Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка6/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

543 Аналітична хімія

На ступінь кандидата

1625. (Мохаммед Хейр) Исса Абдалла Аль-Швейят. Безекстракційне спектрофо­тометричне визначення фосфору та арсену з використанням гетерополікомплексів: Авто­реф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0320 A] УДК 543.422.3:546.18/.19

1626. Оршуляк О.О. Вольтамперометрія іонів Zr (IV) та Hf (IV) в присутності азо­барвників: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2007-0795 A]

УДК 543.552:547.556.33544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії

На ступінь кандидата

1627. Вяткіна О.В. Гетерогенно-каталітичне окиснення фенолів у системі перекис водню-бентоніт-вода: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Львів. нац. ун-т


ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0821 A] УДК 544.47:544.344:547.56:546.215

1628. Конгурова І.В. Вуглецеві нанотрубки — носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0231 A]

УДК 544

1629. Ситнік О.Ю. Міжчастинкові взаємодії та розчинність речовин різної при­роди в гліколях та змішаних розчинниках на їх основі: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 14—17 (18 назв). — [2007-0447 A] УДК 544.351.3.016:547.424

546 Неорганічна хімія

На ступінь доктора

1630. Федорчук А.О. Інтерметаліди ґалію та рідкісноземельних елементів. Синтез, структура, властивості: Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т


ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (80 назв). — [2007-0519 A1] УДК 546.681+669.018

На ступінь кандидата

1631. Мельнікова К.Д. Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму (ІІ) з ацилдигідразонами β-дикетонів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / НАН Украї­ни, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — Одеса, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (10 назв). — [2007-0769 A] УДК 546.562+547.288.3

1632. Муць Н.М. Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсилі­цидів та алюмінійгерманідів Pr (Tb) i d-елементів Ni (Zr, Hf): Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0879 A2] УДК 546.548.736547 Органічна хімія

На ступінь кандидата

1633. Власов С.В. Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (13 назв). — [2007-0638 A]

УДК 547.587.51.057:547.732

1634. Оберніхіна Н.В. Електронні та спектральні властивості донорно-акцептор­них поліметинових барвників: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН Украї­ни, Ін-т органіч. хімії. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 7 (7 назв). —


[2007-0790 A] УДК 547.97+544.164

1635. Пархоменко О.О. Використання мультикомпонентних та доміно-реакцій для синтезу похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро[1,3]тіазолів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2007-0892 A] УДК 547.89:547.815/.816

1636. Попільніченко С.В. Гетероциклізації β-хлорозаміщених енамідонітрилів з N- і S- нуклеофілами: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН України,
Ін-т органіч. хімії. — К., 2007. — 19 с.: іл., схеми. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2007-0392 A] УДК 547.7

1637. Сукач В.А. Синтез і перетворення функціоналізованих 2,3(3,4)-дигідро-1,3-азин-4(2)-онів та їх конденсованих аналогів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0478 A] УДК 54755 Геологія. Науки про Землю

На ступінь доктора

1638. Нестеренко М.Ю. Теоретичні та методичні основи обґрунтування флюїдо­насичення порід-колекторів: Автореф. дис. ... д-ра геол. наук: (04.00.17) / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2007. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 28—32 (33 назви). — [2007-0883 A] УДК 55:621.6.033

550 Допоміжні геологічні науки

550.4 Геохімія

На ступінь кандидата

1639. Вовнюк С.В. Хімічний склад океанічної води пермського періоду за резуль­татами дослідження включень у галіті морських евапоритів Центрально- та Східно­європейського басейнів: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.02) / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2007. — 23 с, включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — [2007-0091 A] УДК 550.4550.8 Прикладна геологія та геофізика.
Геологічні методи пошуків та розвідування


На ступінь кандидата

1640. Прилуков В.В. Алгоритмічний та програмний розв’язок прямих та оберне­них задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластина­ми: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (04.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен­ка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0401 A] УДК 550.831551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія

551.2/.3 Геодинаміка

На ступінь кандидата

1641. Кочетов Р.В. Геологічна будова та механізми формування Липнязької граніто-гнейсової структури: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.01) / Київ. нац.


ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0240 A]

УДК 551.24+552.11](477.65)551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія

На ступінь кандидата

1642. Волчанський Р.В. Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Іва­на Франка. — Львів, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). —


[2007-0819 A] УДК 551.4+551.438.5](477.83)

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин

На ступінь кандидата

1643. Словотенко Н.О. Онтогенез флюорит-барит-кварцових жил Берегівського рудного поля: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.20) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0456 A]

УДК 553.065(477.87)

553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів

На ступінь кандидата

1644. Костенко Д.Т. Геологічні фактори диференціації вугленосних відкладів Донбасу за сагнітною сприйнятливістю: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.22) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2007-0856 A] УДК 553.94.06(477.6)56 Палеонтологія

На ступінь кандидата

1645. Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски крейдових відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи та їх стратиграфічне значення: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.09) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — [2007-0018 A] УДК 564(477.8)+551.76357 Біологічні науки

На ступінь кандидата

1646. Боброва О.М. Вплив кріопротекторів і низьких температур на термо­динамічні параметри та структурний стан компонентів кордової крові і плаценти люди­ни: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 20, [1] с. включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(14 назв). — [2007-0044 A] УДК 57.086.13:615.361

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія

На ступінь доктора

1647. Ліщук А.В. Еколого-фізіологічні основи формування фітопланктону прісно­водних екосистем: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідро­біології. — К., 2007. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). — [2007-0272 A]

УДК 574.5(28)

На ступінь кандидата

1648. Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0491 A]

УДК 574+502.17

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія

На ступінь кандидата

1649. Корнійчук Н.М. Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково за­регульованої річки (на прикладі річки Тетерів): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 24, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — [2007-0718 A] УДК 574.5575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення

На ступінь кандидата

1650. Бондарець І.А. Генетико-демографічні процеси як основа відтворення насе­лення: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.15) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Мар­зеєва АМН України. — К., 2007. — 20, [1] с. включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0054 A] УДК 575.17

1651. Бойко О.А. Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гете­розису, неспецифічної стійкості та успадкуванні кількісних ознак після електромаг-нітного опромінення: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.15) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — Чубинське, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 15—17 (15 назв). — [2007-0050 A] УДК 575.042:595.787

1652. Маланчук О.М. Внесок генетично детермінованої патології в частоту та спектр репродукційних втрат популяції Львівської області: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.15) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2007-0287 A] УДК 575.1:618.33

1653. Утко Н.О. Вміст мРНК, активність ключових ферментів антиоксидантної системи та швидкість газообміну при старінні дрозофіл, мишей і щурів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — [2007-0516 A] УДК 575.1:612.23:612.67

1654. Федоришин М.Ю. Генетичний контроль утворення сахаридної частини лан­доміцину А: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.15) / НАН України, Ін-т клітин. біології і генетич. інженерії. — К., 2007. — 28 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—25 (15 назв). — [2007-0517 A] УДК 575.224+577.21576 Цитологія

На ступінь кандидата

1655. Артеменко О.А. Проліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху (Pisum sativum L.) за умов кліностатування: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.11) / НАН України, Ін-т клітин. біології та генетич. інженерії. — К., 2007. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2007-0014 A] УДК 576.36:577.218577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика

На ступінь доктора

1656. Ніконенко О.Г. Роль молекул адгезії у механізмах синаптичної пластичнос­ті: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2007. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 35—38. — [2007A0] УДК 577.34

1657. Чумаченко В.В. Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней: Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (25 назв). — [2007-0564 A] УДК 577.27:636.4.09:616-084

1658. Юкало В.Г. Білки казеїнового комплексу коров'ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокислих бактерій: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 25—29 (39 назв). — [2007-0597 A7] УДК 577.112

На ступінь кандидата

1659. Арнаута О.В. Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0012 A]

УДК 577.12:615.387

1660. Баланда А.О. Стирилціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кис­лот за одно- та двофотонного збудження: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.10) / НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—18 (21 назва). — [2007-0020 A] УДК 577.336+57.08.088.5

1661. Гладка Н.І. Особливості енергетичного обміну на початкових етапах розвит­ку бройлерів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0109 A] УДК 577.12

1662. Манджос О.П. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з кліти­ною як первинний сигнал продукції інтерферонів І типу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20, [1] с. включ. обкл. іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0291 A] УДК 577.245+578.086

1663. Олійник І.Я. Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки кро­ві: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (03.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2007A] УДК 577.3

1664. Пономаренко О.В. Вплив сперміну на транспорт іонів Са в мітохондріях міометрія: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Пал­ладіна. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2007-0914 A]

УДК 577.352.4

578 Вірусологія

На ступінь кандидата

1665. Гісіна І.Л. Структурно-функціональні властивості гемаглютиніну і нейрамі­нідази різних штамів віруса грипу H9N2: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(14 назв). — [2007-0107 A] УДК 578.81

1666. Кушкіна А.І. Лізогенний шлях розвитку помірного бактеріофага ZF40 Erwinia Carotovora: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.06) / НАН України, Ін-т мікробіоло-гії і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0734 A] УДК 578.26:579.842.1/.2579 Мікробіологія

На ступінь кандидата

1667. Берегова Ю.М. Діяльність академіка В.Г.Дроботька в контексті розвитку мікробіологічної науки в Україні (1885—1966): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0619 A]

УДК 579.61(477)(092)

1668. Большакова Г.М. Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку за­пальних процесів слинних залоз: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — [2007-0624 A] УДК 579.61:616.316-092

1669. Коваленко Т.М. Оптимізація функціонування симбіотичної системи Rhizobium — Trifolium поліфункціональним комплексом мікроорганізмів: Автореф. дис. ... канд.
с.-г. наук: (03.00.07) / Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2007-0706 A] УДК 579.2

58 Ботаніка

На ступінь доктора

1670. Ткаченко Ф.П. Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання): Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. —


36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — [2007-0495 A] УДК 581.26(262.5)

На ступінь кандидата

1671. Булах П.Є. Теоретичні основи оптимізації інтродукційного процесу: Авто­реф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (50 назв). — [2007-0060 A]

УДК 581.522.4

1672. Волкогон М.В. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вер­микомпосту: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.09.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0094 A]

УДК 581.1

1673. Зеленіна Г.А. Морфогенез в культурі in vitro сегментів стебла і клональне мікророзмноження Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa (Nutt.) Maguire: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.20) / Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад. — Нац. наук. центр. — Ялта, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2007-0843 A]

УДК 582.998.16:57.086.83

1674. Кирильчук К.С. Популяційний аналіз бобових на заплавних луках річки Псел в умовах господарського користування: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 18—19 (14 назв). — [2007-0206 A] УДК 582.736.3(255)(477.52)

1675. Копанєва О.В. Родина Brassicaceae у флорі Південного Сходу України (таксономічний склад, біологічна та популяційні особливості): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. —
19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2007-0233 A] УДК 582.683.2(477.61/.62)

1676. Леонтьєв Д.В. Міксоміцети національного природного парку "Гоміль­шанські ліси": Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.21) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холод­ного НАН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — [2007-0264 A] УДК 582.24(477.54)

1677. Солодкий В.Д. Екосистемний підхід у веденні лісового господарства Буко­винських Карпат і Передкарпаття в аспекті збалансованого розвитку регіону: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2007-0461 A]

УДК 581.526.42(477.85)

1678. Усенко О.М. Алелопатичний вплив вищих водяних рослин на функціо­нальну активність планктонних синьозелених водоростей: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 23 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 18—21 (21 назва). — [2007-0513 A5] УДК 581.526.3:574.582:582.532

59 Зоологія

На ступінь кандидата

1679. Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0140 A] УДК 598.2:574.4](477)

1680. Дідик Ю.М. Трихінели (Nematoda, Trichinellidae) диких тварин Карпат і По­лісся України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.25) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0154 A] УДК 595.132.599](477)

1681. Дудинська А.Т. Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-0168 A] УДК 595.42(477.87)

1682. Жалай О.І. Імуногенетичний аналіз особливостей гібридних популяцій зеле­них жаб комплексу Rana esculenta фауни України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2007-0177 A] УДК 597.851(477)

1683. Мироненко С.Г. Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.23) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0306 A] УДК 591.1(477)(091)

1684. Павлюченко О.В. Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) — паразити перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.25) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2007. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (35 назв). — [2007A] УДК 591.69:564.141

1685. Полковенко О.В. Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-0910 A] УДК [591.84+576.31]:591.471.37

1686. Фоміна К.О. Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм під­вищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онто­генеза (анатомо-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0523 A] УДК 591.147:616-092.4

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

60 Біотехнологія

На ступінь кандидата

1687. Король Ц.О. Розробка бактеріального препарату для ферментованих м’яс­них продуктів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (03.00.20) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2007-0238 A]

УДК 602.3:637.5

61 Медичні науки. Охорона здоров'я

611 Анатомія. Порівняльна анатомія

На ступінь доктора

1688. Мотуляк А.П. Структурна організація комплексу органів імунної системи в ранньому постнатальному періоді онтогенезу при дії малих доз іонізуючого випромі­нювання (експериментально-морфологічне дослідження): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — [2007-0878 A]

УДК [611.4+57.017.6]:612.014.48

На ступінь кандидата

1689. Копійка І.В. Особливості ендометрію щодо виявлення рецепторів до лектинів естрогенів та прогестерону: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0234 A]

УДК 611.664:[618.145-007.61:618.145-006.6

1690. Скоробогатова Н.Г. Кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попе­редників ембріональної печінки людини: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0451 A] УДК 611.36.013:57.086.13

1691. Сткляніна Л.В. Ріст, будова та формоутворення кісток скелету під впливом підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенезу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0469 A] УДК 611.71:615.35

1692. Ющак М.В. Ріст та формоутворення довгих кісток скелету при загальному зневодненні залежно від типу вегетативної нервової системи: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Гор­бачевського. — Тернопіль, 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). —


[2007-0600 A] УДК 611.711:612.766.1:611.839Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка