Книжкова палата україни імені івана федорова


Оптика На ступінь кандидатаСторінка10/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

535 Оптика

На ступінь кандидата

2948. Курилюк В. В. Взаємодія п'єзоелектричних полів із двовимірним елект­ронним газом у системі резонатор LiNbO3 — шаруватий напівпровідник : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Курилюк Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1463 А] УДК 535.37

2949. Новосад І. С. Термо- і фотостимульовані процеси в люмінесцентних і світлочутливих матеріалах на основі галогенідів кадмію та свинцю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід­ників та діелектриків" / Новосад Ірина Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1770 А]

УДК 535.34:535.37:537.226

2950. Савчин П. В. Люмінесцентні властивості мікро- та нанофаз, вкраплених у галоїдні кристали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Савчин Павло Володи­мирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2147 А] УДК 535.37

2951. Токар В. П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низько­молекулярними П-електронмісткими сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Токар Вален­тина Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1432 А] УДК 535.37+539.196536 Термодинаміка

На ступінь доктора

2952. Давиденко Б. В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенер­гетика" / Давиденко Борис Вікторович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2009. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (23 назви). — 100 пр. — [2009-2256 А] УДК 536.2537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм

На ступінь доктора

2953. Сірюк Ю. А. Особливості доменних структур у ферит-гранатових плів­ках з точкою компенсації і спіновою переорієнтацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Сірюк Юлія Анд­ріївна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (32 назви). — 100 пр. — [2009-1553 А] УДК 537.611.3+537.622

2954. Тишковець В. П. Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль диск­ретними випадковими середовищами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Тишковець Віктор Павлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастроном. ін-т НАН України, м. Харків]. — Х., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (42 назви). — 100 пр. — [2009-2434 А] УДК 537.874.4

На ступінь кандидата

2955. Амосова А. І. Моделювання перехідних процесів у двомірних відкритих електродинамічних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Амосова Анна Ігорівна ; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2569 А] УДК 537.87:621.371

2956. Бутенко А. Ф. Твердотільні сенсори на основі тонкоплівкових полімер­них сегнетоелектриків з покращеними технічними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Бутенко Альона Федорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. техно­логій]. — Одеса, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2544 А] УДК 537.226.83:621.319.2

2957. Шурінова О. В. Міжчастинкова магнітна взаємодія в системах частинок високоанізотропного фериту барію різної дисперсності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Шурінова Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 22 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2009-1839 А] УДК 537.621:539.215

2958. Яцунський І. Р. Вплив процеса окислення на дефектоутворення в лего­ваному кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Яцунський Ігор Ростис­лавович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1760 А] УДК 537.311.33

538.9 Фізика конденсованого стану

На ступінь кандидата

2959. Бабіч А. В. Просторова модуляція впорядкування і критичні показники у твердих тілах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бабіч Артем Володимирович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій. — Х., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2578 А] УДК 538.9

2960. Дорошкевич О. С. Формування наноструктур оксидних матеріалів на основі ZrO2 та La2O3—B2O3—GeO2 при термічних, баричних та електромагнітних впливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дорошкевич Олександр Сергійович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2408 А] УДК 538.9

2961. Кіценко Ю. О. Теорія релаксаційних процесів в анізотропних та ізотроп­них фононних системах надплинного гелію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кіценко Юрій Олександро­вич ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т теорет. фізики ім. О. І. Ахієзера]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 130 пр. — [2009-1927 А] УДК 538.94

2962. Якимович А. С. Флюктуації концентрації в подвійних металічних розп­лавах з обмеженою розчинністю компонент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Якимович Андрій Стефа­нович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2237 А] УДК 538.93

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика

На ступінь доктора

2963. Павленко Ю. М. Властивості незв'язаних та слабкозв'язаних станів легких ядер в зовнішніх полях супутніх частинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Пав­ленко Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (28 назв). — 150 пр. — [2009-2394 А] УДК 539.172На ступінь кандидата

2964. Дзисюк Н. Р. Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах германію, тербію та лютецію при енергіях нейтронів в околі 14 Мев : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Дзисюк Наталія Русланівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1767 А] УДК 539.172539.2 Властивості та структура молекулярних систем

На ступінь кандидата

2965. Васюта Р. М. Ліотропні хромонічні рідкі кристали: самоорганізовані фази та їх властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. і рідких кристалів" / Васюта Роман Мирославо­вич ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2546 А] УДК 539.22539.3/.6 Опір матеріалів

На ступінь кандидата

2966. Бондар О. В. Вплив зв'язаності термопружних полів на розподіл напру­жень в елементах просторових конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бондар Олек­сандр В'ячеславович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1764 А] УДК 539.3

2967. Горечко Н. О. Розв'язування квазістатичних задач термопружності для півбезмежних неоднорідних тіл на основі розвинень за кратними інтегралами ймо­вірностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформ. твердого тіла" / Горечко Надія Олександрівна ; НАН Ук-раїни, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 2009. —
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1655 А] УДК 539.3

2968. Слободян Б. С. Пружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за наявності газорідинного заповнювача міжконтактних просвітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Слободян Богдан Степанович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2428 А] УДК 539.354 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

542 Практична та лабораторна хімія. Препаративна
та експериментальна хімія


На ступінь кандидата

2969. Коваленко С. С. Синтез, будова та властивості 3,4,5,6-тетрагідропохід­них 2Н-2,6-метано-1,3-бензоксазоцину, 2Н-2,6-метано-1,3,5-бензоксадіазоцину, 2Н-2,6-епіміно-1,5-бензоксазоцину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Коваленко Світлана Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 150 пр. — [2009-1970 А] УДК 542.9543 Аналітична хімія

На ступінь кандидата

2970. Демидяк О. Л. Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Демидяк Ольга Лютославівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба­чевського]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2257 А] УДК 543.64:615.322

2971. Дьяконова Я. В. Фармакогностичне вивчення Echinacea Pallida Nutt. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар­мац. хімія і фармакогнозія" / Дьяконова Яна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2260 А]

УДК 543.64:615.322

2972. Карпюк У. В. Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine Hispida та створення на їх основі лікарських субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Кар­пюк Уляна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після­диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2277 А] УДК 543.64:615.322

2973. Конопліцька О. П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Аu (ІІІ), Pd (ІІ), Ag (І) та Hg (ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Конопліцька Олена Пет­рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1459 А] УДК 543.062

2974. Рева Т. Д. Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентру­вання іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Рева Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2142 А] УДК 543.7.063

2975. Химченко С. В. Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуо­ресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хі­мія" / Химченко Сергій Володимирович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо­гатського, [НТК "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Одеса, 2009. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2350 А] УДК 543.4

2976. Янченко П. С. Виділення та хімічне вивчення біологічно активних речо­вин ліпазотропної дії рослин родин бобові та селерові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Янченко Павло Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2239 А] УДК 543.64:577.115

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії

На ступінь кандидата

2977. Чиркін А. Д. Формування оксидних наношарів на поверхні МоSі2, WSі2, і TiSi2 при анодній поляризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Чиркін Антон Дмитрович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2355 А] УДК 544546 Неорганічна хімія

На ступінь кандидата

2978. Циганович О. А. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Циганович Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1477 А] УДК 546.92547 Органічна хімія

На ступінь кандидата

2979. Безгубенко Л. В. Комплексоутворення галогенідів фосфору та сицілію з N- та О-донорними лігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук" / Безгубенко Людмила Валеріївна ; Ін-т органіч. хімії. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2603 А] УДК 547.32

2980. Борисов О. В. Синтез та перетворення анельованих бензопіра-
но[2,3-d]піримідинів та бензопірано[2,3-с]піразолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Борисов Олександр Во­лодимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2009-1964 А] УДК 547.7/.8

2981. Гапонов О. О. Похідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Гапонов Олександр Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2455 А] УДК 547

2982. Кнішевицький А. В. Синтез і перетворення стабільних карбенів і карбе­ноїдів, що містять амідиновий фрагмент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кнішевицький Артур Володими­рович ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — До­нецьк, 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2474 А]

УДК 547


2983. Редько А. М. Фізико-хімічні характеристики N-ацилоксипіридинієвих солей та їх каталітичні властивості в інверсійному трансфазному каталізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Редько Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Лит­виненка. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1935 А] УДК 547.83

55 Геологія. Науки про Землю

550 Допоміжні геологічні науки

На ступінь кандидата

2984. Прилипко С. К. Геохронологія субаеральних відкладів Північного Причорномор'я : (за даними термолюмінесцент. аналізу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [ спец.] 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Прилипко Сергій Кирилович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2009. — 21 с., [3] арк. табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2138 А] УДК 550.93(477.7)550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні методи
пошуків та розвідування


На ступінь кандидата

2985. Кудеравець Р. С. Особливості аномального магнітного поля над родо­вищами вуглеводнів : (на прикладі центр. частини Дніпров.-Донец. западини) : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / Ку­деравець Роман Степанович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Карпат. від-ня Ін-ту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України]. — Івано-Франківськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1897 А]

УДК 550.838(477.6)

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія

551.2/.3 Геодинаміка

На ступінь доктора

2986. Альохін В. І. Еволюція структур і рудоносність розломних зон При­азовського блоку Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Альохін Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 32, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). — 100 пр. — [2009-2523 А]

УДК 551.24.03+553.2

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія

На ступінь кандидата

2987. Москалюк К. Л. Аналіз рельєфу Подільських Товтр для оптимізації природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія і палеогеографія" / Москалюк Катерина Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1789 А] УДК 551.4.035:502.171](477.43/.44)552 Петрологія. Петрографія

На ступінь доктора

2988. Ісаков Л. В. Геолого-структурні закономірності формування полів гра­нітних пегматитів східноукраїнської пегматитової області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01"Заг. і регіон. геологія" / Ісаков Леонід Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Укр. держ. геологорозвідув. ін-т


М-ва охорони навколиш. природ. середовища України]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — 100 пр. — [2009-2276 А] УДК 552.322(477.6)

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин

553.3/.4 Рудні (металоносні) родовища

На ступінь кандидата

2989. Білан Н. В. Вплив електротермічних полів на локалізацію гідротер­мально-метасоматичного золотого зруденіння Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія металев. і неметалев. корис. копалин" / Білан Наталія Валеріївна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1647 А] УДК 553.441:553.21/.24](477.63/.64)

2990. Гринюк Т. Ю. Визначення закономірностей розкриття базальтів Волині, що містять самородну мідь, у процесі передпромислової підготовки родовища до комплексної переробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Гринюк Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1607 А] УДК 553.43:622.06

553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів

На ступінь кандидата

2991. Старостін А. В. Геофізичне моделювання з метою контролю вилучення вуглеводнів у процесі розробки продуктивних порід-колекторів складної будови : (на прикладі ДДЗ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Старостін Андрій Вікторович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1945 А] УДК 553.9:550.8357 Біологічні науки

572 Антропологія

На ступінь кандидата

2992. Моїсеєнко Є. В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кі­нець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Моїсеєнко Єлизавета Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1820 А] УДК 572.9:050(477)"19/20"574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія

На ступінь доктора

2993. Мацюра О. В. Птахи чорноморсько-середземноморського пролітного шляху : (екол. особливості, моніторинг, різноманіття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мацюра Олександр Воло­димирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Дніпропетровськ, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 28—32 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1465 А] УДК 574.9:598.2](477)На ступінь кандидата

2994. Зоріна-Сахарова К. Є. Фітофільна макрофауна водойм та водотоків по­низзя Дунаю як індикатор їх екологічного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Зоріна-Сахарова Кате­рина Євгенівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2272 А] УДК 574.5575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення

На ступінь доктора

2995. Карпова І. С. Лектини як фактори впливу на мутаційний процес : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Карпова Ірина Сергіївна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т молекуляр. біології та генетики]. — К., 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (73 назви). — 100 пр. — [2009-1684 А] УДК 575.22+577.11

2996. Філіпцова О. В. Популяційно-генетичний аналіз поведінкових ознак: досвід вивчення населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Філіпцова Ольга Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (36 назв). — 150 пр. — [2009-2348 А] УДК 575.17:616.895-055.52:159.922.3(477)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка