Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка4/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

355/359(477) Збройні Сили України

На ступінь кандидата

1467. Прудов Ю.О. Фінансово-правові засади соціальних гарантій військовослуж­бовців в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодавства Вер­ховної Ради України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2007-0407 A]

УДК 355.292:364](477)

1468. Романовський Я.Я. Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991—2005 рр.): історичний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (20.02.22) / Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0421 A]

УДК 355.48:34(477)“1991/2005”

1469. Шипілова Л.М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ на­ціональної безпеки України: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (21.01.01) / Рада нац. без­пеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (10 назв). — [2007-0584 A] УДК 355.43(477)

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.
Навчальні плани, програми, предмети


На ступінь кандидата

1470. Булахова Я.В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інжене­рів-програмістів засобами мультимедійних програм: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2007-0061 A] УДК 37.018.4:004.4

1471. Гончаренко Л.А. Формування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища в системі післядипломної освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — [2007-0650 A2] УДК 37.046.4

1472. Даценко О.А. Педагогічні умови діяльності дитячих творчих колективів Пол-тавщини: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володи­мира Даля. — Луганськ, 2007. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). —


[2007-0145 A] УДК 37.036(477.53)

1473. Зубілевич М.І. Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0189 A]

УДК 37.017.7-055.25(410)

1474. Кротік Н.Л. Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (23—30 рр. ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-0724 A]

УДК 37.014(6)(477)“19”

1475. Лучанінова О.П. Формування духовного ідеалу у старшокласників ліцею гу­манітарного профілю у процесі вивчення української мови і літератури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0279 A]

УДК 37.013:[811.161.2+821.161.2

1476. Мантула Т.І. Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та початковою ланками освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0293 A] УДК 37.033

1477. Омельченко Л.М. Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у мо­лодій сім'ї: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драго­манова. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007A]

УДК 37.013.42:316.356.2

1478. Ревасевич І.С. Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованос­ті учнів загальноосвітніх шкіл: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / При­карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2007-0412 A] УДК 37.015.3

1479. Чигирин О.Г. Культурно-просвітня діяльність як засіб адаптації дітей в інтернатних закладах спортивного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-0554 A] УДК 37.018.32:796371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

На ступінь кандидата

1480. Князян М.О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—41 (42 назви). — [2007-0850 A] УДК 371.134:81

1481. Богатирьова Г.А. Формування художньої культури майбутніх учителів пра­ці засобами народного мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіро­воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — [2007-0623 A] УДК 371.134:745/749

1482. Вахницька М.Г. Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах багатомовності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0079 A] УДК 371.134

1483. Вєнцева Н.О. Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7—8 класів на уроках історії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН Украї­ни. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-0086 A] УДК 371.13:94

1484. Голік О.Б. Підготовка майбутніх учителів до організації позакласної дозвіл­лєвої діяльності старшокласників: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (10 назв). — [2007-0113 A] УДК 371.134

1485. Джеджера К.В. Формування культури спілкування майбутніх фахівців мис-тецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2007. — 20, [1] c., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2007-0662 A] УДК 371.134:7

1486. Іванова В.В. Формування готовності майбутнього вчителя математики до творчої професійної діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0687 A] УДК 371.134:51

1487. Іванова Л.І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкуль­турно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф.


дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. —
22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-0193 A] УДК 371.134:796

1488. Ігнатенко С.О. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до фор­мування моральних якостей молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-0845 A] УДК 371.134

1489. Коваль В.О. Особливості валеологічної підготовки майбутніх соціальних пе-дагогів у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17 (11 назв). — [2007-0216 A] УДК 371.13

1490. Кузьменко Ю.В. Методика формування соціокультурної компетенції учнів основної школи у процесі навчання англійського діалогічного мовлення: Автореф.


дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-0727 A] УДК 371.315:811.111

1491. Левінец Н.В. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. —


20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0865 A] УДК 371.134:[373.21:796]

1492. Лисюк Ю.С. Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх му­­зикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0268 A] УДК 371.13:781

1493. Литвинюк Л.В. Педагогічне стимулювання професійного зростання вчите­лів загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0269 A] УДК 371.14

1494. Набок М.В. Соціально-педагогічні засади управління освітою сільського району в сучасних умовах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т після­диплом. пед. Освіти АПН України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0782 A] УДК 371.11.014.53(477-22)

1495. Пайкуш М.А. Підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2007A] УДК 371.134

1496. Пархоменко І.М. Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінсь­кої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0364 A] УДК 371.11

1497. Погрібна Н.С. Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності керів­ника загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0382 A] УДК 371.11.014.3

1498. Снігур О.М. Формування вмінь використовувати засоби інформаційних тех­нологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-0459 A] УДК 371.134:004

1499. Хроленко М.В. Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів по­чаткових класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0540 A]

УДК 371.134:504

1500. Шаповал Ю.Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчи­теля початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2007-0569 A] УДК 371.133:373.2

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання.
Початкова школа. Середня школа


На ступінь доктора

1501. Величко Л.П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (76 назв). — [2007-0632 A]

УДК 373.5.016:54

1502. Малафіїк І.В. Теорія та методика формування системності знань у старшо­класників: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — [2007-0288 A] УДК 373.5.016

1503. Ткачова Н.О. Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних за­гальноосвітніх навчальних закладах: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 44 с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (65 назв). — [2007-0496 A] УДК 373.017

На ступінь кандидата

1504. Авраменко М.М. Профільне навчання в середній школі Федеративної Рес­публіки Німеччини: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН Украї­ни. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0801 A] УДК 373.6(430)

1505. Андрющенко Т.К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.08) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0011 A] УДК 373.2:613.954

1506. Артьомов М.Є. Педагогічне прогнозування розвитку творчої особистості старшокласника: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т


ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2007-0607 A9] УДК 373.5.036

1507. Бежанова Н.Л. Розвиток готовності вчителів у післядипломній педагогічній освіті до формування оцінювальних умінь молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0032 A] УДК 373.13

1508. Вагіна Н.С. Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямова­ності навчання математики в основній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18
(6 назв). — [2007-0065 A] УДК 373.5.016:51

1509. Васильєва С.О. Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-0073 A] УДК 373.51

1510. Дегтярьова Г.А. Гуманізація навчального процесу в основній школі засоба­ми інформаційних технологій (на прикладі предметів гуманітарного циклу): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2007-0147 A] УДК 373.016:004

1511. Дем’яненко О.О. Система творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнів 5—8 класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-0828 A]

УДК 373.5.016:82.09(1-87)

1512. Колесник Н.Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до органі­зації художньо-технічної творчості учнів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (16 назв). — [2007-0223 A] УДК 373.13:371.38

1513. Ліннік О.О. Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу: Авто­реф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. —


20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0270 A] УДК 373.3.016

1514. Максимів Г.З. Технологія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ.


ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0286 A3] УДК 373.016:796.323.2

1515. Малахова О.В. Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у сто­сунках з однолітками: Автореф. дис. ... канд. пед наук: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2007-0873 A0] УДК 373.3.013.42

1516. Мисліцька Н.А. Формування фізичних понять в учнів основної школи засо­бами інформаційних технологій навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16
(13 назв). — [2007-0307 A] УДК 373.016:[004:53

1517. Нагорна А.Ю. Методика застосування філософських джерел у процесі вив­чення зарубіжної літератури (9—11 кл.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) /


Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0880 A] УДК 373.5.016:[82(1-87):1]

1518. Поліхун Н.І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі навчан­ня фізики з використанням проектної технології: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-0387 A] УДК 373.5.016:53

1519. Прокопова О.П. Методика вивчення української казки з опорою на роз­криття її космогонічного походження: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-0404 A] УДК 373.3.016:[398.2():113]

1520. Прус А.В. Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. —


20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-0408 A] УДК 373.5.016:514.113

1521. Рибалко А.В. Система дослідницьких задач як засіб розвитку продуктивного мислення старшокласників у навчанні фізики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — [2007-0417 A] УДК 373.5.016:53

1522. Сверчевська І.А. Методична система вивчення геометричних тіл у за­гальноосвітній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назв). — [2007-0432 A] УДК 373.5.016:514.113

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб.
Спеціальні школи


На ступінь доктора

1523. Шпак В.П. Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності вип­равно-виховних закладів в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 44 с. — Біблі­огр.: с. 34—39 (47 назв). — [2007-0588 A] УДК 376.2/.5(477)“18/19”На ступінь кандидата

1524. Бистрова Ю.О. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих під-літків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.08) / Ін-т спец. педагогіки АПН Ук­раїни. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2007-0621 A]

УДК 376.1.013.42-056.36

1525. Ільченко А.М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обме­женими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2007. —


20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0195 A] УДК 376.1-056.36

1526. Лякішева А.В. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах науково-технічної творчості: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15


(6 назв). — [2007-0281 A] УДК 376.54

1527. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0294 A4] УДК 376.36

1528. Павлик Н.П. Психолого-педагогічні умови організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв).
— [2007A] УДК 376.64.018.3

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання.
Початкова та середня професійна освіта


На ступінь кандидата

1529. Адабашев Б. Модернізація змісту професійної підготовки робітників у проф­техучилищах будівельного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Він­ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0002 A] УДК 377.1:69

1530. Жорова І.Я. Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах: Авто­реф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь­кого. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0180 A]

УДК 377.4

1531. Мазурок В.Г. Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0753 A] УДК 377.1

1532. Медведь В.В. Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т післядип­лом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19


(8 назв). — [2007-0765 A] УДК 377.112.4

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.
Підготовка наукових кадрів


На ступінь доктора

1533. Бевз В.Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів ма­тематичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 45 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (83 назви). — [2007-0807 A] УДК 378.147:51

1534. Жаровцева Т.Г. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. —
44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (67 назв). — [2007-0837 A5] УДК 378.126:373.2

1535. Куцевол О.М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбут­ніх учителів літератури: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т


ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (41 назва). — [2007-0862 A] УДК 378.147:82

1536. Симоненко Т.В. Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 30—37


(64 назви). — [2007-0446 A] УДК 378.016:811.161.2

На ступінь кандидата

1537. Білан Л.Л. Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (XIX — початок ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [ 2007-0622 A]

УДК 378.6:63](477)

1538. Бородіна Н.С. Наукові засади професійного засвоєння лінгводидактичної тер­мінології студентами філологічних факультетів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2007-0056 A] УДК 378.016:811.161.2

1539. Бурлакова О.О. Відтворення вищої освіти України у європейському освіт­ньому просторі: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.10) / Нац. пед. ун-т
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2007-0063 A] УДК 378.014.25(477)

1540. Воровка М.І. Ділова гра як спосіб підготовки майбутніх учителів до профе­сійної діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Терноп. нац. пед. ун-т


ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17
(14 назв). — [2007-0820 A] УДК 378.147

1541. Галицька М.М. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-0102 A] УДК 378.147

1542. Громов Є.В. Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (44 назви). — [2007-0132 A] УДК 378.147

1543. Довгополова Я.В. Формування толерантних відносин студентів у полікуль­турному середовищі вищого навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0665 A] УДК 378.013.42

1544. Долматова М.П. Формування естетичного досвіду студентів філологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0160 A] УДК 378.036

1545. Ковалевська Н.В. Професійна підготовка студентів факультетів дошкільної педагогіки до роботи у сім’ях: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педа­гогіки і психології проф. освіти. АПН України. — К., 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (9 назв). — [2007-0705 A] УДК 378.147:373.2

1546. Коношевський О.Л. Індивідуалізація самостійної роботи майбутніх учите­лів математики засобами мультимедіа: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Він­ниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0717 A] УДК 378.147:51

1547. Корнєєва А.М. Методика формування просторової уяви студентів у процесі навчання нарисної геометрії з використанням динамічних стереоскопічних моделей: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0236 A] УДК 378.147:514.18

1548. Марченко О.Г. Педагогічні умови формування критичного мислення кур­сантів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2007-0763 A] УДК 378.035.7:355

1549. Олексюк В.П. Методичні основи застосування навчальних мережних комп­лексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:
с. 15—17 (12 назв). — [2007A] УДК 378.147:004

1550. Повідайчик О.С. Формування інформаційної культури майбутнього соціаль­ного працівника в процесі професійної підготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0908 A] УДК 378:364.62

1551. Савенкова Л.В. Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0427 A] УДК 378.147:025.5

1552. Селіванова О.В. Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. Держ. при­кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0436 A] УДК 378.1:356.13-055.2

1553. Сергієнко В.М. Інноваційна технологія викладання легкої атлетики на фа-культетах фізичної культури вищих навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (04.00.02) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0441 A]

УДК 378.016:796.42

1554. Шахіна І.Ю. Формування креативності у майбутніх учителів математики засобами мультимедіа: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 17—18 (12 назв). — [2007-0574 A] УДК 378.016:51

1555. Шумська О.О. Естетична підготовка майбутніх учителів у Харківському університеті (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 22 с. — Бібліогр.:


с. 17—18 (13 назв). — [2007-0593 A] УДК 378.6.036(477.54-25)“18/19”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка