Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка6/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

344 Особливі види кримінального права. Військове кримінальне право. Військово-морське кримінальне право. Військово-
повітряне кримінальне право. Кримінальне право
морського торговельного флоту


На ступінь кандидата

2712. Богуцький П. П. Військове право у системі права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Богуцький Павло Петрович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2540 А] УДК 344.3(477)346 Господарське право.
Правові основи державного регулювання економіки


На ступінь кандидата

2713. Атаманова Ю. Є. Основні проблеми системного господарсько-право­вого регулювання відносин в іновааційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Атама­нова Юлія Євгеніївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2009-2576 А] УДК 346.3(477)

2714. Виноградова Н. О. Господарсько-правові способи захисту прав акціоне­рів на акції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Виноградова Наталія Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1530 А] УДК 346+347.72

2715. Ломакіна О. А. Перегляд судових актів господарського суду в апеляцій­ному порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Ломакіна Олена Анатоліївна ; НАН Ук­раїни, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Донецьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1500 А] УДК 346.2+343.11

2716. Масляєва К. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Масляєва Катерина Василівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1570 А] УДК 346(477)

2717. Хорт Ю. В. Механізм захисту інтересів учасників акціонерних правовід­носин через конструкцію статутного капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Хорт Юлія Валеріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. —


19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1591 А] УДК 346:334.722.8

347 Цивільне право. Судовий устрій

347.1 Загальна частина цивільного права

На ступінь кандидата

2718. Іванов С. О. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних від­носинах : (на прикладі М-ва оборони України) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне пра­во ; міжнар. приват. право" / Іванов Сергій Олексійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1739 А] УДК 347.195(477)

2719. Молчанов Р. Ю. Здійснення та цивільно-правовий захист особистого не­май­нового права на ім'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Молчанов Роман Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2309 А] УДК 347.189

2720. П'янова Я. В. Судовий захист майнових цивільних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / П'янова Яна Валеріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2506 А] УДК 347.122:347.22347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності

На ступінь кандидата

2721. Тичкова О. Ю. Локальні корпоративні норми у цивільно-правовому ре­гулюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Тичкова Олена Юріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2433 А] УДК 347.23

2722. Яковлєв А. А. Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Яковлєв Андрій Анатолійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1680 А] УДК 347.23:341.176(4)

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди

На ступінь кандидата

2723. Барбара В. П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Ук­раїні : (на матеріалах суд. практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Барбара Валентин Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2446 А]

УДК 347.457(477)

2724. Великанова М. М. Договори на виконання науково-дослідних або до­слідно-конструкторських та технологічних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Великанова Марина Миколаївна ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1529 А] УДК 347.44:001.89

2725. Зазуляк І. І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Зазуляк Іван Іванович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ].
— К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. —
[2009-1610 А] УДК 347.44(477)

2726. Ісаєв А. М. Договір дарування за Цивільним кодексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ісаєв Арсен Миколайович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2410 А] УДК 347.472(477)347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства

На ступінь кандидата

2727. Болховітінова А. Б. Припинення шлюбу за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра­во та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Болховітінова Анас­тасія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2025 А] УДК 347.627(477)347.7 Комерційне (торговельне) право

На ступінь кандидата

2728. Ельбрехт В. В. Договір страхування майна фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ельбрехт Валерія Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2049 А] УДК 347.764:368.1-057.7347.73 Фінансове право

На ступінь доктора

2729. Джунь В. В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавст­ва України про банкрутство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Джунь В'ячеслав Васильо­вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (33 назви). — 100 пр. — [2009-1733 А] УДК 347.736(477)

2730. Ковальчук А. Т. Фінансове право України в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ковальчук Андрій Трохимович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2009-2280 А] УДК 347.73(477)

На ступінь кандидата

2731. Жернаков М. В. Правове регулювання представництва у сфері оподат­кування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Жернаков Михайло Володими­рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ фін. права Акад. держ. податк. служби України]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14 (31 назва). — 100 пр. — [2009-2053 А] УДК 347.73

2732. Зайцева Н. А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Зайцева Наталя Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2056 А] УДК 347.735(477)

2733. Зоріна О. І. Фінансово-правове (податкове) регулювання використання офшорів у господарській діяльності юридичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Зоріна Ольга Ігорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1737 А] УДК 347.73:336.227347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, проектів, найменувань тощо

На ступінь кандидата

2734. Потоцький М. Ю. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Потоцький Микола Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Ін-т права ім. князя Володимира Великого Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1512 А] УДК 347.77347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

На ступінь кандидата

2735. Гаркуша О. О. Організація і діяльність судів цивільної юрисдикції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Гаркуша Олександр Олександрович ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2457 А] УДК 347.962(477)

2736. Глушкова Д. Г. Участь спеціаліста в цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Глушкова Дарина Георгіїв­на ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2371 А] УДК 347.948

2737. Дунас Т. О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Дунас Тарас Омелянович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2048 А] УДК 347.91(477)

2738. Ільницький М. С. Адміністративно-правове регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання органів внутрішніх справ Ук­раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ільницький Михайло Степано­вич ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1811 А]

УДК 347.998.85:351.74](477)

2739. Коротун О. М. Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Коротун Олена Мико­лаївна ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1866 А] УДК 347.962.1(477)

2740. Намясенко О. К. Правовий статус судді Конституційного Суду Украї­ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конс­титуц. право" / Намясенко Ольга Кузьмівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1573 А]

УДК 347.962.1(477)

2741. Хливнюк А. М. Правовий статус Державної судової адміністрації Украї­ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судо­устрій ; прокуратура та адвокатура" / Хливнюк Алла Миколаївна ; Акад. адвокату-


ри України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —
[2009-2519 А] УДК 347.94(477)

2742. Швед Е. Ю. Процесуальні акти-документи у адміністративному судо­чинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Швед Едуард Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2357 А] УДК 347.994349.2 Трудове право

На ступінь доктора

2743. Щербина В. І. Функції трудового права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Щербина Віктор Іванович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Акад. мит. служби України]. — Х., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (55 назв). — 100 пр. — [2009-1957 А] УДК 349.2(477)На ступінь кандидата

2744. Грекова М. М. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Грекова Марина Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1923 А] УДК 349.2(477)

2745. Мовчан А. О. Правове регулювання відносин із добору кадрів у рин­кових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Мовчан Анастасія Олегівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1909 А] УДК 349.22:331.108.37](477)

2746. Плахотіна Н. А. Проблеми регулювання трудових процесуальних від­носин в українській правовій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Плахотіна Наталія Андріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Да­ля]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1419 А]

УДК 349.22(477)

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. Будівельне право. Житлове право

На ступінь кандидата

2747. Заріцька І. М. Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / За­ріцька Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2058 А]

УДК 349.41(477)"1917/1921"

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища

На ступінь кандидата

2748. Грицан О. А. Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Грицан Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1730 А] УДК 349.6+349.4

2749. Тагієв С. Р. Обов'язки фізичних осіб в галузі охорони довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Тагієв Садіг Рза огли ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2169 А] УДК 349.6

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

На ступінь доктора

2750. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-ханізми держ. упр." / Войтович Радмила Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Прези­дентові України. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1651 А] УДК 35:316.32На ступінь кандидата

2751. Конотопцева Ю. В. Державно-управлінська еліта як чинник державотво­рення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Конотопцева Юлія Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2218 А]

УДК 35.082.4(477)

2752. Романенко Є. О. Оцінювання ефективності і результативності євро­атлантичної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Романенко Євген Олександро­вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2333 А] УДК 35.078.5:[32+339.92)(477)351/354 Державне адміністративне управління

На ступінь доктора

2753. Кисельова О. М. Науково-методичні основи державного управління івестиційною діяльністю : (на прикладі страхового ринку) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кисе­льова Ольга Миколаївна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—30 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2278 А] УДК 351:330.322

2754. Ковальська В. В. Міліція в системі правоохоронних органів держави : (адм.-прав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ковальська Віта Володимирівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—33 (24 назви). — 150 пр. — [2009-1743 А]

УДК 351.74(477)

2755. Марущак В. П. Планування в системі державного регулювання ринкової економіки: організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Марущак Володимир Петрович ; Донец. держ. ун-т упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Донецьк, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31. — 100 пр. — [2009-2100 А] УДК 351.82

2756. Рожкова І. В. Розвиток механізмів державного управління охороною громадського здоров'я на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рожкова Інга Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук­раїни]. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (40 назв). — 100 пр. — [2009-2424 А] УДК 351.77На ступінь кандидата

2757. Андрес Г. О. Охорона культурної спадщини України в контексті світо­вих інтеграційних процесів (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'ятко­знав." / Андрес Ганна Олександрівна ; НАН України, Укр т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2441 А] УДК 351.852:[069+719](477)"19/20"

2758. Андрєєв О. В. Державне регулювання розвитку автомобілебудування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Андрєєв Олексій Васильович ; Акад. муніцип.
упр. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1522 А] УДК 351.824.1

2759. Бабакін В. М. Діяльність транспортної міліції в Україні щодо профілак-тики адміністративних правопорушень у сфері пасажирських та вантажних переве­зень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бабакін Вадим Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2204 А] УДК 351.81(477)

2760. Білюк А. В. Розвиток державної податкової політики стимулювання інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Білюк Андрій Вадимо­вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2362 А] УДК 351.713:336.22](477)

2761. Боклаг В. А. Інформаційне забезпечення державного управління зе­мельними ресурсами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Боклаг Валентина Андріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2363 А] УДК [351:332.2]:004](477)

2762. Вороніна Ю. Є. Механізми державного регулювання продовольчого ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вороніна Юлія Євгенівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2250 А]

УДК 351:338.439.5(477)

2763. Гречка Я. Р. Особливості державно-громадського управління освітою в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гречка Яна Романівна ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 110 пр. — [2009-1485 А] УДК 351.851(438)

2764. Ємець Л. О. Публічне управління неполітичними об'єднаннями грома­дян (адміністративно-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ємець Леонід Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро­петровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1658 А]

УДК 351.75

2765. Жалніна І. О. Науково-методичні основи державного регулювання стра­тегічно важливих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жалніна Ірина Олександ­рівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2051 А] УДК 351.82

2766. Кім Ю. Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Кім Юрій Геннадійович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т еко­номіки та права "Крок". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1613 А] УДК 351.82:658.15

2767. Коврига О. С. Механізми державного регулювання інституціонального середовища регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коврига Олена Сергіївна ; Акад. му­ніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2281 А] УДК 353.2(477)

2768. Котляревський Ю. О. Організаційно-економічний механізм державного регулювання якості медичних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Котляревсь­кий Юрій Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1495 А] УДК 351.773(477)

2769. Кухарчук П. М. Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кухарчук Петро Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1747 А] УДК 351.851(477)

2770. Малахівська С. Е. Методологічні аспекти формування інвестиційної по­літики органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Малахівська Ста­ніслава Едуардівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1700 А] УДК 352.07(477)

2771. Маслікова І. В. Формування менеджменту методичної діяльності в сис­темі муніципального управління освітою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Маслікова Інна Во­лодимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2102 А] УДК 351.851

2772. Осійчук М. С. Державне управління у сфері забезпечення контролю за дотриманням трудового законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Осійчук Микола Степанович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1576 А] УДК 351.83:349.2

2773. Пасінович І. І. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пасінович Ірина Ігорівна ; НАН України, Ін-т ре­гіон. дослідж. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1629 А] УДК 351.851(477)

2774. Передерій О. С. Правовий статус поліції країн континентальної правової сім'ї : (загальнотеорет. характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Передерій Олександр Сер­гійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1417 А] УДК 351.74(4-15)

2775. Пихтін М. П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пихтін Микола Порфирійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2132 А] УДК 351.75(485)

2776. Проскурякова О. С. Традиції в органах внутрішніх справ України: соціологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Проскурякова Оксана Сергіївна ; Хар­ків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1631 А] УДК 351.74(477)

2777. Пушкарьова Н. О. Теоретико-методичні засади державного управління соціально-економічним розвитком малих міст у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пушкарьова Наталія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт., м. Макіївка]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2422 А] УДК 352:711.435

2778. Трегубець Н. О. Механізм здійснення державного контролю антимоно­польними органами в сфері захисту економічної конкуренції : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Трегубець Наталя Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2009-1676 А] УДК 351.9:332.025.12

2779. Федчун Н. О. Конфлікти в діяльності органів місцевого самоврядування: причини, шляхи розв'язання та прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Федчун Ніна Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1794 А] УДК 352.07(477)

2780. Храпунов М. І. Адміністрація візантійського Херсона (кінець IV—XI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Храпунов Микита Ігорович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримсь­кого. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1678 А]

УДК 351/354(477.75)"03/10"

2781. Цикалевич В. М. Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України : (адмін.-прав. регулювання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Цикалевич Володимир Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Київ. міжнар. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2190 А] УДК 351.745

2782. Чеберкус Д. В. Державне регулювання розвитку інноваційного під­приємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чеберкус Дмитро Вікторович ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2009-1478 А] УДК 351.824:338.22

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка