Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка6/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

543 Аналітична хімія

На ступінь кандидата

1625. (Мохаммед Хейр) Исса Абдалла Аль-Швейят. Безекстракційне спектрофо­тометричне визначення фосфору та арсену з використанням гетерополікомплексів: Авто­реф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0320 A] УДК 543.422.3:546.18/.19

1626. Оршуляк О.О. Вольтамперометрія іонів Zr (IV) та Hf (IV) в присутності азо­барвників: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2007-0795 A]

УДК 543.552:547.556.33544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії

На ступінь кандидата

1627. Вяткіна О.В. Гетерогенно-каталітичне окиснення фенолів у системі перекис водню-бентоніт-вода: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Львів. нац. ун-т


ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0821 A] УДК 544.47:544.344:547.56:546.215

1628. Конгурова І.В. Вуглецеві нанотрубки — носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0231 A]

УДК 544

1629. Ситнік О.Ю. Міжчастинкові взаємодії та розчинність речовин різної при­роди в гліколях та змішаних розчинниках на їх основі: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 14—17 (18 назв). — [2007-0447 A] УДК 544.351.3.016:547.424

546 Неорганічна хімія

На ступінь доктора

1630. Федорчук А.О. Інтерметаліди ґалію та рідкісноземельних елементів. Синтез, структура, властивості: Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т


ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (80 назв). — [2007-0519 A1] УДК 546.681+669.018

На ступінь кандидата

1631. Мельнікова К.Д. Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму (ІІ) з ацилдигідразонами β-дикетонів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / НАН Украї­ни, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — Одеса, 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (10 назв). — [2007-0769 A] УДК 546.562+547.288.3

1632. Муць Н.М. Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсилі­цидів та алюмінійгерманідів Pr (Tb) i d-елементів Ni (Zr, Hf): Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0879 A2] УДК 546.548.736547 Органічна хімія

На ступінь кандидата

1633. Власов С.В. Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (13 назв). — [2007-0638 A]

УДК 547.587.51.057:547.732

1634. Оберніхіна Н.В. Електронні та спектральні властивості донорно-акцептор­них поліметинових барвників: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН Украї­ни, Ін-т органіч. хімії. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 7 (7 назв). —


[2007-0790 A] УДК 547.97+544.164

1635. Пархоменко О.О. Використання мультикомпонентних та доміно-реакцій для синтезу похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро[1,3]тіазолів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2007-0892 A] УДК 547.89:547.815/.816

1636. Попільніченко С.В. Гетероциклізації β-хлорозаміщених енамідонітрилів з N- і S- нуклеофілами: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН України,
Ін-т органіч. хімії. — К., 2007. — 19 с.: іл., схеми. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2007-0392 A] УДК 547.7

1637. Сукач В.А. Синтез і перетворення функціоналізованих 2,3(3,4)-дигідро-1,3-азин-4(2)-онів та їх конденсованих аналогів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0478 A] УДК 54755 Геологія. Науки про Землю

На ступінь доктора

1638. Нестеренко М.Ю. Теоретичні та методичні основи обґрунтування флюїдо­насичення порід-колекторів: Автореф. дис. ... д-ра геол. наук: (04.00.17) / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2007. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 28—32 (33 назви). — [2007-0883 A] УДК 55:621.6.033

550 Допоміжні геологічні науки

550.4 Геохімія

На ступінь кандидата

1639. Вовнюк С.В. Хімічний склад океанічної води пермського періоду за резуль­татами дослідження включень у галіті морських евапоритів Центрально- та Східно­європейського басейнів: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.02) / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2007. — 23 с, включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — [2007-0091 A] УДК 550.4550.8 Прикладна геологія та геофізика.
Геологічні методи пошуків та розвідування


На ступінь кандидата

1640. Прилуков В.В. Алгоритмічний та програмний розв’язок прямих та оберне­них задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластина­ми: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (04.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен­ка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-0401 A] УДК 550.831551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія

551.2/.3 Геодинаміка

На ступінь кандидата

1641. Кочетов Р.В. Геологічна будова та механізми формування Липнязької граніто-гнейсової структури: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.01) / Київ. нац.


ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0240 A]

УДК 551.24+552.11](477.65)551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія

На ступінь кандидата

1642. Волчанський Р.В. Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Іва­на Франка. — Львів, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). —


[2007-0819 A] УДК 551.4+551.438.5](477.83)

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин

На ступінь кандидата

1643. Словотенко Н.О. Онтогенез флюорит-барит-кварцових жил Берегівського рудного поля: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.20) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0456 A]

УДК 553.065(477.87)

553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів

На ступінь кандидата

1644. Костенко Д.Т. Геологічні фактори диференціації вугленосних відкладів Донбасу за сагнітною сприйнятливістю: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.22) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2007-0856 A] УДК 553.94.06(477.6)56 Палеонтологія

На ступінь кандидата

1645. Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски крейдових відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи та їх стратиграфічне значення: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.09) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — [2007-0018 A] УДК 564(477.8)+551.76357 Біологічні науки

На ступінь кандидата

1646. Боброва О.М. Вплив кріопротекторів і низьких температур на термо­динамічні параметри та структурний стан компонентів кордової крові і плаценти люди­ни: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 20, [1] с. включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(14 назв). — [2007-0044 A] УДК 57.086.13:615.361

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія

На ступінь доктора

1647. Ліщук А.В. Еколого-фізіологічні основи формування фітопланктону прісно­водних екосистем: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідро­біології. — К., 2007. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). — [2007-0272 A]

УДК 574.5(28)

На ступінь кандидата

1648. Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-0491 A]

УДК 574+502.17

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія

На ступінь кандидата

1649. Корнійчук Н.М. Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково за­регульованої річки (на прикладі річки Тетерів): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 24, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — [2007-0718 A] УДК 574.5575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення

На ступінь кандидата

1650. Бондарець І.А. Генетико-демографічні процеси як основа відтворення насе­лення: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.15) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Мар­зеєва АМН України. — К., 2007. — 20, [1] с. включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-0054 A] УДК 575.17

1651. Бойко О.А. Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гете­розису, неспецифічної стійкості та успадкуванні кількісних ознак після електромаг-нітного опромінення: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.15) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — Чубинське, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 15—17 (15 назв). — [2007-0050 A] УДК 575.042:595.787

1652. Маланчук О.М. Внесок генетично детермінованої патології в частоту та спектр репродукційних втрат популяції Львівської області: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.15) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2007-0287 A] УДК 575.1:618.33

1653. Утко Н.О. Вміст мРНК, активність ключових ферментів антиоксидантної системи та швидкість газообміну при старінні дрозофіл, мишей і щурів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — [2007-0516 A] УДК 575.1:612.23:612.67

1654. Федоришин М.Ю. Генетичний контроль утворення сахаридної частини лан­доміцину А: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.15) / НАН України, Ін-т клітин. біології і генетич. інженерії. — К., 2007. — 28 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—25 (15 назв). — [2007-0517 A] УДК 575.224+577.21576 Цитологія

На ступінь кандидата

1655. Артеменко О.А. Проліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху (Pisum sativum L.) за умов кліностатування: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.11) / НАН України, Ін-т клітин. біології та генетич. інженерії. — К., 2007. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2007-0014 A] УДК 576.36:577.218577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика

На ступінь доктора

1656. Ніконенко О.Г. Роль молекул адгезії у механізмах синаптичної пластичнос­ті: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2007. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 35—38. — [2007A0] УДК 577.34

1657. Чумаченко В.В. Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней: Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (25 назв). — [2007-0564 A] УДК 577.27:636.4.09:616-084

1658. Юкало В.Г. Білки казеїнового комплексу коров'ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокислих бактерій: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 25—29 (39 назв). — [2007-0597 A7] УДК 577.112

На ступінь кандидата

1659. Арнаута О.В. Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0012 A]

УДК 577.12:615.387

1660. Баланда А.О. Стирилціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кис­лот за одно- та двофотонного збудження: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.10) / НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—18 (21 назва). — [2007-0020 A] УДК 577.336+57.08.088.5

1661. Гладка Н.І. Особливості енергетичного обміну на початкових етапах розвит­ку бройлерів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0109 A] УДК 577.12

1662. Манджос О.П. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з кліти­ною як первинний сигнал продукції інтерферонів І типу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20, [1] с. включ. обкл. іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0291 A] УДК 577.245+578.086

1663. Олійник І.Я. Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки кро­ві: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (03.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2007A] УДК 577.3

1664. Пономаренко О.В. Вплив сперміну на транспорт іонів Са в мітохондріях міометрія: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Пал­ладіна. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2007-0914 A]

УДК 577.352.4

578 Вірусологія

На ступінь кандидата

1665. Гісіна І.Л. Структурно-функціональні властивості гемаглютиніну і нейрамі­нідази різних штамів віруса грипу H9N2: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(14 назв). — [2007-0107 A] УДК 578.81

1666. Кушкіна А.І. Лізогенний шлях розвитку помірного бактеріофага ZF40 Erwinia Carotovora: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.06) / НАН України, Ін-т мікробіоло-гії і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0734 A] УДК 578.26:579.842.1/.2579 Мікробіологія

На ступінь кандидата

1667. Берегова Ю.М. Діяльність академіка В.Г.Дроботька в контексті розвитку мікробіологічної науки в Україні (1885—1966): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0619 A]

УДК 579.61(477)(092)

1668. Большакова Г.М. Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку за­пальних процесів слинних залоз: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — [2007-0624 A] УДК 579.61:616.316-092

1669. Коваленко Т.М. Оптимізація функціонування симбіотичної системи Rhizobium — Trifolium поліфункціональним комплексом мікроорганізмів: Автореф. дис. ... канд.
с.-г. наук: (03.00.07) / Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2007-0706 A] УДК 579.2

58 Ботаніка

На ступінь доктора

1670. Ткаченко Ф.П. Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання): Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. —


36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — [2007-0495 A] УДК 581.26(262.5)

На ступінь кандидата

1671. Булах П.Є. Теоретичні основи оптимізації інтродукційного процесу: Авто­реф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (50 назв). — [2007-0060 A]

УДК 581.522.4

1672. Волкогон М.В. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вер­микомпосту: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.09.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0094 A]

УДК 581.1

1673. Зеленіна Г.А. Морфогенез в культурі in vitro сегментів стебла і клональне мікророзмноження Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa (Nutt.) Maguire: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.20) / Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад. — Нац. наук. центр. — Ялта, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2007-0843 A]

УДК 582.998.16:57.086.83

1674. Кирильчук К.С. Популяційний аналіз бобових на заплавних луках річки Псел в умовах господарського користування: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 18—19 (14 назв). — [2007-0206 A] УДК 582.736.3(255)(477.52)

1675. Копанєва О.В. Родина Brassicaceae у флорі Південного Сходу України (таксономічний склад, біологічна та популяційні особливості): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. —
19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2007-0233 A] УДК 582.683.2(477.61/.62)

1676. Леонтьєв Д.В. Міксоміцети національного природного парку "Гоміль­шанські ліси": Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.21) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холод­ного НАН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — [2007-0264 A] УДК 582.24(477.54)

1677. Солодкий В.Д. Екосистемний підхід у веденні лісового господарства Буко­винських Карпат і Передкарпаття в аспекті збалансованого розвитку регіону: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2007-0461 A]

УДК 581.526.42(477.85)

1678. Усенко О.М. Алелопатичний вплив вищих водяних рослин на функціо­нальну активність планктонних синьозелених водоростей: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 23 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 18—21 (21 назва). — [2007-0513 A5] УДК 581.526.3:574.582:582.532

59 Зоологія

На ступінь кандидата

1679. Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-0140 A] УДК 598.2:574.4](477)

1680. Дідик Ю.М. Трихінели (Nematoda, Trichinellidae) диких тварин Карпат і По­лісся України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.25) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0154 A] УДК 595.132.599](477)

1681. Дудинська А.Т. Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-0168 A] УДК 595.42(477.87)

1682. Жалай О.І. Імуногенетичний аналіз особливостей гібридних популяцій зеле­них жаб комплексу Rana esculenta фауни України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2007-0177 A] УДК 597.851(477)

1683. Мироненко С.Г. Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.23) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0306 A] УДК 591.1(477)(091)

1684. Павлюченко О.В. Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) — паразити перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.25) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2007. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (35 назв). — [2007A] УДК 591.69:564.141

1685. Полковенко О.В. Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-0910 A] УДК [591.84+576.31]:591.471.37

1686. Фоміна К.О. Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм під­вищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онто­генеза (анатомо-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0523 A] УДК 591.147:616-092.4

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

60 Біотехнологія

На ступінь кандидата

1687. Король Ц.О. Розробка бактеріального препарату для ферментованих м’яс­них продуктів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (03.00.20) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2007-0238 A]

УДК 602.3:637.5

61 Медичні науки. Охорона здоров'я

611 Анатомія. Порівняльна анатомія

На ступінь доктора

1688. Мотуляк А.П. Структурна організація комплексу органів імунної системи в ранньому постнатальному періоді онтогенезу при дії малих доз іонізуючого випромі­нювання (експериментально-морфологічне дослідження): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — [2007-0878 A]

УДК [611.4+57.017.6]:612.014.48

На ступінь кандидата

1689. Копійка І.В. Особливості ендометрію щодо виявлення рецепторів до лектинів естрогенів та прогестерону: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0234 A]

УДК 611.664:[618.145-007.61:618.145-006.6

1690. Скоробогатова Н.Г. Кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попе­редників ембріональної печінки людини: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0451 A] УДК 611.36.013:57.086.13

1691. Сткляніна Л.В. Ріст, будова та формоутворення кісток скелету під впливом підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенезу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0469 A] УДК 611.71:615.35

1692. Ющак М.В. Ріст та формоутворення довгих кісток скелету при загальному зневодненні залежно від типу вегетативної нервової системи: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Гор­бачевського. — Тернопіль, 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). —


[2007-0600 A] УДК 611.711:612.766.1:611.839


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка