Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка10/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

535 Оптика

На ступінь кандидата

2948. Курилюк В. В. Взаємодія п'єзоелектричних полів із двовимірним елект­ронним газом у системі резонатор LiNbO3 — шаруватий напівпровідник : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Курилюк Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1463 А] УДК 535.37

2949. Новосад І. С. Термо- і фотостимульовані процеси в люмінесцентних і світлочутливих матеріалах на основі галогенідів кадмію та свинцю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід­ників та діелектриків" / Новосад Ірина Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1770 А]

УДК 535.34:535.37:537.226

2950. Савчин П. В. Люмінесцентні властивості мікро- та нанофаз, вкраплених у галоїдні кристали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Савчин Павло Володи­мирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2147 А] УДК 535.37

2951. Токар В. П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низько­молекулярними П-електронмісткими сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Токар Вален­тина Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1432 А] УДК 535.37+539.196536 Термодинаміка

На ступінь доктора

2952. Давиденко Б. В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенер­гетика" / Давиденко Борис Вікторович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2009. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (23 назви). — 100 пр. — [2009-2256 А] УДК 536.2537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм

На ступінь доктора

2953. Сірюк Ю. А. Особливості доменних структур у ферит-гранатових плів­ках з точкою компенсації і спіновою переорієнтацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Сірюк Юлія Анд­ріївна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (32 назви). — 100 пр. — [2009-1553 А] УДК 537.611.3+537.622

2954. Тишковець В. П. Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль диск­ретними випадковими середовищами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Тишковець Віктор Павлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастроном. ін-т НАН України, м. Харків]. — Х., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (42 назви). — 100 пр. — [2009-2434 А] УДК 537.874.4

На ступінь кандидата

2955. Амосова А. І. Моделювання перехідних процесів у двомірних відкритих електродинамічних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Амосова Анна Ігорівна ; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2569 А] УДК 537.87:621.371

2956. Бутенко А. Ф. Твердотільні сенсори на основі тонкоплівкових полімер­них сегнетоелектриків з покращеними технічними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Бутенко Альона Федорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. техно­логій]. — Одеса, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2544 А] УДК 537.226.83:621.319.2

2957. Шурінова О. В. Міжчастинкова магнітна взаємодія в системах частинок високоанізотропного фериту барію різної дисперсності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Шурінова Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 22 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2009-1839 А] УДК 537.621:539.215

2958. Яцунський І. Р. Вплив процеса окислення на дефектоутворення в лего­ваному кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Яцунський Ігор Ростис­лавович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1760 А] УДК 537.311.33

538.9 Фізика конденсованого стану

На ступінь кандидата

2959. Бабіч А. В. Просторова модуляція впорядкування і критичні показники у твердих тілах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бабіч Артем Володимирович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій. — Х., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2578 А] УДК 538.9

2960. Дорошкевич О. С. Формування наноструктур оксидних матеріалів на основі ZrO2 та La2O3—B2O3—GeO2 при термічних, баричних та електромагнітних впливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дорошкевич Олександр Сергійович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2408 А] УДК 538.9

2961. Кіценко Ю. О. Теорія релаксаційних процесів в анізотропних та ізотроп­них фононних системах надплинного гелію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кіценко Юрій Олександро­вич ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т теорет. фізики ім. О. І. Ахієзера]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 130 пр. — [2009-1927 А] УДК 538.94

2962. Якимович А. С. Флюктуації концентрації в подвійних металічних розп­лавах з обмеженою розчинністю компонент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Якимович Андрій Стефа­нович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2237 А] УДК 538.93

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика

На ступінь доктора

2963. Павленко Ю. М. Властивості незв'язаних та слабкозв'язаних станів легких ядер в зовнішніх полях супутніх частинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Пав­ленко Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (28 назв). — 150 пр. — [2009-2394 А] УДК 539.172На ступінь кандидата

2964. Дзисюк Н. Р. Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах германію, тербію та лютецію при енергіях нейтронів в околі 14 Мев : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Дзисюк Наталія Русланівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1767 А] УДК 539.172539.2 Властивості та структура молекулярних систем

На ступінь кандидата

2965. Васюта Р. М. Ліотропні хромонічні рідкі кристали: самоорганізовані фази та їх властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. і рідких кристалів" / Васюта Роман Мирославо­вич ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2546 А] УДК 539.22539.3/.6 Опір матеріалів

На ступінь кандидата

2966. Бондар О. В. Вплив зв'язаності термопружних полів на розподіл напру­жень в елементах просторових конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бондар Олек­сандр В'ячеславович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1764 А] УДК 539.3

2967. Горечко Н. О. Розв'язування квазістатичних задач термопружності для півбезмежних неоднорідних тіл на основі розвинень за кратними інтегралами ймо­вірностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформ. твердого тіла" / Горечко Надія Олександрівна ; НАН Ук-раїни, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 2009. —
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1655 А] УДК 539.3

2968. Слободян Б. С. Пружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за наявності газорідинного заповнювача міжконтактних просвітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Слободян Богдан Степанович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2428 А] УДК 539.354 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

542 Практична та лабораторна хімія. Препаративна
та експериментальна хімія


На ступінь кандидата

2969. Коваленко С. С. Синтез, будова та властивості 3,4,5,6-тетрагідропохід­них 2Н-2,6-метано-1,3-бензоксазоцину, 2Н-2,6-метано-1,3,5-бензоксадіазоцину, 2Н-2,6-епіміно-1,5-бензоксазоцину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Коваленко Світлана Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 150 пр. — [2009-1970 А] УДК 542.9543 Аналітична хімія

На ступінь кандидата

2970. Демидяк О. Л. Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Демидяк Ольга Лютославівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба­чевського]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2257 А] УДК 543.64:615.322

2971. Дьяконова Я. В. Фармакогностичне вивчення Echinacea Pallida Nutt. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар­мац. хімія і фармакогнозія" / Дьяконова Яна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2260 А]

УДК 543.64:615.322

2972. Карпюк У. В. Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine Hispida та створення на їх основі лікарських субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Кар­пюк Уляна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після­диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2277 А] УДК 543.64:615.322

2973. Конопліцька О. П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Аu (ІІІ), Pd (ІІ), Ag (І) та Hg (ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Конопліцька Олена Пет­рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1459 А] УДК 543.062

2974. Рева Т. Д. Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентру­вання іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Рева Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2142 А] УДК 543.7.063

2975. Химченко С. В. Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуо­ресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хі­мія" / Химченко Сергій Володимирович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо­гатського, [НТК "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Одеса, 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2350 А] УДК 543.4

2976. Янченко П. С. Виділення та хімічне вивчення біологічно активних речо­вин ліпазотропної дії рослин родин бобові та селерові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Янченко Павло Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2239 А] УДК 543.64:577.115

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії

На ступінь кандидата

2977. Чиркін А. Д. Формування оксидних наношарів на поверхні МоSі2, WSі2, і TiSi2 при анодній поляризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Чиркін Антон Дмитрович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2355 А] УДК 544546 Неорганічна хімія

На ступінь кандидата

2978. Циганович О. А. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Циганович Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1477 А] УДК 546.92547 Органічна хімія

На ступінь кандидата

2979. Безгубенко Л. В. Комплексоутворення галогенідів фосфору та сицілію з N- та О-донорними лігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук" / Безгубенко Людмила Валеріївна ; Ін-т органіч. хімії. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2603 А] УДК 547.32

2980. Борисов О. В. Синтез та перетворення анельованих бензопіра-
но[2,3-d]піримідинів та бензопірано[2,3-с]піразолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Борисов Олександр Во­лодимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2009-1964 А] УДК 547.7/.8

2981. Гапонов О. О. Похідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Гапонов Олександр Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2455 А] УДК 547

2982. Кнішевицький А. В. Синтез і перетворення стабільних карбенів і карбе­ноїдів, що містять амідиновий фрагмент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кнішевицький Артур Володими­рович ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — До­нецьк, 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2474 А]

УДК 547


2983. Редько А. М. Фізико-хімічні характеристики N-ацилоксипіридинієвих солей та їх каталітичні властивості в інверсійному трансфазному каталізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Редько Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Лит­виненка. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1935 А] УДК 547.83

55 Геологія. Науки про Землю

550 Допоміжні геологічні науки

На ступінь кандидата

2984. Прилипко С. К. Геохронологія субаеральних відкладів Північного Причорномор'я : (за даними термолюмінесцент. аналізу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [ спец.] 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Прилипко Сергій Кирилович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2009. — 21 с., [3] арк. табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2138 А] УДК 550.93(477.7)550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні методи
пошуків та розвідування


На ступінь кандидата

2985. Кудеравець Р. С. Особливості аномального магнітного поля над родо­вищами вуглеводнів : (на прикладі центр. частини Дніпров.-Донец. западини) : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / Ку­деравець Роман Степанович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Карпат. від-ня Ін-ту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України]. — Івано-Франківськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1897 А]

УДК 550.838(477.6)

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія

551.2/.3 Геодинаміка

На ступінь доктора

2986. Альохін В. І. Еволюція структур і рудоносність розломних зон При­азовського блоку Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Альохін Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 32, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). — 100 пр. — [2009-2523 А]

УДК 551.24.03+553.2

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія

На ступінь кандидата

2987. Москалюк К. Л. Аналіз рельєфу Подільських Товтр для оптимізації природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія і палеогеографія" / Москалюк Катерина Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1789 А] УДК 551.4.035:502.171](477.43/.44)552 Петрологія. Петрографія

На ступінь доктора

2988. Ісаков Л. В. Геолого-структурні закономірності формування полів гра­нітних пегматитів східноукраїнської пегматитової області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01"Заг. і регіон. геологія" / Ісаков Леонід Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Укр. держ. геологорозвідув. ін-т


М-ва охорони навколиш. природ. середовища України]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — 100 пр. — [2009-2276 А] УДК 552.322(477.6)

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин

553.3/.4 Рудні (металоносні) родовища

На ступінь кандидата

2989. Білан Н. В. Вплив електротермічних полів на локалізацію гідротер­мально-метасоматичного золотого зруденіння Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія металев. і неметалев. корис. копалин" / Білан Наталія Валеріївна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1647 А] УДК 553.441:553.21/.24](477.63/.64)

2990. Гринюк Т. Ю. Визначення закономірностей розкриття базальтів Волині, що містять самородну мідь, у процесі передпромислової підготовки родовища до комплексної переробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Гринюк Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1607 А] УДК 553.43:622.06

553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів

На ступінь кандидата

2991. Старостін А. В. Геофізичне моделювання з метою контролю вилучення вуглеводнів у процесі розробки продуктивних порід-колекторів складної будови : (на прикладі ДДЗ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Старостін Андрій Вікторович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1945 А] УДК 553.9:550.8357 Біологічні науки

572 Антропологія

На ступінь кандидата

2992. Моїсеєнко Є. В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кі­нець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Моїсеєнко Єлизавета Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1820 А] УДК 572.9:050(477)"19/20"574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія

На ступінь доктора

2993. Мацюра О. В. Птахи чорноморсько-середземноморського пролітного шляху : (екол. особливості, моніторинг, різноманіття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мацюра Олександр Воло­димирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Дніпропетровськ, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 28—32 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1465 А] УДК 574.9:598.2](477)На ступінь кандидата

2994. Зоріна-Сахарова К. Є. Фітофільна макрофауна водойм та водотоків по­низзя Дунаю як індикатор їх екологічного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Зоріна-Сахарова Кате­рина Євгенівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2272 А] УДК 574.5575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення

На ступінь доктора

2995. Карпова І. С. Лектини як фактори впливу на мутаційний процес : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Карпова Ірина Сергіївна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т молекуляр. біології та генетики]. — К., 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (73 назви). — 100 пр. — [2009-1684 А] УДК 575.22+577.11

2996. Філіпцова О. В. Популяційно-генетичний аналіз поведінкових ознак: досвід вивчення населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Філіпцова Ольга Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (36 назв). — 150 пр. — [2009-2348 А] УДК 575.17:616.895-055.52:159.922.3(477)Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка