Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка19/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

659 Реклама. Система інформації

На ступінь кандидата

3410. Гевко О. Б. Формування стратегії брендингу машинобудівного під­приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гевко Ольга Борисівна ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2559 А] УДК 659.126:62166 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі

66.0 Хімічна технологія

На ступінь доктора

3411. Данилов Ю. Б. Науково-практичні основи створення енергозберігаю­чого теплообмінного і випарювального обладнання хімічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / Данилов Юрій Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Укр. н.-д. і конструктор. ін-т хім. машинобуд.]. — Х., 2009. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (41 назва). — 100 пр. — [2009-1536 А]

УДК 66.045:62-72

3412. Ободович О. М. Розроблення науково-технічних основ процесів перемі­шування і диспергування рідинних гетерогенних систем та їх апаратурне забезпе­чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Ободович Олександр Мико­лайович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т техн. теплофізики НАН України]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (45 назв). — 160 пр. — [2009-2389 А]

УДК 66.063.8

На ступінь кандидата

3413. Гераскіна Е. А. Утилізація теплоти в процесі стабілізуючого охолод­ження обпалювальних печей будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Гераскіна Еліна Анатоліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1881 А] УДК 66.042

3414. Качмар-Кос Н. Я. Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С25 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Качмар-Кос Наталія Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2216 А] УДК 66.095.132.097

3415. Маршалок О. І. Особливості кополімеризації метил-α-алкілзаміщених акрилатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Маршалок Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1569 А] УДК 66.095.26

3416. Пономарьова Н. Г. Гідромеханічні закономірності процесу зневодню­вання високодисперсних відходів хімічної промисловості у осаджувальній шнековій центрифузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / Пономарьова Наталія Георгіївна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1472 А] УДК 66.03

3417. Тюрін В. В. Розробка і дослідження відцентрових елементів для сепара­ційного обладнання в системах підготовки газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопоста­чання" / Тюрін Валерій Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Укр. НДІ природ. газів філ. Дочір. компанії "Укргазвидобування" Нац. акціонер. компанії "Нафтогаз України"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1947 А] УДК 66.074.1.022.63661 Продукти хімічної промисловості

На ступінь кандидата

3418. Срібна А. В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольф­рамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Срібна Анна Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1829 А] УДК 661.878:661.665.2662 Вибухові речовини. Паливо

На ступінь кандидата

3419. Бульба Т. М. Виявлення, попереднє дослідження та вилучення само­робних вибухових пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Бульба Тарас Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1776 А] УДК 662.15:343.983663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва

На ступінь кандидата

3420. Дібрівська Н. В. Технологія функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих ягід з використанням обробки в змінному електромагнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Дібрівська Наталія Віталіївна ; Харків. держ. ун-т харчуван­ня та торгівлі. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2376 А] УДК 664

3421. Підлісний В. В. Удосконалення процесів та обладнання для виробництва солоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Підлісний Віталій Володими­рович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2500 А] УДК 663.032

663.1 Мікробіологічні виробництва. Прикладна мікологія

На ступінь кандидата

3422. Облак В. І. Виділення та характеристика ферментного комплексу міце­ліальних грибів з дріжджелітичною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Облак Вікторія Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2494 А] УДК 663.14663.2/.3 Виноробство

На ступінь кандидата

3423. Семков С. В. Підвищення ефективності використання енергії при вироб­ництві вина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Семков Сергій Васильович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1519 А] УДК 663.25.012.3663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних напоїв. Морозиво. Лікери

На ступінь кандидата

3424. Круглова О. А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінераль­них і питних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Круглова Ольга Анд­ріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2290 А] УДК 663.64

3425. Оленєв М. В. Удосконалення технології виробництва виноградного соку з застосуванням рівномірного електромагнітного поля надвисокої частоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія кон­сервов. і охолодж. харч. продуктів" / Оленєв Микола Володимирович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1413 А] УДК 663.813.086.4:634.86

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво

На ступінь кандидата

3426. Бібік Д. В. Розроблення способів очищення сиропу, жовтого цукру та його клеровок у бурякоцукровому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Бібік Дмитро Віталійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2017 А] УДК 664.1.034

3427. Замура С. А. Підвищення ефективності додаткового очищення соків та сиропу з використанням кремнієвмісних реагентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Замура Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2057 А] УДК 664.1.037

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. Борошняні кондитерські вироби

На ступінь кандидата

3428. Собко А. Б. Технологія бісквітного напівфабрикату і рулету репро­дуктивного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Собко Анна Борисівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2163 А] УДК 664.68.03664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів

На ступінь доктора

3429. Євлаш В. В. Наукове обґрунтування технології дієтичної добавки та харчових продуктів антианемічного спрямування зі стабілізованим гемовим залізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Євлаш Вікторія Владленівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (52 назви). — 100 пр. — [2009-2263 А] УДК 664.8/.9

3430. Захарченко Т. М. Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози із бурякової стружки шляхом електромембранної підготовки екстрагента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Захарченко Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2060 А] УДК 664.857.3

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів

665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей промисловості

На ступінь доктора

3431. Древецький В. В. Гідродинамічні методи і прилади вимірювання в'яз­кості та густини нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Древецький Володимир Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (54 назви). — 100 пр. — [2009-2463 А]

УДК 665.7:681.2.08:532.13/.14

На ступінь кандидата

3432. Кулик М. І. Підвищення ефективності спалювання енергоносіїв рослин­ного походження для теплоенергетичних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Кулик Михайло Ілліч ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1694 А] УДК 665.71666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. Виробництво емалі та штучних каменів

666.1/.29 Скляна промисловість. Типи скла. Емалі. Глазурі.
Силікатні фарби. Ангоби


На ступінь кандидата

3433. Амеліна О. А. Скло- та склокристалічні матеріали електротехнічного призначення на основі системи Li2O-P2O5 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Аме­ліна Олександра Андріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2568 А] УДК 666.112.01666.3/.7 Керамічна промисловість

На ступінь кандидата

3434. Мазна О. В. Розробка композиційної кераміки на основі графітоподіб­ного нітриду бору з утворенням муліту і сіалону за умов реакційного гарячого пресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мазна Олександра Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1869 А] УДК 666.3-1:621.984666.9 Промисловість в'яжучих

На ступінь кандидата

3435. Риженко І. М. Ефективні цементно-зольні сухі будівельні суміші для мурувальних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Риженко Ігор Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1828 А] УДК 666.97669 Металургія. Метали та сплави

669.01/.09 Металургія в цілому.
Металургійні процеси та устаткування. Металознавство


На ступінь кандидата

3436. Аюпова Т. А. Особливості структури, фазовий склад доевтектичних си­лумінів з підвищеними механічними властивостями при комплексному впливі строн­цію, скандію та фізичних способів оброблення розплаву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. мета­лів" / Аюпова Тетяна Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропет­ровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. —


[2009-2577 А] УДК 669.018

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь

На ступінь кандидата

3437. Хозя П. О. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaAs за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Хозя Павло Олександрович ; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2187 А] УДК 669.162.238669.2/.8 Кольорова металургія

На ступінь кандидата

3438. Горностай О. Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Горностай Орислава Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1807 А] УДК 669.243.82

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла

677 Текстильна промисловість

На ступінь кандидата

3439. Войтович О. А. Удосконалення технології отримання пряжі кільцевого способу прядіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Войтович Ольга Андріанівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2403 А] УДК 677.051.125.2

3440. Горач О. О. Розробка технології одержання трести із соломи льону олійного з використанням штучного зволоження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Горач Ольга Олексіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1806 А] УДК 677.11.021.122

3441. Дзикович Т. А. Розробка нових структур трикотажу перехресних пере-


плетень і технології їх в'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Дзикович Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. —
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 120 пр. — [2009-2375 А] УДК 677.025

3442. Добровольська А. В. Застосування препарату "Фітоколор НР" для одно­часного надання антимікробних властивостей та забарвлення текстильним мате­ріалам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Добровольська Анжеліка Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2462 А] УДК 677.027.42

3443. Єрмолаєва А. В. Розробка технології очищення вовняного волокна з використанням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. мате­ріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Єрмолаєва Альона Василівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2465 А] УДК 677.3.071.6

3444. Лисюк В. М. Розробка матеріало- і енергозберігаючої технології апрету­вання бавовняних тканин акриловими співполімерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швей­них і трикотаж. виробів" / Лисюк Вікторія Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т.


— Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 120 пр. — [2009-1899 А] УДК 677.016.6

3445. Скрипко Г. О. Підвищення ефективності кислотозахисного оздоблення текстильних матеріалів шляхом комплексної оцінки якості : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. мате­ріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Скрипко Галина Олексіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1942 А] УДК 677.027678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. Виробництво пластмас

На ступінь кандидата

3446. Красінський В. В. Композиційні матеріали на основі феноло-формаль­дегідних смол з покращеними адгезійними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. матеріалів" / Красінський Володимир Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2286 А] УДК 678.029.5:669

3447. Моравський В. С. Розроблення основ технології модифікації пінополіс­тирольних відходів для переробки у в'язкотекучому стані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. матеріалів" / Моравський Володимир Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка".
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2009-2310 А] УДК 678.746.2

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації

На ступінь доктора

3448. Андренко П. М. Розвиток наукових основ проектування апаратів з гідравлічною осциляцією для систем гідроприводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Андренко Павло Мико­лайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2009-2203 А] УДК 681.523.4На ступінь кандидата

3449. Бабій С. М. Технічне діагностування аналогових систем керування електропривода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Бабій Сергій Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2528 А] УДК 681.518.54:62-8

3450. Базіло К. В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Базіло Костянтин Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2010 А] УДК 681.586.772

3451. Березницький Д. О. Діагностування допоміжних трансформаторів та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Березницький Дмитро Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1845 А] УДК 681.518.5:[621.311.22+621.314

3452. Нечипорук О. П. Моделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів з множинними відмовами : (на прикладі авіац. двигунів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нечипорук Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1769 А]

УДК 681.581.54:629.7.03

3453. Пазуха І. М. Фізичні процеси в чутливих елементах датчиків темпера­тури, деформації і тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Пазуха Ірина Михай­лівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1873 А] УДК 681.586.6:539.41

3454. Хацкевич Ю. В. Керування системами повітряно-променевого опалення на газовому паливі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Хацкевич Юлія Вячеславівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 120 пр. — [2009-1879 А] УДК 681.5:697.385681.7 Оптичні прилади та апаратура

На ступінь кандидата

3455. Савченко А. А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Савченко Андрій Анатолійович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2009. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2426 А]

УДК 681.785.6

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри, туристичного та спортивного інвентарю

На ступінь доктора

3456. Гаркавенко С. С. Розвиток наукових основ проектно-технологічних ро­біт на стадії створення конкурентоспроможної продукції взуттєвої та шкіргалан­терейної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Гаркавенко Світлана Степа­нівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (76 назв). — 100 пр. — [2009-1455 А] УДК 685.34На ступінь кандидата

3457. Безсмертна Т. В. Розробка конструкцій та технології виготовлення літ­нього взуття для військовослужбовців з використанням кріооброблення деталей вер­ху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Тех­нологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Безсмертна Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1844 А] УДК 685.34.024-057.36
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка