Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка3/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

339.7 Міжнародні фінанси

На ступінь кандидата

1379. Гончарова Н.М. Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзи­тивною економікою: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0120 A]

УДК 339.727

339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.
Глобалізація економіки


На ступінь доктора

1380. Чижиков Г.Д. Бізнес-асоціації в умовах інтеграції України в світове госпо­дарство: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (11 назв). — [2007-0556 A] УДК 339.922(477)На ступінь кандидата

1381. Перепелиця Є.А. Українсько-італійське міждержавне співробітництво в кон­тексті європейської інтеграції (1991—2006 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0898 A] УДК 339.92(477+450)“1991/2006”34 Право. Юриспруденція

340 Право в цілому. Пропедевтика.
Юридичні методи та допоміжні правничі науки


На ступінь кандидата

1382. Андріюк В.В. Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0010 A] УДК 340.115

1383. Ануфрієнко О.А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-пра­вовий аналіз): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.12) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — [2007-0803 A] УДК 340.12

1384. Гетьман-П’ятковська І.А. Право та мораль: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.13) / НАН Ук­раїни, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17


(8 назв). — [2007-0643 A] УДК 340.12

1385. Григор’єв О.М. Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці XVIII — на початку ХХ століття: історико-правове дослідження (на прикладі українсь­ких губерній): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0128 A]

УДК 340.15+343.811

1386. Мазур Г.П. Державно-правові погляди І.І.Петрункевича: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0283 A] УДК 340.12(477)

1387. Мазур Д.В. Акти правотворчості президента в республіках зі змішаною фор­мою правління (загальнотеоретичний аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0284 A] УДК 340.1

1388. Шкуратенко О.В. Правові засади зовнішньополітичної діяльності Українсь­кої РСР як члена ООН (40-і — початок 60-х років ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2007-0586 A2] УДК 340.15(477)+341.123.02

1389. Штангрет М.Й. Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.12) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-0591 A] УДК 340.12

341 Міжнародне право

На ступінь кандидата

1390. Артемишин М.Б. Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15—16


(8 назв). — [2007-0606 A] УДК 341.29

1391. Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — [2007-0062 A] УДК 341.9

1392. Галан В.О. Міжнародне правонаступництво держав у практиці Співдруж­ності Незалежних Держав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0100 A] УДК 341.218.3

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

На ступінь кандидата

1393. Адельсеітова А.Б. Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0003 A]

УДК 342.55(477.75)

1394. Басов А.В. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2007-0029 A] УДК 342.77

1395. Батанова Н.М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практи­ки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — [2007-0616 A] УДК 342(477)

1396. Гуторов О.І. Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — [2007-0658 A]

УДК 342.95:[614.274:615.214

1397. Піскун І.І. Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0905 A] УДК 342.9:343.24

1398. Прасов О.О. Право на медичну допомогу та його здійснення: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — [2007-0400 A] УДК 342.73:616-08

1399. Свірський Б.М. Конституційно-правове положення грецької національної меншини та її асоціації в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Ін-т за­конодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0433 A] УДК 342.724(477)(=14)

1400. Сивухін В.С. Конституційне право людини і громадянина на невтручання в їх особисте і сімейне життя та його забезпечення органами внутрішніх справ України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2007-0442 A] УДК 342.72+351.741](477)

1401. Француз-Яковець Т.А. Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0525 A]

УДК 342(477)

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. Криміналістика. Карні злочини

На ступінь кандидата

1402. Беднарська В.М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адво­катури України. — К., 2007. — 23 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — [2007-0808 A]

УДК 343.157/.158(477)

1403. Белова О.І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім'ї та неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-0035 A] УДК 343.62

1404. Ващук Б.Л. Предмет доказування в цивільному позові у кримінальному процесі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-0081 A] УДК 343.296

1405. Горбаньов І.М. Особливості методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0121 A] УДК 343.98:347.77

1406. Данченко Т.В. Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному про­цесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2007-0144 A] УДК 343.285(477)

1407. Жолнович І.В. Теоретичні проблеми та питання практики криміналістич­ного опису особи за зовнішністю: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0179 A]

УДК 343.982.3

1408. Залялова І.М. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівни­ка правоохоронного органу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0184 A] УДК 343.35

1409. Ісмаілова Л.Б. Процесуальні та етико-психологічні питання забезпечення рівності сторін в кримінальному судочинстві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2007-0846 A] УДК 343.137

1410. Кашкаров О.О. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері ви­пуску та обігу цінних паперів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвока­тури України. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0205 A] УДК 343.51

1411. Климчук М.П. Розслідування злочинів про порушення правил безпеки до­рожнього руху та експлуатації транспортних засобів (криміналістична та процесуальні аспекти): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутріш. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0702 A] УДК 343.13+343.98

1412. Козирєва В.П. Кримінальні покарання майнового характеру за законодавст­вом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0710 A] УДК 343.241(477)

1413. Лісова Н.В. Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння: Авто­реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0745 A] УДК 343.226

1414. Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2007-0754 A] УДК 343.35.08(477)

1415. Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах станов­лення незалежної Української держави: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2007-0304 A] УДК 343.97(477)

1416. Новак Я.В. Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичного дослід­ження вогнепальної зброї: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0788 A] УДК 343.982.35

1417. Осика І.М. Розслідування підроблення документів та їх використання у сфе­рі підприємництва: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17. — [2007A] УДК 343.522

1418. Павленко В.Г. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика гро­мадських робіт як виду покарання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007A] УДК 343.262

1419. Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні поло­ження їх розслідування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007A] УДК 343.53

1420. Самойленко О.А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із вико­ристанням комп’ютерних технологій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-0428 A] УДК 343.98

1421. Старко О.Л. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (кримі­нально-правове та кримінологічне дослідження): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18
(8 назв). — [2007-0466 A] УДК 343.611+343.97

1422. Степанов О.С. Належність та допустимість доказів у кримінальному процесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2007-0467 A] УДК 343.14(477)

1423. Томин С.В. Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0500 A] УДК 343.98

1424. Шинкарьов Ю.В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 16 с. — Бібліогр.:


с. 13 (11 назв). — [2007-0583 A] УДК 343.24

1425. Юрчишин В.Д. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному про­цесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2007-0599 A] УДК 343.148(477)346 Господарське право.
Правові основи державного регулювання економіки


На ступінь кандидата

1426. Захарченко А.М. Господарська компетенція місцевих державних адміністра­цій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. до­слідж. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0681 A]

УДК 346.231:342.25

347 Цивільне право. Судовий устрій

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності

На ступінь доктора

1427. Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю українського на-роду: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 34 с. — Бібліогр.: с. 25—30 та в підрядк. прим. — [2007-07 89 A] УДК 347.235(477)На ступінь кандидата

1428. Баранюк А.З. Позбавлення права приватної власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (3 назви). — [2007-0614 A] УДК 347.23

1429. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — [2007-0544 A] УДК 347.25(477)

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди

На ступінь кандидата

1430. Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект): Автореф.


дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-0163 A] УДК 347.44

1431. Нижний С.В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави


і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). —
[2007-0785 A] УДК 347.466

347.7 Комерційне (торговельне) право

На ступінь кандидата

1432. Терьохін С.Є. Цивільно-правове регулювання комерційних контрактів в Ук­раїні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — [2007-0487 A]

УДК 347.75/.76(477)

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, проектів, найменувань тощо

На ступінь кандидата

1433. Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльнос­ті: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2007-0188 A] УДК 347.777

1434. Шаповал Л.І. Представництво в цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0567 A] УДК 347.77

347.78 Мистецька та літературна власність. Авторське право

На ступінь кандидата

1435. Ришкова О.В. Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законо­давством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-0418 A] УДК 347.78347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

На ступінь доктора

1436. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: Авто­реф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.01) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­рецького. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (40 назв). — [2007-0138 A] УДК 347.96На ступінь кандидата

1437. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка цивільних справ до судового роз­гляду як стадія цивільного процесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2007-0626 A] УДК 347.91/.95

1438. Бурбика М.М. Робота з персоналом в органах прокуратури України: органі­заційно-правові питання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законо­давства Верховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-0629 A] УДК 347.962.2/.3

349.2 Трудове право

На ступінь кандидата

1439. Золотухіна Л.О. Договірні форми реалізації соціально-економічних прав інтересів працівників в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18


(8 назв). — [2007-0684 A] УДК 349.22:331.106](477)

1440. Кожушко С.І. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законо­давства про дисципліну праці в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). —


[2007-0709 A] УДК 349.22:331.108.6

1441. Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0738 A] УДК 349.2(477)

1442. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умо­вах ринкової економіки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2007-0576 A] УДК 349.2(477)

349.3 Право соціального забезпечення

На ступінь кандидата

1443. Кульчицька О.І. Суб’єкти права соціального забезпечення України: Авто­реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0729 A] УДК 349.3.023(477)35 Державне адміністративне управління. Військова справа

На ступінь кандидата

1444. Вітер Д.В. Формування стилю мислення суб’єкта державно-управлінської діяль­ності: теоретико-методологічні аспекти: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0089 A] УДК 35

1445. Кушнір М.О. Формування та розвиток організаційно-правової культури в діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні: методологічний аспект: Авто­реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2007-0736 A9] УДК 35.071.2(477)

1446. Хома І.Я. Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в бо­ротьбі за державність України в 1917—1919 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0535 A] УДК 35.32(477.4)"1917/1919"351/354 Державне адміністративне управління

На ступінь доктора

1447. Пахомова Т.І. Механізми функціонування системи державної служби в пе­ріод суспільних реформ: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.03) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (44 назви). — [2007-0366 A] УДК 351(477)

1448. Рудакевич М.І. Формування етики державних службовців в умовах демо­кратизації і професіоналізації державного управління: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.03) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (47 назв). — [2007-0423 A] УДК 351:174

1449. Шевченко А.Є. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині ХХ ст.: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.01) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38


(58 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0577 A] УДК 351.81(477) "19"

На ступінь кандидата

1450. Бабаєв В.Ю. Державне регулювання розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2007-0610 A] УДК 351.823.1

1451. Бікулов Д.Т. Механізми державного регулювання ринків (на прикладі рин­ків металургійної продукції): Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16
(10 назв). — [2007-0041 A] УДК 351.82(477)

1452. Демидович В.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в промис­ловості: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.17 (9 назв). — [2007-0148 A] УДК 351.82:658.152

1453. Дрожжин Д.Ю. Розвиток державного регулювання електроенергетики в Ук­раїні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Пре­зидентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:
с. 15—16 (6 назв). — [2007-0164 A] УДК 351.824.11(477)

1454. Єремеєв Д.В. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0836 A] УДК 351.743+356.35

1455. Зінченко С.М. Державне регулювання соціального розвитку регіону: Авто­реф. дис. ... канд. наук з держ упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муні­цип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0682 A]

УДК 351.84

1456. Козарь Т.П. Державне регулювання зайнятості населення в Україні: Авто­реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муні­цип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0221 A]

УДК 351.83:331.5

1457. Кравченко Т.А. Формування механізмів державного регулювання розвитку харчової промисловості: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0242 A] УДК 351.82:664

1458. Кулик С.М. Державна регуляторна політика сприяння розвитку малого під­приємства: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0860 A] УДК 351:658.1

1459. Мартиненко В.О. Стратегія реформування системи природного середовища в трансформаційному суспільстві: регіональний аспект: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.05) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0759 A]

УДК 353:502.13

1460. Мороз В.М. Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну економіку: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0318 A] УДК 351.82+338.23

1461. Назар Ю.С. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцеви­ми органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007A]

УДК 351.74:352.07]:342.922

1462. Наконечний В.В. Система організації влади великого міста: політологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0881 A] УДК 352.07

1463. Ольшанський О.В. Механізм вдосконалення управління місцевим госпо­дарством: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.04) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0794 A] УДК 352.07

1464. Писаренко В.П. Організація контролю за виконанням нормативно-правових актів в органах виконавчої влади: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-0903 A] УДК 351.9

1465. Покрова Л.В. Інституціональні засади формування та функціонування облас­них державних адміністрацій в Україні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0385 A] УДК 353.1(477)

1466. Фещенко Л.О. Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0522 A3] УДК 351.9
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка