Книжкова палата україни імені івана федорова


Реклама. Система інформаціїСторінка19/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

659 Реклама. Система інформації

На ступінь кандидата

3410. Гевко О. Б. Формування стратегії брендингу машинобудівного під­приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гевко Ольга Борисівна ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2559 А] УДК 659.126:62166 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі

66.0 Хімічна технологія

На ступінь доктора

3411. Данилов Ю. Б. Науково-практичні основи створення енергозберігаю­чого теплообмінного і випарювального обладнання хімічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / Данилов Юрій Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Укр. н.-д. і конструктор. ін-т хім. машинобуд.]. — Х., 2009. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (41 назва). — 100 пр. — [2009-1536 А]

УДК 66.045:62-72

3412. Ободович О. М. Розроблення науково-технічних основ процесів перемі­шування і диспергування рідинних гетерогенних систем та їх апаратурне забезпе­чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Ободович Олександр Мико­лайович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т техн. теплофізики НАН України]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (45 назв). — 160 пр. — [2009-2389 А]

УДК 66.063.8

На ступінь кандидата

3413. Гераскіна Е. А. Утилізація теплоти в процесі стабілізуючого охолод­ження обпалювальних печей будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Гераскіна Еліна Анатоліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1881 А] УДК 66.042

3414. Качмар-Кос Н. Я. Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С25 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Качмар-Кос Наталія Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2216 А] УДК 66.095.132.097

3415. Маршалок О. І. Особливості кополімеризації метил-α-алкілзаміщених акрилатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Маршалок Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1569 А] УДК 66.095.26

3416. Пономарьова Н. Г. Гідромеханічні закономірності процесу зневодню­вання високодисперсних відходів хімічної промисловості у осаджувальній шнековій центрифузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / Пономарьова Наталія Георгіївна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1472 А] УДК 66.03

3417. Тюрін В. В. Розробка і дослідження відцентрових елементів для сепара­ційного обладнання в системах підготовки газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопоста­чання" / Тюрін Валерій Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Укр. НДІ природ. газів філ. Дочір. компанії "Укргазвидобування" Нац. акціонер. компанії "Нафтогаз України"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1947 А] УДК 66.074.1.022.63661 Продукти хімічної промисловості

На ступінь кандидата

3418. Срібна А. В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольф­рамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Срібна Анна Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1829 А] УДК 661.878:661.665.2662 Вибухові речовини. Паливо

На ступінь кандидата

3419. Бульба Т. М. Виявлення, попереднє дослідження та вилучення само­робних вибухових пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Бульба Тарас Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1776 А] УДК 662.15:343.983663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва

На ступінь кандидата

3420. Дібрівська Н. В. Технологія функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих ягід з використанням обробки в змінному електромагнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Дібрівська Наталія Віталіївна ; Харків. держ. ун-т харчуван­ня та торгівлі. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2376 А] УДК 664

3421. Підлісний В. В. Удосконалення процесів та обладнання для виробництва солоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Підлісний Віталій Володими­рович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2500 А] УДК 663.032

663.1 Мікробіологічні виробництва. Прикладна мікологія

На ступінь кандидата

3422. Облак В. І. Виділення та характеристика ферментного комплексу міце­ліальних грибів з дріжджелітичною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Облак Вікторія Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2494 А] УДК 663.14663.2/.3 Виноробство

На ступінь кандидата

3423. Семков С. В. Підвищення ефективності використання енергії при вироб­ництві вина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Семков Сергій Васильович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1519 А] УДК 663.25.012.3663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних напоїв. Морозиво. Лікери

На ступінь кандидата

3424. Круглова О. А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінераль­них і питних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Круглова Ольга Анд­ріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2290 А] УДК 663.64

3425. Оленєв М. В. Удосконалення технології виробництва виноградного соку з застосуванням рівномірного електромагнітного поля надвисокої частоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія кон­сервов. і охолодж. харч. продуктів" / Оленєв Микола Володимирович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1413 А] УДК 663.813.086.4:634.86

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво

На ступінь кандидата

3426. Бібік Д. В. Розроблення способів очищення сиропу, жовтого цукру та його клеровок у бурякоцукровому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Бібік Дмитро Віталійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2017 А] УДК 664.1.034

3427. Замура С. А. Підвищення ефективності додаткового очищення соків та сиропу з використанням кремнієвмісних реагентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Замура Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2057 А] УДК 664.1.037

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. Борошняні кондитерські вироби

На ступінь кандидата

3428. Собко А. Б. Технологія бісквітного напівфабрикату і рулету репро­дуктивного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Собко Анна Борисівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2163 А] УДК 664.68.03664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів

На ступінь доктора

3429. Євлаш В. В. Наукове обґрунтування технології дієтичної добавки та харчових продуктів антианемічного спрямування зі стабілізованим гемовим залізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Євлаш Вікторія Владленівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (52 назви). — 100 пр. — [2009-2263 А] УДК 664.8/.9

3430. Захарченко Т. М. Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози із бурякової стружки шляхом електромембранної підготовки екстрагента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Захарченко Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2060 А] УДК 664.857.3

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів

665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей промисловості

На ступінь доктора

3431. Древецький В. В. Гідродинамічні методи і прилади вимірювання в'яз­кості та густини нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Древецький Володимир Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (54 назви). — 100 пр. — [2009-2463 А]

УДК 665.7:681.2.08:532.13/.14

На ступінь кандидата

3432. Кулик М. І. Підвищення ефективності спалювання енергоносіїв рослин­ного походження для теплоенергетичних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Кулик Михайло Ілліч ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1694 А] УДК 665.71666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. Виробництво емалі та штучних каменів

666.1/.29 Скляна промисловість. Типи скла. Емалі. Глазурі.
Силікатні фарби. Ангоби


На ступінь кандидата

3433. Амеліна О. А. Скло- та склокристалічні матеріали електротехнічного призначення на основі системи Li2O-P2O5 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Аме­ліна Олександра Андріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2568 А] УДК 666.112.01666.3/.7 Керамічна промисловість

На ступінь кандидата

3434. Мазна О. В. Розробка композиційної кераміки на основі графітоподіб­ного нітриду бору з утворенням муліту і сіалону за умов реакційного гарячого пресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мазна Олександра Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1869 А] УДК 666.3-1:621.984666.9 Промисловість в'яжучих

На ступінь кандидата

3435. Риженко І. М. Ефективні цементно-зольні сухі будівельні суміші для мурувальних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Риженко Ігор Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1828 А] УДК 666.97669 Металургія. Метали та сплави

669.01/.09 Металургія в цілому.
Металургійні процеси та устаткування. Металознавство


На ступінь кандидата

3436. Аюпова Т. А. Особливості структури, фазовий склад доевтектичних си­лумінів з підвищеними механічними властивостями при комплексному впливі строн­цію, скандію та фізичних способів оброблення розплаву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. мета­лів" / Аюпова Тетяна Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропет­ровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. —


[2009-2577 А] УДК 669.018

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь

На ступінь кандидата

3437. Хозя П. О. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaAs за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Хозя Павло Олександрович ; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2187 А] УДК 669.162.238669.2/.8 Кольорова металургія

На ступінь кандидата

3438. Горностай О. Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Горностай Орислава Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1807 А] УДК 669.243.82

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла

677 Текстильна промисловість

На ступінь кандидата

3439. Войтович О. А. Удосконалення технології отримання пряжі кільцевого способу прядіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Войтович Ольга Андріанівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2403 А] УДК 677.051.125.2

3440. Горач О. О. Розробка технології одержання трести із соломи льону олійного з використанням штучного зволоження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Горач Ольга Олексіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1806 А] УДК 677.11.021.122

3441. Дзикович Т. А. Розробка нових структур трикотажу перехресних пере-


плетень і технології їх в'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Дзикович Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. —
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 120 пр. — [2009-2375 А] УДК 677.025

3442. Добровольська А. В. Застосування препарату "Фітоколор НР" для одно­часного надання антимікробних властивостей та забарвлення текстильним мате­ріалам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Добровольська Анжеліка Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2462 А] УДК 677.027.42

3443. Єрмолаєва А. В. Розробка технології очищення вовняного волокна з використанням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. мате­ріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Єрмолаєва Альона Василівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2465 А] УДК 677.3.071.6

3444. Лисюк В. М. Розробка матеріало- і енергозберігаючої технології апрету­вання бавовняних тканин акриловими співполімерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швей­них і трикотаж. виробів" / Лисюк Вікторія Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т.


— Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 120 пр. — [2009-1899 А] УДК 677.016.6

3445. Скрипко Г. О. Підвищення ефективності кислотозахисного оздоблення текстильних матеріалів шляхом комплексної оцінки якості : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. мате­ріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Скрипко Галина Олексіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1942 А] УДК 677.027678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. Виробництво пластмас

На ступінь кандидата

3446. Красінський В. В. Композиційні матеріали на основі феноло-формаль­дегідних смол з покращеними адгезійними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. матеріалів" / Красінський Володимир Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2286 А] УДК 678.029.5:669

3447. Моравський В. С. Розроблення основ технології модифікації пінополіс­тирольних відходів для переробки у в'язкотекучому стані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. матеріалів" / Моравський Володимир Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка".
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2009-2310 А] УДК 678.746.2

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації

На ступінь доктора

3448. Андренко П. М. Розвиток наукових основ проектування апаратів з гідравлічною осциляцією для систем гідроприводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Андренко Павло Мико­лайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2009-2203 А] УДК 681.523.4На ступінь кандидата

3449. Бабій С. М. Технічне діагностування аналогових систем керування електропривода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Бабій Сергій Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2528 А] УДК 681.518.54:62-8

3450. Базіло К. В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Базіло Костянтин Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2010 А] УДК 681.586.772

3451. Березницький Д. О. Діагностування допоміжних трансформаторів та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Березницький Дмитро Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1845 А] УДК 681.518.5:[621.311.22+621.314

3452. Нечипорук О. П. Моделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів з множинними відмовами : (на прикладі авіац. двигунів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нечипорук Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1769 А]

УДК 681.581.54:629.7.03

3453. Пазуха І. М. Фізичні процеси в чутливих елементах датчиків темпера­тури, деформації і тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Пазуха Ірина Михай­лівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1873 А] УДК 681.586.6:539.41

3454. Хацкевич Ю. В. Керування системами повітряно-променевого опалення на газовому паливі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Хацкевич Юлія Вячеславівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 120 пр. — [2009-1879 А] УДК 681.5:697.385681.7 Оптичні прилади та апаратура

На ступінь кандидата

3455. Савченко А. А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Савченко Андрій Анатолійович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2009. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2426 А]

УДК 681.785.6

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри, туристичного та спортивного інвентарю

На ступінь доктора

3456. Гаркавенко С. С. Розвиток наукових основ проектно-технологічних ро­біт на стадії створення конкурентоспроможної продукції взуттєвої та шкіргалан­терейної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Гаркавенко Світлана Степа­нівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (76 назв). — 100 пр. — [2009-1455 А] УДК 685.34На ступінь кандидата

3457. Безсмертна Т. В. Розробка конструкцій та технології виготовлення літ­нього взуття для військовослужбовців з використанням кріооброблення деталей вер­ху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Тех­нологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Безсмертна Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1844 А] УДК 685.34.024-057.36

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка