Книжкова палата україни імені івана федорова


Християнство. Християнське віросповідання. Християнські церкви і деномінаціїСторінка3/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

27 Християнство. Християнське віросповідання.
Християнські церкви і деномінації


На ступінь доктора

2513. Черенков М. М. Європейська реформація та український євангельський протестантизм: ідентичність віросповідних засад, особливості соціокультурних транс­формацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Черенков Михайло Миколайович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Ско­вороди НАН України. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2009-1637 А] УДК 27-247-1На ступінь кандидата

2514. Латишева О. В. Християнська церква та релігійне життя у візантійсь­кому Херсоні (VІ—Х ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Латишева Олександра Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2483 А] УДК 27-72(477.72)"05/09"

2515. Литвин І. В. Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовно­му та соціально-економічному житті України у 1620—1786 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Литвин Ірина Валеріїв­на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-1785 А] УДК 27-523.6:94(477)]"1620/1786"

2516. Романова О. О. Сповідь у житті православних мирян Лівобережної Ук­раїни (30—70-ті рр. ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Романова Оксана Олексіївна ; НАН Ук­раїни, Ін-т історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1581 А] УДК 271.2-543.7(477.5)"17"3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Ґендерні дослідження


На ступінь кандидата

2517. Селін Ю. М. Системне оцінювання і прогнозування аномальних природ­них процесів марковського типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Селін Юрій Миколайо­вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2152 А] УДК 303.732.4:504311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

На ступінь доктора

2518. Попова В. В. Методологія статистичного оцінювання економічного роз­витку національної макросистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Попова Валентина Вікторівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — 100 пр. — [2009-2325 А] УДК 31:330.34314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

На ступінь кандидата

2519. Подвисоцька Т. О. Комплексна оцінка здоров'я населення та його впли­ву на економічне зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Под­висоцька Тамара Олександрівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1707 А] УДК 314.17:330.354316 Соціологія

На ступінь кандидата

2520. Рибщун О. В. Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири роз­витку (60-ті рр. ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Рибщун Олександр Вікторович ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1422 А] УДК 316(477)"19/20"316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. Соціальні процеси

На ступінь кандидата

2521. Казанська І. В. Становлення категорії "соціальна влада" в історико-со­ціологічному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Казанська Ірина Вікторівна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1864 А] УДК 316.344.4

2522. Крикун О. І. Розвиток середнього класу в Україні: оцінка параметрів та тенденцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Крикун Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 150 пр. — [2009-1691 А] УДК 316.42(477)

2523. Литвиненко О. М. Релігійні чинники у процесі формування та розвитку української нації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 21.03.01 "Гуманіт. і політ. безпека держави" / Литвиненко Олександр Мико­лайович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1619 А] УДК 316.4:271](=161.2)

2524. Лоза А. С. Підприємницька активність за умов суспільної трансформа­ції : (на прикладі малого бізнесу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. со­ціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Лоза Андрій Степанович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. —
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1565 А] УДК 316.334.2

2525. Сусак В. І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Сусак Віктор Іванович ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2342 А] УДК [316.42:316.645](477)

2526. Томчук Н. В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Томчук Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1636 А] УДК 316.422:330

2527. Шкребець М. С. Грошова культура як об'єкт соціологічного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Шкребець Михайло Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара­зіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1999 А]

УДК 316.334.2:336

316.6 Соціальна психологія

На ступінь доктора

2528. Петрушина Т. О. Соціально-економічна поведінка населення України в умовах інституційних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Петрушина Тетяна Олегівна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2009. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (34 назви). — 100 пр. — [2009-2398 А] УДК 316.62(477)

2529. Артьомов П. М. Субкультура футбольних хуліганів: фактори формуван­ня та особливості прояву на пострадянському просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Артьо­мов Павло Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2008 А] УДК 316.624.2:796.332

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. Соціологія комунікації

На ступінь кандидата

2530. Золяк В. В. Функціональні характеристики контентної конвергенції засо­бів масової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Золяк Вікторія Ва­силівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Галиц. ін-т ім. В. Чор­новола Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2271 А] УДК 316.77

2531. Миронович Д. В. Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх релігійних організацій в Україні : (на прикладі неопротестант. груп) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Миронович Дмитро Валерійович ; Ін-т соціології НАН України, [Донец. держ. ун-т упр.]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1505 А] УДК 316.74:2

2532. Павленко Г. А. Інформаційна культура соціальних суб'єктів як фактор удосконалення управління суспільством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Павленко Геннадій Анатолійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2009. —


20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — 100 пр. — [2009-1510 А] УДК 316.74:008

2533. Харченко С. П. Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філо­софія історії" / Харченко Сергій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2594 А] УДК 316.7232 Політика. Політологія

На ступінь кандидата

2534. Газізов М. М. Політичні ідеї у літописах доби гетьманщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Газізов Михайло Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1454 А] УДК 32(477)"15/17"

2535. Гармаш Н. С. Мас-медіа в демократизаційних процесах перехідного сус­пільства : (на прикл. укр. і рос. парлам. вибор. кампаній) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гармаш Наталя Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2557 А] УДК 32.019.51:070

2536. Орлов В. В. Формування державної молодіжної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме­ханізми держ. упр." / Орлов Валентин Валентинович ; Класич. приват. ун-т. — Запо­ріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2390 А]

УДК 32:316.61-053.6](477)

2537. Самойленко О. П. Ідейно-політична діяльність В. Липинського в кон­тексті формування політичної культури сучасного українського суспільства : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. куль­тура та ідеолоія" / Самойленко Оксана Полікарпівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго­манова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1583 А]

УДК 32-027.21

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

На ступінь доктора

2538. Барановський Ф. В. Становлення демократичної політичної системи та процес європейської інтеграції України: фактори взаємовпливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Барановський Фелікс Володимирович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (25 назв). — 100 пр. — [2009-1524 А] УДК 321.7:327.39(477)На ступінь кандидата

2539. Барабаш Б. А. Політичні інститути та конституційне право штату Теннессі (США) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Кон­ституц. право" / Барабаш Борис Абрамович ; Нац. юрид. акад. України ім. Яросла-


ва Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. —
[2009-1762 А] УДК 321.022+342.4(736.8)

2540. Глоба О. Є. Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної полі­тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Тео­рія та історія політ. науки" / Глоба Оксана Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1966 А] УДК 321.02

2541. Іванілов О. В. Принцип альтернативності та його вплив на розвиток теорії і практики модернізації політичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Іванілов Олександр Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2379 А] УДК 321.1

2542. Корж С. А. Фрагментарна політична культура як вияв перехідного періоду розвитку українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Корж Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2381 А] УДК 321(477)

2543. Пелагеша Н. Є. Трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Пелагеша Наталя Євгеніївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2009-1416 А] УДК 321.01(477)

2544. Щолокова Г. В. Політична мова як чинник формування інтерсуб'єктив­ного політичного знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Щолокова Ганна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1959 А] УДК 321.01323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини


На ступінь кандидата

2545. Біденко Ю. М. Ідеологічні детермінанти політичного процесу (держав­ний та глобальний виміри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Біденко Юлія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2535 А] УДК 323.2323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

На ступінь кандидата

2546. Запаранюк В. В. Партійно-політична система сучасної Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Запаранюк Віталій Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1611 А] УДК 323.17(71)323(477) Внутрішня політика України

На ступінь доктора

2547. Цепенда І. Є. Українсько-польські етнополітичні відносини 40—50-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Цепенда Ігор Євгенович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2353 А] УДК 323.1(477+438)"194/195"На ступінь кандидата

2548. Бойко Н. Р. Політичні ідеї Сергія Єфремова в контексті його суспільно-політичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Бойко Наталія Романівна ; НАН Ук­раїни, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 16 с. — Біб­ліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1446 А] УДК 323(477)

2549. Каплан Ю. Б. Політичні орієнтації населення України як чинник полі­тики національної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Каплан Юлія Борисівна ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1740 А] УДК 323.22/.28+316.3](477)

2550. Колесніченко Г. Л. Ісламський чинник у сучасному політичному про-цесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Колесніченко Ганна Леонідівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2475 А] УДК 323(477)

2551. Липчук О. І. Інституційні засади реалізації прав етнонаціональних меншин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Липчук Оксана Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1564 А] УДК 323.15(477)

2552. Редькіна Г. М. Національна свідомість населення України в умовах дер­жавної незалежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Редькіна Ганна Михай­лівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1934 А] УДК 323.1(477)

2553. Чупрін Р. В. Участь громадськості у формуванні партійної політики: сві­товий досвід та українська практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Чупрін Роман В'ячеславович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1638 А] УДК 323.21(477)

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії

На ступінь кандидата

2554. Лукач У. Р. Специфіка розвитку політичного процесу у виборчих кампа­ніях 2004—2006 рр. в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лукач Уляна Романівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1620 А] УДК 324(477)"2004/2006"

2555. Простова О. І. Політико-ділові цикли в контексті управління соціальни­ми змінами: світова практика та український досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Простова Ольга Ігорівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1632 А] УДК 324.01(477)

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

На ступінь кандидата

2556. Обрінська О. К. Неурядові організації у зовнішньополітичному механіз­мі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Обрінська Олена Костянтинівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2314 А] УДК 327.83(73)

2557. Шаповалова О. І. Європейська політика Франції за президентства Жака Ширака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шаповалова Олександра Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1955 А] УДК 327(44)

327(477) Зовнішня політика України

На ступінь кандидата

2558. Пивоваров А. С. Проблема стратегічного партнерства в зовнішньополі­тичній діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пивоваров Андрій Сергійович ; Чер­нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1664 А] УДК 327(477)"1991/2005"33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія

На ступінь доктора

2559. Головінов О. М. Державний сектор сучасної економіки: питання теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Головінов Олег Миколайович ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т еко­номіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 100 пр. — [2009-1605 А] УДК 330.341:334.012.33

2560. Іващук Н. Л. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутво­рення нестандартних опціонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Іва­щук Наталія Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. полі­техніка"]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (80 назв). — 100 пр. — [2009-1681 А] УДК 330.43:336.764.2

2561. Коваленко М. А. Стратегія реформування промислового комплексу регіону: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Коваленко Микола Андрійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (44 назви). — 100 пр. — [2009-1543 А] УДК 330.111.4:332.1На ступінь кандидата

2562. Бассова О. О. Формування механізму промислової іпотеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бас­сова Ольга Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть­мана", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-2588 А] УДК 330.332:338.45

2563. Горбатюк К. В. Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії не­чітких множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Горбатюк Катери­на Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1882 А] УДК 330.4:331.103.3

2564. Катигробова О. В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Катигробова Ольга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2473 А] УДК 330.341.1:330.837

2565. Кононова О. О. Управління оборотними коштами на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кононова Ольга Олександрівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2478 А] УДК 330.145:631

2566. Корецька-Гармаш В. О. Венчурне інвестування на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корецька-Гармаш Вікторія Олександрівна ; Східно­укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2081 А] УДК 330.322.2:621

2567. Костогриз В. Г. Ощадно-кредитна система в умовах інноваційного роз­витку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Костогриз Вікторія Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 19 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2382 А] УДК 330.341.1:366.72

2568. Крисак А. І. Організаційно-економічні засади інституціонального забез­печення сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Крисак Алла Іванівна ; НАН України, Рада по вивч. про­дуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2289 А] УДК 330.873:332.3

2569. Лук'яник М. М. Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лук'яник Микола Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко­номіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2095 А] УДК 330.322:631.162

2570. Міщенко С. П. Інноваційне відтворення основних фондів залізнич-


ного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міщенко Сергій Петрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2491 А] УДК 330.522.2:656.2

2571. Пашенко Г. В. Моделювання процесів кредитування освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. ме­тоди, моделі та інформ. технології в економіці" / Пашенко Галина Вячеславівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2397 А] УДК 330.4:37

2572. Пожар О. М. Управління процентним ризиком банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пожар Олександр Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1665 А] УДК 330.131.7:336.781

2573. Саєнко О. О. Розвиток і ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Саєнко Ольга Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства УААН"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1673 А]

УДК 330.34:339.14:637.5'62

2574. Сорока Л. М. Умови формування інвестиційної привабливості під­приємств молокопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сорока Лариса Мико­лаївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2512 А] УДК 330.322:637.1

2575. Трохимченко М. В. Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Трохимченко Марія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2517 А] УДК 330.322:332.1

2576. Туманова О. А. Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємст­вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Туманова Олена Анатоліївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 120 пр. — [2009-2518 А]

УДК 330.322:631.11

2577. Цугунян А. М. Система регулювання макроекономічних процесів : (на прикл. формування валової доданої вартості Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Цугунян Аксінія Матвіївна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2191 А] УДК 330.101.541

2578. Щерба Х. І. Фіскальні інструменти регулювання доходів населення в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Щерба Христина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1756 А] УДК 330.564.2(477)

2579. Яблонська Н. В. Підвищення соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Яблонська Наталя Валентинівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1597 А]

УДК 330.322:332.14
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка