Книжкова палата україни імені івана федорова


Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка наукиСторінка2/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки

На ступінь доктора

1309. Вашкевич В.М. Формування та розвиток історичної свідомості студентської молоді в Україні в період суспільних трансформацій (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.03) / Ін-т вищ. освіти, АПН України. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—31 (25 назв). — [2007-0080 A] УДК 165.12-057.875(477)На ступінь кандидата

1310. Аксьонова Н.В. Міфо-ритуальні основи дитячих ігор (на матеріалах Сло­божанщини кінця ХІХ—початку ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) /


Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0004 A]

УДК 165.212:796.11(477.54/.62)“18/19”

1311. Голуб Є.С. Синергетична інтерпретація сучасної інформаційної парадигми (методичний аспект): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Ін-т філософії
ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-0117 A] УДК 167/168

1312. Горпенко Г.В. Методологічна роль біоетики в осмисленні коеволюції сус­пільства та природи: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Ін-т філософії


ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0124 A] УДК 167+177

1313. Даниляк Р.П. Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я та Іншого: методологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2007-0143 A] УДК 165.242.2

1314. Починок І.Б. Генеза та потенціал ідеалу науковості гуманітарного знання: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-0399 A] УДК 168

1315. Турко О.В. Нормативність і свобода в структурі методологічного потенціалу наукового пізнання: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Чернів. нац.


ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-0508 A] УДК 165.191

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія

На ступінь кандидата

1316. Клюєва С.Д. Девіантність творчої особистості: Автореф. дис. ... канд. філо-соф. наук: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2007-0212 A8] УДК 17.021.1:316.62

1317. Шимченко Л.А. Громадянська ідентифікація особи як чинник формування української політичної нації: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (21.03.01) / Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-0582 A]

УДК 17.023.322 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії. Релігієзнавство

На ступінь кандидата

1318. Васільєва О.С. Релігія в контексті духовного світу особистості: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2007-0076 A] УДК 2-1

1319. Владиченко Л.Д. Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз творчості Мартіна Бубера та Михайла Бахтіна: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-0090 A] УДК 2-1

1320. Гаврілова Н.С. Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України): Автореф. дис. ... канд. філос. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-0639 A] УДК 2-1+141.113(477)

1321. Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-істо­ричний аспекти: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0752 A]

УДК 2-1752-9 Історія віри, релігії, віросповідання та церкви

На ступінь кандидата

1322. Беднарчик Т.Р. Український рідновірський рух у діаспорі ХХ століття: Авто­реф. дис. ... канд. філос. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-0617 A] УДК 2-9(477)27 Християнство. Християнське віросповідання.
Християнські церкви і деномінації


На ступінь доктора

1323. Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігіє­знавчо-філософський аспект: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.11) / Київ.


нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (49 назв). — [2007-0464 A] УДК 27-1

На ступінь кандидата

1324. Комар І.В. Опікунська діяльність релігійних організацій Української греко-католицької церкви у Галичині (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0229 A] УДК 271.4(477.83/.86) "18/19"

1325. Лопацька Н.М. Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Во­лині в кінці ХVІ — першій половині ХVІІ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (09.00.11) / Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18
(4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0868 A] УДК 27-9"15/16"

29 Сучасні духовні рухи

На ступінь кандидата

1326. Маєвська Л.Б. Вакхабізм у сучасній Росії: історичні корені та тенденції розвитку: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0282 A] УДК 29(470)3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Ґендерні дослідження


На ступінь кандидата

1327. Юзва Л.Л. Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.02) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2007-0596 A] УДК 303.62:303.214.3311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

На ступінь кандидата

1328. Василенко О.М. Бібліотечна статистика в Україні: (1992—2005 рр.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадсь­кого. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2007-0071 A] УДК 311:02(477)316 Соціологія

На ступінь кандидата

1329. Мягких В.Б. Соціальне здоров’я молоді в умовах сучасного українського суспільства: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Кара­зіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2007-0781 A]

УДК 316:364-787.9-053.6

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система.
Соціальні процеси


На ступінь кандидата

1330. Боса Л.Г. Соціалізація української молоді кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фолькло­ристики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0057 A] УДК 316.346.32-053.6

1331. Коник Д.Л. Формування зв’язків із громадськістю в неурядових організаціях України: соціологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / НАН Украї­ни, Ін-т соціології. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — [2007-0232 A]

УДК 316.472.3:659.4

1332. Коноплицький С.М. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: фено­менологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.01) / НАН України,
Ін-т соціол. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2007-0716 A] УДК 316.4.066

1333. Мітрошенко Г.А. Соціальний конфлікт у побуті: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — [2007-0314 A] УДК 316.485316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. Соціологія комунікації

На ступінь кандидата

1334. Бакальчук В.О. Етносоціальний вектор культурної політики України: стра­тегічні пріоритети: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (21.03.01) / Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). — [2007-0019 A]

УДК 316.7(477)

1335. Коноплицька Т.О. Соціальні параметри ризиків: Автореф. дис. ... канд. со­ціол. наук: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціол. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2007-0715 A] УДК 316.772.5

1336. Ліпін М.В. Ідеологічні детермінанти людської життєдіяльності: соціально-філо­софський аналіз: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / АПН України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0743 A] УДК 316.75

1337. Тарапатова Н.М. Університетська організація в контексті трансформаційних процесів: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2007-0482 A] УДК 316.74:378.4

1338. Чорба О.П. Діалог: соціокомунікативні та дискурсивні аспекти: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2007-0560 A] УДК 316.775.2

32 Політика. Політологія

На ступінь кандидата

1339. Карковська Р.І. Потреба влади як психологічний чинник політичної свідо­мості студентів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.05) / Ін-т соц. та політич. психології АПН України. — К., 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). —


[2007-0694 A] УДК 32:159.923-057.87

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

На ступінь доктора

1340. Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки: Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (43 назви). — [2007-0492 A] УДК 321.01(8)На ступінь кандидата

1341. Балан С.В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відпові­дальності у здійсненні державної влади: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0613 A0] УДК 321.01

1342. Перфільєва А.О. Індігенізаційний підхід у сучасному дискурсі політичної модернізації: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — [2007-0369 A] УДК 321.01

1343. Похило І.Д. Ефективність як складова діяльність політичного лідера: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2007-0917 A] УДК 321.01323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини


На ступінь кандидата

1344. Муцький П.П. Концептуальні підходи та політико-правові засади забезпе­чення індивідуальних і колективних прав національних меншин: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.05) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007A] УДК 323.15323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

На ступінь кандидата

1345. Петрова І.В. Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0373 A]

УДК 327(478)

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

На ступінь кандидата

1346. Вінникова Н.А. Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — [2007-0817 A]

УДК 327:061.1ЄС

1347. Кандюк О.Б. Проблеми євроатлантичних відносин у парадигмальному полі американського неоконсерватизму: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0201 A] УДК 327.51:329.11](073)

1348. Чернявська Л.Н. Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у сві­товій політиці: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0553 A] УДК 327.7

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

На ступінь кандидата

1349. Блох Ю.М. Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни на початку ХХ століття (1902—1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2007-0043 A] УДК 327(410)”1902/1914”

1350. Матьовка Л.М. Радянсько-югославський конфлікт 1948—1956 років: передумови, етапи і наслідки: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0303 A]

УДК 327.5((47+57)+497.1)“1948/1956”327(477) Зовнішня політика України

На ступінь кандидата

1351. Дацюк А.В. Збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті забезпечення національної безпеки держави: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (21.01.01) / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0146 A] УДК 327.5(477)

1352. Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці Ук­раїни: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-0374 A] УДК 327(477)

329 Політичні партії та рухи

329(477) Політичні партії та рухи в Україні

На ступінь кандидата

1353. Міщук М.Б. Українська радикальна партія — Українська соціально-ради­кальна партія: ідеологія, організація, політика (1918—1939 рр.): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0876 A] УДК 329.8(477)“1918/1939”33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія

На ступінь доктора

1354. Галиця І.О. Механізми використання потенціалу інноваторів: теорія і прак­тика: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.02.02) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (52 назви). — [2007-0101 A] УДК 330.341.1На ступінь кандидата

1355. Безп’ята І.В. Підвищення ефективного використання оборотних засобів у приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0034 A] УДК 330.145:631.115.1

1356. Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0194 A]

УДК 330.342.172](477)331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

На ступінь кандидата

1357. Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування праце­здатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.01.04) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — [2007-0064A] УДК 331.101

1358. Гайдай І.Ю. Управління системою нормування праці на підприємствах різноманітних форм власності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0098 A] УДК 331.1

1359. Хлистік А.С. Регулювання ринку праці старопромислового регіону: Авто­реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0532 A] УДК 331.5:332.1

1360. Шевченко І.В. Моделі та інструментальні засоби оперативно-диспетчерсь­кого управління кар'єрним автотранспортом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-0578 A] УДК 331.103.255+007.51

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

На ступінь кандидата

1361. Берені А. Суспільно-політичне становище та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпатської області (1991—2004 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17


(5 назв). — [2007-0038 A] УДК 332.146(477.87)“1991/2004”

1362. Гронська М.В. Розвиток інноваційно-орієнтованого землекористування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2007-0133 A] УДК 332.3:330.341.1](477)

1363. Інговатова В.О. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефек­тивної діяльності підприємств житлово-комунального комплексу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-0196 A] УДК 332.83

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

На ступінь кандидата

1364. Невідомий В.І. Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний аналіз: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007A]

УДК 336.1.07](477+4)

1365. Сас Б.Б. Центральний банк в системі валютного регулювання: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2007-0429 A] УДК 336.711338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

На ступінь кандидата

1366. Золотих І.Б. Формування та ефективне використання виробничого потен­ціалу молочної промисловості регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Ми­колаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0186 A] УДК 338.43:637.1

1367. Карлик Ю.Ю. Управління асортиментом машинобудівної продукції в умо­вах нестабільного ринкового середовища: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 17 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-0847 A] УДК 338.45:621

1368. Колесник В.М. Формування системи маркетингу у зернопродуктовому під­комплексі АПК регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2007-0222 A]

УДК 338.436:658.8

1369. Люльчак З.С. Стратегії розвитку та регулювання регіонального ринку теп­лової енергії: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Нац. ун-т "Львів. політехні­ка". — Львів, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — [2007-0280 A]

УДК 338.246:621.3.036

1370. Погребицький М.Л. Державне регулювання ринку транспортних послуг: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0381 A] УДК 338.47338(477) Економічне становище України

На ступінь кандидата

1371. Іванова І.М. Державний фінансовий контроль у забезпеченні економічної безпеки України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (21.04.01) / Нац. ін-т стратег. до­слідж. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-0192 A]

УДК 338:351.863](477)

1372. Ключник А.В. Ефективний розвиток підприємницької діяльності в аграрно­му секторі економіки регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2007-0213 A]

УДК 338.436(477.73)

1373. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання та регулювання ту­ристичної привабливості території: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (17 назв). — [2007A] УДК 338.486(477)

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг

На ступінь кандидата

1374. Пікуш Т.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку торговельних мереж в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0378 A]

УДК 339.17(477)

1375. Шалева О.І. Економіко-організаційне забезпечення системи оптової реаліза­ції агропродовольчих ресурсів АПК: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Укооп-спілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(8 назв). — [2007-0566 A] УДК 339.146.4

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито

На ступінь кандидата

1376. Коссе Д.Д. Особливості правового режиму оподаткування суб’єктів спе­ціальних економічних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16


(11 назв). — [2007-0239 A] УДК 339.543.624

1377. Петрусь С.П. Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Дер­жавної митної служби України: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.03) / Дніпро­петр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропет­ровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0900 A] УДК 339.543(477)

1378. Струк О.М. Зовнішньоторговельна політика України в умовах європейсько­го вибору: механізми реалізації національних економічних інтересів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (21.04.01) / Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0475 A] УДК 339.5(477)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка