Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка7/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія

На ступінь кандидата

1693. Акімова В.М. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0602 A] УДК 612.745.017:616.12-009.72

1694. Баєв О.А. Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферо­поль, 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — [2007-0611 A]

УДК 612.1/.8.062

1695. Балюк М.О. Клінічні, гормональні та метаболічні особливості нейроендо­кринного ожиріння з урахуванням рівня пролактину у жінок: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.14) / Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В.Я.Данилевського АМН України. — Х., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2007-0022 A]

УДК 612.43:616-055.2

1696. Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-АДФ-рибозилювання у ра­діаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-0669 A] УДК 612.438.014.48.014.46

1697. Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0691 A] УДК 612.821.6-092.9

1698. Курко Я.В. Психофізіологічні особливості осіб, які займаються плаванням за різних типів погоди: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.03) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0253 A] УДК 612.821:797.212

1699. Пальона Ю.В. Механізми порушень гуморальних систем за умов дії іоні­зуючого випромінювання: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14 (18 назв). — [2007-0889 A] УДК 612.014:577.15

1700. Сікора В.В. Морфофункціональні перетворення нирок при комбінованому впливі іонізуючого випромінювання і солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я Ук­раїни, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-0448 A] УДК 612.453.06:615.849

1701. Устименко А.М. Вплив постнатальної тимектомії у мишей лінії СВА/Са на клітини-попередники кісткового мозку і формування кістки в зрілому віці: Автореф.


дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0515 A] УДК 612.753:612.67

1702. Фомочкіна І.І. Метаболічні механізми розвитку іммобілізаційного стресу та їх корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горь­кого. — Донецьк, 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — [2007-0524 A]

УДК 612.176+612.82]:615.015.4

1703. Черемський А.К. Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження: Автореф.


дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедици­ни. — Х., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-0549 A]

УДК 612.592:615.361.013.85

1704. Шахова О.Г. Вікові особливості модуляції обміну ліпідів та зовнішньосекре­торної функції печінки щурів флавоноїдами: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0575 A] УДК 612.66:[612.357+577.125

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія

613.4 Гігієна тіла та одягу

На ступінь кандидата

1705. Зазуляк Т.С. Гігієнічне обґрунтування критеріїв безпеки для здоров’я дітей підгузників, виготовлених на основі полімерних матеріалів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2007-0677 A] УДК 613.489:678.7613.6 Професійні фактори, шкідливі для здоров'я. Гігієна праці. Профілактика профзахворювань

На ступінь кандидата

1706. Голубятников М.І. Гігієнічна оцінка навколишнього середовища при робо­тах із насипними вантажами в портах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзєєва АМН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-0119 A] УДК 613.6

1707. Кашуба М.О. Професійне здоров’я електрозварників в Україні і шляхи його покращення: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2007. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—27 (31 назв). — [2007-0697 A]

УДК 613.63614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф

На ступінь кандидата

1708. Климчук М.А. Гігієнічна оцінка навколишнього середовища сільських ра­йонів Львівської області та його вплив на стан здоров’я населення: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0701 A]

УДК 614.7(477.83)

1709. Мельник П.І. Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.09) / Львів. нац. акад. вет. медицини


ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0767 A] УДК 614.31:639.4

614.8 Пожежна охорона

На ступінь кандидата

1710. Баланюк В.М. Удосконалення аерозолевої вогнегасної речовини на основі солей калію та обґрунтування умов її застосування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.02) / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0021 A] УДК 614.844615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

На ступінь кандидата

1711. Левицька Н.А. Молекулярно-генетичні особливості розвитку резистентності мікобактерій туберкульозу до лікарських засобів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — [2007-0261 A] УДК 615.015.8:616-005.2615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. Медичні матеріали та обладнання

На ступінь доктора

1712. Гайова Л.В. Експериментально-теоретичне дослідження ефективності засто­сування предметів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.06) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології АМН України. — К., 2007. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (28 назв). — [2007-0099 A]

УДК 615.281.099

На ступінь кандидата

1713. Грубник І.М. Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15


(9 назв). — [2007-0134 A] УДК 615.453.6.012:615.252.349.7

1714. Донченко Т.М. Диференційований підхід до призначення гормональ-


них контрацептивів у жінок з цукровим діабетом 1 типу: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. осві­ти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. — К., 2007. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — [2007-0162 A] УДК 615.357:616.379-008.64-055.2

1715. Клочко В.В. Штам-продуцент антистафілококового антибіотика батуміну і його біосинтетична активність: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.07) / НАН Украї­ни, Ін-т мікробіології в вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0704 A] УДК 615.331+57.083.1

1716. Коляда В.В. Удосконалення організаційно-правової системи регулювання обігу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. —
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (33 назви). — [2007-0228 A] УДК 615.12:34

1717. Нікітін В.О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних


2-R-4(3Н)хіназолону (тіону): Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.02) / М-во охо­рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. —
22 с.: табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — [2007A] УДК 615.31:547.856

1718. Остапенко В.М. Мікробіологічне обґрунтування принципу створення комп­лексних антимікробних препаратів з упереджувальними властивостями щодо форму­вання антибіотикорезистентності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2007. —


22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). — [2007-0796 A] УДК 615.28.014.015.8

1719. Пасічник М.Ф. Створення гомеопатичного лікарського засобу на основі отрути бджолиної: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17—19 (21 назва). — [2007-0893 A] УДК 615.453.3.015.32:638.178.8

1720. Передерій Є.О. Розробка складу і технології вагінальних супозиторіїв спер­міцидної дії з рослинним комплексом "Глюкорібін": Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0897 A] УДК 615.454:615.322:615.256.3

1721. Рехлецька О.В. Опрацювання складу, технології та дослідження фітопре­паратів з берези бородавчастої для лікування дерматологічних захворювань: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17


(16 назв). — [2007-0416 A] УДК 615.322:582.632.1]:616.5

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні засоби. Курортологія

На ступінь кандидата

1722. Білянський О.Ю. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. реабілітації: (24.00.03) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0812 A] УДК 615.825:616.831-005.4616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

На ступінь доктора

1723. Залєток С.П. Поліаміни-маркери злоякісного росту і мішень для протипух­линної терапії: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2007. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (40 назв). — [2007-0841 A] УДК 616-006.04-085:577.218

1724. Шатило В.Й. Медико-соціальне обґрунтування системи медичного забезпечення хворих на парентеральні вірусні гепатити В і С: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.03) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти
ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (53 назви). — [2007-0573 A0] УДК 616-058+616.36-002-082

На ступінь кандидата

1725. Вальчук І.В. Вплив кверцетину (корвітину) на функціональну активність нейтрофілів та ендотеліоцитів за умов хронічної гіперімунокомплексемії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0068 A]

УДК 616-021.5+612.017

1726. Єщенко В.І. Обґрунтування психофізіологічних критеріїв професійного відбору лікарів до служби в Збройних силах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2007-0176 A] УДК 616-051:355.1

1727. Снєткова Н.С. Патогенетичні механізми дерматореспіраторного синдрому у дітей і способи корекції на різних етапах реабілітації: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-0458 A] УДК 616.021.5-008.6-07-053.2

1728. Танасієнко П.В. Лікування постраждалих з полісистемними та поліорганни­ми пошкодженнями в сільській місцевості: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2007. —


20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2007-0481 A] УДК 616-001-089

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові

На ступінь доктора

1729. Дудник В.М. Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / Ін-т пе­діатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (40 назв). — [2007-0169 A] УДК 616.155.194:616.72-002]-053.2

1730. Єфремова О.О. Вплив фібронолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемо­динамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда: Авто­реф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — [2007-0672 A] УДК 616.127-005.8:611.018.74]-085.273

1731. Кучер О.В. Роль генетичних факторів у виникненні та розвитку гострої лей­кемії у дітей: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2007. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34


(32 назви). — [2007-0863 A] УДК 616.155.392-053.2:[575.822:577.213.3

На ступінь кандидата

1732. Євдокимова Т.В. Особливості функціонального стану нирок у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) /


М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0173 A] УДК 616.12-008.331.1:616.61]-053.6

1733. Бачук-Понич Н.В. Особливості клініки і перебігу хронічної серцевої недос­татності ішемічного генезу у хворих із супутніми холециститами та шляхи медика­ментозної корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20, [1] с. включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — [2007-0030 A] УДК 616.12-008.46:616.366-002]-085

1734. Власенко О.О. Патогенетичні та клінічні аспекти відновлювального лікуван­ня хворих на постінфарктний кардіосклероз на санаторному етапі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 15—16 (11 назв). — [2007-0636 A] УДК 616.127-005.8-085

1735. Григорук О.П. Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0130 A] УДК 616.133-085.211-053.9

1736. Денесюк О.В. Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та ефективність застосованих методів лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (25.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с.13—14 (9 назв). — [2007-0149 A] УДК 616.12-008.46:616.379-008.64]-085

1737. Золотухін В.В. Вплив низькоінтенсивного ץ-випромінювання на систему крові при хронічному запаленні: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / М-во охо­рони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-0187 A] УДК 616.15-002

1738. Ігрунова К.М. Механізми розвитку пошкоджень серця при багаторазовому стресі та їх корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 52 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—45
(46 назв). — [2007-0690 A] УДК 616.127-005.8-001.6-007

1739. Кулікова Г.В. Клініко-ехокардіографічна діагностика і моніторинг перебігу інфекційного міокардиту у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охо­рони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-0861 A] УДК 616.12-002.1-07-08-053.2

1740. Лашкул Д.А. Особливості діагностики та оптимізація лікування гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST на електрокардіограмі у хворих з мета­болічними факторами ризику: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастро­ентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с.16—18 (10 назв). — [2007-0259 A] УДК 616.12-009.72-008.9-073.96-08

1741. Мільнер І.А. Клініко-патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції та її корекція при хронічній ревматичній хворобі серця: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.12) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-0774 A] УДК 616.12-002.77:616.13/.14-018

1742. Паламарчук О.І. Кардіогемодинамічні зміни у здорових осіб та хворих на артеріальну гіпертензію в умовах компресійного впливу на передню черевну стінку: Авто­реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2007-0362 A] УДК 616.12-008.331.1-084

1743. Савєльєва О.В. Зміни гуморальної та клітинної ланки імунної системи, па­раметрів гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця, які зазнали впливу іонізуючої радіації в низьких дозах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска". — К., 2007. —


23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2007-0425 A] УДК 616.12-009.72:614.876

1744. Ходоровський В.М. Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на залізодефі­цитну анемію та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—16


(20 назв). — [2007-0534 A] УДК 616.155.1-02

1745. Хомовський В.В. Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії, дифе­ренційно-діагностичні критерії та особливості лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска". — К., 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — [2007-0536 A]

УДК 616.12-008.331.1-085

1746. Чистякова Ю.С. Фрактальний аналіз серцевого ритму у спортсменів з ано­мальною електрокардіограмою: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.24) / М-во охо­рони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0558 A] УДК 616.12-073.97:796.015.1

1747. Шевчук Т.І. Структурно-функціональні зміни серця при експериментальній дисліпопротеїдемії та за умов її корекції препаратами з політропною дією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пи­рогова. — Вінниця, 2007. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — [2007-0580 A]

УДК 616.12-085.22616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія

На ступінь доктора

1748. Валецький Ю.М. Якість життя і психологічні особливості хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів, медико-економічні наслідки захворювання та шля­хи їх поліпшення: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.26) / Ін-т фтизіатрії і пульмо­нології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 33 с. — Бібліогр.:


с. 28—30 (33 назви). — [2007-0067 A] УДК 616.24-002.5-085.2/.3

1749. Грищук Л.А. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілак­тики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.26) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського, Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 33 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (45 назв). — [2007-0656 A]

УДК 616.24-002.5-005.1-08

1750. Кузнєцова Л.В. Порушення імунного статусу з урахуванням факторів між­клітинної кооперації у хворих на бронхіальну астму та розробка способів системної та регіонарної імуномодуляції в комплексній терапії хворих: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.08) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 47 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 34—42. — [2007-0726 A] УДК 616.248:612.017.1:615.37

1751. Чернуський В.Г. Сучасні аспекти клініко-патогенетичних порушень та ліку­вання бронхіальної астми у дітей: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / М-во охо­рони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (36 назв). — [2007-0552 A] УДК 616.248-053.2

На ступінь кандидата

1752. Александріна Т.А. Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостере­ження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.26) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновсь­кого. — К., 2007. — 19 с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-0006 A]

УДК 616.24-002.5:[616.98:578.282ВІЛ]-07-085

1753. Борисова І.С. Функціональний стан систем дихання, кровообігу та фізична роботоздатність хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0055 A] УДК 616.24-002.2

1754. Галінська В.О. Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia pneumoniae: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0823 A] УДК 616.248-071:616.98

1755. Гарагуля Г.А. Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у жінок в залежності від гормонального профілю та можливості медикаментозної корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / М-во охорони здо­ров’я України, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєче­нова. — Ялта, 2007. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2007-0103 A] УДК 616.24

1756. Заячківський С.А. Особливості структурно-просторової організації крово­носного русла серця в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2007-0680 A] УДК 616.24+616.12-008.331.1]-089

1757. Івасівка Р.С. Імуно-гормональні критерії ефективності галотерапії у хворих на бронхіальну астму в залежності від стану неспецифічної реактивності бронхів: Авто­реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2007-0689 A] УДК 616.248-085.835:616.233-072.7

1758. Островська О.О. Відеоендоскопічні хірургічні втручання у хворих зі зміне­ною архітектонікою порожнини носа та приносових пазух після раніше перенесених опе­рацій: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т ото­ларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17
(13 назв). — [2007-0797 A] УДК 616.212/.216-06-089-073.7

1759. Попович Я.В. Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії на стаціонарному етапі з урахуванням клініко-етіологічних факторів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / М-во охорони здоров'я, Крим. республікан. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — [2007-0396 A] УДК 616.24-002-085.281

1760. Сидоренко Н.М. Хронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2007. — 18 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 14—15 (20 назв). — [2007-0443 A] УДК 616.216.1-002-022-07-08Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка