Книжкова палата україни імені івана федорова


Фізіологія. Порівняльна фізіологіяСторінка7/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія

На ступінь кандидата

1693. Акімова В.М. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0602 A] УДК 612.745.017:616.12-009.72

1694. Баєв О.А. Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферо­поль, 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — [2007-0611 A]

УДК 612.1/.8.062

1695. Балюк М.О. Клінічні, гормональні та метаболічні особливості нейроендо­кринного ожиріння з урахуванням рівня пролактину у жінок: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.14) / Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В.Я.Данилевського АМН України. — Х., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2007-0022 A]

УДК 612.43:616-055.2

1696. Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-АДФ-рибозилювання у ра­діаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0669 A] УДК 612.438.014.48.014.46

1697. Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0691 A] УДК 612.821.6-092.9

1698. Курко Я.В. Психофізіологічні особливості осіб, які займаються плаванням за різних типів погоди: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.03) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0253 A] УДК 612.821:797.212

1699. Пальона Ю.В. Механізми порушень гуморальних систем за умов дії іоні­зуючого випромінювання: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14 (18 назв). — [2007-0889 A] УДК 612.014:577.15

1700. Сікора В.В. Морфофункціональні перетворення нирок при комбінованому впливі іонізуючого випромінювання і солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я Ук­раїни, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0448 A] УДК 612.453.06:615.849

1701. Устименко А.М. Вплив постнатальної тимектомії у мишей лінії СВА/Са на клітини-попередники кісткового мозку і формування кістки в зрілому віці: Автореф.


дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0515 A] УДК 612.753:612.67

1702. Фомочкіна І.І. Метаболічні механізми розвитку іммобілізаційного стресу та їх корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горь­кого. — Донецьк, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — [2007-0524 A]

УДК 612.176+612.82]:615.015.4

1703. Черемський А.К. Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження: Автореф.


дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедици­ни. — Х., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-0549 A]

УДК 612.592:615.361.013.85

1704. Шахова О.Г. Вікові особливості модуляції обміну ліпідів та зовнішньосекре­торної функції печінки щурів флавоноїдами: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0575 A] УДК 612.66:[612.357+577.125

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія

613.4 Гігієна тіла та одягу

На ступінь кандидата

1705. Зазуляк Т.С. Гігієнічне обґрунтування критеріїв безпеки для здоров’я дітей підгузників, виготовлених на основі полімерних матеріалів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2007-0677 A] УДК 613.489:678.7613.6 Професійні фактори, шкідливі для здоров'я. Гігієна праці. Профілактика профзахворювань

На ступінь кандидата

1706. Голубятников М.І. Гігієнічна оцінка навколишнього середовища при робо­тах із насипними вантажами в портах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзєєва АМН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-0119 A] УДК 613.6

1707. Кашуба М.О. Професійне здоров’я електрозварників в Україні і шляхи його покращення: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2007. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—27 (31 назв). — [2007-0697 A]

УДК 613.63614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф

На ступінь кандидата

1708. Климчук М.А. Гігієнічна оцінка навколишнього середовища сільських ра­йонів Львівської області та його вплив на стан здоров’я населення: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0701 A]

УДК 614.7(477.83)

1709. Мельник П.І. Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.09) / Львів. нац. акад. вет. медицини


ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0767 A] УДК 614.31:639.4

614.8 Пожежна охорона

На ступінь кандидата

1710. Баланюк В.М. Удосконалення аерозолевої вогнегасної речовини на основі солей калію та обґрунтування умов її застосування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.02) / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0021 A] УДК 614.844615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

На ступінь кандидата

1711. Левицька Н.А. Молекулярно-генетичні особливості розвитку резистентності мікобактерій туберкульозу до лікарських засобів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — [2007-0261 A] УДК 615.015.8:616-005.2615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. Медичні матеріали та обладнання

На ступінь доктора

1712. Гайова Л.В. Експериментально-теоретичне дослідження ефективності засто­сування предметів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.06) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології АМН України. — К., 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (28 назв). — [2007-0099 A]

УДК 615.281.099

На ступінь кандидата

1713. Грубник І.М. Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15


(9 назв). — [2007-0134 A] УДК 615.453.6.012:615.252.349.7

1714. Донченко Т.М. Диференційований підхід до призначення гормональ-


них контрацептивів у жінок з цукровим діабетом 1 типу: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. осві­ти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. — К., 2007. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — [2007-0162 A] УДК 615.357:616.379-008.64-055.2

1715. Клочко В.В. Штам-продуцент антистафілококового антибіотика батуміну і його біосинтетична активність: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.07) / НАН Украї­ни, Ін-т мікробіології в вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0704 A] УДК 615.331+57.083.1

1716. Коляда В.В. Удосконалення організаційно-правової системи регулювання обігу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. —
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (33 назви). — [2007-0228 A] УДК 615.12:34

1717. Нікітін В.О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних


2-R-4(3Н)хіназолону (тіону): Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.02) / М-во охо­рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. —
22 с.: табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — [2007A] УДК 615.31:547.856

1718. Остапенко В.М. Мікробіологічне обґрунтування принципу створення комп­лексних антимікробних препаратів з упереджувальними властивостями щодо форму­вання антибіотикорезистентності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2007. —


22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). — [2007-0796 A] УДК 615.28.014.015.8

1719. Пасічник М.Ф. Створення гомеопатичного лікарського засобу на основі отрути бджолиної: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17—19 (21 назва). — [2007-0893 A] УДК 615.453.3.015.32:638.178.8

1720. Передерій Є.О. Розробка складу і технології вагінальних супозиторіїв спер­міцидної дії з рослинним комплексом "Глюкорібін": Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0897 A] УДК 615.454:615.322:615.256.3

1721. Рехлецька О.В. Опрацювання складу, технології та дослідження фітопре­паратів з берези бородавчастої для лікування дерматологічних захворювань: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17


(16 назв). — [2007-0416 A] УДК 615.322:582.632.1]:616.5

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні засоби. Курортологія

На ступінь кандидата

1722. Білянський О.Ю. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. реабілітації: (24.00.03) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0812 A] УДК 615.825:616.831-005.4616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

На ступінь доктора

1723. Залєток С.П. Поліаміни-маркери злоякісного росту і мішень для протипух­линної терапії: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2007. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (40 назв). — [2007-0841 A] УДК 616-006.04-085:577.218

1724. Шатило В.Й. Медико-соціальне обґрунтування системи медичного забезпечення хворих на парентеральні вірусні гепатити В і С: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.03) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти
ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (53 назви). — [2007-0573 A0] УДК 616-058+616.36-002-082

На ступінь кандидата

1725. Вальчук І.В. Вплив кверцетину (корвітину) на функціональну активність нейтрофілів та ендотеліоцитів за умов хронічної гіперімунокомплексемії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0068 A]

УДК 616-021.5+612.017

1726. Єщенко В.І. Обґрунтування психофізіологічних критеріїв професійного відбору лікарів до служби в Збройних силах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2007-0176 A] УДК 616-051:355.1

1727. Снєткова Н.С. Патогенетичні механізми дерматореспіраторного синдрому у дітей і способи корекції на різних етапах реабілітації: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-0458 A] УДК 616.021.5-008.6-07-053.2

1728. Танасієнко П.В. Лікування постраждалих з полісистемними та поліорганни­ми пошкодженнями в сільській місцевості: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2007. —


20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2007-0481 A] УДК 616-001-089

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові

На ступінь доктора

1729. Дудник В.М. Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / Ін-т пе­діатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (40 назв). — [2007-0169 A] УДК 616.155.194:616.72-002]-053.2

1730. Єфремова О.О. Вплив фібронолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемо­динамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда: Авто­реф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — [2007-0672 A] УДК 616.127-005.8:611.018.74]-085.273

1731. Кучер О.В. Роль генетичних факторів у виникненні та розвитку гострої лей­кемії у дітей: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2007. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34


(32 назви). — [2007-0863 A] УДК 616.155.392-053.2:[575.822:577.213.3

На ступінь кандидата

1732. Євдокимова Т.В. Особливості функціонального стану нирок у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) /


М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0173 A] УДК 616.12-008.331.1:616.61]-053.6

1733. Бачук-Понич Н.В. Особливості клініки і перебігу хронічної серцевої недос­татності ішемічного генезу у хворих із супутніми холециститами та шляхи медика­ментозної корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20, [1] с. включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — [2007-0030 A] УДК 616.12-008.46:616.366-002]-085

1734. Власенко О.О. Патогенетичні та клінічні аспекти відновлювального лікуван­ня хворих на постінфарктний кардіосклероз на санаторному етапі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 15—16 (11 назв). — [2007-0636 A] УДК 616.127-005.8-085

1735. Григорук О.П. Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0130 A] УДК 616.133-085.211-053.9

1736. Денесюк О.В. Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та ефективність застосованих методів лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (25.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с.13—14 (9 назв). — [2007-0149 A] УДК 616.12-008.46:616.379-008.64]-085

1737. Золотухін В.В. Вплив низькоінтенсивного ץ-випромінювання на систему крові при хронічному запаленні: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / М-во охо­рони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-0187 A] УДК 616.15-002

1738. Ігрунова К.М. Механізми розвитку пошкоджень серця при багаторазовому стресі та їх корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 52 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—45
(46 назв). — [2007-0690 A] УДК 616.127-005.8-001.6-007

1739. Кулікова Г.В. Клініко-ехокардіографічна діагностика і моніторинг перебігу інфекційного міокардиту у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охо­рони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0861 A] УДК 616.12-002.1-07-08-053.2

1740. Лашкул Д.А. Особливості діагностики та оптимізація лікування гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST на електрокардіограмі у хворих з мета­болічними факторами ризику: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастро­ентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с.16—18 (10 назв). — [2007-0259 A] УДК 616.12-009.72-008.9-073.96-08

1741. Мільнер І.А. Клініко-патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції та її корекція при хронічній ревматичній хворобі серця: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.12) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-0774 A] УДК 616.12-002.77:616.13/.14-018

1742. Паламарчук О.І. Кардіогемодинамічні зміни у здорових осіб та хворих на артеріальну гіпертензію в умовах компресійного впливу на передню черевну стінку: Авто­реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0362 A] УДК 616.12-008.331.1-084

1743. Савєльєва О.В. Зміни гуморальної та клітинної ланки імунної системи, па­раметрів гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця, які зазнали впливу іонізуючої радіації в низьких дозах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска". — К., 2007. —


23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2007-0425 A] УДК 616.12-009.72:614.876

1744. Ходоровський В.М. Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на залізодефі­цитну анемію та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—16


(20 назв). — [2007-0534 A] УДК 616.155.1-02

1745. Хомовський В.В. Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії, дифе­ренційно-діагностичні критерії та особливості лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска". — К., 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — [2007-0536 A]

УДК 616.12-008.331.1-085

1746. Чистякова Ю.С. Фрактальний аналіз серцевого ритму у спортсменів з ано­мальною електрокардіограмою: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.24) / М-во охо­рони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0558 A] УДК 616.12-073.97:796.015.1

1747. Шевчук Т.І. Структурно-функціональні зміни серця при експериментальній дисліпопротеїдемії та за умов її корекції препаратами з політропною дією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пи­рогова. — Вінниця, 2007. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — [2007-0580 A]

УДК 616.12-085.22616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія

На ступінь доктора

1748. Валецький Ю.М. Якість життя і психологічні особливості хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів, медико-економічні наслідки захворювання та шля­хи їх поліпшення: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.26) / Ін-т фтизіатрії і пульмо­нології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 33 с. — Бібліогр.:


с. 28—30 (33 назви). — [2007-0067 A] УДК 616.24-002.5-085.2/.3

1749. Грищук Л.А. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілак­тики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.26) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського, Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 33 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (45 назв). — [2007-0656 A]

УДК 616.24-002.5-005.1-08

1750. Кузнєцова Л.В. Порушення імунного статусу з урахуванням факторів між­клітинної кооперації у хворих на бронхіальну астму та розробка способів системної та регіонарної імуномодуляції в комплексній терапії хворих: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.08) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 47 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 34—42. — [2007-0726 A] УДК 616.248:612.017.1:615.37

1751. Чернуський В.Г. Сучасні аспекти клініко-патогенетичних порушень та ліку­вання бронхіальної астми у дітей: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / М-во охо­рони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (36 назв). — [2007-0552 A] УДК 616.248-053.2

На ступінь кандидата

1752. Александріна Т.А. Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостере­ження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.26) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновсь­кого. — К., 2007. — 19 с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-0006 A]

УДК 616.24-002.5:[616.98:578.282ВІЛ]-07-085

1753. Борисова І.С. Функціональний стан систем дихання, кровообігу та фізична роботоздатність хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0055 A] УДК 616.24-002.2

1754. Галінська В.О. Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia pneumoniae: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0823 A] УДК 616.248-071:616.98

1755. Гарагуля Г.А. Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у жінок в залежності від гормонального профілю та можливості медикаментозної корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / М-во охорони здо­ров’я України, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєче­нова. — Ялта, 2007. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2007-0103 A] УДК 616.24

1756. Заячківський С.А. Особливості структурно-просторової організації крово­носного русла серця в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2007-0680 A] УДК 616.24+616.12-008.331.1]-089

1757. Івасівка Р.С. Імуно-гормональні критерії ефективності галотерапії у хворих на бронхіальну астму в залежності від стану неспецифічної реактивності бронхів: Авто­реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2007-0689 A] УДК 616.248-085.835:616.233-072.7

1758. Островська О.О. Відеоендоскопічні хірургічні втручання у хворих зі зміне­ною архітектонікою порожнини носа та приносових пазух після раніше перенесених опе­рацій: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т ото­ларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17
(13 назв). — [2007-0797 A] УДК 616.212/.216-06-089-073.7

1759. Попович Я.В. Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії на стаціонарному етапі з урахуванням клініко-етіологічних факторів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / М-во охорони здоров'я, Крим. республікан. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — [2007-0396 A] УДК 616.24-002-085.281

1760. Сидоренко Н.М. Хронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 14—15 (20 назв). — [2007-0443 A] УДК 616.216.1-002-022-07-08
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка