Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка2/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

006 Стандартизація та стандарти

На ступінь доктора

2458. Середюк О. Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об'єму та об'ємної витрати природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Середюк Орест Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (57 назв). — 100 пр. — [2009-1520 А] УДК 006.91:681.122На ступінь кандидата

2459. Лавренова Д. Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Лавренова Дарина Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2091 А] УДК 006.063008 Цивілізація. Культура. Прогрес

На ступінь кандидата

2460. Андрющенко І. О. Концептуалізація етнічної традиції : (на матеріалі культури крим. болгар) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуроло­гії : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Андрющенко Ірина Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2401 А] УДК 008:39](477.75=163.2)

2461. Кузьменко Т. Г. Духовна культура Українських Січових Стрільців в контексті національно-культурного руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кузьменко Тарас Григорович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2385 А] УДК 008-027.21

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.
Виставки. Музеї


069 Музеї

На ступінь кандидата

2462. Дворкін І. В. Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805—1920 рр. : (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук­раїни" / Дворкін Ігор Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та у підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1657 А]

УДК 069.01:930.1](477)"1805/1920"

070 Газети. Преса. Журналістика

На ступінь кандидата

2463. Гопко Г. М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект : (на прикл. зарубіж. та укр. видань 1992—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Гопко Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2041 А] УДК 070:504"1992/2008"

2464. Почапська О. І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917—1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журна­лістики" / Почапська Оксана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 10—12 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1421 А] УДК 070(477)"1917/1921"

2465. Садовник О. О. Засоби масової комунікації та формування іміджу ук­раїнського спорту : (за матеріалами преси та сайтів інформ. мережі Інтернет) : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Садовник Олена Олександрівна ; Київ.


нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1938 А] УДК 070:796](477)

2466. Тимчишин О. І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко­мунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Тимчишин Олександра Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістика, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2176 А] УДК 070(477.8)"1900/1939"1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

На ступінь доктора

2467. Герасимова Е. М. Економічні знання у дискурсі становлення глобалізо­ваного світу: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Герасимова Ельвіра Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (38 назв). — 100 пр. — [2009-1922 А] УДК 141.7

2468. Йосипенко С. Л. Духовна культура України ХVІІ — першої половини ХVІІІ століть : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Йосипенко Сергій Львович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 28 с. — Бібліогр.:
с. 23—26 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2068 А] УДК 1(091)(477)"16/17"

2469. Радіонова Н. В. Філософська комунікація як чинник структурування куль­турно-освітнього простору на Слобожанщині у ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Радіонова Наталія Василів­на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — 100 пр. — [2009-2332 А] УДК [130.2:37.013.73](477.52)"18"На ступінь кандидата

2470. Андрєєва О. В. Межі людського: до ситуації постпостмодерну : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Андрєєва Олена Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2005 А] УДК 141.78:141.319.8

2471. Волковинський С. О. Філософія природи в системі сучасного знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Філо­софія науки" / Волковинський Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2249 А] УДК 113:168.521

2472. Землянський А. М. Філософсько-антропологічна концептуалізація істо­ричного буття: досвід феноменології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Зем­лянський Анатолій Миколайович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2270 А] УДК 141.7

2473. Зіборова Д. А. Антропологія та поетика тривалості у контексті філософії іншого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Зіборова Дар'я Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2062 А] УДК 130.2

2474. Мазурик М. В. Концепція добра і зла в російській релігійній філософії ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Мазурик Марія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1698 А] УДК 1(091)

2475. Макарова А. О. Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Макарова Алла Олек­сандрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте­фаника]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —
[2009-1749 А] УДК 1(091)"18/19"

2476. Цимбалій І. П. Філософія польського романтизму: "ідеальна людина"


А. Міцкевича, "конструкт народу" Ю. Словацького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Цимбалій Інна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1720 А] УДК 1(091):821.162.1.09

2477. Чайка С. А. Філософські інтенції творчості Г. І. Челпанова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філосо­фії" / Чайка Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1752 А] УДК 1(091)

2478. Шевченко С. Л. Автентичність екзистенції в "негативному" та "позитив­ному" екзистенціалізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Шевченко Сергій Леонідович ; Ін-т філо­софії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2199 А] УДК 141.32

2479. Щокіна О. П. Особливості філософсько-культурологічних поглядів художників українського авангарду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Щокіна Олена Пет­рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-


ва]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2438 А] УДК 130.2:75.071.1'036

2480. Ярмола О. В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ярмола Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1798 А]

УДК 141.131+2-1](367)(092)

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна)

На ступінь доктора

2481. Павлова О. Ю. Естетичний досвід як онтологічна проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Павло­ва Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т біоресурсів і при­родокористування України]. — К., 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — [2009-2496 А] УДК 111.1/.852:17.024.4159.9 Психологія

На ступінь доктора

2482. Юрченко В. М. Теоретико-методологічні засади дослідження психічних станів людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Юрченко Вікторія Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2009-2235 А]

УДК 159.922

На ступінь кандидата

2483. Ван Джун. Психологічні особливості самосприйняття як фактор соціалізації підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Ван Джун ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1650 А] УДК 159.922.73

2484. Варава Л. А. Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Варава Людмила Ана­толіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1451 А] УДК 159.942.5

2485. Варбан Є. О. Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Варбан Євген Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1452 А] УДК 159.923-053.6

2486. Гребенюк М. О. Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Гребенюк Максим Олександро­вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1860 А] УДК 159.9.019.4:343.985

2487. Грек О. М. Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп'ю­терного тренінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Грек Олена Миколаївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1656 А] УДК 159.922.73:004

2488. Гузенко В. А. Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Гузенко Віра Ана­толіївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1731 А] УДК 159.922.85

2489. Журжу Т. С. Особливості та психокорекція образу "Я" у підлітків з девіантною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Журжу Тамара Сергіївна ; М-во охорони здо-


ров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер­надського]. — Х., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. —
[2009-1888 А] УДК 159.923.2:159.922.8

2490. Кальчук О. С. Мотивація до професійної діяльності військовослужбов­ців-жінок у Державній прикордонній службі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Кальчук Олена Сергіївна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1812 А] УДК 159.9:356.13-055.2(477)

2491. Кічук А. В. Психологічні особливості ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Кічук Антоніна Валеріївна ; Пів­денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1685 А] УДК 159.922.7

2492. Ковальська І. Е. Формування психологічної готовності членів громадсь­ких формувань до охорони державного кордону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Ковальська Ірина Едуардівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог­дана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1892 А] УДК 159.9:351.746.1

2493. Креденцер О. В. Психологічні умови підготовки підприємців до профе­сійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Креденцер Оксана Валеріївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1497 А]

УДК 159.9:339.15

2494. Лущикова Д. В. Психологічні складові схильності особистості до само­змінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лущикова Діана Вікторівна ; Пів­денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1696 А] УДК 159.923

2495. Малина О. Г. Психологічні особливості становлення стилю життя осо­бистості в підлітковому і юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Малина Олена Григо­рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1907 А]

УДК 159.922.7

2496. Михайленко В. О. Психологічні умови підготовки працівників системи державної служби до роботи в команді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Михай­ленко Вікторія Олександрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 —20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1506 А]

УДК 159.9:35.07

2497. Прасол Д. В. Психологічні засади підготовки керівників загальноосвіт­ніх навчальних закладів до прогностичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Прасол Дмитро Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2223 А] УДК 159.923:37.091.113

2498. Рождественський А. А. Вікові особливості подолання когнітивного дисо­нансу у потенційних емігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Рождественський Андрій Андрійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1988 А] УДК 159.922.6-054.62

2499. Садковий О. В. Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Садковий Олег Володимирович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель­ницького, [Ун-т цивіл. захисту України]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2149 А] УДК 159.923

2500. Слободяник В. І. Психологічні особливості формування здорового спо­собу життя у курсантів вищого військового навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Слободяник Володимир Іванович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2225 А] УДК 159.9:613.67

2501. Софіна Л. В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання по­чуття провини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Софіна Лариса Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2165 А] УДК 159.942

2502. Тавровецька Н. І. Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Тавровецька Наталія Іванівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2168 А] УДК 159.923.37

2503. Фурман А. А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Фурман Анатолій Анатолійович ; Півден­ноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа­ника]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1718 А] УДК 159.923.5

2504. Чумак В. В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інфор­маційних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Чумак Віктор Вікторович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2197 А] УДК 159.922.7

2505. Шама І. В. Психологічна діагностика професійної придатності управ­лінських кадрів Державної прикордонної служби України засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Шама Ігор Володимирович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельниць­кий, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1438 А]

УДК 159.98:356.13

2506. Шопіна М. О. Образна символіка як чинник розвитку творчого потен­ціалу молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Шопіна Марина Олександрівна ; Ін-т пси­хології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2231 А] УДК 159.922.7316 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки

На ступінь кандидата

2507. Григор'єв Д. М. Становлення української державності в інтерпретації нелінійної концепції соціального пізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Григор'єв Дмитро Миколайович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2009 . — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2374 А] УДК 164.222:316.3](477)

2508. Нестерова М. О. Методологічні засади постнекласичних стратегій ме­неджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Нестерова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2313 А] УДК 167

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія

На ступінь кандидата

2509. Бакума І. М. Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної поведінки молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Бакума Інесса Миколаївна ; Пів­деноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2582 А] УДК 17.02

2510. Гринчишин Н. І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Гринчишин Надія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1861 А] УДК 17:159.947.23

2511. Заліський А. А. Філософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання сучасної молоді в системі ринкових трансформацій : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Залісь­кий Анатолій Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 100 пр. — [2009-2467 А] УДК 17.023.31:37.091.33-027.222 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)

На ступінь кандидата

2512. Шпик І. Є. Болгарсько-українські релігійно-культурні зв'язки (остання чверть ХІV — перша половина ХVІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шпик Ігор Євгенович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1838 А] УДК 2-6+7.046.3(497.2:477)"13/15"
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка