Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка17/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин

На ступінь кандидата

3305. Притуляк Р. М. Біологічні особливості застосування гербіцидів і регуля­тора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Притуляк Руслан Миколайович ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2139 А] УДК 632.954:633.19633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури

На ступінь кандидата

3306. Аксиленко М. Д. Особливості фосфорного живлення нових сортів пше­ниці озимої на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобережного Лісостепу : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Аксиленко Марина Дмитрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук­раїни. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2522 А] УДК 633.14"324":631.526.3

3307. Бараболя О. В. Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній Лісостеповій зволоженій підзоні : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Бараболя Ольга Валеріївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, Укр. акад. аграр. наук, [Полтав. держ. аграр. акад. Мінагрополітики]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Біб-ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2587 А] УДК 633.11"321":631.5](477.5)

3308. Братущак С. П. Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов хронічної дії радіонуклідних забруднень в зоні аварії Чорнобильської АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Братущак Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1448 А]

УДК 633.11"624":575.2

3309. Костиря І. В. Оптимізація прийомів технології вирощування озимої пше­ниці в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Костиря Ігор Васильович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Генічес. дослід. станція]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1547 А]

УДК 633.11"324":631.5

3310. Криворученко Р. В. Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з використанням малих доз радіаційного опромінення : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Кривору­ченко Роман Володимирович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2287 А]

УДК 633.16"321":631.528

3311. Марочко В. А. Добір вихідного матеріалу при гетерозисній селекції кукурудзи на харчові цілі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Марочко Валентина Анатоліївна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2417 А] УДК 633.15:631.52

3312. Ободянський М. А. Продуктивність сортів ярого ячменю залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в західному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин­ництво" / Ободянський Михайло Анатолійович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2121 А] УДК 633.16"321":631.811.98](477.86)

3313. Федько М. М. Селекційна цінність самозапилених ліній кукурудзи різ­них зародкових плазм при створенні гібридів адаптованих до умов Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Федько Микола Миколайович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2436 А] УДК 633.15:631.52633.2/.3 Кормові рослини

На ступінь кандидата

3314. Панахид Г. Я. Створення та ефективне використання різновікових сія­них травостоїв в Західному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Панахид Галина Ярославівна ; Нац. наук центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2125 А]

УДК 633.2.0.31:631.816.1/.2

3315. Шепілова Т. П. Формування високопродуктивних посівів сої під впли­вом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шепілова Та­мара Петрівна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2228 А]

УДК 633.34:631.5](477.65)

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини

На ступінь кандидата

3316. Мотренко С. М. Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежно від маси дражувальної оболонки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Мотренко Сергій Миколайович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2493 А] УДК 633.63:631.531.02634.8 Виноградарство

На ступінь кандидата

3317. Могилюк Н. Т. Особливості забур'янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.01.13 "Гербологія" / Мо­гилюк Наталія Тимофіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т цукр. буряків УААН]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2308 А] УДК 634.8:632.954](477)

3318. Шинкарюк А. І. Розробка нетрадиційних способів закладання виноград­нику у фермерському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Шинкарюк Анатолій Іванович ; Укр. акад. аграр. наук Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїро­ва", [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2599 А] УДК 634.8:631.53

635.1/.8 Овочівництво. Городництво

На ступінь кандидата

3319. Азарков О. М. Біологічне обгрунтування заходів зниження інфекційного потенціалу здобутків в'янення томата роду Fusarium Link ex Fr. у плівкових теплицях у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Азарков Олексій Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 110 пр. — [2009-2564 А] УДК 635.64:631.544

3320. Алмашова В. С. Формування продуктивності гороху овочевого під впли­вом мікроелементів та ризоторфіну в умовах зрошення півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Алмашова Вікторія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с.14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2567 А] УДК 635.656:631.82

3321. Дудчак Т. В. Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквітко­вої (Ph. multiflorus Willd) в умовах південно-західної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 01.06.09 "Рослин­ництво" / Дудчак Тетяна Віталіївна ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2464 А]

УДК 635.654:631.5](477.4)

3322. Пестіна Г. О. Технологія реструктурованого напівфабрикату з дині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Пестіна Ганна Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчуван­ня та торгівлі. — Х., 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2320 А] УДК 635.611

3323. Шляхтуров Д. С. Особливості формування продуктивності квасолі за­лежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шляхтуров Денис Сергійович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2230 А] УДК 635.652:631.5

635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво

На ступінь кандидата

3324. Потапенко І. Л. Культивована дендрофлора східного району Південного берега Криму та перспективи її використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Потапенко Ірина Леонідівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2327 А] УДК 635.92(477.75-11)636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів

636.09 Ветеринарія

На ступінь доктора

3325. Яценко І. В. Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Яценко Іван Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад., Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2009-2240 А] УДК 636.09:[611.71:343.983]На ступінь кандидата

3326. Андрієць В. Г. Судинно-тромбоцитарний гемостаз та його корекція при абдомінальній хірургічній патології у собак і свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Андрієць Володимир Гри­горович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2571 А] УДК 636.4.09+636.7.09:616.151.5

3327. Божик Л. Я. Профілактика аліментарної анемії поросят за корекції умов годівлі та утримання свиноматок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Божик Людмила Яросла­вівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2541 А]

УДК 636.09:636.4

3328. Гудзь Н. В. Ріст і розвиток клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Гудзь Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2255 А] УДК 636.597.09:612.65

3329. Захарін В. В. Перебіг родів та післяродового періоду у корів-первісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. аку­шерство" / Захарін В'ячеслав Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу­вання України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2469 А]

УДК 636.09:618.4:636.2

3330. Кравчук В. В. Критерії оцінки якості м'яса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Кравчук Ва­силь Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1746 А]

УДК 636.09:637.5

3331. Криворучко Д. І. Участь молочної залози корів різних типів вищої нер­вової діяльності у білковому обміні під час лактації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Криворучко Дмитро Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2288 А]

УДК 636.2.09:618.63

3332. Кручиненко О. В. Фасціольоз великої рогатої худоби у зонах Лісостепу і Степу України : (діагностика та заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Кручинен­ко Олег Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2291 А] УДК 636.2.09:616.995.122]-07-08

3333. Приходько Т. М. Становлення та діяльність Харківського науково-освіт­нього центру з ветеринарної паразитології (кінець ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Приходько Тамара Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2505 А] УДК [636.09:616.99]:001.32](477.54)(091)

3334. Пукало П. Я. Лернеоз в коропових риб : (епізоотологія, патогенез, за­ходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Пукало Петро Ярославович ; Нац. ун-т біоре­сурсів і природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2330 А] УДК 636.09:616.9:639.2

3335. Яненко У. М. Клініко-експериментальне обґрунтування діагностики пастерельозу великої рогатої худоби і свиней : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Яненко Уляна Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. ме­дицини Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2439 А] УДК 636.2.09+636.4.09]:616.98

636.2 Велика рогата худоба

На ступінь доктора

3336. Дзіцюк В. В. Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільсько­господарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Дзіцюк Валентина Валентинівна ; Укр. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. —


30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (32 назви). — 100 пр. — [2009-2046 А]

УДК 636.2.085.453На ступінь кандидата

3337. Болгова Н. В. Селекційно-генетична оцінка проміжних генотипів ук­раїнської бурої молочної породи, що створюється : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Болгова Наталія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2402 А] УДК 636.2.082.2(477)

3338. Галушко І. А. Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи зарубіжної селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Галушко Ірина Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. — 23 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2404 А] УДК 636.234.082.2

3339. Гальчинська І. А. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні заводського стада української червоно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Гальчинська Ірина Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — c. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2556 А] УДК 636.22/.28.082.26

3340. Тимчак С. В. Використання поживних речовин кормів телятами абер­дин-ангуської породи при згодовуванні спеціальних балансуючих добавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Тимчак Станіслав Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2432 А] УДК 636.2.053-085

3341. Щербатюк Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та се­лекція тварин" / Щербатюк Наталія Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т роз­ведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2234 А] УДК 636.2.034.06.082(477)636.3 Мала рогата худоба

На ступінь доктора

3342. Микитюк В. В. Науково-практичне обґрунтування акліматизації овець породи новозеландський корідель у степовій зоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ми­китюк Віктор Васильович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — [2009-2107 А] УДК 636.32/.38.082.1(477.63)На ступінь кандидата

3343. Литвищенко Л. О. Продуктивні і біологічні ознаки овець м'ясо-вовно­вого напряму вітчизняної та зарубіжної селекції при різних методах розведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Литвищенко Людмила Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.:


с. 14—15 (6 назв). — 120 пр. — [2009-1901 А] УДК 636.32/.38.082.03

636.4 Свині

На ступінь кандидата

3344. Чернишов І. В. Підвищення відтворювальних і відгодівельних якостей свиней різного напрямку продуктивності шляхом оцінки і відбору за вирівняністю гнізд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Роз­ведення та селекція тварин" / Чернишов Ігор В'ячеславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1953 А] УДК 636.4.082.26636.7 Собаки

На ступінь кандидата

3345. Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку нарко­тичних засобів та зброї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Була Людмила Валер'янівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2031 А] УДК 636.7.043637 Продукти тваринництва

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів)

На ступінь кандидата

3346. Мілаш Л. М. Управління маркетинговою діяльністю молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мілаш Леонід Миколайович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1788 А] УДК 637.1:658.8637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів)

На ступінь доктора

3347. Коваленко В. О. Наукові основи технології переробки м'ясної сировини з використанням ферментних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня


д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Коваленко Ва­лентина Олексіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (60 назв). — 100 пр. — [2009-2412 А] УДК 637.5:001.891

На ступінь кандидата

3348. Аранчій Д. С. Розвиток і ефективність виробництва на підприємствах м'ясопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аранчій Дмитро Сергійо­вич ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політи­ки України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2526 А] УДК 637.52:631.11654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція. Телекомунікації

На ступінь кандидата

3349. Токар Л. О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної суміс­ності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Токар Любов Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2516 А] УДК 654.16:621.391.82655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

На ступінь кандидата

3350. Чепурна К. О. Удосконалення технологічного процесу експлуатації фар­бових валиків малоформатних офсетних друкарських машин : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Чепурна Катерина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2598 А]

УДК 655.024.1

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому.
Поштовий зв'язок


На ступінь кандидата

3351. Самойленко А. С. Удосконалення технології прискореної переробки тарно-штучних вантажів на терміналах в умовах ринку транспортних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Самойленко Анна Сергіївна ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1990 А] УДК 656.073.2656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту.
Рух вулицями та дорогами


На ступінь кандидата

3352. Процик О. П. Підвищення ефективності перевезень твердих побутових від­ходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транс­порт. системи" / Процик Олександр Петрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2329 А] УДК 656.135:628.465

3353. Хмельов І. В. Підвищення енергоресурсної ефективності вантажних міжнародних автомобільних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Хмельов Ігор Володимиро­вич ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2351 А] УДК 656.13.072Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка