Книжкова палата україни імені івана федорова


Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. ПрацевлаштуванняСторінка4/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

На ступінь доктора

2580. Чернявська О. В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чернявська Олена Валеріївна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1753 А] УДК 331.5(477)На ступінь кандидата

2581. Білик О. М. Мобільність в системі людського капіталу: методика оціню­вання та напрями активізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка та політика" / Бі­лик Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2449 А] УДК 331.522.4

2582. Бородич П. Ю. Закономірності діяльності в системі "рятувальник — екстремальне середовище" на станціях метрополітену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Бородич Павло Юрі-йович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Ун-т цивіл. захисту України М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Х., 2009 . — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — [2009-2242 А] УДК 331.101.1

2583. Пономаренко І. В. Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Пономаренко Ігор Віталійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1825 А] УДК 331.5:311.21(477)

2584. Попова І. А. Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еко­номіка і політика" / Попова Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. до­слідж. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1511 А] УДК 331.101.6:331.2

2585. Правільєв О. В. Державний механізм стимулювання економічної актив­ності населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Правільєв Олександр Васильович ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1667 А] УДК 331.52332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

На ступінь кандидата

2586. Бутенко Є. В. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земле­користувань у ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо­вища" / Бутенко Євген Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу­вання України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 130 пр. — [2009-2451 А] УДК 332.64:631.95

2587. Бутиріна В. М. Підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в промисловому місті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бутиріна Віра Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1965 А] УДК 332.8:64.011.4

2588. Кірейцева О. В. Удосконалення організаційного механізму орендних зе­мельних відносин у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кірейцева Олена Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2073 А]

УДК 332.28:631.1

2589. Кондратюк В. В. Обґрунтування впливу інтеграційних процесів на ре­гіональний соціально-економічний розвиток : (на прикладі Кіровоград. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про­дуктив. сил і регіон. економіка" / Кондратюк Валерій Віталійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2283 А] УДК 332.135(477.65)

2590. Лалакулич М. Ю. Потенціал вищої освіти в активізації розвитку регіональних освітніх систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Лалакулич Марія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. " Ужгород. нац. ун-т", [Закарпат. держ. ун-т]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2009-2482 А] УДК 332.1:378

2591. Лисяк Н. М. Регулювання економічних відносин міста і приміської зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Лисяк Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1618 А] УДК 332.1

2592. Морозюк Н. В. Регіональні особливості соціально-економічного розвитку села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Морозюк Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т біо­ресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2111 А] УДК 332.1:316.334.55

2593. Рожманов В. Г. Методолого-практична організація інвестиційного прос­тору регіону : (на прикладі Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко­номіка" / Рожманов Віталій Геннадійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1712 А] УДК 332.1:330.322.01](477.75)

2594. Смушак М. В. Організація системного розвитку сільських територій ре­гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Смушак Михайло Володимирович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2429 А] УДК 332.122(1-22)

2595. Халда Н. О. Соціальний розвиток регіонів України та напрями підви­щення його ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Халда Наталія Олександрівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1719 А]

УДК 332.145(477)

2596. Шевчук О. І. Особливості формування регіональної політики житлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Шевчук Оксана Ігорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1594 А] УДК 332.8.021334 Форми організації та співробітництва в економіці

На ступінь доктора

2597. Меркулов М. М. Методологія управління високотехнологічним вироб­ництвом в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Меркулов Ми­кола Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32


(31 назва). — 100 пр. — [2009-2303 А] УДК 334.716

На ступінь кандидата

2598. Нетесаний Ю. В. Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в інвестуванні інтегрованих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нетесаний Юрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2115 А] УДК 334.754:330.322.1336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

На ступінь доктора

2599. Белінська Я. В. Регулювання валютного курсу в Україні в умовах гло­балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Белінська Яніна Василівна ; Держ. податк. адмін. Ук­раїни, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 23—28 (50 назв). — 150 пр. — [2009-2208 А] УДК 336.748.7(477)

2600. Івасів І. Б. Вартість банку: теорія та управління : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Івасів Ігор Богданович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на". — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 100 пр. — [2009-2273 А] УДК 336.717.18

2601. Тропіна В. Б. Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тропіна Валентина Борисівна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 150 пр. — [2009-1557 А] УДК 336.1(477)На ступінь кандидата

2602. Абубекерова А. З. Механізм ефективного фінансування пільгових пенсій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Абубекерова Альбіна Загітовна ; Донец. нац. ун-т, [За­поріз. ін-т економіки та інформ. технологій]. — Донецьк, 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2562 А] УДК 336:364-266

2603. Арбузов С. Г. Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Арбузов Сергій Геннадійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 150 пр. — [2009-2527 А] УДК 336.7

2604. Гаряга Л. О. Моніторинг кредитного ризику в банківській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гаряга Леся Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. " Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2370 А] УДК 336.717.4:005.334

2605. Жупанин В. В. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жупанин Валентин Вікторович ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2268 А] УДК 336.722.14(477)

2606. Кремпова Н. Л. Формування бюджету Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі­нанси і кредит" / Кремпова Наталія Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біб­ліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1895 А] УДК 336.14(477.75)

2607. Меренкова О. В. Розвиток інвестування банками інноваційних техноло­гій обслуговування клієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Меренкова Ольга Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 110 пр. — [2009-1504 А]

УДК 336.71:330.322

2608. Михасьова Н. В. Визначення впливу бюджетування податків на фі­нансово-економічні результати діяльності коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.
п-вами" / Михасьова Надія Василівна ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2109 А] УДК 336.22:662.74

2609. Нікітішин А. О. Система оподаткування доходів фізичних осіб : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нікітішин Андрій Олександрович ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1508 А] УДК 336.226.11

2610. Нічосова Т. В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі­нанси і кредит" / Нічосова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1468 А] УДК 336.763.3(477)

2611. Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах станов­лення ринкового господарства (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та істо­рія екон. думки" / Новікова Ірина Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2009-1662 А]

УДК 336.71:334.7](477)"18/19"

2612. Панасюк Л. В. Фінансові ресурси місцевих органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре­дит" / Панасюк Людмила Вікторівна ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2317 А] УДК 336.14:352/354](477)

2613. Сєрік Ю. В. Економіко-організаційний механізм управління ризиком кредитної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сєрік Юлія Вадимівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2340 А] УДК 336.71:330.131.7

2614. Сибірянська Ю. В. Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сибірянська Юлія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1424 А] УДК 336.2(477)

2615. Сірош Т. О. Оцінка заставного майна в системі кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сірош Тетяна Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1940 А] УДК 336.77:657.421.1

338 Економічне становище. Економічна політика.
Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни


На ступінь доктора

2616. Крайник О. П. Система механізмів регулювання регіонального еконо­мічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крайник Ольга Петрівна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—31 (65 назв). — 150 пр. — [2009-2085 А] УДК 338.2:332.053

2617. Мех О. А. Інноваційно-соціальна модель розвитку фармацевтичної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мех Олег Андрійович ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2009. — 36 с., [1] арк. схеми. — Бібліогр.: с. 31—33 (24 назви). — 100 пр. — [2009-2306 А] УДК 338.45:615

На ступінь кандидата

2618. Андросович Т. Ю. Формування і розвиток ринку прісноводної риби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Андросович Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо­користування України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2442 А] УДК 338.439.5:639.21

2619. Барановська І. В. Формування стратегії розвитку оборонної промисло­вості в контексті державного регулювання національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Барановська Ірина Вікторівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2012 А] УДК 338.246:355.02

2620. Бербенець О. В. Стратегія розвитку підприємства курячого м'ясо і яєць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бербенець Олена Вікторівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2607 А] УДК 338.439.4:637.5'652

2621. Вольська В. В. Мотиваційні механізми діяльності фермерських госпо­дарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вольська Вікторія Валентинівна ; Укр.НДІ продуктив­ності АПК, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1726 А] УДК 338.43.02

2622. Герасименко І. М. Управління виробничими витратами на металур­гійному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Герасименко Ірина Миколаївна ; При­азов. держ. техн. ун-т, [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т"]. — Маріуполь


(Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1653 А] УДК 338.512:669

2623. Гринчишин Х. Б. Шляхи зниження собівартості за рахунок впровад­ження інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гринчишин Христина Богданівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2252 А] УДК 338.512:330.341.1

2624. Зигрій О. В. Формування економічних відносин в інтегрованому буряко­цукровому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зигрій Ольга Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1539 А] УДК 338.43:664.12

2625. Колач С. М. Трансформування та ефективність функціонування сільсько­господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колач Світлана Михайлівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2076 А] УДК 338.43

2626. Крихтіна Ю. О. Розробка економічного механізму ефективності ре­сурсозбереження на підприємствах транспорту : (метод. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крихтіна Юлія Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2087 А] УДК 338.47

2627. Потєєва М. А. Удосконалювання державного регулювання транспортної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Потєєва Марина Артурівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2503 А] УДК 338.24:656.615

2628. Прохницька Г. Л. Кон'юнктура глобального ринку легкових автомо­білів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Прохницька Ганна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1710 А] УДК 338.12.017:629.33

2629. Пшик-Ковальська О. О. Макроекономічне планування розвитку со­ціального житла в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пшик-Ковальська Орися Оста­півна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Нац. ун-т "Львів. полі­техніка"]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1987 А] УДК 338.26:332.821

2630. Савченко О. В. Формування цін на нову продукцію виробничо-техніч­ного призначення : (на прикладі п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савченко Оле­на Валентинівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1989 А] УДК 338.512:621

2631. Сапачова М. С. Формування і розвиток кооперованих зв'язків під­приємств спиртової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сапачова Мирослава Степа­нівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2009-1585 А] УДК 338.45:663.5

2632. Соболев Д. А. Економічні засади державного регулювання ринку ялови­чини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соболев Денис Анатолійович ; Нац. ун-т біо­ресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1992 А] УДК 338.246.025.2:637.5'62

2633. Тимофєєва Т. О. Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тимофєєва Тетяна Омельянівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2173 А] УДК 338.47:656.2

2634. Тимошик Н. С. Формування цінової політики автобусобудівних під­приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тимошик Наталія Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політех­ніка", [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2009-2174 А] УДК 338.53:629.341/.343

2635. Ткачук С. П. Формування та функціонування регіонального ринку моло­ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко­номіка та упр. п-вами" / Ткачук Світлана Петрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко­номіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1675 А]

УДК 338.439.5:637.1

2636. Туржанський В. А. Функціонування та розвиток маркетингової інфра­структури ринку тваринницької продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Туржанський Віталій Анатолійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1677 А] УДК 338.49:338.439:637

2637. Циганюк А. В. Науково-методичні основи аналізу та прогнозування структурних зрушень за основними агрегатами ВВП на стадії виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та
упр. нац. госп-вом" / Циганюк Алла Василівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки Ук­раїни. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2189 А] УДК 338.27

2638. Широкова О. М. Підвищення ефективності роботи залізничного транс­порту за рахунок проведення реструктуризації : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Широкова Олена Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2229 А] УДК 338.47:656.2]-044.922

2639. Шишова О. Б. Бізнес-планування в умовах адаптації сільськогоспо­дарських підприємств до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шишова Олена Бори­сівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1479 А] УДК 338.242:334.716

2640. Юрченко Ю. М. Розробка механізму стратегічного планування на заліз­ничному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Юрченко Юрій Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2600 А] УДК 338.47:656.2

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка