-0595 A] УДК 635.646:631.674.6

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів

636.09 Ветеринарія

На ступінь кандидата

1968. Гутий Б.В. Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.04) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2007. —


19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-0139 A] УДК 636.09:615.9

1969. Мусієнко Ю.В. Діагностика, прогнозування та профілактика патологічних родів у свиноматок: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007A]

УДК 636.09:[636.4.082.456:616-071-084

1970. Павлів О.В. Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії телят: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.04) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(5 назв). — [2007-0888 A] УДК [636.09:615.015]:636.2

1971. Тресницька В.А. Комплексні методи діагностики та заходи профілактики післяродових ускладнень у корів: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.07) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-0503 A] УДК 636.09:618.7636.2 Велика рогата худоба

На ступінь кандидата

1972. Васильєва Ю.О. Обґрунтування ефективності використання симентальської худоби різних виробничих типів: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(12 назв). — [2007-0074 A] УДК 636.237.03

1973. Дідківський В.О. Селекційно-генетичні аспекти створення високопродук­тивного молочного стада: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0155 A] УДК 636.2.034.082

1974. Корінець Н.О. Вплив вітамінно-мінерального преміксу на якість спермо­продукції бугаїв-плідників: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-0854 A4] УДК 636.2.084.51

1975. Логвіненко В.І. Оцінка ефективності способів стимуляції запліднювальної здатності корів: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 17 с. , включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — [2007-0275 A]

УДК 636.2.082

1976. Федорович В.В. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи: Авто­реф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генети-


ки тварин. — Чубинське, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0518 A] УДК 636.2.082

636.3 Мала рогата худоба

На ступінь кандидата

1977. Лесик О.Б. Оцінка продуктивності і відтворювальної здатності овець буко­винського типу асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-0265 A] УДК 636.32/.38.082.23636.4 Свині

На ступінь кандидата

1978. Куновський Ю.В. Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней при одержанні зародків in vitro: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.15) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0252 A] УДК 636.4.082:575

1979. Палагута А.В. Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0361 A] УДК 636.4.084

636.5/.6 Птахівництво

На ступінь кандидата

1980. Гордієнко В.М. Оптимізація енергетичного і протеїнового живлення інди­чат, які вирощуються на м’ясо: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0825 A] УДК 636.592.084.033

1981. Пономаренко Д.О. Особливості мікоплазменно-вірусної інфекції курей в птахогосподарствах південно-східного регіону України: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медици­ни". — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0388 A1]

УДК 636.52/.58.09:616.98](477.61)

1982. Сорокова В.В. Роль бактерій Clostridium perfringens в патології сільсько­господарської птиці: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, ННЦ "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 16—17 (9 назв). — [2007-0463 A] УДК 636.5.09

1983. Царенко Т.М. Обмін заліза і показники еритроцитопоезу у перепелів при лазерному та рентгенівському опроміненні інкубаційних яєць: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0543 A] УДК 636.68.082.474:612.014.48637 Продукти тваринництва

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів)

На ступінь кандидата

1984. Турчин І.М. Розроблення технології голландського брускового сиру з вико­ристанням гомогенізації молока: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). —


[2007-0510 A] УДК 637.354.8

637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів)

На ступінь кандидата

1985. Мартинюк І.О. Удосконалення технологій варених ковбасних виробів з вико­ристанням амаранту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. техно­логій. — К., 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — [2007-0875 A]

УДК 637.523:637.518

637.6 Інші продукти тваринного походження (за винятком харчових)

На ступінь кандидата

1986. Любенко О.І. Підвищення пір’яно-пухової продуктивності гусей шляхом ви­користання йодо- та селеновмісних препаратів: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-0748 A] УДК 637.63:631.81.095.33764 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви. Харчування. Кухонний інвентар

На ступінь кандидата

1987. Кандалей О.В. Технологія м’ясних кулінарних виробів функціонального призначення з використанням фукусів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.16) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (15 назв). — [2007-0693 A] УДК 641.81:639.29

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція. Телекомунікації

На ступінь кандидата

1988. Нагорняк М.В. Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії Украї­ни: сутність і структура: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18


(10 назв). — [2007A] УДК 654.19:070.431.2](477)

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

На ступінь кандидата

1989. Біланич Г.П. Діяльність видавництва "Карпати" в краєзнавчому русі Украї­ни (1945—1991 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0042 A7]

УДК 655.4(477.8)“1945/1991”

1990. Репета В.Б. Удосконалення технології УФ-лакування відбитків офсетного дру­ку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.01) / Укр. акад. друкарства. — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — [2007-0415 A] УДК 655.366656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок

На ступінь кандидата

1991. Лежнева О.І. Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0741 A] УДК 656.025.2

1992. Пономарьова Н.В. Прогнозування вантажопотоків на наземних видах транс­порту у міжнародному сполученні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0390 A] УДК 656.073

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту.
Рух вулицями та дорогами


На ступінь кандидата

1993. Куш Є.І. Визначення параметрів технологічного процесу перевезення паса­жирів автомобільним транспортом з урахуванням стану організму водія: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2007-0733 A] УДК 656.13.025.2:612.821

1994. Нефьодов В.М. Підвищення ефективності автомобільних перевезень пар­тіонних вантажів з використанням розподільчих центрів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-0884 A] УДК 656.13.073

1995. Понкратов Д.П. Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-0913 A]

УДК 656.13

656.6 Експлуатація водного транспорту

На ступінь кандидата

1996. Сударев В.О. Ефективність діяльності морського порту в логістичних сис­темах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-0477 A] УДК 656.615:005.932657 Бухгалтерія. Рахівництво

На ступінь кандидата

1997. Головченко Н.Ю. Облік та аудит житлового фонду у балансоутримувачів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — [2007-0115 A] УДК 657.4:332.81

1998. Кошкаров С.А. Оперативний облік і контроль у системі менеджменту ви­робничого підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-0241 A] УДК 657.6:658.8

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини


На ступінь кандидата

1999. Ігнатенко Д.О. Організаційне управління якістю в проектах щодо надання транспортних послуг: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0844 A] УДК 658.286:656.064

2000. Камінський О.В. Підвищення ефективності промислового та індивідуаль­ного тепло- та водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енергоресурсів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2007-0200 A] УДК 658.26

2001. Погудіна О.К. Моделі та методи формування і контролю вимог в управлінні якістю і змістом проектів створення складної техніки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2007-0909 A] УДК 658.5166 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі

66.0 Хімічна технологія

На ступінь кандидата

2002. Клюєв О.І. Оптимізація роботи кожухотрубного теплообмінника шляхом впливу на гідродинаміку потоку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.08) / Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (5 назв). — [2007-0211 A] УДК 66.045.1:621.22662 Вибухові речовини. Паливо

На ступінь кандидата

2003. Мартинова А.Ю. Обґрунтування раціонального складу вугільних шихт для коксування за показником оптичної густини вугільних екстрактів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.07) / М-во пром. політики України, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН). — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0762 A]

УДК 662.741/.742

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва

663.5 Спирто-горілчане виробництво

На ступінь кандидата

2004. Журавський І.М. Розробка енергозбережної низькоінвестиційної технології спирту в брагоректифікації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.07) / Нац. ун-т харч. тех­нологій. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2007-0181 A]

УДК 663.55

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво

На ступінь кандидата

2005. Верхола Л.А. Вдосконалення процесу теплової обробки бурякової стружки в дифузійних установках бурякоцукрового виробництва: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2007-0635 A] УДК 664.1.033664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. Борошняні кондитерські вироби

На ступінь доктора

2006. Арсеньєва Л.Ю. Наукове обґрунтування та розроблення технології функціо­нальних хлібобулочних виробів з рослинними білками та мікронутрієнтами: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.18.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (57 назв). — [2007-0013 A] УДК 664.64664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів

На ступінь доктора

2007. Тарлев В.П. Науково-технічні основи сушіння кісточкових фруктів стру­мами високої і надвисокої частоти: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.18.12) / Нац.


ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 48 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—44 (58 назв). — [2007-0484 A] УДК 664.854:634.21

На ступінь кандидата

2008. Варваріна Н.М. Розробка процесів сушіння кизилу та продуктів на його осно­ві: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.12) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2007-0069 A] УДК 664.8.047:582.788.1

2009. Ломейко О.П. Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизацій­ному швидкоморозильному апараті: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.14) /
Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0276 A] УДК 664.8.037:621.565

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. Виробництво емалі та штучних каменів

666.3/.7 Керамічна промисловість

На ступінь кандидата

2010. Чеберко А.І. Санітарні керамічні вироби на основі полозьких сировинних матеріалів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.11) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0546 A]

УДК 666.596

666.9 Промисловість в'яжучих

На ступінь кандидата

2011. Кіценко Т.П. Вогнетривкі алюмосилікатні і кремнеземисті бетони на основі модифікованих лужних в’яжучих: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-0209 A] УДК 666.974.2

2012. Момот В.О. Високорухливі бетонні суміші для ремонту підводних транс­портних споруд: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0316 A] УДК 666.972.12

2013. Нікіфорова Н.А. Бетони, модифіковані компонентами, що містять вапно з відходів гірничої промисловості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2007A] УДК 666.972.16

2014. Романов О.А. Бетони підвищеної водонепроникності і морозостійкості для гідромеліоративних споруд: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2007. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-0420 A]

УДК 666.972

2015. Троян В.В. Сухі суміші та розчини на їх основі для влаштування підлог про­мислових будівель: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — [2007-0506 A]

УДК 666.96/.97669 Металургія. Метали та сплави

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь

На ступінь кандидата

2016. Доценко В.П. Підвищення жароміцності та зносостійкості литих ланцюгів і змичок, що працюють при високій температурі, для печей у цементній промисловості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.04) / Нац. металург. акад. України. — Дніпро­петровськ, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0831 A] УДК 669.13:621.3.036

2017. Тищенко О.М. Вдосконалення технології доменної плавки на підставі конт­ролю газодинамічних властивостей шихтових матеріалів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-0488 A] УДК 669.162

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла

674 Деревообробна промисловість

На ступінь кандидата

2018. Петришак І.В. Обґрунтування конструктивних параметрів і структури жорстко-пружного абразивного інструмента та розроблення режимів шліфування масив­ної деревини: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.07) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0372 A]

УДК 674.02:621.923

2019. Соколовський І.А. Ідентифікація закономірностей технологічних операцій процесу сушіння букових поліматеріалів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.07) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0460 A] УДК 674.031.632.2.047678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. Виробництво пластмас

На ступінь кандидата

2020. Чихіра І.В. Розробка епоксидних композитних матеріалів для покриттів, мо­дифікованих ультразвуковим полем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (24 назви). — [2007-0559 A6] УДК 678.64.026681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації

На ступінь доктора

2021. Полонський О.Д. Синтез класифікаторів станів об’єктів керування за умов невиз­наченості: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (50 назв). — [2007-0911 A] УДК 681.513.7На ступінь кандидата

2022. Журкіна В.М. Оптимальний позиційно-слідкуючий електропривод оптич­ного телескопа: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Нац. ун-т "Львів політех­ніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0674 A]

УДК 681.513.5

2023. Кір’янов Д.В. Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автома­тичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв’язку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (20.02.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0208 A] УДК 681.515:623.4.01

2024. Максименко І.М. Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) /
Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0285 A] УДК 681.5:658.264

2025. Сербул О.М. Система комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрід­ження пульпи в млинах першої стадії подрібнення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:


с. 15—17 (14 назв). — [2007-0440 A] УДК 681.5.015

2026. Скрильник О.М. Автоматизація процесу виготовлення блоків із кварцового скла: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. полі­техн. ін-т". — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0452 A]

УДК 681.5:661.1.031.5

681.84/.85 Запис та відтворення звуку. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

На ступінь кандидата

2027. Сліпчук А.М. Вплив кінематичних та фізико-механічних параметрів на динамічні процеси у рухомих одновимірних нелінійно-пружних системах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0455 A] УДК 681.847.2687.1/4 Швейна промисловість

На ступінь кандидата

2028. Остапенко Н.В. Розробка спеціального термозахисного одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.19.04) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2007A] УДК 687.1769 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.
Будівельно-монтажні роботи


69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання

На ступінь доктора

2029. Зеленцов Д.Г. Моделі і методи розв’язання задач будівельної механіки конструкцій зі змінними геометричними характеристиками: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.17) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — [2007-0185 A] УДК 69.04691 Будівельні матеріали та вироби

На ступінь кандидата

2030. Колесник Д.Ю. Підвищення корозійної стійкості бетонів певерхневою обробкою олігоорганосилоксанами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2007. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19


(19 назв). — [2007-0713 A] УДК 691:620.197.1

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура

На ступінь кандидата

2031. Лукомська З.В. Розвиток розпланувально-композиційної структури се­редмістя Івано-Франківська у ХVІІ — ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2007-0869 A] УДК 711.459.6(477.86-25)“16/17”

2032. Маланюк В.Я. Архітектурно-композиційні закономірності садибно-парко­вих утворень Київщини кінця ХVІІІ — початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0872 A]

УДК 712.253(477.41)“17/19”

2033. Рябова О.В. Методи архітектурного моделювання міських громадсько-транспортних вузлів: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2007-0424 A] УДК 711.7

72 Архітектура

На ступінь кандидата

2034. Дерев’янко І.С. Еволюція композиційних прийомів формування внутріш­нього простору православних храмів Слобожанщини XVII — поч. XXI ст.: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с.17—18 (11 назв). — [2007-0151 A] УДК 726.1.012.8(477.54/.62)"16/20"

2035. Дубинський В.П. Архітектурно-художні принципи формування світло-кольо­рового середовища сучасного міста: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0670 A]

УДК 72.01

2036. Колодрубська О.І. Принципи формування архітектурно-планувальних рі­шень сільського садибного житла Західного Поділля: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2007-0225 A] УДК 728.1(477.8-22)

2037. Підгорна Г.Д. Формування об'ємно-планувальної структури бейсбольних споруд в Україні: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16. — [2007-0377 A] УДК 725.84

2038. Прокопенко О.В. Принципи формування центрів професійно-трудової реабі­літації інвалідів та інших маломобільних груп населення: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0919 A] УДК 725.5

2039. Хуссейн Рамез Мехді. Принципи формування комфортного архітектурного середовища у країнах Арабського Сходу: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2007-0542 A] УДК 72.017.2(532)77 Фотографія та подібні процеси

На ступінь кандидата

2040. Павлова Т.В. Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої трети-ни ХХ століття (на матеріалі пейзажного жанру): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (14 назв). — [2007A] УДК 77.04/.08(477.54-25)“19”78 Музика

На ступінь кандидата

2041. Артеменко В.М. Національний образ світу та питання стилеутворення в ро-сійському симфонізмі 60—70-х років XIX століття: Автореф. дис. ... канд. мистецтво­знав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви) та впідрядк. прим. — [2007-0605 A] УДК 785.03(47+57)

2042. Вечер Д.В. Виконавський аналіз музичного твору: теоретичний і практико-методичний аспекти (на прикладі діяльності піаніста-інтерпретатора): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етно­логії ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2007-0085 A]

УДК 786.2.071.2

2043. Забірченко В.А. Категорія часу в фортепіанній поетиці С.В.Рахманінова: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — Одеса, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0182 A9] УДК 786.2

2044. Зуєв С.П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-0190 A] УДК 78.079

2045. Липецька М.Л. Особливості інтерпретації німецької поезії в українській вокальній музиці: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2007-0742 A] УДК 784(477)"18/20":821.112.2-1

2046. Міхно В.М. Феномен П.Н. Толстякова в контексті української музичної культури ХХ сторіччя: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — 22 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2007-0315 A] УДК 78.071.2(477)"19"

2047. Опарик Л.М. Комунікативний аспект музично-виконавського висловлюван­ня: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисен­ка. — Львів, 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2007A] УДК 78.071.2

2048. Пасічняк Л.М. Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-0365 A] УДК 785(477)“19”

2049. Перейма О.З. Італійська опера ХХ століття: основні тенденції і напрямки розвитку: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад.
ім. Л.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0368 A] УДК 785.09(450)

2050. Трофимчук О.І. Темброва еволюція в українській народно-оркестровій му­зиці: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чай­ковського. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0504 A]

УДК 785.1:781.22](477)

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми

На ступінь кандидата

2051. Безручко О.В. О.П.Довженко — педагог. Творчий пошук і метод: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.04) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористи­ки та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-0809 A] УДК 791.44.071.1+7.071.4](477)

2052. Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.04) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-0814 A] УДК 791.43.01

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія

На ступінь доктора

2053. Веселовська Г.І. Новаторські мистецькі напрямки і течії в театральному процесі України першої третини XX століття: Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: (17.00.02) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильсь­кого. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — [2007-0084 A] УДК 792.03На ступінь кандидата

2054. Волков М.К. Режисерське мистецтво В.М.Скляренка в контексті історії ук­раїнської театральної культури 20-х—70-х років XX століття: Автореф. дис. ... канд. мис­тецтвознав.: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0092 A] УДК 792.03(477)"19"793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості

На ступінь кандидата

2055. Кіндер К.Р. Семантика пластичних символів народної танцювальної культу­ри українців: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Київ нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0207 A]

УДК 793.31(477)

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура

На ступінь кандидата

2056. Бен Жеду Адель Бен Ларбі. Корекція порушень статодинамічної постави молодших школярів засобами фізичного виховання: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. ви­ховання та спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0036 A] УДК 796.011.1+615.825

2057. Верблюдов І.Б. Оптимізація індивідуальної тренувально-оздоровчої програ­ми для студентів вищих педагогічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. —
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0083 A] УДК 796.011.3

2058. Випасняк І.П. Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової актив-ності: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-0087 A] УДК 796.011-053.2-056.263

2059. Глоба Г.В. Інноваційна система фізичного виховання школярів з викорис­танням технологій аеробіки: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0645 A] УДК 796.015.572-053.5

2060. Гоглювата Н.О. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітне­сом з жінками першого зрілого віку: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спор-ту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2007-0646 A] УДК 796.412-055.2

2061. Долженко Л.П. Фізична підготовленість і функціональні особливості сту­дентів із різним рівнем фізичного здоров’я: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — [ 2007-0158 A] УДК 796.011.3-057.875

2062. Ковальчук Л.В. Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в школі: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0217 A] УДК 796.11.012.2“465.06”

2063. Кривенко А.П. Ефективність комплексного застосування вправ з різним рівнем гравітаційного навантаження у фізичному вихованні студенток: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2007-0244 A] УДК 796.011.3-057.875

2064. Кудряшова Т.І. Комплексний контроль підготовки юних штовхальників ядра на етапі початкової спортивної спеціалізації: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихо­вання та спорту: (24.00.01) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0725 A] УДК 796-057.874

2065. Масляк І.П. Зміна рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану аналі­заторів: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2007-0300 A]

УДК 796.012.62-057.874

2066. Микитчик О.С. Розвиток координаційних здібностей стрибунів у воду 5—7 років на етапі початкової підготовки: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0771 A] УДК 796.012.2

2067. Михайленко Р.І. Дерматогліфічні ознаки, як прогностичні маркери фізичної працездатності школярів різних вікових груп: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихо-вання та спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2007-0308 A] УДК 796.011.3-057.874

2068. Осадчий О.В. Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихо­вання і спорту: (24.00.01) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2007A] УДК 796.325.015.134

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

811 Мови (природні та штучні)

811.111 Англійська мова

На ступінь кандидата

2069. Чаварга Я.М. Семантико-квантитативні характеристики полісемічних прик­метників у сучасній англійській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2007-0545 A]

УДК 811.111’367.623

811.13 Романські мови

На ступінь доктора

2070. Данилич В.С. Становлення національної мови Іспанії (за пам’ятками писем­ності XII — першої чверті XVII ст.): Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.05) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—29 (32 назви). — [2007-0142 A]

УДК 811.13-112(460)

811.161.1 Російська мова

На ступінь кандидата

2071. Подуфалова Т.В. Когнітивно-семантичні та функціональні особливості гра­дації в російській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Харк. нац. пед. ун-т


ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0383 A]

УДК 811.161.1’37

2072. Шаповалова І.В. Інтертекстуальність ліричного циклу М.Волошина: Авто­реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0570 A] УДК 811.161.1-13

811.161.2 Українська мова

На ступінь доктора

2073. Єрмоленко С.С. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епісте­мічній перспективі: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.15) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (41 назв). — [2007-0175 A] УДК 811.161.2’37

2074. Левченко О.П. Символи у фрезеологічних системах української та російсь­кої мов: лінгвокультурологічний аспект: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.01; 10.02.02) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2007. — 36 с. — Біблі­огр.: с. 29—33 (45 назв). — [2007-0866 A] УДК [811.161.2:811.161.1]’272

На ступінь кандидата

2075. Грипас О.Ю. Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в ук­раїнській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0131 A] УДК 811.161.2’372

2076. Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0226 A] УДК 811.161.2’367.33

2077. Левчук І.П. Структурно-семантична організація жанру рецензії ХІХ—ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-0263 A] УДК 811.161.2’38“18/19”

2078. Лисак Л.К. Синтаксико-стилістичні функції речень з дієприслівником у сти­лях сучасної української мови: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0266 A] УДК 811.161.2’06’373

2079. Марченко Т.В. Семантика й прагматика неповних речень в українській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0764 A]

УДК 811.161.2’367.334

811.51 Урало-алтайські мови

На ступінь кандидата

2080. Пілик В.В. Лексико-граматична структура турецького газетного тексту: Авто­реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А.Кримсь­кого. — К., 2007. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — [2007-0379 A]

УДК 811.512.161’36’373

2081. Покровська І.Л. Національна специфіка семантики турецьких фразеологіз­мів з компонентом-зоонімом: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.13) / НАН Ук­раїни, Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17. — [2007-0386 A] УДК 811.512.161’373.782 Художня література. Літературознавство

На ступінь кандидата

2082. Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0779 A] УДК 82.0

2083. Черкашина Т.Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / Терноп. нац. пед. ун-т
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0550 A] УДК 82-94.09

82/821.0 Теорія та вивчення літератури

На ступінь кандидата

2084. Богачевська Л.О. Чарлз Діккенс і українська література: проблеми рецепції і типології: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Во­лодимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0046 A] УДК 82.091

2085. Гурдуз А.І. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській "прозі про землю" кінця XIX — першої третини XX ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — [2007-0137 A] УДК 82.091“18/19”

2086. Лупак Н.М. Художня та літературно-музична інтерпретації образу І.Мазепи (епопея Б.Лепкого "Мазепа" та опера П.Чайковського "Мазепа"): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0277 A] УДК 82.091821.0 Література окремими мовами

На ступінь кандидата

2087. Бабік М.І. Образ героя-естета в російській літературі ХІХ—ХХ століть (генезис і типологія): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0805 A]

УДК 821.161.1.09“18/19”

2088. Долга О.О. Літературна творчість М.В.Станкевича: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0830 A] УДК 821.161.1.09

2089. Кобринець О.С. Пародійна творчість Д.Д.Мінаєва: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0851 A] УДК 821.161.1-225.09

2090. Кочетова С.О. Естетика та поетика модернізму в російській письменницькій критиці кінця XIX — початку ХХ століть: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37


(49 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0721 A] УДК 821.161.1.09(470+571)“18/19”

2091. Мазепова О.В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі: Авто­реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А.Кримсь­кого. — К., 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2007-0751 A]

УДК 821.22-1.09“19”(092)

2092. Миленко В.Д. Пікареска в російській прозі 20—30-х років ХХ століття: генезис, проблематика, поетика: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0772 A] УДК 821.161.1.09

2093. Пуреховська О.В. Специфіка російського бароко ХVІІ століття в прозі Симеона Полоцького: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—22 (26 назв). — [2007-0920 A] УДК 821.161.1.09

2094. Сливинський О.Т. Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60—90-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0454 A] УДК 821.163.2-3.09"19"

2095. Степанова І.О. Проблеми поетики І.Л.Сельвинського: ліричний суб’єкт, портрет, пейзаж: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0468 A] УДК 821.161.1-1.09

2096. Тарарак О.В. Рецепція Ґете у російській літературі кінця ХІХ — початку ХХ сто­літь: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Воло­димира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0483 A]

УДК 821.112.2.091“18/19”

821.161.2.0 Українська література

На ступінь доктора

2097. Бондарева О.Є. Міф та антиміф у жанровому моделюванні української дра­матургії кінця XX — початку ХХІ століття: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01, 10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—38


(25 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0625 A] УДК 821.161.2-2.09

2098. Іванишин П.В. Національний сенс екзистенціалів у поезії Т. Шевченка,


Є. Маланюка, Л. Костенко (діахронія української літературної герменевтики): Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 та впідрядк. прим. — [2007-0191 A] УДК 821.161.2.09

2099. Мариненко Ю.В. Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40—50-х років ХХ ст.: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (30 назв). — [2007-0761 A]

УДК 821.161.2.09

На ступінь кандидата

2100. Барчан О.В. Публіцистика В.Ґренджі-Донського 20—30-х років ХХ ст. у контексті національного відродження Закарпаття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0027 A] УДК 821.161.2-92.09“19”(477.87)

2101. Клим’юк Ю.І. Жанрова система лірики Івана Франка: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (38 назв) та впідрядк. прим. — [2007-0703 A] УДК 821.161.2-1.09

2102. Лаврусенко М.І. Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ сто­ліття: проблема кореляції наукового і художнього пізнання: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0255 A]

УДК 821.161.2.09

2103. Лапко О.А. Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмач­ки: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володи­мира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2007-0257 A] УДК 821.161.2.09

2104. Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина") Наталени Королеви: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0770 A] УДК 821.161.2.09

2105. Павленко О.Г. Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі англомовних перекладів романів "Шлях невідомого", "По той бік безодні"): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2007-0798 A]

УДК 821.161.2-3.091

2106. Плавуцька І.Р. Суспільно-політична сатира І.Франка та В.Теккерея: типоло­гічні відповідності: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0906 A] УДК [821.161.2+821.111].091

2107. Поколенко Н.О. Східноукраїнський поетичний "канон" (за творчістю В.Со­сюри, Л.Талалая, В.Стуса, П.Вольвача): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0384 A] УДК 821.161.2.09

2108. Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0918 A]

УДК 821.161.2.09

2109. Сінченко О.Д. Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20—30-х років ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2007-0449 A] УДК 821.161.2.09

2110. Скнаріна О.Ю. Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (на матеріалі української літератури кінця ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0450 A] УДК 821.161.2.09

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки

На ступінь кандидата

2111. Стоянова А.А. Намисто і підвіски населення Криму ІІІ ст. до н.е. — ІV ст. н.е.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2007-0471 A] УДК 903.25(477.75)“02/03”91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія

На ступінь кандидата

2112. Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18


(16 назв). — [2007-0026 A] УДК 911.3:614.2(477.54)

2113. Брайчевський Ю.С. Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18


(5 назв). — [2007-0058 A] УДК 911.3:339.9](4)

2114. Голод А.П. Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення реґіону (на матеріалах Львівської області): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0116 A] УДК 911.3

2115. Романів П.В. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Перед-карпаття: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0419 A]

УДК 911.2:[631.43+631.48]

2116. Тітенко З.В. Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіаль­ного устрою обласного регіону (на прикладі Одеської області): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0490 A] УДК 911.3:353.07](477.74)

93/94 Історія

930 Історична наука. Історіографія

На ступінь доктора

2117. Дзира І.Я. Козацькі літописи 30—80-х рр. XVIII століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (24 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0153 A]

УДК 930.1(477)“173/178”

2118. Ластовський В.В. Православна церква в Україні наприкінці ХVІІ — у ХVІІІ-му ст.: історіографія: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шев­ченка. — К., 2007. — 28, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 24—27 (39 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0258 A] УДК 930.1:271.2](477)“16/17”На ступінь кандидата

2119. Гуменюк Т.І. Західноукраїнські землі в 1939—1941 рр.: історіографічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0136 A]

УДК 930.1(477.8)“1939/1941”

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія

На ступінь кандидата

2120. Гіря К.С. Взаємостосунки Запорізьких і Донських козаків кінця XV — по­чатку XVIII ст.: історіографія проблеми: Автореф. дис. ... канд. історіогр. наук: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0644 A] УДК 930.24(477)“14/17”

2121. Мелітаурі Л.М. К.М. Бестужев-Рюмін — історіограф, джерелознавець, археограф: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0766 A]

УДК 930.2+929Бестужев-Рюмін94(1-87) Історія зарубіжних країн

На ступінь кандидата

2122. Кузьма Т.М. Держава Максиміліана в Мексиці: плани створення, становище та причини падіння (60-ті рр. ХІХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0247 A] УДК 94(72)“18”

2123. Омельченко А.В. Франко-німецькі політичні відносини у контексті євро­інтеграційних процесів (друга половина 40-х — друга половина 60-х років ХХ ст.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007A] УДК 94(44+430):32]“194/196”

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу

На ступінь доктора

2124. Тортіка О.О. Алано-болгарське населення Північно-західної Хазарії в етно­соціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (58 назв). — [2007-0501 A] УДК 94(100)На ступінь кандидата

2125. Домановський А.М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV — IX ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (24 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0667 A]

УДК 94(100)"03/08"

94(477) Історія України

На ступінь доктора

2126. Долинська М.Л. Історична топографія Львова XIV—XIX ст.: Автореф. дис. ...


д-ра іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (27 назв). — [2007-0159 A]

УДК 94(477.83-25)

2127. Змерзлий Б.В. Розвиток системи просвітництва кримських татар у 1921—1941 рр.: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А.Кримсь­кого. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (34 назви). — [2007-0683 A]

УДК 94(477.75)(43)“1921/1941”

2128. Кулаковський П.М. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1918—1648 рр.): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (30 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0250 A]

УДК 94(477.51)“1618/1648”

2129. Пивоваров С.В. Історичний розвиток населення межиріччя Верхнього Пру­ту та Середнього Дністра в ХІ — першій половині ХІІІ ст.: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (47 назв). — [2007-0901 A] УДК 94(477.85)“10/12”

На ступінь кандидата

2130. Василик І.Б. Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. — 1918 р.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України,


Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0072 A] УДК 94(477)

2131. Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941—1943 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0637 A] УДК 94(477):338.43.02]“1941/1943”

2132. Волкова С.А. Чехи на півдні України (60-ті рр. ХІХ — 30-ті рр. ХХ століт­тя): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — [2007-0818 A] УДК 94(477.7)()“18/19”

2133. Вус О.В. Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Пів­нічному Причорномор’ї (кінець IV — початок VII ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15


(8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0097 A] УДК 94(477.7)“03/06”

2134. Голиш Л.Г. Функціонування спеціальних дитячих установ у 1943—1950 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницько­го. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. —


[2007-0649 A] УДК 94(477)“1943/1950”

2135. Гончарова О.С. Національні меншини Харківщини в умовах здійснення по­літики коренізації (20-ті — початок 30-х років ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0652 A] УДК 94(477)“19”

2136. Горло Н.В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціаль­ний та економічний аспекти (50—70-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0123 A] УДК 94(477):556.155]“195/197”

2137. Доманова Г.С. Чернігівський магістрат: статус, структура та основні напря­ми діяльності (друга половина XVII — XVIII ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0666 A] УДК 94(477)"16/17"

2138. Колісник Д.В. Преса української політичної еміграції як джерело вивчення гетьманського руху (міжвоєнний період): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — [2007-0224 A] УДК 94:070](477)“192/194”

2139. Кройтор В.К. Українське питання в політиці Румунії (1918—1927 рр.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-0857 A] УДК 94(477+498)“1918/1927”

2140. Кузьміна С.В. Шахтарський страйковий рух України в 1989—1999 роках: Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — Біблі­огр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0249 A] УДК 94(477)“1989/1999”

2141. Кукурудза А.Р. Демократичні тенденції в українському православному жит­ті 20-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (09.00.11) / Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2007-0858 A]

УДК 94:271.2](477)“192”

2142. Куцаєва Т.О. Розвиток вищої освіти в УРСР (1965—1985 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0731 A] УДК 94:378.1](477)"1965/1985"

2143. Кушлик Н.І. Музично-просвітницька діяльність О. Порфирія Бажанського
в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в
XIX — початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0735 A] УДК 94(477.83/.86)(092)

2144. Лобода М.К. Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промис­ловості України (1943—1950 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН Ук-раїни, Ін-т історії України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0273 A] УДК 94(477)"1943/1950"

2145. Логвіна В.Л. Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянсь-кому житті України та української еміграції (перші десятиріччя — початок 60-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернів­ці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-0274 A] УДК 94(477)(092)

2146. Луньков А.В. Гарантування державної безпеки України: історичний досвід про­відних держав та сучасність: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0870 A]

УДК 94:[323+327](477)

2147. Мартиненко Н.М. Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907—1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0297 A]

УДК 94+329.8](477)"1907/1914"

2148. Морозова О.С. Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0319 A] УДК 94(477)"18/19"

2149. Нагорна Т.В. Духовні християни в Україні наприкінці ХVІІІ — у першій по­ловині ХІХ століть: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. — За­поріжжя, 2007. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 та в підрядк. прим. — [2007A]

УДК 94:279.99](477)"17/18"

2150. Нікітенко К.В. Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / До­нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2007-0786 A]

УДК 94(477)"19221/1928"

2151. Оболончик Н.Г. Кременецький ліцей в системі освіти Другої Речі Посполи­тої: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007A] УДК 94(477):371(438.41)"19"

2152. Петрик А.М. Боярство Галицько-Волинської держави (ХІІ—ХІV ст.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'яке­вича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в під­рядк. прим. — [2007-0371 A] УДК 94(477)"11/13"

2153. Попова Н.О. Участь інтелігенції у реалізації українського проекту в 50—70-х рр. ХІХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель­ницького. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0395 A]

УДК 94(477)"1850/1870"

2154. Сегеда Р.А. Київ у державній системі Речі Посполитої 1569—1648 рр.: Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0434 A]

УДК 94(477.25)"1569/1648"

2155. Скрипник А.Ю. Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793—1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-0453 A]

УДК 94(477.43)"1793/1914"

2156. Стадник О.О. Подільське село в роки НЕПу. Соціально-економічний та гро­мадсько-політичний розвиток (1621—1928 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0465 A] УДК 94(477.43/.44-22)

2157. Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українсь­ких політичних партій (1900—1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0474 A] УДК 94(477)"1900/1914"

2158. Фесенко А.М. Православна церква в політиці радянської влади 20-х років ХХ ст.: на матеріалах Донеччини: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0521 A] УДК 94(477.62):322"19"

2159. Чуйко І.С. Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860—1917 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т україно­знав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0563 A] УДК 94(477)"1860/1917"

2160. Шкрібітько О.О. Господарська діяльність монастирів Степової України в ХVІ—ХVІІІ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — До­нецьк, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0585 A]

УДК 94(477):271]"15/17"

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка