Книжкова палата україни імені івана федорова


/359(477) Збройні Сили УкраїниСторінка4/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

355/359(477) Збройні Сили України

На ступінь кандидата

1467. Прудов Ю.О. Фінансово-правові засади соціальних гарантій військовослуж­бовців в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодавства Вер­ховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2007-0407 A]

УДК 355.292:364](477)

1468. Романовський Я.Я. Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991—2005 рр.): історичний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (20.02.22) / Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0421 A]

УДК 355.48:34(477)“1991/2005”

1469. Шипілова Л.М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ на­ціональної безпеки України: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (21.01.01) / Рада нац. без­пеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (10 назв). — [2007-0584 A] УДК 355.43(477)

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.
Навчальні плани, програми, предмети


На ступінь кандидата

1470. Булахова Я.В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інжене­рів-програмістів засобами мультимедійних програм: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2007-0061 A] УДК 37.018.4:004.4

1471. Гончаренко Л.А. Формування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища в системі післядипломної освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — [2007-0650 A2] УДК 37.046.4

1472. Даценко О.А. Педагогічні умови діяльності дитячих творчих колективів Пол-тавщини: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володи­мира Даля. — Луганськ, 2007. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). —


[2007-0145 A] УДК 37.036(477.53)

1473. Зубілевич М.І. Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0189 A]

УДК 37.017.7-055.25(410)

1474. Кротік Н.Л. Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (23—30 рр. ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-0724 A]

УДК 37.014(6)(477)“19”

1475. Лучанінова О.П. Формування духовного ідеалу у старшокласників ліцею гу­манітарного профілю у процесі вивчення української мови і літератури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0279 A]

УДК 37.013:[811.161.2+821.161.2

1476. Мантула Т.І. Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та початковою ланками освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0293 A] УДК 37.033

1477. Омельченко Л.М. Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у мо­лодій сім'ї: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драго­манова. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007A]

УДК 37.013.42:316.356.2

1478. Ревасевич І.С. Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованос­ті учнів загальноосвітніх шкіл: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / При­карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2007-0412 A] УДК 37.015.3

1479. Чигирин О.Г. Культурно-просвітня діяльність як засіб адаптації дітей в інтернатних закладах спортивного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-0554 A] УДК 37.018.32:796371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

На ступінь кандидата

1480. Князян М.О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—41 (42 назви). — [2007-0850 A] УДК 371.134:81

1481. Богатирьова Г.А. Формування художньої культури майбутніх учителів пра­ці засобами народного мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіро­воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — [2007-0623 A] УДК 371.134:745/749

1482. Вахницька М.Г. Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах багатомовності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0079 A] УДК 371.134

1483. Вєнцева Н.О. Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7—8 класів на уроках історії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН Украї­ни. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-0086 A] УДК 371.13:94

1484. Голік О.Б. Підготовка майбутніх учителів до організації позакласної дозвіл­лєвої діяльності старшокласників: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (10 назв). — [2007-0113 A] УДК 371.134

1485. Джеджера К.В. Формування культури спілкування майбутніх фахівців мис-тецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2007. — 20, [1] c., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2007-0662 A] УДК 371.134:7

1486. Іванова В.В. Формування готовності майбутнього вчителя математики до творчої професійної діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0687 A] УДК 371.134:51

1487. Іванова Л.І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкуль­турно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф.


дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. —
22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-0193 A] УДК 371.134:796

1488. Ігнатенко С.О. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до фор­мування моральних якостей молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-0845 A] УДК 371.134

1489. Коваль В.О. Особливості валеологічної підготовки майбутніх соціальних пе-дагогів у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17 (11 назв). — [2007-0216 A] УДК 371.13

1490. Кузьменко Ю.В. Методика формування соціокультурної компетенції учнів основної школи у процесі навчання англійського діалогічного мовлення: Автореф.


дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-0727 A] УДК 371.315:811.111

1491. Левінец Н.В. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. —


20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0865 A] УДК 371.134:[373.21:796]

1492. Лисюк Ю.С. Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх му­­зикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0268 A] УДК 371.13:781

1493. Литвинюк Л.В. Педагогічне стимулювання професійного зростання вчите­лів загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0269 A] УДК 371.14

1494. Набок М.В. Соціально-педагогічні засади управління освітою сільського району в сучасних умовах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т після­диплом. пед. Освіти АПН України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0782 A] УДК 371.11.014.53(477-22)

1495. Пайкуш М.А. Підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2007A] УДК 371.134

1496. Пархоменко І.М. Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінсь­кої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0364 A] УДК 371.11

1497. Погрібна Н.С. Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності керів­ника загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0382 A] УДК 371.11.014.3

1498. Снігур О.М. Формування вмінь використовувати засоби інформаційних тех­нологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-0459 A] УДК 371.134:004

1499. Хроленко М.В. Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів по­чаткових класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0540 A]

УДК 371.134:504

1500. Шаповал Ю.Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчи­теля початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2007-0569 A] УДК 371.133:373.2

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання.
Початкова школа. Середня школа


На ступінь доктора

1501. Величко Л.П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (76 назв). — [2007-0632 A]

УДК 373.5.016:54

1502. Малафіїк І.В. Теорія та методика формування системності знань у старшо­класників: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — [2007-0288 A] УДК 373.5.016

1503. Ткачова Н.О. Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних за­гальноосвітніх навчальних закладах: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 44 с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (65 назв). — [2007-0496 A] УДК 373.017

На ступінь кандидата

1504. Авраменко М.М. Профільне навчання в середній школі Федеративної Рес­публіки Німеччини: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН Украї­ни. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0801 A] УДК 373.6(430)

1505. Андрющенко Т.К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.08) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0011 A] УДК 373.2:613.954

1506. Артьомов М.Є. Педагогічне прогнозування розвитку творчої особистості старшокласника: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т


ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2007-0607 A9] УДК 373.5.036

1507. Бежанова Н.Л. Розвиток готовності вчителів у післядипломній педагогічній освіті до формування оцінювальних умінь молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0032 A] УДК 373.13

1508. Вагіна Н.С. Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямова­ності навчання математики в основній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18
(6 назв). — [2007-0065 A] УДК 373.5.016:51

1509. Васильєва С.О. Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-0073 A] УДК 373.51

1510. Дегтярьова Г.А. Гуманізація навчального процесу в основній школі засоба­ми інформаційних технологій (на прикладі предметів гуманітарного циклу): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2007-0147 A] УДК 373.016:004

1511. Дем’яненко О.О. Система творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнів 5—8 класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-0828 A]

УДК 373.5.016:82.09(1-87)

1512. Колесник Н.Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до органі­зації художньо-технічної творчості учнів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (16 назв). — [2007-0223 A] УДК 373.13:371.38

1513. Ліннік О.О. Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу: Авто­реф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. —


20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0270 A] УДК 373.3.016

1514. Максимів Г.З. Технологія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ.


ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0286 A3] УДК 373.016:796.323.2

1515. Малахова О.В. Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у сто­сунках з однолітками: Автореф. дис. ... канд. пед наук: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2007-0873 A0] УДК 373.3.013.42

1516. Мисліцька Н.А. Формування фізичних понять в учнів основної школи засо­бами інформаційних технологій навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16
(13 назв). — [2007-0307 A] УДК 373.016:[004:53

1517. Нагорна А.Ю. Методика застосування філософських джерел у процесі вив­чення зарубіжної літератури (9—11 кл.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) /


Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0880 A] УДК 373.5.016:[82(1-87):1]

1518. Поліхун Н.І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі навчан­ня фізики з використанням проектної технології: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-0387 A] УДК 373.5.016:53

1519. Прокопова О.П. Методика вивчення української казки з опорою на роз­криття її космогонічного походження: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-0404 A] УДК 373.3.016:[398.2():113]

1520. Прус А.В. Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. —


20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-0408 A] УДК 373.5.016:514.113

1521. Рибалко А.В. Система дослідницьких задач як засіб розвитку продуктивного мислення старшокласників у навчанні фізики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — [2007-0417 A] УДК 373.5.016:53

1522. Сверчевська І.А. Методична система вивчення геометричних тіл у за­гальноосвітній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назв). — [2007-0432 A] УДК 373.5.016:514.113

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб.
Спеціальні школи


На ступінь доктора

1523. Шпак В.П. Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності вип­равно-виховних закладів в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 44 с. — Біблі­огр.: с. 34—39 (47 назв). — [2007-0588 A] УДК 376.2/.5(477)“18/19”На ступінь кандидата

1524. Бистрова Ю.О. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих під-літків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.08) / Ін-т спец. педагогіки АПН Ук­раїни. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2007-0621 A]

УДК 376.1.013.42-056.36

1525. Ільченко А.М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обме­женими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2007. —


20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0195 A] УДК 376.1-056.36

1526. Лякішева А.В. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах науково-технічної творчості: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15


(6 назв). — [2007-0281 A] УДК 376.54

1527. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0294 A4] УДК 376.36

1528. Павлик Н.П. Психолого-педагогічні умови організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв).
— [2007A] УДК 376.64.018.3

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання.
Початкова та середня професійна освіта


На ступінь кандидата

1529. Адабашев Б. Модернізація змісту професійної підготовки робітників у проф­техучилищах будівельного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Він­ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0002 A] УДК 377.1:69

1530. Жорова І.Я. Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах: Авто­реф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь­кого. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0180 A]

УДК 377.4

1531. Мазурок В.Г. Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0753 A] УДК 377.1

1532. Медведь В.В. Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т післядип­лом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19


(8 назв). — [2007-0765 A] УДК 377.112.4

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.
Підготовка наукових кадрів


На ступінь доктора

1533. Бевз В.Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів ма­тематичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 45 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (83 назви). — [2007-0807 A] УДК 378.147:51

1534. Жаровцева Т.Г. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. —
44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (67 назв). — [2007-0837 A5] УДК 378.126:373.2

1535. Куцевол О.М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбут­ніх учителів літератури: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т


ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (41 назва). — [2007-0862 A] УДК 378.147:82

1536. Симоненко Т.В. Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 30—37


(64 назви). — [2007-0446 A] УДК 378.016:811.161.2

На ступінь кандидата

1537. Білан Л.Л. Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (XIX — початок ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [ 2007-0622 A]

УДК 378.6:63](477)

1538. Бородіна Н.С. Наукові засади професійного засвоєння лінгводидактичної тер­мінології студентами філологічних факультетів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2007-0056 A] УДК 378.016:811.161.2

1539. Бурлакова О.О. Відтворення вищої освіти України у європейському освіт­ньому просторі: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.10) / Нац. пед. ун-т
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2007-0063 A] УДК 378.014.25(477)

1540. Воровка М.І. Ділова гра як спосіб підготовки майбутніх учителів до профе­сійної діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Терноп. нац. пед. ун-т


ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17
(14 назв). — [2007-0820 A] УДК 378.147

1541. Галицька М.М. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0102 A] УДК 378.147

1542. Громов Є.В. Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (44 назви). — [2007-0132 A] УДК 378.147

1543. Довгополова Я.В. Формування толерантних відносин студентів у полікуль­турному середовищі вищого навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0665 A] УДК 378.013.42

1544. Долматова М.П. Формування естетичного досвіду студентів філологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0160 A] УДК 378.036

1545. Ковалевська Н.В. Професійна підготовка студентів факультетів дошкільної педагогіки до роботи у сім’ях: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педа­гогіки і психології проф. освіти. АПН України. — К., 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (9 назв). — [2007-0705 A] УДК 378.147:373.2

1546. Коношевський О.Л. Індивідуалізація самостійної роботи майбутніх учите­лів математики засобами мультимедіа: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Він­ниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0717 A] УДК 378.147:51

1547. Корнєєва А.М. Методика формування просторової уяви студентів у процесі навчання нарисної геометрії з використанням динамічних стереоскопічних моделей: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0236 A] УДК 378.147:514.18

1548. Марченко О.Г. Педагогічні умови формування критичного мислення кур­сантів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2007-0763 A] УДК 378.035.7:355

1549. Олексюк В.П. Методичні основи застосування навчальних мережних комп­лексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:
с. 15—17 (12 назв). — [2007A] УДК 378.147:004

1550. Повідайчик О.С. Формування інформаційної культури майбутнього соціаль­ного працівника в процесі професійної підготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0908 A] УДК 378:364.62

1551. Савенкова Л.В. Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0427 A] УДК 378.147:025.5

1552. Селіванова О.В. Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. Держ. при­кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0436 A] УДК 378.1:356.13-055.2

1553. Сергієнко В.М. Інноваційна технологія викладання легкої атлетики на фа-культетах фізичної культури вищих навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (04.00.02) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0441 A]

УДК 378.016:796.42

1554. Шахіна І.Ю. Формування креативності у майбутніх учителів математики засобами мультимедіа: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 17—18 (12 назв). — [2007-0574 A] УДК 378.016:51

1555. Шумська О.О. Естетична підготовка майбутніх учителів у Харківському університеті (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 22 с. — Бібліогр.:


с. 17—18 (13 назв). — [2007-0593 A] УДК 378.6.036(477.54-25)“18/19”Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка