Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка18/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту

На ступінь кандидата

3354. Андрієнко М. М. Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних контейнерних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Анд­рієнко Марія Михайлівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (34 назви). — 100 пр. — [2009-2525 А] УДК 656.2.073.235

3355. Горецький О. А. Науковий доробок С. Д. Карейші (1854—1934) в галузі залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Горецький Олексій Анатолійович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1729 А] УДК 656.2(092)

3356. Гриценко Н. В. Реформування залізничого транспорту України : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гриценко Наталя Валеріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2043 А]

УДК 656.2.078(477)

3357. Гудков О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комп­лексу залізничного транспорту України на основі системного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.


п-вами" / Гудков Олександр Михайлович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Держ.
н.-д. центр залізн. трансп. України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2459 А] УДК 656.2.072(477)

3358. Коробйова Р. Г. Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт за­собів трансп." / Коробйова Руслана Геннадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2284 А] УДК 656.212656.6 Експлуатація водного транспорту

На ступінь кандидата

3359. Подпорін С. А. Розвиток методів інтелектуального управління рухом судна на курсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Подпорін Сергій Анатолійович ; Одес. нац. мор. акад., [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1983 А] УДК 656.61.052

3360. Пятаков Е. М. Удосконалення методів координації суден при розход­женні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Пятаков Едуард Миколайович ; Одес. нац. мор. акад.
— Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. —
[2009-1918 А] УДК 656.61.052.48

3361. Самойловська В. П. Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку судноплавних компаній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самой­ловська Валентина Петрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1584 А] УДК 656.611.2(477)656.7 Експлуатація повітряного транспорту

На ступінь кандидата

3362. Єпіхіна Н. О. Методика тренажерної підготовки пілотів у періоди перерв льотної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Єпіхіна Наталія Олександрівна ; Укр.


інж.-пед. акад., [Держ. льот. акад. України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2050 А] УДК 656.7.052.8

657 Бухгалтерія. Рахівництво

На ступінь доктора

3363. Бондар В. П. Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондар Валерій Петрович ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Житомир. держ. технол.


ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (60 назв). — 100 пр. — [2009-2450 А] УДК 657.6

3364. Редько О. Ю. Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Редько Олександр Юрійович ; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (77 назв). — 150 пр. — [2009-1672 А]

УДК 657.6(477)

На ступінь кандидата

3365. Білик І. А. Управлінський облік витрат основної діяльності на плодо­овочевих переробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Білик Інна Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2610 А]

УДК 657.471:663.4

3366. Бондаренко Т. Ю. Облік і контроль загальновиробничих витрат : (на прикладі гірн.-збагачувал. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондаренко Тетяна Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. —


19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2027 А]

УДК 657.471.72:622.012

3367. Варавка В. В. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів під­приємства: методика і організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Варавка Василь Володимиро­вич ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2453 А] УДК 657.1:336.777

3368. Вітренко О. В. Управлінський облік витрат основної діяльності під­приємств машинобудівної галузі: методологія і організація : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Віт­ренко Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Тер­нопіль, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — [2009-2549 А] УДК 657.05:621

3369. Мачуга Р. І. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Мачуга Роман Івано­вич ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [ПВНЗ "Ін-т економіки та підприємництва"]. — Тер­нопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2009-1787 А]

УДК 657.1:004:664

3370. Мінаков О. В. Облік і аналіз в управлінні інноваційною діяльністю під­приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Мінаков Олександр Володимирович ; Держ. акад. статис­тики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19. — 100 пр. — [2009-1701 А] УДК 657:005.591.6

3371. Орищенко М. М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та орга­нізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Орищенко Марина Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1575 А] УДК 657.412.7

3372. Пилипенко Л. М. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Пилипенко Любомир Миколайович ; Держ. акад. статис­тики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2130 А]

УДК 657.6

3373. Прохар Н. В. Облік і контроль фінансових результатів у сільськогоспо­дарських формуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Прохар Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. ун-т спожив. кооперації Ук­раїни Укооспілки]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1709 А] УДК 657.44:631

3374. Стадник Г. П. Облік та контроль банківських операцій в іноземній валю­ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Стадник Галина Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1635 А] УДК 657.6:336.744

3375. Тесленко Т. І. Облік і аналіз поточних зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Тесленко Тамара Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т Держ. податк. служби України Держ. податк. адмін. України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. —
[2009-2172 А] УДК 657.22

3376. Федорець М. С. Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Федорець Марина Семенівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2346 А] УДК 657.1:336.732

3377. Федорченко О. Є. Облік і аналіз розрахунків з дебіторами : (на прикладі текстил. п-в легкої пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Федорченко Ольга Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1834 А] УДК 657.422.8:677

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та техніка торгівлі. Службові відносини

На ступінь доктора

3378. Баліцька В. В. Формування та функціонування капіталу підприємств Ук­раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко­номіка та упр. нац. госп-вом" / Баліцька Валентина Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 150 пр. — [2009-2445 А] УДК 658.14(477)

3379. Лагутін Г. В. Організація будівельних освітньо-інжинірингових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Лагутін Геннадій Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2009-1898 А] УДК 658.152:69

На ступінь кандидата

3380. Абубакер Абулгасем Оденат. Механізм управління оборотними кошта­ми промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Абубакер Абулгасем Оденат ; При­азов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1641 А] УДК 658.153

3381. Александрова Г. М. Управління фінансовим ресурсозбереженнями тор­говельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Александрова Ганна Миколаївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1442 А] УДК 658.14

3382. Бугай А. В. Формування та ефективне використання оборотних коштів на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бугай Анна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 145 пр. — [2009-1450 А] УДК 658.153:621

3383. Вовчок С. В. Теоретико-методичні основи формування та оцінки інно­ваційного потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вовчок Світ­лана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2247 А] УДК 658.589

3384. Грицик К. В. Управління ефективністю діяльності підприємства на основі формування системи збалансованого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грицик Катерина Володимирівна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т].


— Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1456 А] УДК 658.15

3385. Гугля М. В. Управління фінансовою складовою стійкого розвитку про­мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гугля Марина Володимирівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. —


19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-1609 А] УДК 658.15

3386. Євтухова С. М. Параметри стратегічного планування розвитку корпо­ративних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Євтухова Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі М-ва фінансів України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2264 А] УДК 658.114:005.21

3387. Єлець О. П. Антикризова складова управління машинобудівним під­приємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єлець Ольга Павлівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2266 А] УДК 658.5:621

3388. Ілляшенко О. В. Облік і контроль лізингу в промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ілляшенко Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2470 А]

УДК 658.91

3389. Карбовник Л. П. Організаційно-економічний механізм управління роз­витком муніципальних природних монополій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карбовник Лілія Петрівна ; НАН України "Ін-т регіон. дослідж.", [Львів. комерц. акад. Укоопспілки України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2472 А] УДК 658.115.31:334.724.2](477)

3390. Князевич А. О. Управління інноваційним розвитком підприємств агро­промислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Князевич Анна Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2279 А] УДК 658.589:338.436

3391. Ковальчук С. О. Адаптація маркетингової товарної стратегії до нових умов господарювання : (на прикладі швейн. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковальчук Світлана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1457 А]

УДК 658.8:677

3392. Кононенко Г. М. Організаційно-економічний механізм управління вит­ратами на підприємствах промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кононенко Григорій Миколайович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. ун-т економіки і права]. — Маріу­поль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 130 пр. — [2009-1458 А]

УДК 658.8

3393. Крайнік О. М. Управління стратегією сталого розвитку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крайнік Олена Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1551 А]

УДК 658.115

3394. Краснодєд Т. Л. Економічний механізм формування конкурентних пе­реваг підприємств на регіональному ринку молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Краснодєд Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1783 А] УДК 658.81:637.1

3395. Максимова Л. В. Аналітичне забезпечення оцінки стійкості машино­будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Максимова Лідія Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2097 А] УДК 658.5:621

3396. Нечипорук А. А. Формування системи норм і нормативів праці у рос­линництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нечипорук Анатолій Анатолійович ; М-во аграр. полі­тики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1412 А] УДК 658.53:633/635

3397. Омар Ю. І. Отмані. Організаційно-технологічні підходи до скорочення строків реалізації інвестиційних проектів в умовах Палестини : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Омар Ю. І. Отмані ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1663 А] УДК 658.5

3398. Паливода О. М. Управління інноваційною діяльністю на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паливода Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2316 А] УДК 658.589:677

3399. Полонець В. М. Формування маркетингових стратегій росту підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полонець Володимир Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2135 А] УДК 658.8

3400. Розумна Н. В. Організаційно-економічний механізм об'єднання про­мислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Розумна Наталя В'ячеславівна ; НАН України,


Ін-т економіки пром-сті, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2146 А] УДК 658.114.5

3401. Ртищев С. А. Розробка методу оцінки організаційно-технічного рівня гірничо-збагачувального виробництва на основі енергетичних показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ртищев Сергій Андрійович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1582 А]

УДК 658.511:622.7.09

3402. Сизоненко О. А. Механізм забезпечення сталого розвитку в системі управління металургійним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сизоненко Олеся Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Приазов. держ. техн. ун-т, м. Маріуполь]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2009-2158 А] УДК 658.15:669

3403. Синиця С. М. Моделювання фінансової діяльності торговельних під­приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Синиця Світлана Михай­лівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмель­ницький, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1920 А]

УДК 658.8

3404. Хаврова К. С. Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хаврова Катерина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т еконо­міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2009-1795 А] УДК 658.8

3405. Чеботар О. С. Інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільсько­господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чеботар Оксана Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1592 А] УДК 658.152:631

3406. Швидка О. П. Управління оборотним капіталом підприємства : (за мате­ріалами молокоперероб. п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Швидка Оксана Полікарпівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. —
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2198 А] УДК 658.153

3407. Шеремета О. В. Механізм бюджетування витрат операційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шеремета Оксана Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниць­кий, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1755 А]

УДК 658.14:621](477)

3408. Якімцов В. В. Ефективність кооперування деревообробних підприємств з урахуванням екологічного імперативу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Якімцов Віктор Вікто­рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України"]. — Ужгород, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18. — 150 пр. — [2009-1598 А] УДК [658.51:674]:502.1658.6 Товарознавство

На ступінь кандидата

3409. Аннєнкова Н. Б. Товарознавча оцінка нових комбінованих екструдова­них продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Аннєнкова Надія Борисівна ; Київ. нац. торг.-екон.


ун-т. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2006 А] УДК 658.62:005.52]:664.87


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка