Книжкова палата україни імені івана федорова


/.4 Експлуатація залізничного транспортуСторінка18/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту

На ступінь кандидата

3354. Андрієнко М. М. Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних контейнерних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Анд­рієнко Марія Михайлівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (34 назви). — 100 пр. — [2009-2525 А] УДК 656.2.073.235

3355. Горецький О. А. Науковий доробок С. Д. Карейші (1854—1934) в галузі залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Горецький Олексій Анатолійович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1729 А] УДК 656.2(092)

3356. Гриценко Н. В. Реформування залізничого транспорту України : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гриценко Наталя Валеріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2043 А]

УДК 656.2.078(477)

3357. Гудков О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комп­лексу залізничного транспорту України на основі системного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.


п-вами" / Гудков Олександр Михайлович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Держ.
н.-д. центр залізн. трансп. України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2459 А] УДК 656.2.072(477)

3358. Коробйова Р. Г. Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт за­собів трансп." / Коробйова Руслана Геннадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2284 А] УДК 656.212656.6 Експлуатація водного транспорту

На ступінь кандидата

3359. Подпорін С. А. Розвиток методів інтелектуального управління рухом судна на курсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Подпорін Сергій Анатолійович ; Одес. нац. мор. акад., [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1983 А] УДК 656.61.052

3360. Пятаков Е. М. Удосконалення методів координації суден при розход­женні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Пятаков Едуард Миколайович ; Одес. нац. мор. акад.
— Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. —
[2009-1918 А] УДК 656.61.052.48

3361. Самойловська В. П. Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку судноплавних компаній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самой­ловська Валентина Петрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1584 А] УДК 656.611.2(477)656.7 Експлуатація повітряного транспорту

На ступінь кандидата

3362. Єпіхіна Н. О. Методика тренажерної підготовки пілотів у періоди перерв льотної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Єпіхіна Наталія Олександрівна ; Укр.


інж.-пед. акад., [Держ. льот. акад. України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2050 А] УДК 656.7.052.8

657 Бухгалтерія. Рахівництво

На ступінь доктора

3363. Бондар В. П. Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондар Валерій Петрович ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Житомир. держ. технол.


ун-т]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (60 назв). — 100 пр. — [2009-2450 А] УДК 657.6

3364. Редько О. Ю. Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Редько Олександр Юрійович ; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (77 назв). — 150 пр. — [2009-1672 А]

УДК 657.6(477)

На ступінь кандидата

3365. Білик І. А. Управлінський облік витрат основної діяльності на плодо­овочевих переробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Білик Інна Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2610 А]

УДК 657.471:663.4

3366. Бондаренко Т. Ю. Облік і контроль загальновиробничих витрат : (на прикладі гірн.-збагачувал. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бондаренко Тетяна Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. —


19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2027 А]

УДК 657.471.72:622.012

3367. Варавка В. В. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів під­приємства: методика і організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Варавка Василь Володимиро­вич ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2453 А] УДК 657.1:336.777

3368. Вітренко О. В. Управлінський облік витрат основної діяльності під­приємств машинобудівної галузі: методологія і організація : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Віт­ренко Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Тер­нопіль, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — [2009-2549 А] УДК 657.05:621

3369. Мачуга Р. І. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Мачуга Роман Івано­вич ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [ПВНЗ "Ін-т економіки та підприємництва"]. — Тер­нопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2009-1787 А]

УДК 657.1:004:664

3370. Мінаков О. В. Облік і аналіз в управлінні інноваційною діяльністю під­приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Мінаков Олександр Володимирович ; Держ. акад. статис­тики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19. — 100 пр. — [2009-1701 А] УДК 657:005.591.6

3371. Орищенко М. М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та орга­нізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Орищенко Марина Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1575 А] УДК 657.412.7

3372. Пилипенко Л. М. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Пилипенко Любомир Миколайович ; Держ. акад. статис­тики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2130 А]

УДК 657.6

3373. Прохар Н. В. Облік і контроль фінансових результатів у сільськогоспо­дарських формуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Прохар Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. ун-т спожив. кооперації Ук­раїни Укооспілки]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1709 А] УДК 657.44:631

3374. Стадник Г. П. Облік та контроль банківських операцій в іноземній валю­ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Стадник Галина Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1635 А] УДК 657.6:336.744

3375. Тесленко Т. І. Облік і аналіз поточних зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Тесленко Тамара Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т Держ. податк. служби України Держ. податк. адмін. України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. —
[2009-2172 А] УДК 657.22

3376. Федорець М. С. Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Федорець Марина Семенівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2346 А] УДК 657.1:336.732

3377. Федорченко О. Є. Облік і аналіз розрахунків з дебіторами : (на прикладі текстил. п-в легкої пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Федорченко Ольга Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1834 А] УДК 657.422.8:677

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та техніка торгівлі. Службові відносини

На ступінь доктора

3378. Баліцька В. В. Формування та функціонування капіталу підприємств Ук­раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко­номіка та упр. нац. госп-вом" / Баліцька Валентина Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 150 пр. — [2009-2445 А] УДК 658.14(477)

3379. Лагутін Г. В. Організація будівельних освітньо-інжинірингових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Лагутін Геннадій Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2009-1898 А] УДК 658.152:69

На ступінь кандидата

3380. Абубакер Абулгасем Оденат. Механізм управління оборотними кошта­ми промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Абубакер Абулгасем Оденат ; При­азов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1641 А] УДК 658.153

3381. Александрова Г. М. Управління фінансовим ресурсозбереженнями тор­говельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Александрова Ганна Миколаївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1442 А] УДК 658.14

3382. Бугай А. В. Формування та ефективне використання оборотних коштів на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бугай Анна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 145 пр. — [2009-1450 А] УДК 658.153:621

3383. Вовчок С. В. Теоретико-методичні основи формування та оцінки інно­ваційного потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вовчок Світ­лана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2247 А] УДК 658.589

3384. Грицик К. В. Управління ефективністю діяльності підприємства на основі формування системи збалансованого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грицик Катерина Володимирівна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т].


— Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1456 А] УДК 658.15

3385. Гугля М. В. Управління фінансовою складовою стійкого розвитку про­мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гугля Марина Володимирівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. —


19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-1609 А] УДК 658.15

3386. Євтухова С. М. Параметри стратегічного планування розвитку корпо­ративних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Євтухова Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі М-ва фінансів України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2264 А] УДК 658.114:005.21

3387. Єлець О. П. Антикризова складова управління машинобудівним під­приємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єлець Ольга Павлівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2266 А] УДК 658.5:621

3388. Ілляшенко О. В. Облік і контроль лізингу в промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ілляшенко Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2470 А]

УДК 658.91

3389. Карбовник Л. П. Організаційно-економічний механізм управління роз­витком муніципальних природних монополій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карбовник Лілія Петрівна ; НАН України "Ін-т регіон. дослідж.", [Львів. комерц. акад. Укоопспілки України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2472 А] УДК 658.115.31:334.724.2](477)

3390. Князевич А. О. Управління інноваційним розвитком підприємств агро­промислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Князевич Анна Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2279 А] УДК 658.589:338.436

3391. Ковальчук С. О. Адаптація маркетингової товарної стратегії до нових умов господарювання : (на прикладі швейн. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковальчук Світлана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1457 А]

УДК 658.8:677

3392. Кононенко Г. М. Організаційно-економічний механізм управління вит­ратами на підприємствах промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кононенко Григорій Миколайович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. ун-т економіки і права]. — Маріу­поль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 130 пр. — [2009-1458 А]

УДК 658.8

3393. Крайнік О. М. Управління стратегією сталого розвитку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крайнік Олена Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1551 А]

УДК 658.115

3394. Краснодєд Т. Л. Економічний механізм формування конкурентних пе­реваг підприємств на регіональному ринку молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Краснодєд Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1783 А] УДК 658.81:637.1

3395. Максимова Л. В. Аналітичне забезпечення оцінки стійкості машино­будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Максимова Лідія Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2097 А] УДК 658.5:621

3396. Нечипорук А. А. Формування системи норм і нормативів праці у рос­линництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нечипорук Анатолій Анатолійович ; М-во аграр. полі­тики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1412 А] УДК 658.53:633/635

3397. Омар Ю. І. Отмані. Організаційно-технологічні підходи до скорочення строків реалізації інвестиційних проектів в умовах Палестини : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Омар Ю. І. Отмані ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1663 А] УДК 658.5

3398. Паливода О. М. Управління інноваційною діяльністю на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паливода Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2316 А] УДК 658.589:677

3399. Полонець В. М. Формування маркетингових стратегій росту підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полонець Володимир Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2135 А] УДК 658.8

3400. Розумна Н. В. Організаційно-економічний механізм об'єднання про­мислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Розумна Наталя В'ячеславівна ; НАН України,


Ін-т економіки пром-сті, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2146 А] УДК 658.114.5

3401. Ртищев С. А. Розробка методу оцінки організаційно-технічного рівня гірничо-збагачувального виробництва на основі енергетичних показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ртищев Сергій Андрійович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1582 А]

УДК 658.511:622.7.09

3402. Сизоненко О. А. Механізм забезпечення сталого розвитку в системі управління металургійним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сизоненко Олеся Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Приазов. держ. техн. ун-т, м. Маріуполь]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2009-2158 А] УДК 658.15:669

3403. Синиця С. М. Моделювання фінансової діяльності торговельних під­приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Синиця Світлана Михай­лівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмель­ницький, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1920 А]

УДК 658.8

3404. Хаврова К. С. Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хаврова Катерина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т еконо­міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2009-1795 А] УДК 658.8

3405. Чеботар О. С. Інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільсько­господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чеботар Оксана Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1592 А] УДК 658.152:631

3406. Швидка О. П. Управління оборотним капіталом підприємства : (за мате­ріалами молокоперероб. п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Швидка Оксана Полікарпівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. —
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2198 А] УДК 658.153

3407. Шеремета О. В. Механізм бюджетування витрат операційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шеремета Оксана Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниць­кий, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1755 А]

УДК 658.14:621](477)

3408. Якімцов В. В. Ефективність кооперування деревообробних підприємств з урахуванням екологічного імперативу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Якімцов Віктор Вікто­рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України"]. — Ужгород, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18. — 150 пр. — [2009-1598 А] УДК [658.51:674]:502.1658.6 Товарознавство

На ступінь кандидата

3409. Аннєнкова Н. Б. Товарознавча оцінка нових комбінованих екструдова­них продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Аннєнкова Надія Борисівна ; Київ. нац. торг.-екон.


ун-т. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2006 А] УДК 658.62:005.52]:664.87Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка