Книжкова палата україни імені івана федорова


Стандартизація та стандартиСторінка2/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

006 Стандартизація та стандарти

На ступінь доктора

2458. Середюк О. Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об'єму та об'ємної витрати природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Середюк Орест Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (57 назв). — 100 пр. — [2009-1520 А] УДК 006.91:681.122На ступінь кандидата

2459. Лавренова Д. Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Лавренова Дарина Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2091 А] УДК 006.063008 Цивілізація. Культура. Прогрес

На ступінь кандидата

2460. Андрющенко І. О. Концептуалізація етнічної традиції : (на матеріалі культури крим. болгар) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуроло­гії : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Андрющенко Ірина Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2401 А] УДК 008:39](477.75=163.2)

2461. Кузьменко Т. Г. Духовна культура Українських Січових Стрільців в контексті національно-культурного руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кузьменко Тарас Григорович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2385 А] УДК 008-027.21

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.
Виставки. Музеї


069 Музеї

На ступінь кандидата

2462. Дворкін І. В. Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805—1920 рр. : (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук­раїни" / Дворкін Ігор Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та у підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1657 А]

УДК 069.01:930.1](477)"1805/1920"

070 Газети. Преса. Журналістика

На ступінь кандидата

2463. Гопко Г. М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект : (на прикл. зарубіж. та укр. видань 1992—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Гопко Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2041 А] УДК 070:504"1992/2008"

2464. Почапська О. І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917—1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журна­лістики" / Почапська Оксана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 10—12 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1421 А] УДК 070(477)"1917/1921"

2465. Садовник О. О. Засоби масової комунікації та формування іміджу ук­раїнського спорту : (за матеріалами преси та сайтів інформ. мережі Інтернет) : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Садовник Олена Олександрівна ; Київ.


нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1938 А] УДК 070:796](477)

2466. Тимчишин О. І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко­мунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Тимчишин Олександра Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістика, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2176 А] УДК 070(477.8)"1900/1939"1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

На ступінь доктора

2467. Герасимова Е. М. Економічні знання у дискурсі становлення глобалізо­ваного світу: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Герасимова Ельвіра Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (38 назв). — 100 пр. — [2009-1922 А] УДК 141.7

2468. Йосипенко С. Л. Духовна культура України ХVІІ — першої половини ХVІІІ століть : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Йосипенко Сергій Львович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 28 с. — Бібліогр.:
с. 23—26 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2068 А] УДК 1(091)(477)"16/17"

2469. Радіонова Н. В. Філософська комунікація як чинник структурування куль­турно-освітнього простору на Слобожанщині у ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Радіонова Наталія Василів­на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — 100 пр. — [2009-2332 А] УДК [130.2:37.013.73](477.52)"18"На ступінь кандидата

2470. Андрєєва О. В. Межі людського: до ситуації постпостмодерну : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Андрєєва Олена Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2005 А] УДК 141.78:141.319.8

2471. Волковинський С. О. Філософія природи в системі сучасного знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Філо­софія науки" / Волковинський Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2249 А] УДК 113:168.521

2472. Землянський А. М. Філософсько-антропологічна концептуалізація істо­ричного буття: досвід феноменології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Зем­лянський Анатолій Миколайович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2270 А] УДК 141.7

2473. Зіборова Д. А. Антропологія та поетика тривалості у контексті філософії іншого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Зіборова Дар'я Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2062 А] УДК 130.2

2474. Мазурик М. В. Концепція добра і зла в російській релігійній філософії ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Мазурик Марія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1698 А] УДК 1(091)

2475. Макарова А. О. Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Макарова Алла Олек­сандрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте­фаника]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —
[2009-1749 А] УДК 1(091)"18/19"

2476. Цимбалій І. П. Філософія польського романтизму: "ідеальна людина"


А. Міцкевича, "конструкт народу" Ю. Словацького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Цимбалій Інна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1720 А] УДК 1(091):821.162.1.09

2477. Чайка С. А. Філософські інтенції творчості Г. І. Челпанова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філосо­фії" / Чайка Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1752 А] УДК 1(091)

2478. Шевченко С. Л. Автентичність екзистенції в "негативному" та "позитив­ному" екзистенціалізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Шевченко Сергій Леонідович ; Ін-т філо­софії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2199 А] УДК 141.32

2479. Щокіна О. П. Особливості філософсько-культурологічних поглядів художників українського авангарду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Щокіна Олена Пет­рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-


ва]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2438 А] УДК 130.2:75.071.1'036

2480. Ярмола О. В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ярмола Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1798 А]

УДК 141.131+2-1](367)(092)

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна)

На ступінь доктора

2481. Павлова О. Ю. Естетичний досвід як онтологічна проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Павло­ва Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т біоресурсів і при­родокористування України]. — К., 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — [2009-2496 А] УДК 111.1/.852:17.024.4159.9 Психологія

На ступінь доктора

2482. Юрченко В. М. Теоретико-методологічні засади дослідження психічних станів людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Юрченко Вікторія Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2009-2235 А]

УДК 159.922

На ступінь кандидата

2483. Ван Джун. Психологічні особливості самосприйняття як фактор соціалізації підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Ван Джун ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1650 А] УДК 159.922.73

2484. Варава Л. А. Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Варава Людмила Ана­толіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1451 А] УДК 159.942.5

2485. Варбан Є. О. Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Варбан Євген Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1452 А] УДК 159.923-053.6

2486. Гребенюк М. О. Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Гребенюк Максим Олександро­вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1860 А] УДК 159.9.019.4:343.985

2487. Грек О. М. Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп'ю­терного тренінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Грек Олена Миколаївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1656 А] УДК 159.922.73:004

2488. Гузенко В. А. Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Гузенко Віра Ана­толіївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1731 А] УДК 159.922.85

2489. Журжу Т. С. Особливості та психокорекція образу "Я" у підлітків з девіантною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Журжу Тамара Сергіївна ; М-во охорони здо-


ров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер­надського]. — Х., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. —
[2009-1888 А] УДК 159.923.2:159.922.8

2490. Кальчук О. С. Мотивація до професійної діяльності військовослужбов­ців-жінок у Державній прикордонній службі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Кальчук Олена Сергіївна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1812 А] УДК 159.9:356.13-055.2(477)

2491. Кічук А. В. Психологічні особливості ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Кічук Антоніна Валеріївна ; Пів­денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1685 А] УДК 159.922.7

2492. Ковальська І. Е. Формування психологічної готовності членів громадсь­ких формувань до охорони державного кордону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Ковальська Ірина Едуардівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог­дана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1892 А] УДК 159.9:351.746.1

2493. Креденцер О. В. Психологічні умови підготовки підприємців до профе­сійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Креденцер Оксана Валеріївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1497 А]

УДК 159.9:339.15

2494. Лущикова Д. В. Психологічні складові схильності особистості до само­змінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лущикова Діана Вікторівна ; Пів­денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1696 А] УДК 159.923

2495. Малина О. Г. Психологічні особливості становлення стилю життя осо­бистості в підлітковому і юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Малина Олена Григо­рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1907 А]

УДК 159.922.7

2496. Михайленко В. О. Психологічні умови підготовки працівників системи державної служби до роботи в команді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Михай­ленко Вікторія Олександрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 —20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1506 А]

УДК 159.9:35.07

2497. Прасол Д. В. Психологічні засади підготовки керівників загальноосвіт­ніх навчальних закладів до прогностичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Прасол Дмитро Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2223 А] УДК 159.923:37.091.113

2498. Рождественський А. А. Вікові особливості подолання когнітивного дисо­нансу у потенційних емігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Рождественський Андрій Андрійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1988 А] УДК 159.922.6-054.62

2499. Садковий О. В. Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Садковий Олег Володимирович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель­ницького, [Ун-т цивіл. захисту України]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2149 А] УДК 159.923

2500. Слободяник В. І. Психологічні особливості формування здорового спо­собу життя у курсантів вищого військового навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Слободяник Володимир Іванович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2225 А] УДК 159.9:613.67

2501. Софіна Л. В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання по­чуття провини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Софіна Лариса Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2165 А] УДК 159.942

2502. Тавровецька Н. І. Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Тавровецька Наталія Іванівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2168 А] УДК 159.923.37

2503. Фурман А. А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Фурман Анатолій Анатолійович ; Півден­ноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа­ника]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1718 А] УДК 159.923.5

2504. Чумак В. В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інфор­маційних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Чумак Віктор Вікторович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2197 А] УДК 159.922.7

2505. Шама І. В. Психологічна діагностика професійної придатності управ­лінських кадрів Державної прикордонної служби України засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Шама Ігор Володимирович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельниць­кий, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1438 А]

УДК 159.98:356.13

2506. Шопіна М. О. Образна символіка як чинник розвитку творчого потен­ціалу молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Шопіна Марина Олександрівна ; Ін-т пси­хології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2231 А] УДК 159.922.7316 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки

На ступінь кандидата

2507. Григор'єв Д. М. Становлення української державності в інтерпретації нелінійної концепції соціального пізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Григор'єв Дмитро Миколайович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2009 . — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2374 А] УДК 164.222:316.3](477)

2508. Нестерова М. О. Методологічні засади постнекласичних стратегій ме­неджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Нестерова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2313 А] УДК 167

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія

На ступінь кандидата

2509. Бакума І. М. Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної поведінки молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Бакума Інесса Миколаївна ; Пів­деноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2582 А] УДК 17.02

2510. Гринчишин Н. І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Гринчишин Надія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1861 А] УДК 17:159.947.23

2511. Заліський А. А. Філософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання сучасної молоді в системі ринкових трансформацій : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Залісь­кий Анатолій Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 100 пр. — [2009-2467 А] УДК 17.023.31:37.091.33-027.222 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)

На ступінь кандидата

2512. Шпик І. Є. Болгарсько-українські релігійно-культурні зв'язки (остання чверть ХІV — перша половина ХVІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шпик Ігор Євгенович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1838 А] УДК 2-6+7.046.3(497.2:477)"13/15"

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка