Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка4/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

На ступінь доктора

2580. Чернявська О. В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чернявська Олена Валеріївна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1753 А] УДК 331.5(477)На ступінь кандидата

2581. Білик О. М. Мобільність в системі людського капіталу: методика оціню­вання та напрями активізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка та політика" / Бі­лик Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2449 А] УДК 331.522.4

2582. Бородич П. Ю. Закономірності діяльності в системі "рятувальник — екстремальне середовище" на станціях метрополітену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Бородич Павло Юрі-йович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Ун-т цивіл. захисту України М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Х., 2009 . — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — [2009-2242 А] УДК 331.101.1

2583. Пономаренко І. В. Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Пономаренко Ігор Віталійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1825 А] УДК 331.5:311.21(477)

2584. Попова І. А. Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еко­номіка і політика" / Попова Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. до­слідж. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1511 А] УДК 331.101.6:331.2

2585. Правільєв О. В. Державний механізм стимулювання економічної актив­ності населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Правільєв Олександр Васильович ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1667 А] УДК 331.52332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

На ступінь кандидата

2586. Бутенко Є. В. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земле­користувань у ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо­вища" / Бутенко Євген Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу­вання України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 130 пр. — [2009-2451 А] УДК 332.64:631.95

2587. Бутиріна В. М. Підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в промисловому місті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бутиріна Віра Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1965 А] УДК 332.8:64.011.4

2588. Кірейцева О. В. Удосконалення організаційного механізму орендних зе­мельних відносин у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кірейцева Олена Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2073 А]

УДК 332.28:631.1

2589. Кондратюк В. В. Обґрунтування впливу інтеграційних процесів на ре­гіональний соціально-економічний розвиток : (на прикладі Кіровоград. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про­дуктив. сил і регіон. економіка" / Кондратюк Валерій Віталійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2283 А] УДК 332.135(477.65)

2590. Лалакулич М. Ю. Потенціал вищої освіти в активізації розвитку регіональних освітніх систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Лалакулич Марія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. " Ужгород. нац. ун-т", [Закарпат. держ. ун-т]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2009-2482 А] УДК 332.1:378

2591. Лисяк Н. М. Регулювання економічних відносин міста і приміської зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Лисяк Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1618 А] УДК 332.1

2592. Морозюк Н. В. Регіональні особливості соціально-економічного розвитку села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Морозюк Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т біо­ресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2111 А] УДК 332.1:316.334.55

2593. Рожманов В. Г. Методолого-практична організація інвестиційного прос­тору регіону : (на прикладі Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко­номіка" / Рожманов Віталій Геннадійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1712 А] УДК 332.1:330.322.01](477.75)

2594. Смушак М. В. Організація системного розвитку сільських територій ре­гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Смушак Михайло Володимирович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2429 А] УДК 332.122(1-22)

2595. Халда Н. О. Соціальний розвиток регіонів України та напрями підви­щення його ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Халда Наталія Олександрівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1719 А]

УДК 332.145(477)

2596. Шевчук О. І. Особливості формування регіональної політики житлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Шевчук Оксана Ігорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1594 А] УДК 332.8.021334 Форми організації та співробітництва в економіці

На ступінь доктора

2597. Меркулов М. М. Методологія управління високотехнологічним вироб­ництвом в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Меркулов Ми­кола Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32


(31 назва). — 100 пр. — [2009-2303 А] УДК 334.716

На ступінь кандидата

2598. Нетесаний Ю. В. Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в інвестуванні інтегрованих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нетесаний Юрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2115 А] УДК 334.754:330.322.1336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

На ступінь доктора

2599. Белінська Я. В. Регулювання валютного курсу в Україні в умовах гло­балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Белінська Яніна Василівна ; Держ. податк. адмін. Ук­раїни, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 23—28 (50 назв). — 150 пр. — [2009-2208 А] УДК 336.748.7(477)

2600. Івасів І. Б. Вартість банку: теорія та управління : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Івасів Ігор Богданович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на". — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 100 пр. — [2009-2273 А] УДК 336.717.18

2601. Тропіна В. Б. Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тропіна Валентина Борисівна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 150 пр. — [2009-1557 А] УДК 336.1(477)На ступінь кандидата

2602. Абубекерова А. З. Механізм ефективного фінансування пільгових пенсій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Абубекерова Альбіна Загітовна ; Донец. нац. ун-т, [За­поріз. ін-т економіки та інформ. технологій]. — Донецьк, 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2562 А] УДК 336:364-266

2603. Арбузов С. Г. Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Арбузов Сергій Геннадійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 150 пр. — [2009-2527 А] УДК 336.7

2604. Гаряга Л. О. Моніторинг кредитного ризику в банківській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гаряга Леся Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. " Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2370 А] УДК 336.717.4:005.334

2605. Жупанин В. В. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жупанин Валентин Вікторович ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2268 А] УДК 336.722.14(477)

2606. Кремпова Н. Л. Формування бюджету Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі­нанси і кредит" / Кремпова Наталія Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біб­ліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1895 А] УДК 336.14(477.75)

2607. Меренкова О. В. Розвиток інвестування банками інноваційних техноло­гій обслуговування клієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Меренкова Ольга Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 110 пр. — [2009-1504 А]

УДК 336.71:330.322

2608. Михасьова Н. В. Визначення впливу бюджетування податків на фі­нансово-економічні результати діяльності коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.
п-вами" / Михасьова Надія Василівна ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2109 А] УДК 336.22:662.74

2609. Нікітішин А. О. Система оподаткування доходів фізичних осіб : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нікітішин Андрій Олександрович ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1508 А] УДК 336.226.11

2610. Нічосова Т. В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі­нанси і кредит" / Нічосова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1468 А] УДК 336.763.3(477)

2611. Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах станов­лення ринкового господарства (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та істо­рія екон. думки" / Новікова Ірина Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-1662 А]

УДК 336.71:334.7](477)"18/19"

2612. Панасюк Л. В. Фінансові ресурси місцевих органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре­дит" / Панасюк Людмила Вікторівна ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2317 А] УДК 336.14:352/354](477)

2613. Сєрік Ю. В. Економіко-організаційний механізм управління ризиком кредитної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сєрік Юлія Вадимівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2340 А] УДК 336.71:330.131.7

2614. Сибірянська Ю. В. Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сибірянська Юлія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1424 А] УДК 336.2(477)

2615. Сірош Т. О. Оцінка заставного майна в системі кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сірош Тетяна Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1940 А] УДК 336.77:657.421.1

338 Економічне становище. Економічна політика.
Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни


На ступінь доктора

2616. Крайник О. П. Система механізмів регулювання регіонального еконо­мічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крайник Ольга Петрівна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—31 (65 назв). — 150 пр. — [2009-2085 А] УДК 338.2:332.053

2617. Мех О. А. Інноваційно-соціальна модель розвитку фармацевтичної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мех Олег Андрійович ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2009. — 36 с., [1] арк. схеми. — Бібліогр.: с. 31—33 (24 назви). — 100 пр. — [2009-2306 А] УДК 338.45:615

На ступінь кандидата

2618. Андросович Т. Ю. Формування і розвиток ринку прісноводної риби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Андросович Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо­користування України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2442 А] УДК 338.439.5:639.21

2619. Барановська І. В. Формування стратегії розвитку оборонної промисло­вості в контексті державного регулювання національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Барановська Ірина Вікторівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2012 А] УДК 338.246:355.02

2620. Бербенець О. В. Стратегія розвитку підприємства курячого м'ясо і яєць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бербенець Олена Вікторівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2607 А] УДК 338.439.4:637.5'652

2621. Вольська В. В. Мотиваційні механізми діяльності фермерських госпо­дарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вольська Вікторія Валентинівна ; Укр.НДІ продуктив­ності АПК, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1726 А] УДК 338.43.02

2622. Герасименко І. М. Управління виробничими витратами на металур­гійному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Герасименко Ірина Миколаївна ; При­азов. держ. техн. ун-т, [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т"]. — Маріуполь


(Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1653 А] УДК 338.512:669

2623. Гринчишин Х. Б. Шляхи зниження собівартості за рахунок впровад­ження інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гринчишин Христина Богданівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2252 А] УДК 338.512:330.341.1

2624. Зигрій О. В. Формування економічних відносин в інтегрованому буряко­цукровому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зигрій Ольга Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1539 А] УДК 338.43:664.12

2625. Колач С. М. Трансформування та ефективність функціонування сільсько­господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колач Світлана Михайлівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2076 А] УДК 338.43

2626. Крихтіна Ю. О. Розробка економічного механізму ефективності ре­сурсозбереження на підприємствах транспорту : (метод. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крихтіна Юлія Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2087 А] УДК 338.47

2627. Потєєва М. А. Удосконалювання державного регулювання транспортної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Потєєва Марина Артурівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2503 А] УДК 338.24:656.615

2628. Прохницька Г. Л. Кон'юнктура глобального ринку легкових автомо­білів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Прохницька Ганна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1710 А] УДК 338.12.017:629.33

2629. Пшик-Ковальська О. О. Макроекономічне планування розвитку со­ціального житла в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пшик-Ковальська Орися Оста­півна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Нац. ун-т "Львів. полі­техніка"]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1987 А] УДК 338.26:332.821

2630. Савченко О. В. Формування цін на нову продукцію виробничо-техніч­ного призначення : (на прикладі п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савченко Оле­на Валентинівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1989 А] УДК 338.512:621

2631. Сапачова М. С. Формування і розвиток кооперованих зв'язків під­приємств спиртової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сапачова Мирослава Степа­нівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2009-1585 А] УДК 338.45:663.5

2632. Соболев Д. А. Економічні засади державного регулювання ринку ялови­чини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соболев Денис Анатолійович ; Нац. ун-т біо­ресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1992 А] УДК 338.246.025.2:637.5'62

2633. Тимофєєва Т. О. Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тимофєєва Тетяна Омельянівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2173 А] УДК 338.47:656.2

2634. Тимошик Н. С. Формування цінової політики автобусобудівних під­приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тимошик Наталія Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політех­ніка", [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2009-2174 А] УДК 338.53:629.341/.343

2635. Ткачук С. П. Формування та функціонування регіонального ринку моло­ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко­номіка та упр. п-вами" / Ткачук Світлана Петрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко­номіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1675 А]

УДК 338.439.5:637.1

2636. Туржанський В. А. Функціонування та розвиток маркетингової інфра­структури ринку тваринницької продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Туржанський Віталій Анатолійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1677 А] УДК 338.49:338.439:637

2637. Циганюк А. В. Науково-методичні основи аналізу та прогнозування структурних зрушень за основними агрегатами ВВП на стадії виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та
упр. нац. госп-вом" / Циганюк Алла Василівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки Ук­раїни. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2189 А] УДК 338.27

2638. Широкова О. М. Підвищення ефективності роботи залізничного транс­порту за рахунок проведення реструктуризації : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Широкова Олена Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2229 А] УДК 338.47:656.2]-044.922

2639. Шишова О. Б. Бізнес-планування в умовах адаптації сільськогоспо­дарських підприємств до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шишова Олена Бори­сівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1479 А] УДК 338.242:334.716

2640. Юрченко Ю. М. Розробка механізму стратегічного планування на заліз­ничному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Юрченко Юрій Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2600 А] УДК 338.47:656.2
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка