Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка11/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури

На ступінь кандидата

1959. Заболотний О.І. Біологічні процеси в рослинах і ґрунті та продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Базису 75, Зеастимуліну і Рексоліну в умовах Пра­вобережного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.12) / Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2007. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-0685 A]

УДК 633.15:631.811.98

1960. Лапчинський В.В. Удосконалення елементів технології вирощування сортів ячменю ярого в умовах південної частини західного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам’янець-Подільський, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2007-0864 A]

УДК [633.16:631.5](477.43)

1961. Мареніченко М.В. Удосконалення елементів технології вирощування гібри­дів кукурудзи та їх батьківських форм в північному Степу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т зерн. госп.-ва. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-0295 A] УДК 633.15:631.8

1962. Полторецька Н.М. Наукове обґрунтування строків, способів сівби та удоб­рення різних сортів гречки в Правобережному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам’янець-Подільський, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0912 A] УДК 633.15:631.52

633.2/.3 Кормові рослини

На ступінь доктора

1963. Гетман Н.Я. Агробіологічне обґрунтування технологічних прийомів підви­щення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зеле­них кормів в Правобережному Лісостепу України: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (06.01.12) / Вінниц. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України, Ін-т кормів Укр. акад.


аграр. наук. — Вінниця, 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (43 назви). — [2007-0824 A] УДК 633.2:636.086

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини

На ступінь кандидата

1964. Вакуленко П.І. Продуктивність гібридів цукрових буряків на стерильній основі залежно від структури материнського компонента: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-0066 A] УДК 633.63:631.52633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення

На ступінь кандидата

1965. Оксимець О.Л. Продуктивність гірчиці білої залежно від технологічних прийомів вирощування в Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / ННЦ "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16 (6 назв). — [2007A] УДК 633.844(477.41/.42)

635.1/.8 Овочівництво. Городництво

На ступінь кандидата

1966. Левченко В.Б. Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвит­ку в умовах Полісся України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2007-0262 A] УДК 635.21+632.35](477.42)

1967. Щетина С.В. Технологічна оцінка окремих елементів вирощування баклажа­на при краплинному зрошенні у Правобережному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.06) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 17—18 (5 назв). — [2007-0595 A] УДК 635.646:631.674.6

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів

636.09 Ветеринарія

На ступінь кандидата

1968. Гутий Б.В. Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.04) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2007. —


19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-0139 A] УДК 636.09:615.9

1969. Мусієнко Ю.В. Діагностика, прогнозування та профілактика патологічних родів у свиноматок: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007A]

УДК 636.09:[636.4.082.456:616-071-084

1970. Павлів О.В. Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії телят: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.04) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(5 назв). — [2007-0888 A] УДК [636.09:615.015]:636.2

1971. Тресницька В.А. Комплексні методи діагностики та заходи профілактики післяродових ускладнень у корів: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.07) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-0503 A] УДК 636.09:618.7636.2 Велика рогата худоба

На ступінь кандидата

1972. Васильєва Ю.О. Обґрунтування ефективності використання симентальської худоби різних виробничих типів: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(12 назв). — [2007-0074 A] УДК 636.237.03

1973. Дідківський В.О. Селекційно-генетичні аспекти створення високопродук­тивного молочного стада: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0155 A] УДК 636.2.034.082

1974. Корінець Н.О. Вплив вітамінно-мінерального преміксу на якість спермо­продукції бугаїв-плідників: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-0854 A4] УДК 636.2.084.51

1975. Логвіненко В.І. Оцінка ефективності способів стимуляції запліднювальної здатності корів: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 17 с. , включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — [2007-0275 A]

УДК 636.2.082

1976. Федорович В.В. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи: Авто­реф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генети-


ки тварин. — Чубинське, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0518 A] УДК 636.2.082

636.3 Мала рогата худоба

На ступінь кандидата

1977. Лесик О.Б. Оцінка продуктивності і відтворювальної здатності овець буко­винського типу асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-0265 A] УДК 636.32/.38.082.23636.4 Свині

На ступінь кандидата

1978. Куновський Ю.В. Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней при одержанні зародків in vitro: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.15) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0252 A] УДК 636.4.082:575

1979. Палагута А.В. Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0361 A] УДК 636.4.084

636.5/.6 Птахівництво

На ступінь кандидата

1980. Гордієнко В.М. Оптимізація енергетичного і протеїнового живлення інди­чат, які вирощуються на м’ясо: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0825 A] УДК 636.592.084.033

1981. Пономаренко Д.О. Особливості мікоплазменно-вірусної інфекції курей в птахогосподарствах південно-східного регіону України: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медици­ни". — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0388 A1]

УДК 636.52/.58.09:616.98](477.61)

1982. Сорокова В.В. Роль бактерій Clostridium perfringens в патології сільсько­господарської птиці: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, ННЦ "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 16—17 (9 назв). — [2007-0463 A] УДК 636.5.09

1983. Царенко Т.М. Обмін заліза і показники еритроцитопоезу у перепелів при лазерному та рентгенівському опроміненні інкубаційних яєць: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0543 A] УДК 636.68.082.474:612.014.48637 Продукти тваринництва

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів)

На ступінь кандидата

1984. Турчин І.М. Розроблення технології голландського брускового сиру з вико­ристанням гомогенізації молока: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). —


[2007-0510 A] УДК 637.354.8

637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів)

На ступінь кандидата

1985. Мартинюк І.О. Удосконалення технологій варених ковбасних виробів з вико­ристанням амаранту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. техно­логій. — К., 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — [2007-0875 A]

УДК 637.523:637.518

637.6 Інші продукти тваринного походження (за винятком харчових)

На ступінь кандидата

1986. Любенко О.І. Підвищення пір’яно-пухової продуктивності гусей шляхом ви­користання йодо- та селеновмісних препаратів: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-0748 A] УДК 637.63:631.81.095.33764 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви. Харчування. Кухонний інвентар

На ступінь кандидата

1987. Кандалей О.В. Технологія м’ясних кулінарних виробів функціонального призначення з використанням фукусів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.16) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (15 назв). — [2007-0693 A] УДК 641.81:639.29

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція. Телекомунікації

На ступінь кандидата

1988. Нагорняк М.В. Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії Украї­ни: сутність і структура: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18


(10 назв). — [2007A] УДК 654.19:070.431.2](477)

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

На ступінь кандидата

1989. Біланич Г.П. Діяльність видавництва "Карпати" в краєзнавчому русі Украї­ни (1945—1991 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0042 A7]

УДК 655.4(477.8)“1945/1991”

1990. Репета В.Б. Удосконалення технології УФ-лакування відбитків офсетного дру­ку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.01) / Укр. акад. друкарства. — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — [2007-0415 A] УДК 655.366656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок

На ступінь кандидата

1991. Лежнева О.І. Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0741 A] УДК 656.025.2

1992. Пономарьова Н.В. Прогнозування вантажопотоків на наземних видах транс­порту у міжнародному сполученні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0390 A] УДК 656.073

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту.
Рух вулицями та дорогами


На ступінь кандидата

1993. Куш Є.І. Визначення параметрів технологічного процесу перевезення паса­жирів автомобільним транспортом з урахуванням стану організму водія: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2007-0733 A] УДК 656.13.025.2:612.821

1994. Нефьодов В.М. Підвищення ефективності автомобільних перевезень пар­тіонних вантажів з використанням розподільчих центрів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-0884 A] УДК 656.13.073

1995. Понкратов Д.П. Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-0913 A]

УДК 656.13

656.6 Експлуатація водного транспорту

На ступінь кандидата

1996. Сударев В.О. Ефективність діяльності морського порту в логістичних сис­темах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-0477 A] УДК 656.615:005.932657 Бухгалтерія. Рахівництво

На ступінь кандидата

1997. Головченко Н.Ю. Облік та аудит житлового фонду у балансоутримувачів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — [2007-0115 A] УДК 657.4:332.81

1998. Кошкаров С.А. Оперативний облік і контроль у системі менеджменту ви­робничого підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-0241 A] УДК 657.6:658.8

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини


На ступінь кандидата

1999. Ігнатенко Д.О. Організаційне управління якістю в проектах щодо надання транспортних послуг: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0844 A] УДК 658.286:656.064

2000. Камінський О.В. Підвищення ефективності промислового та індивідуаль­ного тепло- та водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енергоресурсів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2007-0200 A] УДК 658.26

2001. Погудіна О.К. Моделі та методи формування і контролю вимог в управлінні якістю і змістом проектів створення складної техніки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2007-0909 A] УДК 658.5166 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі

66.0 Хімічна технологія

На ступінь кандидата

2002. Клюєв О.І. Оптимізація роботи кожухотрубного теплообмінника шляхом впливу на гідродинаміку потоку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.08) / Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (5 назв). — [2007-0211 A] УДК 66.045.1:621.22662 Вибухові речовини. Паливо

На ступінь кандидата

2003. Мартинова А.Ю. Обґрунтування раціонального складу вугільних шихт для коксування за показником оптичної густини вугільних екстрактів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.07) / М-во пром. політики України, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН). — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0762 A]

УДК 662.741/.742

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва

663.5 Спирто-горілчане виробництво

На ступінь кандидата

2004. Журавський І.М. Розробка енергозбережної низькоінвестиційної технології спирту в брагоректифікації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.07) / Нац. ун-т харч. тех­нологій. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2007-0181 A]

УДК 663.55

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво

На ступінь кандидата

2005. Верхола Л.А. Вдосконалення процесу теплової обробки бурякової стружки в дифузійних установках бурякоцукрового виробництва: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2007-0635 A] УДК 664.1.033664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. Борошняні кондитерські вироби

На ступінь доктора

2006. Арсеньєва Л.Ю. Наукове обґрунтування та розроблення технології функціо­нальних хлібобулочних виробів з рослинними білками та мікронутрієнтами: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.18.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (57 назв). — [2007-0013 A] УДК 664.64664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів

На ступінь доктора

2007. Тарлев В.П. Науково-технічні основи сушіння кісточкових фруктів стру­мами високої і надвисокої частоти: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.18.12) / Нац.


ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 48 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—44 (58 назв). — [2007-0484 A] УДК 664.854:634.21

На ступінь кандидата

2008. Варваріна Н.М. Розробка процесів сушіння кизилу та продуктів на його осно­ві: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.12) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2007-0069 A] УДК 664.8.047:582.788.1

2009. Ломейко О.П. Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизацій­ному швидкоморозильному апараті: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.14) /
Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0276 A] УДК 664.8.037:621.565

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. Виробництво емалі та штучних каменів

666.3/.7 Керамічна промисловість

На ступінь кандидата

2010. Чеберко А.І. Санітарні керамічні вироби на основі полозьких сировинних матеріалів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.11) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0546 A]

УДК 666.596

666.9 Промисловість в'яжучих

На ступінь кандидата

2011. Кіценко Т.П. Вогнетривкі алюмосилікатні і кремнеземисті бетони на основі модифікованих лужних в’яжучих: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-0209 A] УДК 666.974.2

2012. Момот В.О. Високорухливі бетонні суміші для ремонту підводних транс­портних споруд: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0316 A] УДК 666.972.12

2013. Нікіфорова Н.А. Бетони, модифіковані компонентами, що містять вапно з відходів гірничої промисловості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2007A] УДК 666.972.16

2014. Романов О.А. Бетони підвищеної водонепроникності і морозостійкості для гідромеліоративних споруд: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2007. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-0420 A]

УДК 666.972

2015. Троян В.В. Сухі суміші та розчини на їх основі для влаштування підлог про­мислових будівель: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — [2007-0506 A]

УДК 666.96/.97669 Металургія. Метали та сплави

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь

На ступінь кандидата

2016. Доценко В.П. Підвищення жароміцності та зносостійкості литих ланцюгів і змичок, що працюють при високій температурі, для печей у цементній промисловості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.04) / Нац. металург. акад. України. — Дніпро­петровськ, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0831 A] УДК 669.13:621.3.036

2017. Тищенко О.М. Вдосконалення технології доменної плавки на підставі конт­ролю газодинамічних властивостей шихтових матеріалів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-0488 A] УДК 669.162

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла

674 Деревообробна промисловість

На ступінь кандидата

2018. Петришак І.В. Обґрунтування конструктивних параметрів і структури жорстко-пружного абразивного інструмента та розроблення режимів шліфування масив­ної деревини: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.07) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0372 A]

УДК 674.02:621.923

2019. Соколовський І.А. Ідентифікація закономірностей технологічних операцій процесу сушіння букових поліматеріалів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.07) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0460 A] УДК 674.031.632.2.047678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. Виробництво пластмас

На ступінь кандидата

2020. Чихіра І.В. Розробка епоксидних композитних матеріалів для покриттів, мо­дифікованих ультразвуковим полем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (24 назви). — [2007-0559 A6] УДК 678.64.026681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації

На ступінь доктора

2021. Полонський О.Д. Синтез класифікаторів станів об’єктів керування за умов невиз­наченості: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (50 назв). — [2007-0911 A] УДК 681.513.7На ступінь кандидата

2022. Журкіна В.М. Оптимальний позиційно-слідкуючий електропривод оптич­ного телескопа: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Нац. ун-т "Львів політех­ніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0674 A]

УДК 681.513.5

2023. Кір’янов Д.В. Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автома­тичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв’язку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (20.02.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0208 A] УДК 681.515:623.4.01

2024. Максименко І.М. Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) /
Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0285 A] УДК 681.5:658.264

2025. Сербул О.М. Система комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрід­ження пульпи в млинах першої стадії подрібнення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:


с. 15—17 (14 назв). — [2007-0440 A] УДК 681.5.015

2026. Скрильник О.М. Автоматизація процесу виготовлення блоків із кварцового скла: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. полі­техн. ін-т". — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0452 A]

УДК 681.5:661.1.031.5

681.84/.85 Запис та відтворення звуку. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

На ступінь кандидата

2027. Сліпчук А.М. Вплив кінематичних та фізико-механічних параметрів на динамічні процеси у рухомих одновимірних нелінійно-пружних системах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0455 A] УДК 681.847.2687.1/4 Швейна промисловість

На ступінь кандидата

2028. Остапенко Н.В. Розробка спеціального термозахисного одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.19.04) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2007A] УДК 687.1769 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.
Будівельно-монтажні роботи


69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання

На ступінь доктора

2029. Зеленцов Д.Г. Моделі і методи розв’язання задач будівельної механіки конструкцій зі змінними геометричними характеристиками: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.17) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — [2007-0185 A] УДК 69.04691 Будівельні матеріали та вироби

На ступінь кандидата

2030. Колесник Д.Ю. Підвищення корозійної стійкості бетонів певерхневою обробкою олігоорганосилоксанами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2007. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19


(19 назв). — [2007-0713 A] УДК 691:620.197.1

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура

На ступінь кандидата

2031. Лукомська З.В. Розвиток розпланувально-композиційної структури се­редмістя Івано-Франківська у ХVІІ — ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2007-0869 A] УДК 711.459.6(477.86-25)“16/17”

2032. Маланюк В.Я. Архітектурно-композиційні закономірності садибно-парко­вих утворень Київщини кінця ХVІІІ — початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0872 A]

УДК 712.253(477.41)“17/19”

2033. Рябова О.В. Методи архітектурного моделювання міських громадсько-транспортних вузлів: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2007-0424 A] УДК 711.7

72 Архітектура

На ступінь кандидата

2034. Дерев’янко І.С. Еволюція композиційних прийомів формування внутріш­нього простору православних храмів Слобожанщини XVII — поч. XXI ст.: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с.17—18 (11 назв). — [2007-0151 A] УДК 726.1.012.8(477.54/.62)"16/20"

2035. Дубинський В.П. Архітектурно-художні принципи формування світло-кольо­рового середовища сучасного міста: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0670 A]

УДК 72.01

2036. Колодрубська О.І. Принципи формування архітектурно-планувальних рі­шень сільського садибного житла Західного Поділля: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2007-0225 A] УДК 728.1(477.8-22)

2037. Підгорна Г.Д. Формування об'ємно-планувальної структури бейсбольних споруд в Україні: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16. — [2007-0377 A] УДК 725.84

2038. Прокопенко О.В. Принципи формування центрів професійно-трудової реабі­літації інвалідів та інших маломобільних груп населення: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0919 A] УДК 725.5

2039. Хуссейн Рамез Мехді. Принципи формування комфортного архітектурного середовища у країнах Арабського Сходу: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2007-0542 A] УДК 72.017.2(532)77 Фотографія та подібні процеси

На ступінь кандидата

2040. Павлова Т.В. Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої трети-ни ХХ століття (на матеріалі пейзажного жанру): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (14 назв). — [2007A] УДК 77.04/.08(477.54-25)“19”78 Музика

На ступінь кандидата

2041. Артеменко В.М. Національний образ світу та питання стилеутворення в ро-сійському симфонізмі 60—70-х років XIX століття: Автореф. дис. ... канд. мистецтво­знав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви) та впідрядк. прим. — [2007-0605 A] УДК 785.03(47+57)

2042. Вечер Д.В. Виконавський аналіз музичного твору: теоретичний і практико-методичний аспекти (на прикладі діяльності піаніста-інтерпретатора): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етно­логії ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2007-0085 A]

УДК 786.2.071.2

2043. Забірченко В.А. Категорія часу в фортепіанній поетиці С.В.Рахманінова: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — Одеса, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0182 A9] УДК 786.2

2044. Зуєв С.П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-0190 A] УДК 78.079

2045. Липецька М.Л. Особливості інтерпретації німецької поезії в українській вокальній музиці: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2007-0742 A] УДК 784(477)"18/20":821.112.2-1

2046. Міхно В.М. Феномен П.Н. Толстякова в контексті української музичної культури ХХ сторіччя: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — 22 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2007-0315 A] УДК 78.071.2(477)"19"

2047. Опарик Л.М. Комунікативний аспект музично-виконавського висловлюван­ня: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисен­ка. — Львів, 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2007A] УДК 78.071.2

2048. Пасічняк Л.М. Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-0365 A] УДК 785(477)“19”

2049. Перейма О.З. Італійська опера ХХ століття: основні тенденції і напрямки розвитку: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад.
ім. Л.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0368 A] УДК 785.09(450)

2050. Трофимчук О.І. Темброва еволюція в українській народно-оркестровій му­зиці: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чай­ковського. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0504 A]

УДК 785.1:781.22](477)

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми

На ступінь кандидата

2051. Безручко О.В. О.П.Довженко — педагог. Творчий пошук і метод: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.04) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористи­ки та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-0809 A] УДК 791.44.071.1+7.071.4](477)

2052. Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.04) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-0814 A] УДК 791.43.01

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія

На ступінь доктора

2053. Веселовська Г.І. Новаторські мистецькі напрямки і течії в театральному процесі України першої третини XX століття: Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: (17.00.02) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильсь­кого. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — [2007-0084 A] УДК 792.03На ступінь кандидата

2054. Волков М.К. Режисерське мистецтво В.М.Скляренка в контексті історії ук­раїнської театральної культури 20-х—70-х років XX століття: Автореф. дис. ... канд. мис­тецтвознав.: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0092 A] УДК 792.03(477)"19"793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості

На ступінь кандидата

2055. Кіндер К.Р. Семантика пластичних символів народної танцювальної культу­ри українців: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Київ нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0207 A]

УДК 793.31(477)

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура

На ступінь кандидата

2056. Бен Жеду Адель Бен Ларбі. Корекція порушень статодинамічної постави молодших школярів засобами фізичного виховання: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. ви­ховання та спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0036 A] УДК 796.011.1+615.825

2057. Верблюдов І.Б. Оптимізація індивідуальної тренувально-оздоровчої програ­ми для студентів вищих педагогічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. —
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0083 A] УДК 796.011.3

2058. Випасняк І.П. Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової актив-ності: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-0087 A] УДК 796.011-053.2-056.263

2059. Глоба Г.В. Інноваційна система фізичного виховання школярів з викорис­танням технологій аеробіки: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0645 A] УДК 796.015.572-053.5

2060. Гоглювата Н.О. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітне­сом з жінками першого зрілого віку: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спор-ту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2007-0646 A] УДК 796.412-055.2

2061. Долженко Л.П. Фізична підготовленість і функціональні особливості сту­дентів із різним рівнем фізичного здоров’я: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — [ 2007-0158 A] УДК 796.011.3-057.875

2062. Ковальчук Л.В. Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в школі: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0217 A] УДК 796.11.012.2“465.06”

2063. Кривенко А.П. Ефективність комплексного застосування вправ з різним рівнем гравітаційного навантаження у фізичному вихованні студенток: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2007-0244 A] УДК 796.011.3-057.875

2064. Кудряшова Т.І. Комплексний контроль підготовки юних штовхальників ядра на етапі початкової спортивної спеціалізації: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихо­вання та спорту: (24.00.01) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0725 A] УДК 796-057.874

2065. Масляк І.П. Зміна рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану аналі­заторів: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2007-0300 A]

УДК 796.012.62-057.874

2066. Микитчик О.С. Розвиток координаційних здібностей стрибунів у воду 5—7 років на етапі початкової підготовки: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0771 A] УДК 796.012.2

2067. Михайленко Р.І. Дерматогліфічні ознаки, як прогностичні маркери фізичної працездатності школярів різних вікових груп: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихо-вання та спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2007-0308 A] УДК 796.011.3-057.874

2068. Осадчий О.В. Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихо­вання і спорту: (24.00.01) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2007A] УДК 796.325.015.134

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

811 Мови (природні та штучні)

811.111 Англійська мова

На ступінь кандидата

2069. Чаварга Я.М. Семантико-квантитативні характеристики полісемічних прик­метників у сучасній англійській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2007-0545 A]

УДК 811.111’367.623

811.13 Романські мови

На ступінь доктора

2070. Данилич В.С. Становлення національної мови Іспанії (за пам’ятками писем­ності XII — першої чверті XVII ст.): Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.05) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—29 (32 назви). — [2007-0142 A]

УДК 811.13-112(460)

811.161.1 Російська мова

На ступінь кандидата

2071. Подуфалова Т.В. Когнітивно-семантичні та функціональні особливості гра­дації в російській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Харк. нац. пед. ун-т


ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0383 A]

УДК 811.161.1’37

2072. Шаповалова І.В. Інтертекстуальність ліричного циклу М.Волошина: Авто­реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0570 A] УДК 811.161.1-13

811.161.2 Українська мова

На ступінь доктора

2073. Єрмоленко С.С. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епісте­мічній перспективі: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.15) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (41 назв). — [2007-0175 A] УДК 811.161.2’37

2074. Левченко О.П. Символи у фрезеологічних системах української та російсь­кої мов: лінгвокультурологічний аспект: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.01; 10.02.02) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2007. — 36 с. — Біблі­огр.: с. 29—33 (45 назв). — [2007-0866 A] УДК [811.161.2:811.161.1]’272

На ступінь кандидата

2075. Грипас О.Ю. Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в ук­раїнській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0131 A] УДК 811.161.2’372

2076. Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0226 A] УДК 811.161.2’367.33

2077. Левчук І.П. Структурно-семантична організація жанру рецензії ХІХ—ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-0263 A] УДК 811.161.2’38“18/19”

2078. Лисак Л.К. Синтаксико-стилістичні функції речень з дієприслівником у сти­лях сучасної української мови: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0266 A] УДК 811.161.2’06’373

2079. Марченко Т.В. Семантика й прагматика неповних речень в українській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0764 A]

УДК 811.161.2’367.334

811.51 Урало-алтайські мови

На ступінь кандидата

2080. Пілик В.В. Лексико-граматична структура турецького газетного тексту: Авто­реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А.Кримсь­кого. — К., 2007. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — [2007-0379 A]

УДК 811.512.161’36’373

2081. Покровська І.Л. Національна специфіка семантики турецьких фразеологіз­мів з компонентом-зоонімом: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.13) / НАН Ук­раїни, Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17. — [2007-0386 A] УДК 811.512.161’373.782 Художня література. Літературознавство

На ступінь кандидата

2082. Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0779 A] УДК 82.0

2083. Черкашина Т.Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / Терноп. нац. пед. ун-т
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0550 A] УДК 82-94.09

82/821.0 Теорія та вивчення літератури

На ступінь кандидата

2084. Богачевська Л.О. Чарлз Діккенс і українська література: проблеми рецепції і типології: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Во­лодимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0046 A] УДК 82.091

2085. Гурдуз А.І. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській "прозі про землю" кінця XIX — першої третини XX ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — [2007-0137 A] УДК 82.091“18/19”

2086. Лупак Н.М. Художня та літературно-музична інтерпретації образу І.Мазепи (епопея Б.Лепкого "Мазепа" та опера П.Чайковського "Мазепа"): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0277 A] УДК 82.091821.0 Література окремими мовами

На ступінь кандидата

2087. Бабік М.І. Образ героя-естета в російській літературі ХІХ—ХХ століть (генезис і типологія): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0805 A]

УДК 821.161.1.09“18/19”

2088. Долга О.О. Літературна творчість М.В.Станкевича: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0830 A] УДК 821.161.1.09

2089. Кобринець О.С. Пародійна творчість Д.Д.Мінаєва: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-0851 A] УДК 821.161.1-225.09

2090. Кочетова С.О. Естетика та поетика модернізму в російській письменницькій критиці кінця XIX — початку ХХ століть: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37


(49 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0721 A] УДК 821.161.1.09(470+571)“18/19”

2091. Мазепова О.В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі: Авто­реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А.Кримсь­кого. — К., 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2007-0751 A]

УДК 821.22-1.09“19”(092)

2092. Миленко В.Д. Пікареска в російській прозі 20—30-х років ХХ століття: генезис, проблематика, поетика: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0772 A] УДК 821.161.1.09

2093. Пуреховська О.В. Специфіка російського бароко ХVІІ століття в прозі Симеона Полоцького: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—22 (26 назв). — [2007-0920 A] УДК 821.161.1.09

2094. Сливинський О.Т. Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60—90-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0454 A] УДК 821.163.2-3.09"19"

2095. Степанова І.О. Проблеми поетики І.Л.Сельвинського: ліричний суб’єкт, портрет, пейзаж: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0468 A] УДК 821.161.1-1.09

2096. Тарарак О.В. Рецепція Ґете у російській літературі кінця ХІХ — початку ХХ сто­літь: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Воло­димира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0483 A]

УДК 821.112.2.091“18/19”

821.161.2.0 Українська література

На ступінь доктора

2097. Бондарева О.Є. Міф та антиміф у жанровому моделюванні української дра­матургії кінця XX — початку ХХІ століття: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01, 10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—38


(25 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0625 A] УДК 821.161.2-2.09

2098. Іванишин П.В. Національний сенс екзистенціалів у поезії Т. Шевченка,


Є. Маланюка, Л. Костенко (діахронія української літературної герменевтики): Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 та впідрядк. прим. — [2007-0191 A] УДК 821.161.2.09

2099. Мариненко Ю.В. Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40—50-х років ХХ ст.: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (30 назв). — [2007-0761 A]

УДК 821.161.2.09

На ступінь кандидата

2100. Барчан О.В. Публіцистика В.Ґренджі-Донського 20—30-х років ХХ ст. у контексті національного відродження Закарпаття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0027 A] УДК 821.161.2-92.09“19”(477.87)

2101. Клим’юк Ю.І. Жанрова система лірики Івана Франка: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (38 назв) та впідрядк. прим. — [2007-0703 A] УДК 821.161.2-1.09

2102. Лаврусенко М.І. Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ сто­ліття: проблема кореляції наукового і художнього пізнання: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0255 A]

УДК 821.161.2.09

2103. Лапко О.А. Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмач­ки: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володи­мира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2007-0257 A] УДК 821.161.2.09

2104. Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина") Наталени Королеви: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0770 A] УДК 821.161.2.09

2105. Павленко О.Г. Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі англомовних перекладів романів "Шлях невідомого", "По той бік безодні"): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2007-0798 A]

УДК 821.161.2-3.091

2106. Плавуцька І.Р. Суспільно-політична сатира І.Франка та В.Теккерея: типоло­гічні відповідності: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0906 A] УДК [821.161.2+821.111].091

2107. Поколенко Н.О. Східноукраїнський поетичний "канон" (за творчістю В.Со­сюри, Л.Талалая, В.Стуса, П.Вольвача): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0384 A] УДК 821.161.2.09

2108. Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0918 A]

УДК 821.161.2.09

2109. Сінченко О.Д. Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20—30-х років ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2007-0449 A] УДК 821.161.2.09

2110. Скнаріна О.Ю. Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (на матеріалі української літератури кінця ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0450 A] УДК 821.161.2.09

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки

На ступінь кандидата

2111. Стоянова А.А. Намисто і підвіски населення Криму ІІІ ст. до н.е. — ІV ст. н.е.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2007-0471 A] УДК 903.25(477.75)“02/03”91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія

На ступінь кандидата

2112. Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18


(16 назв). — [2007-0026 A] УДК 911.3:614.2(477.54)

2113. Брайчевський Ю.С. Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18


(5 назв). — [2007-0058 A] УДК 911.3:339.9](4)

2114. Голод А.П. Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення реґіону (на матеріалах Львівської області): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0116 A] УДК 911.3

2115. Романів П.В. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Перед-карпаття: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0419 A]

УДК 911.2:[631.43+631.48]

2116. Тітенко З.В. Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіаль­ного устрою обласного регіону (на прикладі Одеської області): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0490 A] УДК 911.3:353.07](477.74)

93/94 Історія

930 Історична наука. Історіографія

На ступінь доктора

2117. Дзира І.Я. Козацькі літописи 30—80-х рр. XVIII століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (24 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0153 A]

УДК 930.1(477)“173/178”

2118. Ластовський В.В. Православна церква в Україні наприкінці ХVІІ — у ХVІІІ-му ст.: історіографія: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шев­ченка. — К., 2007. — 28, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 24—27 (39 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0258 A] УДК 930.1:271.2](477)“16/17”На ступінь кандидата

2119. Гуменюк Т.І. Західноукраїнські землі в 1939—1941 рр.: історіографічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0136 A]

УДК 930.1(477.8)“1939/1941”

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія

На ступінь кандидата

2120. Гіря К.С. Взаємостосунки Запорізьких і Донських козаків кінця XV — по­чатку XVIII ст.: історіографія проблеми: Автореф. дис. ... канд. історіогр. наук: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0644 A] УДК 930.24(477)“14/17”

2121. Мелітаурі Л.М. К.М. Бестужев-Рюмін — історіограф, джерелознавець, археограф: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0766 A]

УДК 930.2+929Бестужев-Рюмін94(1-87) Історія зарубіжних країн

На ступінь кандидата

2122. Кузьма Т.М. Держава Максиміліана в Мексиці: плани створення, становище та причини падіння (60-ті рр. ХІХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0247 A] УДК 94(72)“18”

2123. Омельченко А.В. Франко-німецькі політичні відносини у контексті євро­інтеграційних процесів (друга половина 40-х — друга половина 60-х років ХХ ст.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007A] УДК 94(44+430):32]“194/196”

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу

На ступінь доктора

2124. Тортіка О.О. Алано-болгарське населення Північно-західної Хазарії в етно­соціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (58 назв). — [2007-0501 A] УДК 94(100)На ступінь кандидата

2125. Домановський А.М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV — IX ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (24 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0667 A]

УДК 94(100)"03/08"

94(477) Історія України

На ступінь доктора

2126. Долинська М.Л. Історична топографія Львова XIV—XIX ст.: Автореф. дис. ...


д-ра іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (27 назв). — [2007-0159 A]

УДК 94(477.83-25)

2127. Змерзлий Б.В. Розвиток системи просвітництва кримських татар у 1921—1941 рр.: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А.Кримсь­кого. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (34 назви). — [2007-0683 A]

УДК 94(477.75)(43)“1921/1941”

2128. Кулаковський П.М. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1918—1648 рр.): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (30 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0250 A]

УДК 94(477.51)“1618/1648”

2129. Пивоваров С.В. Історичний розвиток населення межиріччя Верхнього Пру­ту та Середнього Дністра в ХІ — першій половині ХІІІ ст.: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (47 назв). — [2007-0901 A] УДК 94(477.85)“10/12”

На ступінь кандидата

2130. Василик І.Б. Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. — 1918 р.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України,


Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0072 A] УДК 94(477)

2131. Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941—1943 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0637 A] УДК 94(477):338.43.02]“1941/1943”

2132. Волкова С.А. Чехи на півдні України (60-ті рр. ХІХ — 30-ті рр. ХХ століт­тя): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — [2007-0818 A] УДК 94(477.7)()“18/19”

2133. Вус О.В. Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Пів­нічному Причорномор’ї (кінець IV — початок VII ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15


(8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0097 A] УДК 94(477.7)“03/06”

2134. Голиш Л.Г. Функціонування спеціальних дитячих установ у 1943—1950 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницько­го. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. —


[2007-0649 A] УДК 94(477)“1943/1950”

2135. Гончарова О.С. Національні меншини Харківщини в умовах здійснення по­літики коренізації (20-ті — початок 30-х років ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0652 A] УДК 94(477)“19”

2136. Горло Н.В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціаль­ний та економічний аспекти (50—70-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0123 A] УДК 94(477):556.155]“195/197”

2137. Доманова Г.С. Чернігівський магістрат: статус, структура та основні напря­ми діяльності (друга половина XVII — XVIII ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0666 A] УДК 94(477)"16/17"

2138. Колісник Д.В. Преса української політичної еміграції як джерело вивчення гетьманського руху (міжвоєнний період): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — [2007-0224 A] УДК 94:070](477)“192/194”

2139. Кройтор В.К. Українське питання в політиці Румунії (1918—1927 рр.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-0857 A] УДК 94(477+498)“1918/1927”

2140. Кузьміна С.В. Шахтарський страйковий рух України в 1989—1999 роках: Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — Біблі­огр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0249 A] УДК 94(477)“1989/1999”

2141. Кукурудза А.Р. Демократичні тенденції в українському православному жит­ті 20-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (09.00.11) / Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2007-0858 A]

УДК 94:271.2](477)“192”

2142. Куцаєва Т.О. Розвиток вищої освіти в УРСР (1965—1985 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0731 A] УДК 94:378.1](477)"1965/1985"

2143. Кушлик Н.І. Музично-просвітницька діяльність О. Порфирія Бажанського
в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в
XIX — початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0735 A] УДК 94(477.83/.86)(092)

2144. Лобода М.К. Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промис­ловості України (1943—1950 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН Ук-раїни, Ін-т історії України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0273 A] УДК 94(477)"1943/1950"

2145. Логвіна В.Л. Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянсь-кому житті України та української еміграції (перші десятиріччя — початок 60-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернів­ці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-0274 A] УДК 94(477)(092)

2146. Луньков А.В. Гарантування державної безпеки України: історичний досвід про­відних держав та сучасність: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0870 A]

УДК 94:[323+327](477)

2147. Мартиненко Н.М. Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907—1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0297 A]

УДК 94+329.8](477)"1907/1914"

2148. Морозова О.С. Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0319 A] УДК 94(477)"18/19"

2149. Нагорна Т.В. Духовні християни в Україні наприкінці ХVІІІ — у першій по­ловині ХІХ століть: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. — За­поріжжя, 2007. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 та в підрядк. прим. — [2007A]

УДК 94:279.99](477)"17/18"

2150. Нікітенко К.В. Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / До­нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2007-0786 A]

УДК 94(477)"19221/1928"

2151. Оболончик Н.Г. Кременецький ліцей в системі освіти Другої Речі Посполи­тої: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007A] УДК 94(477):371(438.41)"19"

2152. Петрик А.М. Боярство Галицько-Волинської держави (ХІІ—ХІV ст.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'яке­вича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в під­рядк. прим. — [2007-0371 A] УДК 94(477)"11/13"

2153. Попова Н.О. Участь інтелігенції у реалізації українського проекту в 50—70-х рр. ХІХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель­ницького. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0395 A]

УДК 94(477)"1850/1870"

2154. Сегеда Р.А. Київ у державній системі Речі Посполитої 1569—1648 рр.: Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0434 A]

УДК 94(477.25)"1569/1648"

2155. Скрипник А.Ю. Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793—1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-0453 A]

УДК 94(477.43)"1793/1914"

2156. Стадник О.О. Подільське село в роки НЕПу. Соціально-економічний та гро­мадсько-політичний розвиток (1621—1928 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0465 A] УДК 94(477.43/.44-22)

2157. Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українсь­ких політичних партій (1900—1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0474 A] УДК 94(477)"1900/1914"

2158. Фесенко А.М. Православна церква в політиці радянської влади 20-х років ХХ ст.: на матеріалах Донеччини: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0521 A] УДК 94(477.62):322"19"

2159. Чуйко І.С. Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860—1917 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т україно­знав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0563 A] УДК 94(477)"1860/1917"

2160. Шкрібітько О.О. Господарська діяльність монастирів Степової України в ХVІ—ХVІІІ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — До­нецьк, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0585 A]

УДК 94(477):271]"15/17"
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка