Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка2/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки

На ступінь доктора

1309. Вашкевич В.М. Формування та розвиток історичної свідомості студентської молоді в Україні в період суспільних трансформацій (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.03) / Ін-т вищ. освіти, АПН України. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—31 (25 назв). — [2007-0080 A] УДК 165.12-057.875(477)На ступінь кандидата

1310. Аксьонова Н.В. Міфо-ритуальні основи дитячих ігор (на матеріалах Сло­божанщини кінця ХІХ—початку ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) /


Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0004 A]

УДК 165.212:796.11(477.54/.62)“18/19”

1311. Голуб Є.С. Синергетична інтерпретація сучасної інформаційної парадигми (методичний аспект): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Ін-т філософії
ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-0117 A] УДК 167/168

1312. Горпенко Г.В. Методологічна роль біоетики в осмисленні коеволюції сус­пільства та природи: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Ін-т філософії


ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0124 A] УДК 167+177

1313. Даниляк Р.П. Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я та Іншого: методологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2007-0143 A] УДК 165.242.2

1314. Починок І.Б. Генеза та потенціал ідеалу науковості гуманітарного знання: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-0399 A] УДК 168

1315. Турко О.В. Нормативність і свобода в структурі методологічного потенціалу наукового пізнання: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Чернів. нац.


ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-0508 A] УДК 165.191

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія

На ступінь кандидата

1316. Клюєва С.Д. Девіантність творчої особистості: Автореф. дис. ... канд. філо-соф. наук: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2007-0212 A8] УДК 17.021.1:316.62

1317. Шимченко Л.А. Громадянська ідентифікація особи як чинник формування української політичної нації: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (21.03.01) / Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-0582 A]

УДК 17.023.322 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії. Релігієзнавство

На ступінь кандидата

1318. Васільєва О.С. Релігія в контексті духовного світу особистості: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2007-0076 A] УДК 2-1

1319. Владиченко Л.Д. Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз творчості Мартіна Бубера та Михайла Бахтіна: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-0090 A] УДК 2-1

1320. Гаврілова Н.С. Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України): Автореф. дис. ... канд. філос. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-0639 A] УДК 2-1+141.113(477)

1321. Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-істо­ричний аспекти: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0752 A]

УДК 2-1752-9 Історія віри, релігії, віросповідання та церкви

На ступінь кандидата

1322. Беднарчик Т.Р. Український рідновірський рух у діаспорі ХХ століття: Авто­реф. дис. ... канд. філос. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-0617 A] УДК 2-9(477)27 Християнство. Християнське віросповідання.
Християнські церкви і деномінації


На ступінь доктора

1323. Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігіє­знавчо-філософський аспект: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.11) / Київ.


нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (49 назв). — [2007-0464 A] УДК 27-1

На ступінь кандидата

1324. Комар І.В. Опікунська діяльність релігійних організацій Української греко-католицької церкви у Галичині (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0229 A] УДК 271.4(477.83/.86) "18/19"

1325. Лопацька Н.М. Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Во­лині в кінці ХVІ — першій половині ХVІІ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (09.00.11) / Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18
(4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0868 A] УДК 27-9"15/16"

29 Сучасні духовні рухи

На ступінь кандидата

1326. Маєвська Л.Б. Вакхабізм у сучасній Росії: історичні корені та тенденції розвитку: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0282 A] УДК 29(470)3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Ґендерні дослідження


На ступінь кандидата

1327. Юзва Л.Л. Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.02) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2007-0596 A] УДК 303.62:303.214.3311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

На ступінь кандидата

1328. Василенко О.М. Бібліотечна статистика в Україні: (1992—2005 рр.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадсь­кого. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2007-0071 A] УДК 311:02(477)316 Соціологія

На ступінь кандидата

1329. Мягких В.Б. Соціальне здоров’я молоді в умовах сучасного українського суспільства: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Кара­зіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2007-0781 A]

УДК 316:364-787.9-053.6

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система.
Соціальні процеси


На ступінь кандидата

1330. Боса Л.Г. Соціалізація української молоді кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фолькло­ристики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0057 A] УДК 316.346.32-053.6

1331. Коник Д.Л. Формування зв’язків із громадськістю в неурядових організаціях України: соціологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / НАН Украї­ни, Ін-т соціології. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — [2007-0232 A]

УДК 316.472.3:659.4

1332. Коноплицький С.М. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: фено­менологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.01) / НАН України,
Ін-т соціол. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2007-0716 A] УДК 316.4.066

1333. Мітрошенко Г.А. Соціальний конфлікт у побуті: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — [2007-0314 A] УДК 316.485316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. Соціологія комунікації

На ступінь кандидата

1334. Бакальчук В.О. Етносоціальний вектор культурної політики України: стра­тегічні пріоритети: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (21.03.01) / Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). — [2007-0019 A]

УДК 316.7(477)

1335. Коноплицька Т.О. Соціальні параметри ризиків: Автореф. дис. ... канд. со­ціол. наук: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціол. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2007-0715 A] УДК 316.772.5

1336. Ліпін М.В. Ідеологічні детермінанти людської життєдіяльності: соціально-філо­софський аналіз: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / АПН України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0743 A] УДК 316.75

1337. Тарапатова Н.М. Університетська організація в контексті трансформаційних процесів: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2007-0482 A] УДК 316.74:378.4

1338. Чорба О.П. Діалог: соціокомунікативні та дискурсивні аспекти: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2007-0560 A] УДК 316.775.2

32 Політика. Політологія

На ступінь кандидата

1339. Карковська Р.І. Потреба влади як психологічний чинник політичної свідо­мості студентів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.05) / Ін-т соц. та політич. психології АПН України. — К., 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). —


[2007-0694 A] УДК 32:159.923-057.87

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

На ступінь доктора

1340. Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки: Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (43 назви). — [2007-0492 A] УДК 321.01(8)На ступінь кандидата

1341. Балан С.В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відпові­дальності у здійсненні державної влади: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0613 A0] УДК 321.01

1342. Перфільєва А.О. Індігенізаційний підхід у сучасному дискурсі політичної модернізації: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — [2007-0369 A] УДК 321.01

1343. Похило І.Д. Ефективність як складова діяльність політичного лідера: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2007-0917 A] УДК 321.01323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини


На ступінь кандидата

1344. Муцький П.П. Концептуальні підходи та політико-правові засади забезпе­чення індивідуальних і колективних прав національних меншин: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.05) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007A] УДК 323.15323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

На ступінь кандидата

1345. Петрова І.В. Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0373 A]

УДК 327(478)

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

На ступінь кандидата

1346. Вінникова Н.А. Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — [2007-0817 A]

УДК 327:061.1ЄС

1347. Кандюк О.Б. Проблеми євроатлантичних відносин у парадигмальному полі американського неоконсерватизму: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0201 A] УДК 327.51:329.11](073)

1348. Чернявська Л.Н. Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у сві­товій політиці: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0553 A] УДК 327.7

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

На ступінь кандидата

1349. Блох Ю.М. Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни на початку ХХ століття (1902—1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2007-0043 A] УДК 327(410)”1902/1914”

1350. Матьовка Л.М. Радянсько-югославський конфлікт 1948—1956 років: передумови, етапи і наслідки: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0303 A]

УДК 327.5((47+57)+497.1)“1948/1956”327(477) Зовнішня політика України

На ступінь кандидата

1351. Дацюк А.В. Збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті забезпечення національної безпеки держави: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (21.01.01) / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0146 A] УДК 327.5(477)

1352. Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці Ук­раїни: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-0374 A] УДК 327(477)

329 Політичні партії та рухи

329(477) Політичні партії та рухи в Україні

На ступінь кандидата

1353. Міщук М.Б. Українська радикальна партія — Українська соціально-ради­кальна партія: ідеологія, організація, політика (1918—1939 рр.): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0876 A] УДК 329.8(477)“1918/1939”33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія

На ступінь доктора

1354. Галиця І.О. Механізми використання потенціалу інноваторів: теорія і прак­тика: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.02.02) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (52 назви). — [2007-0101 A] УДК 330.341.1На ступінь кандидата

1355. Безп’ята І.В. Підвищення ефективного використання оборотних засобів у приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0034 A] УДК 330.145:631.115.1

1356. Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0194 A]

УДК 330.342.172](477)331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

На ступінь кандидата

1357. Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування праце­здатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.01.04) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — [2007-0064A] УДК 331.101

1358. Гайдай І.Ю. Управління системою нормування праці на підприємствах різноманітних форм власності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0098 A] УДК 331.1

1359. Хлистік А.С. Регулювання ринку праці старопромислового регіону: Авто­реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0532 A] УДК 331.5:332.1

1360. Шевченко І.В. Моделі та інструментальні засоби оперативно-диспетчерсь­кого управління кар'єрним автотранспортом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-0578 A] УДК 331.103.255+007.51

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

На ступінь кандидата

1361. Берені А. Суспільно-політичне становище та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпатської області (1991—2004 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17


(5 назв). — [2007-0038 A] УДК 332.146(477.87)“1991/2004”

1362. Гронська М.В. Розвиток інноваційно-орієнтованого землекористування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2007-0133 A] УДК 332.3:330.341.1](477)

1363. Інговатова В.О. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефек­тивної діяльності підприємств житлово-комунального комплексу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-0196 A] УДК 332.83

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

На ступінь кандидата

1364. Невідомий В.І. Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний аналіз: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007A]

УДК 336.1.07](477+4)

1365. Сас Б.Б. Центральний банк в системі валютного регулювання: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2007-0429 A] УДК 336.711338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

На ступінь кандидата

1366. Золотих І.Б. Формування та ефективне використання виробничого потен­ціалу молочної промисловості регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Ми­колаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0186 A] УДК 338.43:637.1

1367. Карлик Ю.Ю. Управління асортиментом машинобудівної продукції в умо­вах нестабільного ринкового середовища: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 17 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-0847 A] УДК 338.45:621

1368. Колесник В.М. Формування системи маркетингу у зернопродуктовому під­комплексі АПК регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2007-0222 A]

УДК 338.436:658.8

1369. Люльчак З.С. Стратегії розвитку та регулювання регіонального ринку теп­лової енергії: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Нац. ун-т "Львів. політехні­ка". — Львів, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — [2007-0280 A]

УДК 338.246:621.3.036

1370. Погребицький М.Л. Державне регулювання ринку транспортних послуг: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0381 A] УДК 338.47338(477) Економічне становище України

На ступінь кандидата

1371. Іванова І.М. Державний фінансовий контроль у забезпеченні економічної безпеки України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (21.04.01) / Нац. ін-т стратег. до­слідж. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-0192 A]

УДК 338:351.863](477)

1372. Ключник А.В. Ефективний розвиток підприємницької діяльності в аграрно­му секторі економіки регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2007-0213 A]

УДК 338.436(477.73)

1373. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання та регулювання ту­ристичної привабливості території: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (17 назв). — [2007A] УДК 338.486(477)

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг

На ступінь кандидата

1374. Пікуш Т.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку торговельних мереж в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0378 A]

УДК 339.17(477)

1375. Шалева О.І. Економіко-організаційне забезпечення системи оптової реаліза­ції агропродовольчих ресурсів АПК: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Укооп-спілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(8 назв). — [2007-0566 A] УДК 339.146.4

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито

На ступінь кандидата

1376. Коссе Д.Д. Особливості правового режиму оподаткування суб’єктів спе­ціальних економічних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16


(11 назв). — [2007-0239 A] УДК 339.543.624

1377. Петрусь С.П. Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Дер­жавної митної служби України: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.03) / Дніпро­петр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропет­ровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0900 A] УДК 339.543(477)

1378. Струк О.М. Зовнішньоторговельна політика України в умовах європейсько­го вибору: механізми реалізації національних економічних інтересів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (21.04.01) / Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0475 A] УДК 339.5(477)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка