Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка5/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

338(477) Економічне становище України

На ступінь доктора

2641. Ганганов В. М. Теоретичні засади формування зернового підкомплексу Причорноморського регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Ганганов Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). — 120 пр. — [2009-2454 А] УДК 338.43.01:633.1](477)

2642. Зінчук Т. О. Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зінчук Тетяна Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 150 пр. — [2009-2409 А]

УДК 338.436(477)На ступінь кандидата

2643. Гізатулліна О. М. Організаційно-економічний механізм державного управ­ління паливно-енергетичним комплексом України : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гізатулліна Оле­на Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2251 А] УДК 338.45:620.9(477)

2644. Котвицька Н. М. Організаційно-економічні засади ефективної агропро­довольчої політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котвицька Наталія Мико­лаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки М-ва економіки України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1782 А] УДК 338.439.2(477)

2645. Пашко Д. В. Фінансово-економічний механізм модернізації суднобуду­вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пашко Даляна Василівна ; Крим. інж.-пед. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2499 А] УДК 338.5:629.5](477)

2646. Стоянець Н. В. Соціально-економічний розвиток сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про­дуктив. сил. і регіон. економіка" / Стоянець Наталія Валеріївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1946 А] УДК 338.26:332.1(477-22)

2647. Ткаченко Н. Ю. Розвиток транзитного потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткаченко Наталія Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1792 А] УДК 338.1:339.565](477)338.48 Туризм. Економіка туризму

На ступінь кандидата

2648. Мельнікова Н. В. Науково-прикладні засади збалансованого розвитку курортної території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Мельнікова Наталія Володимирівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 200 пр. — [2009-2302 А] УДК 338.48-53339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг

На ступінь кандидата

2649. Войтович Н. В. Удосконалення стратегічного маркетингового плануван­ня діяльності молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Войтович Наталія Володимирівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно­логій ім. С. З. Гжицького]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2035 А] УДК 339.138:637.1339.3 Внутрішня торгівля

На ступінь кандидата

2650. Котуранова Т. В. Управління ринковою вартістю торговельних під­приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Котуранова Тетяна Віталіївна ; Донец. нац. ун-т еконо­міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2009-1462 А] УДК 339.372.8339.7 Міжнародні фінанси

На ступінь кандидата

2651. Шульга І. О. Транснаціоналізація діяльності фінансово-промислових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шульга Ігор Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2359 А] УДК 339.72339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.
Глобалізація економіки


На ступінь кандидата

2652. Алексієнко М. С. Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Алексієнко Михайло Сергійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Київ. ун-т туризму, економіки та права]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2202 А] УДК 339.924(510)

2653. Відякіна М. М. Трансформація міграційної політики країн Західної Євро­пи в умовах розширення ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Відякіна Марія Мико­лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1725 А] УДК 339.94(4-15)

2654. Гаркуша О. М. Світова металургійна галузь в системі глобальної конку­ренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гаркуша Олексій Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-1728 А] УДК 339.9:669(100)

2655. Грищенко О. К. Геоекономічні стратегії ТНК як фактор міжнародної конкурентоспроможності країн базування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Грищенко Оксана Костянтинівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2254 А] УДК 339.92

2656. Машталір Я. П. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Машталір Яна Петрівна ; Хмель­ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2106 А] УДК 339.9:621](477)

2657. Стрельбіцька Н. Є. Формування інтегрованої системи ризик-менедж­менту енергетичними транснаціональними корпораціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Стрельбіцька Наталія Євгенівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. —
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2166 А] УДК 339.97

2658. Чепеленко А. М. Розвиток міжнародної торгівлі в контексті регіонально-інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чепеленко Анжеліка Михайлівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1796 А] УДК 339.9:332.13534 Право. Юриспруденція

340 Право в цілому. Пропедевтика. Юридичні методи
та допоміжні правничі науки


На ступінь кандидата

2659. Александров О. В. Правові погляди Олександра Кониського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Александров Олексій Володимиро­вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1441 А] УДК 340.12

2660. Болдижар С. М. Правове становище Закарпатської України (1944—1946 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Болдижар Сергій Михайло­вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 110 пр. — [2009-1447 А] УДК 340(477.87)"1944/1946"

2661. Людвік В. Д. Принцип народного суверенітету в історії політико-пра­вової думки, теорії права та політичній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Людвік Валентин Дмитрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2387 А] УДК 340.15

2662. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Подорожна Тетяна Станісла­вівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—17 (50 назв). — 100 пр. — [2009-2134 А] УДК 340.11

2663. Савчак А. В. Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянсь­кого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Савчак Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1517 А]

УДК 340.15+342.4](477)

2664. Соляний О. М. Судово-медична оцінка давності ушкоджень органів грудної клітки гістологічними і гістохімічними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Соляний Олек­сандр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1427 А] УДК 340.6341 Міжнародне право

На ступінь кандидата

2665. Авакян Т. А. Політика європейської інтеграції як базовий компонент на­ціональної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Авакян Тігран Ашотович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2563 А] УДК 341.24:351.88](477)

2666. Анакіна Т. М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра­во" / Анакіна Тетяна Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1761 А]

УДК 341.171:340.142(4)

2667. Бордюгова Г. Ю. Міжнародне спортивне право як основа для форму­вання національної галузі права "Спортивне право України" : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Бордюгова Ганна Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2364 А] УДК 341.232.7:796

2668. Васильєва Н. Г. Право на цілісність особистості в праві Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Васильєва Наталія Георгіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярос­лава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1765 А] УДК 341.231.14:341.171(4)

2669. Влялько І. В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра­во" / Влялько Ілля Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2034 А]

УДК 341.23:339.16.012.332]:061.1ЄС

2670. Комарова Т. В. Юрисдикція суду європейських співтовариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Комарова Тетяна В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — [2009-1928 А] УДК 341.645

2671. Кононенко В. П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кононенко Валерій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1929 А] УДК 341.645.5

2672. Сорокун В. М. Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Сорокун Віталій Миколайович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1674 А] УДК 341.231.14

2673. Шишкіна Е. В. Концепція заборони неналежного поводження з люди­ною та її еволюція в діяльності Ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Шишкіна Еліна Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2437 А] УДК 341.96:343.4](4)342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

На ступінь кандидата

2674. Александров В. М. Військова служба, як особливий вид державної служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Александров Вячеслав Михайлович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2566 А] УДК 342.951:355.1](477)

2675. Балух Д. В. Управління державною службою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Балух Денис Валерійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2584 А] УДК 342.98:35.08

2676. Буздуган Я. М. Правові та організаційні основи фінансового забезпе­чення охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Буз­дуган Ярослава Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Відкритий між­нар. ун-т розв. людини "Україна"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-2030 А] УДК 342.951:614](477)

2677. Буткевич С. А. Адміністративно-правовий статус Державного комітету фінансового моніторингу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бут­кевич Сергій Анатолійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Крим. юрид. ін-т, Одес. держ. ун-ту внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1649 А] УДК 342.6(477)

2678. Каменська Н. П. Провадження у справах за зверненнями платників по­датків до органів державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Каменська Ніна Петрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2411 А] УДК 342.951:336.225.2](477)

2679. Литвин О. В. Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Литвин Олексій Вале­рійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1816 А] УДК 342.92:35.084.7](477)

2680. Марченко В. Б. Адміністративно-правове регулювання у сфері справ­ляння податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Марченко Віктор Бори­сович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2486 А] УДК 342.951:351.713

2681. Мілімко Л. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мілімко Лариса Василівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1819 А] УДК 342.951:349.41

2682. Овчарук С. С. Організаційно-правові засади державної реєстрації речо­вих прав на нерухоме майно та їх обмежень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Овчарук Сергій Станіславович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1750 А] УДК 342.924:332.012.328

2683. Перерва Ю. М. Законодавчий процес в Україні : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Перерва Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1822 А] УДК 342.52(477)

2684. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пухтецька Алла Альбертівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець­кого. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1633 А]

УДК 342.92(477)+351.711(4-11)

2685. Реєнт О. О. Право депутатської недоторканності : (питання теорії та практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Реєнт Олена Олександрівна ; Ін-т законодавства Верх­овної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1711 А] УДК 342.534.2(477)

2686. Савенко Н. В. Адміністративно-правові засади набуття права власності на об'єкти незавершеного та законсервованого будівництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Савенко Наталія Володимирівна ; Харків. нац.
ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2336 А] УДК 342.951:347.23](477)

2687. Садова Т. В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві Ук­раїни та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Садова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1937 А] УДК 342.72/.73:343.13

2688. Тимощук В. П. Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Тимощук Віктор Павлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2175 А] УДК 342.924

2689. Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Ткаченко Євгеній Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1589 А] УДК 342.725

2690. Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету Ук­раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Чвалюк Андрій Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2193 А] УДК 342.9:336.14](477)

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. Криміналістика. Карні злочини

На ступінь кандидата

2691. Абросімова Ю. А. Злочинність неповнолітніх та запобігання їй на регіо­нальному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Абросімова Юлія Андріївна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2561 А] УДК 343.8:343.915

2692. Акімов М. О. Кримінально-правова характеристика захоплення заруч­ників за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Акімов Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 123 пр. — [2009-2002 А] УДК 343.432:343.712.3](477)

2693. Богатирьова О. І. Кримінально-виконавча інспекція як суб'єкт виконан­ня покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Богатирьова Ольга Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2023 А] УДК 343.3

2694. Булейко О. Л. Участь понятих у кримінальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кри­міналістика ; суд. експертиза" / Булейко Ольга Леонідівна ; Акад. адвокатури Украї­ни. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1848 А] УДК 343.143

2695. Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, орга­нізаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи теро­ристичної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Данилевсь­кий Андрій Олександрович ; Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1885 А] УДК 343.341(477)

2696. Дячкін О. П. Кримінально-правова охорона об'єктів електроенергетики та зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Дячкін Олександр Петро­вич ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2262 А] УДК 343.37:620.9

2697. Задоя К. П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або служ­бових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Задоя Костянтин Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2055 А] УДК 343.353(477)

2698. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Запо­тоцький Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Біб­ліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1780 А] УДК 343.14

2699. Кириченко І. В. Запобігання злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Кириченко Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1781 А] УДК 343.37:343.9

2700. Кириченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за викрадення елект­ричної або теплової енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Ки­риченко Юрій Вікторович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропет­ровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1741 А]

УДК 343.721:621.111

2701. Клевцов А. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням не­повнолітніх за кримінальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Клевцов Андрій Олексійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1742 А] УДК 343.288:343.121.5](477)

2702. Красноголовець С. В. Кримінальна відповідальність за порушення ви­борчих та референдних прав громадян в Україні та державах Центральної Європи : (порівнял. аналіз на прикладі Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі­нологія ; кримін.-виконав. право" / Красноголовець Сергій Васильович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1894 А] УДК 343.415(477+(4-191.2))

2703. Курдюков В. В. Теоретичні засади та критерії обов'язкового призначен­ня судових експертиз в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Курдюков Всеволод Всеволодович ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2481 А] УДК 343.148(477)

2704. Ларченко М. О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Лар­ченко Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т політології і права Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1815 А] УДК 343.91:343.541

2705. Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, збері­гання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Марко Сергій Іванович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1870 А] УДК 343.51(477)

2706. Панасюк Т. І. Захист свідків та потерпілих у кримінальному процесі Ук­раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Панасюк Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1469 А] УДК 343.143(477)

2707. Сийплокі М. В. Кримінально-правова характеристика притягнення заві­домо невинного до кримінальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Сийплокі Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2159 А] УДК 343.36

2708. Стрілець Г. О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза, операт.-розшук. діяльн." / Стрілець Галина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2167 А] УДК 343.98(477)

2709. Тімошенко Н. О. Кримінально-правова характеристика підроблення документів, штампів та бланків, їх збуту та використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кри­мін.-виконав. право" / Тімошенко Ніна Олександрівна ; Акад. адвокатури України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2177 А] УДК 343.982.4

2710. Чистякова А. С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за при­мушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Чистякова Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1954 А] УДК 343.531(477)

2711. Швидченко І. Г. Свобода віросповідання як об'єкт кримінально-правової охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Швидченко Ірина Геор­гіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. нац. мор. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1439 А] УДК 343.42+342.731Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка