Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка14/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади

На ступінь доктора

3155. Гуменюк Л. М. Обмежена здатність до інтеграції у суспільство в осіб з психічними розладами : (клініка, діагностика, реабілітація) : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гуменюк Леся Мико­лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2009. — 31 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 26—29 (31 назва). — 100 пр. — [2009-1534 А] УДК 616.89-071На ступінь кандидата

3156. Ільяшенко О. О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведін­ки самотніх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Ільяшенко Олеся Олександрівна ; М-во охорони здо­ров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2066 А] УДК 616.89-008.441.4-092

3157. Петренко В. Ю. Емоційні розлади у чоловіків, хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями сексуальної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Петренко В'ячеслав Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1705 А]

УДК 616.89-02-005.4:159.923

3158. Прімишева О. М. Клініка, перебіг, терапія параноїдної шизофренії, асоційованої зі стресом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Прімишева Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор­гієвського МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2328 А] УДК 616.895.8-008-071-085

3159. Федак Б. С. Синдром професійного вигоряння і його психотерапевтична корекція у медичного персоналу швидкої допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Федак Богдан Степано­вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1833 А]

УДК 616.89-008.44:615.851.84

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання

На ступінь кандидата

3160. Баркалов Б. А. Психотерапія і психопрофілактика в комплексному ліку-ванні хворих із залежністю від опіоїдів, інфікованих ВІЛ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Баркалов Борис Ана­толійович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і нарколо­гії. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1445 А]

УДК 616.98:578.828ВІЛ]-06-07

3161. Березіна Л. В. Патогенетичне значення та терапевтична тактика при активації Епштейна—Барра вірусної інфекції у дітей, хворих на гострі інфекційні захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Березіна Лариса Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2361 А] УДК 616.9-053.2-092-08

3162. Жук Л. А. Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії при гост­рих бронхолегеневих захворюваннях у дітей, інфікованих Chlamydiae Pneumoniae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Жук Людмила Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — . — [2009-1735 А] УДК 616.98-08-053.2

3163. Козловський О. А. Клініко-патогенетичне значення функціонально-метаболічної активності лейкоцитів при сальмонельозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Козловський Олег Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома­шевського Акад. мед. наук України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсько-


го]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2282 А] УДК 616.98:579.842.1

3164. Максимова О. О. Клінічні та хірургічні паралелі грампозитивного та грамнегативного сепсису у хворих на гнійно-запальні процеси м'яких тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Максимова Ольга Олегівна ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2009 . — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2098 А]

УДК 616.94-022:616.74-002.3]-08

3165. Подолюк О. О. Особливості перебігу та характер ускладнень кору у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Подолюк Ольга Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміо­логії та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2419 А] УДК 616.915-036.1-06-053.8

3166. Семенишин О. Б. Еколого-епідеміологічна характеристика іксодових кліщових бореліозів у західноєвропейському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Семенишин Оксана Бог­данівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хво­роб ім. Л. В. Громашевського", [Львів. НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (14 назв). — 120 пр. — [2009-2153 А]

УДК 616.995.45-02-036(477.8)617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла

На ступінь кандидата

3167. Пашинський Я. М. Хірургічна корекція підвищеного внутрішньочерев­ного тиску у хворих на серединні післяопераційні вентральні грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пашинський Ярослав Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2498 А] УДК 617.55:616.34-007.43-089

3168. Яцишин І. В. Обґрунтування методів хірургічної корекції естетичних дефектів та деформацій передньої черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Яцишин Ігор Вікторович ;
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини]. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1799 А] УДК 617.55-089.844

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей

На ступінь кандидата

3169. Шпак Г. В. Оптимізація розрахунку оптичної сили інтраокулярної лінзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмо­логія" / Шпак Григорій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1797 А] УДК 617.751-072.7:535.316/.317618 Гінекологія. Акушерство

На ступінь доктора

3170. Бабич Т. Ю. Сімейні пологи: профілактика та зниження акушерських і перинатальних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бабич Тетяна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (41 назва). — 100 пр. — [2009-1775 А] УДК 618.4-055.2-084

3171. Воробйова І. І. Патогенез, профілактика та лікування невиношування вагітності з урахуванням особливостей центральних механізмів регуляції генератив­ної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Воробйова Ірина Іванівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, аку­шерства та гінекології" Акад. мед. наук України. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31(30 назв). — 100 пр. — [2009-2550 А] УДК 618.3-002-08

3172. Гюльмамедова І. Д. Диференційований підхід до діагностики та ліку­вання безплідного шлюбу із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гюльмамедова Ірина Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1778 А] УДК 618.177-07-085На ступінь кандидата

3173. Арендар О. А. Прогнозування та профілактика вертикальної (перина­тальної) трансмісії вірусу гепатиту С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Арендар Олена Анато­ліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2007 А] УДК 618.3:616.36-002]-06-084

3174. Ахмад Халед Німер Абу Халіл. Роль сполучнотканинних елементів плідних оболонок у виникненні їх передчасного розриву при недоношеній вагіт­ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку­шерство та гінекологія" / Ахмад Халед Німер Абу Халіл ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2009 А] УДК 618.34-07

3175. Волошина Т. В. Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок з хронічними запальними захворюваннями нирок на фоні підвищеного рівня антифосфоліпідних антитіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Волошина Тетяна Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2036 А] УДК 618.3:616.6]-06

3176. Жабіцька Л. А. Діагностика, лікування та профілактика трубного без­пліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Жабіцька Лариса Анатоліївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо­гомольця. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1809 А] УДК 618.177-02:618.12-007.274-07-08

3177. Копійчук І. М. Профілактика меконіальної аспірації у плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Копійчук Ірина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2080 А] УДК 618.33:616.2-008.4]-084

3178. Корнієнко В. Г. Особливості адаптаційних реакцій організму вагітних при ускладненому невиношуванням гестаційному процесі та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Корнієнко Вячеслав Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2413 А] УДК 618.39-08

3179. Котлік В. В. Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Котлік Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1494 А] УДК 618.17:618.11-089.87

3180. Кравець А. О. Особливості перебігу вагітності та її ускладнення у жінок, що перехворіли на вірусний гепатит В : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кравець Анатолій Олек­сандрович ; М-во охорони здоров'я України Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Вінниця, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви) . — 100 пр. — [2009-2479 А] УДК 618.2:616.36-002

3181. Кузьміна О. О. Патогенетичні основи надмірно сильної та дискоордино­ваної пологової діяльності та корекція їх застосуванням антогоністів кальцію : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кузьміна Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1930 А] УДК 618.5-085.832

3182. Лещинський Т. П. Особливості ведення вагітності, пологів, післяполо­гового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобі­ліарної системи невірусного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лещинський Тадій Петро­вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2415 А] УДК 618.39

3183. Лобанова О. Є. Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної за­лози з урахуванням клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних провісних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Лобанова Ольга Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Нац. ін-т раку", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1786 А] УДК 618.19-006-08-056-091.8

3184. Михайлів О. О. Діагностично-профілактичні заходи при розладах функ­ціонального диференціювання плодової частини плаценти : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Михайлів Ольга Омелянівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2108 А] УДК 618.36-008.6-07-084

3185. Ольховик В. Л. Патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо­гія" / Ольховик Віталій Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1981 А] УДК 618.3-06:616.441-007.61-07-085

3186. Присяжнюк В. П. Стан материнсько-плодового кровообігу та корекція його порушень при затримці росту плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Присяжнюк Володи­мир Петрович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2504 А] УДК 618.53

3187. Сінєнко Н. О. Оптимізація тактики ведення хворих з доброякісними і пограничними пухлинами та пухлиноподібними новоутвореннями яєчників : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сінєнко Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1425 А] УДК 618.11-006-071

3188. Шамік Е. В. Комплексна профілактика післяпологових гнійно-септич­них ускладнень при потенційній інфекції у матері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шамік Едуард Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1754 А]

УДК 618.5-084

3189. Яшина О. Г. Профілактика ускладнень перименопаузального періоду у жінок з метаболічними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Яшина Олена Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1800 А] УДК 618.173-06-084

62 Інженерна справа. Техніка в цілому

На ступінь кандидата

3190. Фатєєва Н. М. Синтез високонадійних гідропневмоагрегатів метало­різального устаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Фатєєва Надія Миколаїв­на ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17 ( 4 назви). — 100 пр. — [2009-2590 А] УДК 62-522620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

На ступінь кандидата

3191. Нарівський О. Е. Корозійно-електрохімічна поведінка конструкційних матеріалів для пластинчастих теплообмінників у модельних оборотних водах : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Нарівський Олексій Едуардович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1660 А] УДК 620.193:620.197:669.15621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

На ступінь кандидата

3192. Матвій І. Є. Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвій Ігор Євстахович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2104 А] УДК 621:005.932621.0 Теорія машин. Ядерна техніка

621.01/.03 Машинознавство

На ступінь кандидата

3193. Марченко М. В. Кінематичний синтез кривошипно-кулісних механізмів з вистоєм вихідної ланки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Марченко Максим Васильович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2301 А] УДК 621.01621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання пари. Парові машини. Парові котли

На ступінь доктора

3194. Черноусенко О. Ю. Подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності : (на прикл. турбін К-200-130) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Черно­усенко Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Х., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (26 назв). — 100 пр. — [2009-2354 А] УДК 621.165.6621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини

На ступінь кандидата

3195. Миронов К. А. Удосконалення проточних частин радіально-осьових гідротурбін на основі математичного моделювання їх енергетичних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Миронов Костянтин Анатолійович ; Нац. техн.


ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2490 А] УДК 621.224

621.3 Електрика. Електротехніка

На ступінь кандидата

3196. Голота В. І. Автоемісійні мікрокатоди з елементами керування на структурах "кремній-на-ізоляторі" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Голота Віктор Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2009-1484 А]

УДК 621.3.049.77:537.533.2

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики

На ступінь кандидата

3197. Балабан А. П. Релаксаційні процеси в сенсорах зображень на основі не­ідеального гетеропереходу CdS-Cu2S : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Балабан Андрій Петрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2583 А] УДК 621.315.592

3198. Барило Г. І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Барило Григорій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1646 А] УДК 621.317.72

3199. Когут Ю. Р. Термоелектричні та магнетні характеристики ниткуватих кристалів Si1-хGeх та створення на їх основі сенсорів теплових величин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електро­ніка" / Когут Юрій Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1686 А] УДК 621.315.592

3200. Колосов В. І. Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби їх випробувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Колосов Валерій Івано­вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1971 А] УДК 621.317.72

3201. Лук'яненко Л. М. Відновлення електропостачання знеструмлених спо­живачів в розподільних електричних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Лук'я­ненко Лук'ян Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2009. —


20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2386 А] УДК 621.316

3202. Луцяк В. В. Діагностичне забезпечення процесу пошуку пошкоджень в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 КВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Луцяк Віталій Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1975 А] УДК 621.311.1.027

3203. Щербакова П. Г. Розвиток методів визначення часткового внеску суб'єк­тів електричної системи у погіршення якості електроенергії : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і сис­теми" / Щербакова Поліна Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн.
ун-т", [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1440 А] УДК 621.311Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка