Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка3/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

339.7 Міжнародні фінанси

На ступінь кандидата

1379. Гончарова Н.М. Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзи­тивною економікою: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0120 A]

УДК 339.727

339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.
Глобалізація економіки


На ступінь доктора

1380. Чижиков Г.Д. Бізнес-асоціації в умовах інтеграції України в світове госпо­дарство: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (11 назв). — [2007-0556 A] УДК 339.922(477)На ступінь кандидата

1381. Перепелиця Є.А. Українсько-італійське міждержавне співробітництво в кон­тексті європейської інтеграції (1991—2006 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0898 A] УДК 339.92(477+450)“1991/2006”34 Право. Юриспруденція

340 Право в цілому. Пропедевтика.
Юридичні методи та допоміжні правничі науки


На ступінь кандидата

1382. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0010 A] УДК 340.115

1383. Ануфрієнко О.А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-пра­вовий аналіз): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.12) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — [2007-0803 A] УДК 340.12

1384. Гетьман-П’ятковська І.А. Право та мораль: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.13) / НАН Ук­раїни, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17


(8 назв). — [2007-0643 A] УДК 340.12

1385. Григор’єв О.М. Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці XVIII — на початку ХХ століття: історико-правове дослідження (на прикладі українсь­ких губерній): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0128 A]

УДК 340.15+343.811

1386. Мазур Г.П. Державно-правові погляди І.І.Петрункевича: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0283 A] УДК 340.12(477)

1387. Мазур Д.В. Акти правотворчості президента в республіках зі змішаною фор­мою правління (загальнотеоретичний аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0284 A] УДК 340.1

1388. Шкуратенко О.В. Правові засади зовнішньополітичної діяльності Українсь­кої РСР як члена ООН (40-і — початок 60-х років ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2007-0586 A2] УДК 340.15(477)+341.123.02

1389. Штангрет М.Й. Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.12) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-0591 A] УДК 340.12

341 Міжнародне право

На ступінь кандидата

1390. Артемишин М.Б. Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15—16


(8 назв). — [2007-0606 A] УДК 341.29

1391. Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — [2007-0062 A] УДК 341.9

1392. Галан В.О. Міжнародне правонаступництво держав у практиці Співдруж­ності Незалежних Держав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0100 A] УДК 341.218.3

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

На ступінь кандидата

1393. Адельсеітова А.Б. Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0003 A]

УДК 342.55(477.75)

1394. Басов А.В. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2007-0029 A] УДК 342.77

1395. Батанова Н.М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практи­ки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — [2007-0616 A] УДК 342(477)

1396. Гуторов О.І. Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — [2007-0658 A]

УДК 342.95:[614.274:615.214

1397. Піскун І.І. Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0905 A] УДК 342.9:343.24

1398. Прасов О.О. Право на медичну допомогу та його здійснення: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — [2007-0400 A] УДК 342.73:616-08

1399. Свірський Б.М. Конституційно-правове положення грецької національної меншини та її асоціації в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Ін-т за­конодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0433 A] УДК 342.724(477)(=14)

1400. Сивухін В.С. Конституційне право людини і громадянина на невтручання в їх особисте і сімейне життя та його забезпечення органами внутрішніх справ України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2007-0442 A] УДК 342.72+351.741](477)

1401. Француз-Яковець Т.А. Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0525 A]

УДК 342(477)

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. Криміналістика. Карні злочини

На ступінь кандидата

1402. Беднарська В.М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адво­катури України. — К., 2007. — 23 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — [2007-0808 A]

УДК 343.157/.158(477)

1403. Белова О.І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім'ї та неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-0035 A] УДК 343.62

1404. Ващук Б.Л. Предмет доказування в цивільному позові у кримінальному процесі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-0081 A] УДК 343.296

1405. Горбаньов І.М. Особливості методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0121 A] УДК 343.98:347.77

1406. Данченко Т.В. Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному про­цесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2007-0144 A] УДК 343.285(477)

1407. Жолнович І.В. Теоретичні проблеми та питання практики криміналістич­ного опису особи за зовнішністю: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0179 A]

УДК 343.982.3

1408. Залялова І.М. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівни­ка правоохоронного органу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0184 A] УДК 343.35

1409. Ісмаілова Л.Б. Процесуальні та етико-психологічні питання забезпечення рівності сторін в кримінальному судочинстві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2007-0846 A] УДК 343.137

1410. Кашкаров О.О. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері ви­пуску та обігу цінних паперів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвока­тури України. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0205 A] УДК 343.51

1411. Климчук М.П. Розслідування злочинів про порушення правил безпеки до­рожнього руху та експлуатації транспортних засобів (криміналістична та процесуальні аспекти): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутріш. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0702 A] УДК 343.13+343.98

1412. Козирєва В.П. Кримінальні покарання майнового характеру за законодавст­вом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0710 A] УДК 343.241(477)

1413. Лісова Н.В. Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння: Авто­реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0745 A] УДК 343.226

1414. Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2007-0754 A] УДК 343.35.08(477)

1415. Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах станов­лення незалежної Української держави: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2007-0304 A] УДК 343.97(477)

1416. Новак Я.В. Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичного дослід­ження вогнепальної зброї: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0788 A] УДК 343.982.35

1417. Осика І.М. Розслідування підроблення документів та їх використання у сфе­рі підприємництва: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17. — [2007A] УДК 343.522

1418. Павленко В.Г. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика гро­мадських робіт як виду покарання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007A] УДК 343.262

1419. Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні поло­ження їх розслідування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007A] УДК 343.53

1420. Самойленко О.А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із вико­ристанням комп’ютерних технологій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-0428 A] УДК 343.98

1421. Старко О.Л. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (кримі­нально-правове та кримінологічне дослідження): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18
(8 назв). — [2007-0466 A] УДК 343.611+343.97

1422. Степанов О.С. Належність та допустимість доказів у кримінальному процесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2007-0467 A] УДК 343.14(477)

1423. Томин С.В. Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0500 A] УДК 343.98

1424. Шинкарьов Ю.В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 16 с. — Бібліогр.:


с. 13 (11 назв). — [2007-0583 A] УДК 343.24

1425. Юрчишин В.Д. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному про­цесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2007-0599 A] УДК 343.148(477)346 Господарське право.
Правові основи державного регулювання економіки


На ступінь кандидата

1426. Захарченко А.М. Господарська компетенція місцевих державних адміністра­цій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. до­слідж. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0681 A]

УДК 346.231:342.25

347 Цивільне право. Судовий устрій

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності

На ступінь доктора

1427. Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю українського на-роду: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 34 с. — Бібліогр.: с. 25—30 та в підрядк. прим. — [2007-07 89 A] УДК 347.235(477)На ступінь кандидата

1428. Баранюк А.З. Позбавлення права приватної власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (3 назви). — [2007-0614 A] УДК 347.23

1429. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — [2007-0544 A] УДК 347.25(477)

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди

На ступінь кандидата

1430. Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект): Автореф.


дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-0163 A] УДК 347.44

1431. Нижний С.В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави


і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). —
[2007-0785 A] УДК 347.466

347.7 Комерційне (торговельне) право

На ступінь кандидата

1432. Терьохін С.Є. Цивільно-правове регулювання комерційних контрактів в Ук­раїні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — [2007-0487 A]

УДК 347.75/.76(477)

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, проектів, найменувань тощо

На ступінь кандидата

1433. Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльнос­ті: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2007-0188 A] УДК 347.777

1434. Шаповал Л.І. Представництво в цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0567 A] УДК 347.77

347.78 Мистецька та літературна власність. Авторське право

На ступінь кандидата

1435. Ришкова О.В. Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законо­давством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-0418 A] УДК 347.78347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

На ступінь доктора

1436. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: Авто­реф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.01) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­рецького. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (40 назв). — [2007-0138 A] УДК 347.96На ступінь кандидата

1437. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка цивільних справ до судового роз­гляду як стадія цивільного процесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2007-0626 A] УДК 347.91/.95

1438. Бурбика М.М. Робота з персоналом в органах прокуратури України: органі­заційно-правові питання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законо­давства Верховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-0629 A] УДК 347.962.2/.3

349.2 Трудове право

На ступінь кандидата

1439. Золотухіна Л.О. Договірні форми реалізації соціально-економічних прав інтересів працівників в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18


(8 назв). — [2007-0684 A] УДК 349.22:331.106](477)

1440. Кожушко С.І. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законо­давства про дисципліну праці в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). —


[2007-0709 A] УДК 349.22:331.108.6

1441. Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0738 A] УДК 349.2(477)

1442. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умо­вах ринкової економіки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2007-0576 A] УДК 349.2(477)

349.3 Право соціального забезпечення

На ступінь кандидата

1443. Кульчицька О.І. Суб’єкти права соціального забезпечення України: Авто­реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0729 A] УДК 349.3.023(477)35 Державне адміністративне управління. Військова справа

На ступінь кандидата

1444. Вітер Д.В. Формування стилю мислення суб’єкта державно-управлінської діяль­ності: теоретико-методологічні аспекти: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0089 A] УДК 35

1445. Кушнір М.О. Формування та розвиток організаційно-правової культури в діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні: методологічний аспект: Авто­реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2007-0736 A9] УДК 35.071.2(477)

1446. Хома І.Я. Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в бо­ротьбі за державність України в 1917—1919 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0535 A] УДК 35.32(477.4)"1917/1919"351/354 Державне адміністративне управління

На ступінь доктора

1447. Пахомова Т.І. Механізми функціонування системи державної служби в пе­ріод суспільних реформ: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.03) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (44 назви). — [2007-0366 A] УДК 351(477)

1448. Рудакевич М.І. Формування етики державних службовців в умовах демо­кратизації і професіоналізації державного управління: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.03) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (47 назв). — [2007-0423 A] УДК 351:174

1449. Шевченко А.Є. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині ХХ ст.: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.01) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38


(58 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0577 A] УДК 351.81(477) "19"

На ступінь кандидата

1450. Бабаєв В.Ю. Державне регулювання розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2007-0610 A] УДК 351.823.1

1451. Бікулов Д.Т. Механізми державного регулювання ринків (на прикладі рин­ків металургійної продукції): Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16
(10 назв). — [2007-0041 A] УДК 351.82(477)

1452. Демидович В.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в промис­ловості: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.17 (9 назв). — [2007-0148 A] УДК 351.82:658.152

1453. Дрожжин Д.Ю. Розвиток державного регулювання електроенергетики в Ук­раїні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Пре­зидентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:
с. 15—16 (6 назв). — [2007-0164 A] УДК 351.824.11(477)

1454. Єремеєв Д.В. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0836 A] УДК 351.743+356.35

1455. Зінченко С.М. Державне регулювання соціального розвитку регіону: Авто­реф. дис. ... канд. наук з держ упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муні­цип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0682 A]

УДК 351.84

1456. Козарь Т.П. Державне регулювання зайнятості населення в Україні: Авто­реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муні­цип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0221 A]

УДК 351.83:331.5

1457. Кравченко Т.А. Формування механізмів державного регулювання розвитку харчової промисловості: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0242 A] УДК 351.82:664

1458. Кулик С.М. Державна регуляторна політика сприяння розвитку малого під­приємства: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0860 A] УДК 351:658.1

1459. Мартиненко В.О. Стратегія реформування системи природного середовища в трансформаційному суспільстві: регіональний аспект: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.05) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0759 A]

УДК 353:502.13

1460. Мороз В.М. Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну економіку: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0318 A] УДК 351.82+338.23

1461. Назар Ю.С. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцеви­ми органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007A]

УДК 351.74:352.07]:342.922

1462. Наконечний В.В. Система організації влади великого міста: політологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0881 A] УДК 352.07

1463. Ольшанський О.В. Механізм вдосконалення управління місцевим госпо­дарством: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.04) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0794 A] УДК 352.07

1464. Писаренко В.П. Організація контролю за виконанням нормативно-правових актів в органах виконавчої влади: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0903 A] УДК 351.9

1465. Покрова Л.В. Інституціональні засади формування та функціонування облас­них державних адміністрацій в Україні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0385 A] УДК 353.1(477)

1466. Фещенко Л.О. Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0522 A3] УДК 351.9

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка