Книжкова палата україни імені івана федорова


(477) Економічне становище УкраїниСторінка5/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

338(477) Економічне становище України

На ступінь доктора

2641. Ганганов В. М. Теоретичні засади формування зернового підкомплексу Причорноморського регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Ганганов Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). — 120 пр. — [2009-2454 А] УДК 338.43.01:633.1](477)

2642. Зінчук Т. О. Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зінчук Тетяна Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 150 пр. — [2009-2409 А]

УДК 338.436(477)На ступінь кандидата

2643. Гізатулліна О. М. Організаційно-економічний механізм державного управ­ління паливно-енергетичним комплексом України : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гізатулліна Оле­на Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2251 А] УДК 338.45:620.9(477)

2644. Котвицька Н. М. Організаційно-економічні засади ефективної агропро­довольчої політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котвицька Наталія Мико­лаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки М-ва економіки України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1782 А] УДК 338.439.2(477)

2645. Пашко Д. В. Фінансово-економічний механізм модернізації суднобуду­вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пашко Даляна Василівна ; Крим. інж.-пед. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2499 А] УДК 338.5:629.5](477)

2646. Стоянець Н. В. Соціально-економічний розвиток сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про­дуктив. сил. і регіон. економіка" / Стоянець Наталія Валеріївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1946 А] УДК 338.26:332.1(477-22)

2647. Ткаченко Н. Ю. Розвиток транзитного потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткаченко Наталія Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1792 А] УДК 338.1:339.565](477)338.48 Туризм. Економіка туризму

На ступінь кандидата

2648. Мельнікова Н. В. Науково-прикладні засади збалансованого розвитку курортної території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Мельнікова Наталія Володимирівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 200 пр. — [2009-2302 А] УДК 338.48-53339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг

На ступінь кандидата

2649. Войтович Н. В. Удосконалення стратегічного маркетингового плануван­ня діяльності молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Войтович Наталія Володимирівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно­логій ім. С. З. Гжицького]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2035 А] УДК 339.138:637.1339.3 Внутрішня торгівля

На ступінь кандидата

2650. Котуранова Т. В. Управління ринковою вартістю торговельних під­приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Котуранова Тетяна Віталіївна ; Донец. нац. ун-т еконо­міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2009-1462 А] УДК 339.372.8339.7 Міжнародні фінанси

На ступінь кандидата

2651. Шульга І. О. Транснаціоналізація діяльності фінансово-промислових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шульга Ігор Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2359 А] УДК 339.72339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.
Глобалізація економіки


На ступінь кандидата

2652. Алексієнко М. С. Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Алексієнко Михайло Сергійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Київ. ун-т туризму, економіки та права]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2202 А] УДК 339.924(510)

2653. Відякіна М. М. Трансформація міграційної політики країн Західної Євро­пи в умовах розширення ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Відякіна Марія Мико­лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1725 А] УДК 339.94(4-15)

2654. Гаркуша О. М. Світова металургійна галузь в системі глобальної конку­ренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гаркуша Олексій Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-1728 А] УДК 339.9:669(100)

2655. Грищенко О. К. Геоекономічні стратегії ТНК як фактор міжнародної конкурентоспроможності країн базування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Грищенко Оксана Костянтинівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2254 А] УДК 339.92

2656. Машталір Я. П. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Машталір Яна Петрівна ; Хмель­ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2106 А] УДК 339.9:621](477)

2657. Стрельбіцька Н. Є. Формування інтегрованої системи ризик-менедж­менту енергетичними транснаціональними корпораціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Стрельбіцька Наталія Євгенівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. —
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2166 А] УДК 339.97

2658. Чепеленко А. М. Розвиток міжнародної торгівлі в контексті регіонально-інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чепеленко Анжеліка Михайлівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1796 А] УДК 339.9:332.13534 Право. Юриспруденція

340 Право в цілому. Пропедевтика. Юридичні методи
та допоміжні правничі науки


На ступінь кандидата

2659. Александров О. В. Правові погляди Олександра Кониського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Александров Олексій Володимиро­вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1441 А] УДК 340.12

2660. Болдижар С. М. Правове становище Закарпатської України (1944—1946 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Болдижар Сергій Михайло­вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 110 пр. — [2009-1447 А] УДК 340(477.87)"1944/1946"

2661. Людвік В. Д. Принцип народного суверенітету в історії політико-пра­вової думки, теорії права та політичній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Людвік Валентин Дмитрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2387 А] УДК 340.15

2662. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Подорожна Тетяна Станісла­вівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—17 (50 назв). — 100 пр. — [2009-2134 А] УДК 340.11

2663. Савчак А. В. Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянсь­кого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Савчак Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1517 А]

УДК 340.15+342.4](477)

2664. Соляний О. М. Судово-медична оцінка давності ушкоджень органів грудної клітки гістологічними і гістохімічними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Соляний Олек­сандр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1427 А] УДК 340.6341 Міжнародне право

На ступінь кандидата

2665. Авакян Т. А. Політика європейської інтеграції як базовий компонент на­ціональної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Авакян Тігран Ашотович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2563 А] УДК 341.24:351.88](477)

2666. Анакіна Т. М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра­во" / Анакіна Тетяна Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1761 А]

УДК 341.171:340.142(4)

2667. Бордюгова Г. Ю. Міжнародне спортивне право як основа для форму­вання національної галузі права "Спортивне право України" : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Бордюгова Ганна Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2364 А] УДК 341.232.7:796

2668. Васильєва Н. Г. Право на цілісність особистості в праві Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Васильєва Наталія Георгіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярос­лава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1765 А] УДК 341.231.14:341.171(4)

2669. Влялько І. В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра­во" / Влялько Ілля Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2034 А]

УДК 341.23:339.16.012.332]:061.1ЄС

2670. Комарова Т. В. Юрисдикція суду європейських співтовариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Комарова Тетяна В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — [2009-1928 А] УДК 341.645

2671. Кононенко В. П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кононенко Валерій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1929 А] УДК 341.645.5

2672. Сорокун В. М. Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Сорокун Віталій Миколайович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1674 А] УДК 341.231.14

2673. Шишкіна Е. В. Концепція заборони неналежного поводження з люди­ною та її еволюція в діяльності Ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Шишкіна Еліна Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2437 А] УДК 341.96:343.4](4)342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

На ступінь кандидата

2674. Александров В. М. Військова служба, як особливий вид державної служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Александров Вячеслав Михайлович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2566 А] УДК 342.951:355.1](477)

2675. Балух Д. В. Управління державною службою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Балух Денис Валерійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2584 А] УДК 342.98:35.08

2676. Буздуган Я. М. Правові та організаційні основи фінансового забезпе­чення охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Буз­дуган Ярослава Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Відкритий між­нар. ун-т розв. людини "Україна"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-2030 А] УДК 342.951:614](477)

2677. Буткевич С. А. Адміністративно-правовий статус Державного комітету фінансового моніторингу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бут­кевич Сергій Анатолійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Крим. юрид. ін-т, Одес. держ. ун-ту внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1649 А] УДК 342.6(477)

2678. Каменська Н. П. Провадження у справах за зверненнями платників по­датків до органів державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Каменська Ніна Петрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2411 А] УДК 342.951:336.225.2](477)

2679. Литвин О. В. Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Литвин Олексій Вале­рійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1816 А] УДК 342.92:35.084.7](477)

2680. Марченко В. Б. Адміністративно-правове регулювання у сфері справ­ляння податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Марченко Віктор Бори­сович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2486 А] УДК 342.951:351.713

2681. Мілімко Л. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мілімко Лариса Василівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1819 А] УДК 342.951:349.41

2682. Овчарук С. С. Організаційно-правові засади державної реєстрації речо­вих прав на нерухоме майно та їх обмежень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Овчарук Сергій Станіславович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1750 А] УДК 342.924:332.012.328

2683. Перерва Ю. М. Законодавчий процес в Україні : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Перерва Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1822 А] УДК 342.52(477)

2684. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пухтецька Алла Альбертівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець­кого. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1633 А]

УДК 342.92(477)+351.711(4-11)

2685. Реєнт О. О. Право депутатської недоторканності : (питання теорії та практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Реєнт Олена Олександрівна ; Ін-т законодавства Верх­овної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1711 А] УДК 342.534.2(477)

2686. Савенко Н. В. Адміністративно-правові засади набуття права власності на об'єкти незавершеного та законсервованого будівництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Савенко Наталія Володимирівна ; Харків. нац.
ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2336 А] УДК 342.951:347.23](477)

2687. Садова Т. В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві Ук­раїни та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Садова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1937 А] УДК 342.72/.73:343.13

2688. Тимощук В. П. Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Тимощук Віктор Павлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2175 А] УДК 342.924

2689. Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Ткаченко Євгеній Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1589 А] УДК 342.725

2690. Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету Ук­раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Чвалюк Андрій Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2193 А] УДК 342.9:336.14](477)

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. Криміналістика. Карні злочини

На ступінь кандидата

2691. Абросімова Ю. А. Злочинність неповнолітніх та запобігання їй на регіо­нальному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Абросімова Юлія Андріївна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2561 А] УДК 343.8:343.915

2692. Акімов М. О. Кримінально-правова характеристика захоплення заруч­ників за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Акімов Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 123 пр. — [2009-2002 А] УДК 343.432:343.712.3](477)

2693. Богатирьова О. І. Кримінально-виконавча інспекція як суб'єкт виконан­ня покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Богатирьова Ольга Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2023 А] УДК 343.3

2694. Булейко О. Л. Участь понятих у кримінальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кри­міналістика ; суд. експертиза" / Булейко Ольга Леонідівна ; Акад. адвокатури Украї­ни. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1848 А] УДК 343.143

2695. Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, орга­нізаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи теро­ристичної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Данилевсь­кий Андрій Олександрович ; Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1885 А] УДК 343.341(477)

2696. Дячкін О. П. Кримінально-правова охорона об'єктів електроенергетики та зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Дячкін Олександр Петро­вич ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2262 А] УДК 343.37:620.9

2697. Задоя К. П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або служ­бових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Задоя Костянтин Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2055 А] УДК 343.353(477)

2698. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Запо­тоцький Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Біб­ліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1780 А] УДК 343.14

2699. Кириченко І. В. Запобігання злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Кириченко Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1781 А] УДК 343.37:343.9

2700. Кириченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за викрадення елект­ричної або теплової енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Ки­риченко Юрій Вікторович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропет­ровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1741 А]

УДК 343.721:621.111

2701. Клевцов А. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням не­повнолітніх за кримінальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Клевцов Андрій Олексійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1742 А] УДК 343.288:343.121.5](477)

2702. Красноголовець С. В. Кримінальна відповідальність за порушення ви­борчих та референдних прав громадян в Україні та державах Центральної Європи : (порівнял. аналіз на прикладі Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі­нологія ; кримін.-виконав. право" / Красноголовець Сергій Васильович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1894 А] УДК 343.415(477+(4-191.2))

2703. Курдюков В. В. Теоретичні засади та критерії обов'язкового призначен­ня судових експертиз в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Курдюков Всеволод Всеволодович ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2481 А] УДК 343.148(477)

2704. Ларченко М. О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Лар­ченко Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т політології і права Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1815 А] УДК 343.91:343.541

2705. Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, збері­гання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Марко Сергій Іванович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1870 А] УДК 343.51(477)

2706. Панасюк Т. І. Захист свідків та потерпілих у кримінальному процесі Ук­раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Панасюк Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1469 А] УДК 343.143(477)

2707. Сийплокі М. В. Кримінально-правова характеристика притягнення заві­домо невинного до кримінальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Сийплокі Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2159 А] УДК 343.36

2708. Стрілець Г. О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза, операт.-розшук. діяльн." / Стрілець Галина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2167 А] УДК 343.98(477)

2709. Тімошенко Н. О. Кримінально-правова характеристика підроблення документів, штампів та бланків, їх збуту та використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кри­мін.-виконав. право" / Тімошенко Ніна Олександрівна ; Акад. адвокатури України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2177 А] УДК 343.982.4

2710. Чистякова А. С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за при­мушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Чистякова Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1954 А] УДК 343.531(477)

2711. Швидченко І. Г. Свобода віросповідання як об'єкт кримінально-правової охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Швидченко Ірина Геор­гіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. нац. мор. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1439 А] УДК 343.42+342.731
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка