Книжкова палата україни імені івана федорова


Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. ФольклорСторінка5/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

На ступінь кандидата

1556. Баран О.Я. Культура і побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ ст. — 1939 р.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18


(12 назв). — [2007-0023 A] УДК 39(477.83/.86)“1890/1939”

398 Фольклор

На ступінь кандидата

1557. Васянович О.О. Народна метеорологія українців Центрального Полісся кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0078 A] УДК 398.3(477.4)“18/19”

1558. Гоцалюк А.А. Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості україн­ців Карпатського регіону (друга половина ХХ — початок ХХI ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 17—18 (4 назви). — [2007-0126 A] УДК 398.332.41(477.8)”19/20”

1559. Козловський В.І. Українська народна балада: естетичний аспект: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2007-0711 A] УДК 398.87()5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія

На ступінь доктора

1560. Варламов Г.Б. Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об'єктів та систем: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (21.06.01) / Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2007. — 77 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (42 назви). — [2007-0070 A1] УДК 502.17:621.1На ступінь кандидата

1561. Депутат Б.Ю. Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінце­вій стадії розробки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.01) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.16 (9 назв). — [2007-0150 A] УДК 502.17:622.276

1562. Іванець О.Б. Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослід­них програм моніторингу довкілля: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-0686 A] УДК 502.13

1563. Курняк Л.М. Формування екологічної культури студентської молоді в умо­вах системних трансформацій в сучасній Україні: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.10) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2007-0254 A] УДК 504(477)

1564. Маркіна Л.М. Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для переробки побутових органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.01) / Нац. ун-т ко­раблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-0874 A] УДК 504.5:696.139

51 Математика

510 Фундаментальні та загальні питання математики.
Основи математики. Математична логіка


На ступінь кандидата

1565. Семенюта М.Ф. Дослідження розкладів та нумерацій графів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0438 A] УДК 510.6512 Алгебра

На ступінь кандидата

1566. Дрозд-Корольова О.Ю. Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими по­лями: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — [2007-0165 A] УДК 512.643

1567. Євстаф’єв Р.Ю. Приєднані групи, будова та лієва структура артінових кілець: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0174 A] УДК 512.552.2

1568. Нестеренко М.О. Контракції та реалізації алгебр Лі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.03) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — [2007A] УДК 512.816:517.958

1569. Пирч Н.М. Еквівалентність за Марковим просторів і відображень: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (18 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0376 A] УДК 512.546

1570. Стьопочкіна М.В. (Min, max)-еквівалентність скінченних частково впоряд­кованих множин та додатна визначеність квадратичної форми Тітса: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. —


19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0476 A] УДК 512.562

514 Геометрія

На ступінь кандидата

1571. Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просто­рах з Wλо -псевдомонотонними відображеннями: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-0203 A] УДК 514.745.8

1572. Кукуруза Д.В. Геометричне моделювання розподілу значень локальних кутових коефіцієнтів випромінювання на множині точок площини: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2007-0728 A] УДК 514.18:004.925.8

1573. Ткачевський Я.І. Структурне моделювання складних геометричних об’єктів у літакобудуванні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — [ 2007-0493 A]

УДК 514.182:629.7

515.1 Топологія

На ступінь кандидата

1574. Андріюк О.П. Функції на одновимірних многовидах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. — 18 с. — Біблі­огр.: с. 16 (6 назв) та впідрядк. прим. — [2007-0604 A] УДК 515.14:515.164517 Аналіз

На ступінь доктора

1575. Бєлан Є.П. Метод інваріантних многовидів в теорії параболічних і функціо­нально-диференціальних рівнянь та його застосування: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.:


с. 27—29 (26 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0620 A] УДК 517.9

1576. Кореновський А.О. Середні коливання, обернені нерівності та рівновимірні переставлення функцій: Автореф. дис. ... д-ра фіз-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (40 назв). — [2007-0235 A]

УДК 517.5

1577. Панченко О.Ю. Розвиток теорії та методів хвильових досліджень матеріалів і середовищ: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т радіо­електрон. — Х., 2007. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 22—28 (47 назв). — [2007-0891 A]

УДК 517.958:[535.4+532/534]

На ступінь кандидата

1578. Береза В.Ю. Стійкість і оцінювання розв'язків стохастичних динамічних систем нейтрального типу з пуассоновими збурюваннями: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02) / Ін-т кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0037 A] УДК 517.95

1579. Бодачівська Л.Ю. Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 24 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 19—21 (20 назв). — [2007-0047 A] УДК 517.972:622.279

1580. Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керу­вання з крайовими умовами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2007-0628 A]

УДК 517.977

1581. Когут І.В. Диференціально-символьний метод розв’язування задач з нело­кальними крайовими умовами для рівнянь із частинними похідними: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (18 назв). — [2007-0708 A] УДК 517.95

1582. Шпілінська О.Л. Випадкові фрактальні множини з марковськими подріб­неннями в R: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.05) / НАН України, Ін-т прик­лад. математики і механіки. — Донецьк, 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2007-0589 A] УДК 517.518.1+515.127.1

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів. Дискретна математика

На ступінь доктора

1583. Вербіцький О.В. Ігрові та екстремальні задачі комбінаторики із засто­суваннями в теорії складності: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—31 (27 назв) та в під­рядк. прим. — [2007-0082 A] УДК 519.16519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика

На ступінь кандидата

1584. Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.04) / Київ.


нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2007-0290 A] УДК 519.21

1585. Таянов В.А. Моделювання систем розпізнавання на основі показників віро­гідності для малих тестових вибірок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — [2007-0486 A] УДК 519.2+004.93519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз

На ступінь кандидата

1586. Гнатів Л.Б. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для сис­тем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. —


36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2007-0112 A] УДК 519.6

519.8 Дослідження операцій

На ступінь кандидата

1587. Бойко О.Р. Інтервальне моделювання складних систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-0049 A] УДК 519.876.5

1588. Кабалянц П.С. Математичне моделювання мережевих систем із сингулярни­ми рівняннями станів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Харк. нац. ун-т ра­діоелектрон. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-0197 A]

УДК 519.876.5

1589. Першина Ю.І. Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з ви­користанням інтерфлетації функцій: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2007-0899 A]

УДК 519.876.5

1590. Посвятенко В.П. Математичні моделі якості зв'язку в телекомунікаційних системах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0398 A]

УДК 519.85:621.39

1591. Хмельницька І.М. Математичне моделювання стрічкопровідних систем ро­таційних машин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. політех­ніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0533 A]

УДК 519.86:62-5252 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Аерокосмічні зйомки та фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія

На ступінь доктора

1592. Глотов В.М. Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.24.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (43 назв). — [2007-0111 A]

УДК 528.72/.73

53 Фізика

530.1 Основні теорії (принципи) фізики

На ступінь кандидата

1593. Бєгун В.В. Флуктуації та закони збереження у релятивістському адронному газі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / НАН України, Ін-т теорет. фізи-


ки ім. М.М.Боголюбова. — К., 2007. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). —
[2007-0039 A] УДК 530.1

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл

На ступінь доктора

1594. Пироженко О.В. Динаміка космічних тросових систем, стабілізованих обертанням: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.02.01) / НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2007. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (41 назв). — [2007-0902 A] УДК 531:534.2532 Гідромеханіка

На ступінь кандидата

1595. Панкратов К.М. Тепловий рух молекул води згідно експериментальних да­них з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. —


20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2007-0800 A] УДК 532

1596. Редчиць Д.О. Чисельне моделювання аеродинаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок на основі нестаціонарних рівнянь Нав’є-Стокса: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропет­ровськ, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (14 назв). — [2007-0413 A] УДК 532.51533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми

На ступінь кандидата

1597. Корнієнко А.П. Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.07.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. —


20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0237 A] УДК 533.69

1598. Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродина­мічні процеси у запорошеній плазмі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-0778 A5] УДК 533.9535 Оптика

На ступінь доктора

1599. Падляк Б.В. Спектроскопія і структура центрів люмінесценції та радіацій­них дефектів в склі системи СаО-Gа2О3-GеО2: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Ін-т фіз. оптики. — Львів, 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—55 (55 назв).


— [2007A] УДК 535.37

На ступінь кандидата

1600. Вікторовська Ю.Ю. Сітки сингулярностей в оптичних полях: Автореф.


дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чер­нівці, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-0088 A] УДК 535

1601. Дергачов М.П. Вплив легування та ізотопічного заміщення на оптичні яви­ща в кристалі Li2B4O7: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0661 A] УДК 535.375+577.3536 Термодинаміка

На ступінь доктора

1602. Гудима Ю.В. Кінетика формування нерівноважних станів і структур у твердо­тільних системах: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Чернів. нац. ун-т


ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — [2007-0827 A2] УДК 536.42

1603. Турчанін М.А. Термодинаміка рідких сплавів міді з перехідними металами: Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: (02.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (42 назви). — [2007-0509 A]

УДК 536.653:546.56’302

На ступінь кандидата

1604. Горшунов О.В. Теплофізичні властивості модифікованих епоксидних полі­мерів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.14) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2007-0125 A]

УДК 536.2+678.686

1605. Зайченко Л.Г. Дрібнозернисті цементні бетони, активовані в обертовому електромагнітному полі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Укр. держ.


акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0678 A] УДК 536.24:666.98

1606. Лебедєв Б.В. Визначення енергетичних характеристик екзотермічних стерж­нів при ремонті й утилізації суден: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) /


Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — [2007-0260 A] УДК 536.24:621.791.55

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм

На ступінь кандидата

1607. Данилевич О.Г. Затухання спінових хвиль в магнетиках з виродженими ста­нами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.11) / Ін-т магнетизму НАН і М-ва осві­ти і науки України. — К., 2007. — 25 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 21. — [2007-0141 A]

УДК 537.611.2:621.317.41

1608. Комкова О.А. Аномальна релаксація в структурно-невпорядкованих діелект­ричних матеріалах у приладових системах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.01) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-0230 A] УДК 537.226.1/.2

1609. Хоруженко О.О. Фазові переходи в тетрагональних антиферомагнетиках: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — [2007-0538 A] УДК 537.622.5

538.9 Фізика конденсованого стану

На ступінь доктора

1610. Лавриненко С.Д. Фізико-технологічні основи вдосконалення існуючих і створення нових сплавів та сполук для ядерно-енергетичних установок нового поколін­ня: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (45 назв). — [2007-0737 A] УДК 538.9539 Будова матерії

На ступінь кандидата

1611. Жихаревич В.В. Фізичні властивості багатокомпонентних вузькощілинних твердих розчинів АІІВVІ: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0838 A] УДК 539.8539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика

На ступінь кандидата

1612. Ленькин О.В. Вплив радіаційно-конструктивного теплообміну на теплові режими вирощування оксидних кристалів з розплаву: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0867 A] УДК 539.19

1613. Нестеров В.О. Дослідження основних характеристик ядер і ядерно-ядерної взаємодії у модифікованому наближенні Томаса-Фермі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — [2007A] УДК 539.1

1614. Онищенко М.І. Прискорення заряджених частинок кільватерними полями в діелектрику і хвилями просторового заряду в релятивістському електронному пучку: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.20) / Нац. наук. центр Харк. фіз.-техн. ін-т, Спеціаліз. вчена рада Д64.845.01. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17


(16 назв). — [2007A] УДК 539.121

539.2 Властивості та структура молекулярних систем

На ступінь доктора

1615. Карпець М.В. Високотемпературні структурно-фазові перетворення в несте­хіометричних, розупорядкованих фазах втілення, надтвердих та інтерметалічних сполу­ках: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т пробл. матеріало­знав. ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — [2007-0848 A] УДК 539.26:548.73:669.017.3На ступінь кандидата

1616. Баганов Є.О. Керування умовами гетероепітаксійного росту з рідкої фази у неізоперіодній системі GaSb/InAs: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.06) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — [2007-0017 A] УДК 539.23:532.785

1617. Голомб Р.М. Коливні спектри стекол As(Ge)xS100-x при варіації енергії збуджуючих фотонів та першопринципні розрахунки властивостей кластерів As(Ge)nSm: Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук: (01.04.10) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2007-0648 A] УДК 539.213:535.21

1618. Коломієць С.М. Синтез і реалізація оптимальної багатошарової періодичної системи типу поліетилен — германій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17 (7 назви). — [2007-0227 A] УДК 539.2

1619. Корчовий А.А. Розсіяння Х-променів шаруватими періодичними структура­ми та діагностика параметрів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН Ук­раїни, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0719 A] УДК 539.26+621.793.79

1620. Сегіда О.О. Формування і розпад аномально пересичених твердих розчинів Al-Sc, Al-Zr та Al-Hf, отриманих швидким гартуванням з рідкого стану: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-0435 A] УДК 539.2

1621. Ткачук Л.Г. Динамічна теорія розсіяння рентгенівських променів в цилінд-рично вигнутих кристалах з мікродефектами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2007. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2007-0497 A] УДК 539.26/.27:548.734

539.3/.6 Опір матеріалів

На ступінь доктора

1622. Марчук М.В. Напружено-деформований стан і коливання композитних оболо­нок і пластин із ідеальним та недосконалим контактом шарів: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Під­стригача. — Львів, 2007. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (38 назв). — [2007-0299 A]

УДК 539.3

На ступінь кандидата

1623. Кундрат А.М. Напружений стан тіл із взаємонерухомими тонкими жорстки­ми включеннями за антиплоскої деформації: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстри­гача. — Львів, 2007. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-0251 A] УДК 539.354 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

542 Практична та лабораторна хімія.
Препаративна та експериментальна хімія


На ступінь кандидата

1624. Хацевич О.М. Технологія перероблення полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2007-0530 A] УДК 542.9

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка