Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка3/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

27 Християнство. Християнське віросповідання.
Християнські церкви і деномінації


На ступінь доктора

2513. Черенков М. М. Європейська реформація та український євангельський протестантизм: ідентичність віросповідних засад, особливості соціокультурних транс­формацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Черенков Михайло Миколайович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Ско­вороди НАН України. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2009-1637 А] УДК 27-247-1На ступінь кандидата

2514. Латишева О. В. Християнська церква та релігійне життя у візантійсь­кому Херсоні (VІ—Х ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Латишева Олександра Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2483 А] УДК 27-72(477.72)"05/09"

2515. Литвин І. В. Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовно­му та соціально-економічному житті України у 1620—1786 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Литвин Ірина Валеріїв­на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-1785 А] УДК 27-523.6:94(477)]"1620/1786"

2516. Романова О. О. Сповідь у житті православних мирян Лівобережної Ук­раїни (30—70-ті рр. ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Романова Оксана Олексіївна ; НАН Ук­раїни, Ін-т історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1581 А] УДК 271.2-543.7(477.5)"17"3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Ґендерні дослідження


На ступінь кандидата

2517. Селін Ю. М. Системне оцінювання і прогнозування аномальних природ­них процесів марковського типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Селін Юрій Миколайо­вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2152 А] УДК 303.732.4:504311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

На ступінь доктора

2518. Попова В. В. Методологія статистичного оцінювання економічного роз­витку національної макросистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Попова Валентина Вікторівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — 100 пр. — [2009-2325 А] УДК 31:330.34314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

На ступінь кандидата

2519. Подвисоцька Т. О. Комплексна оцінка здоров'я населення та його впли­ву на економічне зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Под­висоцька Тамара Олександрівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1707 А] УДК 314.17:330.354316 Соціологія

На ступінь кандидата

2520. Рибщун О. В. Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири роз­витку (60-ті рр. ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Рибщун Олександр Вікторович ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1422 А] УДК 316(477)"19/20"316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. Соціальні процеси

На ступінь кандидата

2521. Казанська І. В. Становлення категорії "соціальна влада" в історико-со­ціологічному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Казанська Ірина Вікторівна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1864 А] УДК 316.344.4

2522. Крикун О. І. Розвиток середнього класу в Україні: оцінка параметрів та тенденцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Крикун Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 150 пр. — [2009-1691 А] УДК 316.42(477)

2523. Литвиненко О. М. Релігійні чинники у процесі формування та розвитку української нації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 21.03.01 "Гуманіт. і політ. безпека держави" / Литвиненко Олександр Мико­лайович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1619 А] УДК 316.4:271](=161.2)

2524. Лоза А. С. Підприємницька активність за умов суспільної трансформа­ції : (на прикладі малого бізнесу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. со­ціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Лоза Андрій Степанович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. —
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1565 А] УДК 316.334.2

2525. Сусак В. І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Сусак Віктор Іванович ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2342 А] УДК [316.42:316.645](477)

2526. Томчук Н. В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Томчук Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1636 А] УДК 316.422:330

2527. Шкребець М. С. Грошова культура як об'єкт соціологічного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Шкребець Михайло Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара­зіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1999 А]

УДК 316.334.2:336

316.6 Соціальна психологія

На ступінь доктора

2528. Петрушина Т. О. Соціально-економічна поведінка населення України в умовах інституційних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Петрушина Тетяна Олегівна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (34 назви). — 100 пр. — [2009-2398 А] УДК 316.62(477)

2529. Артьомов П. М. Субкультура футбольних хуліганів: фактори формуван­ня та особливості прояву на пострадянському просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Артьо­мов Павло Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2008 А] УДК 316.624.2:796.332

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. Соціологія комунікації

На ступінь кандидата

2530. Золяк В. В. Функціональні характеристики контентної конвергенції засо­бів масової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Золяк Вікторія Ва­силівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Галиц. ін-т ім. В. Чор­новола Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2271 А] УДК 316.77

2531. Миронович Д. В. Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх релігійних організацій в Україні : (на прикладі неопротестант. груп) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Миронович Дмитро Валерійович ; Ін-т соціології НАН України, [Донец. держ. ун-т упр.]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1505 А] УДК 316.74:2

2532. Павленко Г. А. Інформаційна культура соціальних суб'єктів як фактор удосконалення управління суспільством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Павленко Геннадій Анатолійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2009. —


20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — 100 пр. — [2009-1510 А] УДК 316.74:008

2533. Харченко С. П. Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філо­софія історії" / Харченко Сергій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2594 А] УДК 316.7232 Політика. Політологія

На ступінь кандидата

2534. Газізов М. М. Політичні ідеї у літописах доби гетьманщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Газізов Михайло Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1454 А] УДК 32(477)"15/17"

2535. Гармаш Н. С. Мас-медіа в демократизаційних процесах перехідного сус­пільства : (на прикл. укр. і рос. парлам. вибор. кампаній) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гармаш Наталя Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2557 А] УДК 32.019.51:070

2536. Орлов В. В. Формування державної молодіжної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме­ханізми держ. упр." / Орлов Валентин Валентинович ; Класич. приват. ун-т. — Запо­ріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2390 А]

УДК 32:316.61-053.6](477)

2537. Самойленко О. П. Ідейно-політична діяльність В. Липинського в кон­тексті формування політичної культури сучасного українського суспільства : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. куль­тура та ідеолоія" / Самойленко Оксана Полікарпівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго­манова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1583 А]

УДК 32-027.21

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

На ступінь доктора

2538. Барановський Ф. В. Становлення демократичної політичної системи та процес європейської інтеграції України: фактори взаємовпливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Барановський Фелікс Володимирович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (25 назв). — 100 пр. — [2009-1524 А] УДК 321.7:327.39(477)На ступінь кандидата

2539. Барабаш Б. А. Політичні інститути та конституційне право штату Теннессі (США) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Кон­ституц. право" / Барабаш Борис Абрамович ; Нац. юрид. акад. України ім. Яросла-


ва Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. —
[2009-1762 А] УДК 321.022+342.4(736.8)

2540. Глоба О. Є. Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної полі­тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Тео­рія та історія політ. науки" / Глоба Оксана Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1966 А] УДК 321.02

2541. Іванілов О. В. Принцип альтернативності та його вплив на розвиток теорії і практики модернізації політичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Іванілов Олександр Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2379 А] УДК 321.1

2542. Корж С. А. Фрагментарна політична культура як вияв перехідного періоду розвитку українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Корж Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2381 А] УДК 321(477)

2543. Пелагеша Н. Є. Трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Пелагеша Наталя Євгеніївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2009-1416 А] УДК 321.01(477)

2544. Щолокова Г. В. Політична мова як чинник формування інтерсуб'єктив­ного політичного знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Щолокова Ганна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1959 А] УДК 321.01323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини


На ступінь кандидата

2545. Біденко Ю. М. Ідеологічні детермінанти політичного процесу (держав­ний та глобальний виміри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Біденко Юлія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2535 А] УДК 323.2323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

На ступінь кандидата

2546. Запаранюк В. В. Партійно-політична система сучасної Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Запаранюк Віталій Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1611 А] УДК 323.17(71)323(477) Внутрішня політика України

На ступінь доктора

2547. Цепенда І. Є. Українсько-польські етнополітичні відносини 40—50-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Цепенда Ігор Євгенович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2353 А] УДК 323.1(477+438)"194/195"На ступінь кандидата

2548. Бойко Н. Р. Політичні ідеї Сергія Єфремова в контексті його суспільно-політичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Бойко Наталія Романівна ; НАН Ук­раїни, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 16 с. — Біб­ліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1446 А] УДК 323(477)

2549. Каплан Ю. Б. Політичні орієнтації населення України як чинник полі­тики національної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Каплан Юлія Борисівна ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1740 А] УДК 323.22/.28+316.3](477)

2550. Колесніченко Г. Л. Ісламський чинник у сучасному політичному про-цесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Колесніченко Ганна Леонідівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2475 А] УДК 323(477)

2551. Липчук О. І. Інституційні засади реалізації прав етнонаціональних меншин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Липчук Оксана Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1564 А] УДК 323.15(477)

2552. Редькіна Г. М. Національна свідомість населення України в умовах дер­жавної незалежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Редькіна Ганна Михай­лівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1934 А] УДК 323.1(477)

2553. Чупрін Р. В. Участь громадськості у формуванні партійної політики: сві­товий досвід та українська практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Чупрін Роман В'ячеславович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1638 А] УДК 323.21(477)

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії

На ступінь кандидата

2554. Лукач У. Р. Специфіка розвитку політичного процесу у виборчих кампа­ніях 2004—2006 рр. в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лукач Уляна Романівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1620 А] УДК 324(477)"2004/2006"

2555. Простова О. І. Політико-ділові цикли в контексті управління соціальни­ми змінами: світова практика та український досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Простова Ольга Ігорівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1632 А] УДК 324.01(477)

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

На ступінь кандидата

2556. Обрінська О. К. Неурядові організації у зовнішньополітичному механіз­мі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Обрінська Олена Костянтинівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2314 А] УДК 327.83(73)

2557. Шаповалова О. І. Європейська політика Франції за президентства Жака Ширака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шаповалова Олександра Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1955 А] УДК 327(44)

327(477) Зовнішня політика України

На ступінь кандидата

2558. Пивоваров А. С. Проблема стратегічного партнерства в зовнішньополі­тичній діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пивоваров Андрій Сергійович ; Чер­нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1664 А] УДК 327(477)"1991/2005"33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія

На ступінь доктора

2559. Головінов О. М. Державний сектор сучасної економіки: питання теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Головінов Олег Миколайович ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т еко­номіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 100 пр. — [2009-1605 А] УДК 330.341:334.012.33

2560. Іващук Н. Л. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутво­рення нестандартних опціонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Іва­щук Наталія Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. полі­техніка"]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (80 назв). — 100 пр. — [2009-1681 А] УДК 330.43:336.764.2

2561. Коваленко М. А. Стратегія реформування промислового комплексу регіону: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Коваленко Микола Андрійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (44 назви). — 100 пр. — [2009-1543 А] УДК 330.111.4:332.1На ступінь кандидата

2562. Бассова О. О. Формування механізму промислової іпотеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бас­сова Ольга Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть­мана", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-2588 А] УДК 330.332:338.45

2563. Горбатюк К. В. Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії не­чітких множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Горбатюк Катери­на Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1882 А] УДК 330.4:331.103.3

2564. Катигробова О. В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Катигробова Ольга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2473 А] УДК 330.341.1:330.837

2565. Кононова О. О. Управління оборотними коштами на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кононова Ольга Олександрівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2478 А] УДК 330.145:631

2566. Корецька-Гармаш В. О. Венчурне інвестування на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корецька-Гармаш Вікторія Олександрівна ; Східно­укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2081 А] УДК 330.322.2:621

2567. Костогриз В. Г. Ощадно-кредитна система в умовах інноваційного роз­витку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Костогриз Вікторія Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 19 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2382 А] УДК 330.341.1:366.72

2568. Крисак А. І. Організаційно-економічні засади інституціонального забез­печення сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Крисак Алла Іванівна ; НАН України, Рада по вивч. про­дуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2289 А] УДК 330.873:332.3

2569. Лук'яник М. М. Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лук'яник Микола Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко­номіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2095 А] УДК 330.322:631.162

2570. Міщенко С. П. Інноваційне відтворення основних фондів залізнич-


ного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міщенко Сергій Петрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2491 А] УДК 330.522.2:656.2

2571. Пашенко Г. В. Моделювання процесів кредитування освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. ме­тоди, моделі та інформ. технології в економіці" / Пашенко Галина Вячеславівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2397 А] УДК 330.4:37

2572. Пожар О. М. Управління процентним ризиком банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пожар Олександр Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1665 А] УДК 330.131.7:336.781

2573. Саєнко О. О. Розвиток і ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Саєнко Ольга Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства УААН"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1673 А]

УДК 330.34:339.14:637.5'62

2574. Сорока Л. М. Умови формування інвестиційної привабливості під­приємств молокопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сорока Лариса Мико­лаївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2512 А] УДК 330.322:637.1

2575. Трохимченко М. В. Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Трохимченко Марія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2517 А] УДК 330.322:332.1

2576. Туманова О. А. Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємст­вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Туманова Олена Анатоліївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 120 пр. — [2009-2518 А]

УДК 330.322:631.11

2577. Цугунян А. М. Система регулювання макроекономічних процесів : (на прикл. формування валової доданої вартості Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Цугунян Аксінія Матвіївна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2191 А] УДК 330.101.541

2578. Щерба Х. І. Фіскальні інструменти регулювання доходів населення в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Щерба Христина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1756 А] УДК 330.564.2(477)

2579. Яблонська Н. В. Підвищення соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Яблонська Наталя Валентинівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1597 А]

УДК 330.322:332.14Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка