Книжкова палата україни імені івана федорова


/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона країни. Збройні сили. Історія воєнСторінка7/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.
Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн


На ступінь кандидата

2783. Гордієнко Ю. О. Підвищення ефективності виявлення факторів небез­пеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейс­мічними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.02.03 "Цивіл. оборона" / Гордієнко Юрій Олексійович ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ун-т цивіл. захисту України, [Голов. центр спец. контролю Нац. косміч. агентства України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2373 А] УДК 355.58:550.348.436

2784. Мальцев А. Ю. Педагогічна підготовка майбутніх офіцерів-прикордон­ників до запобігання і подолання девіантної поведінки військовослужбовців : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та мето­дика проф. освіти" / Мальцев Андрій Юрійович ; Нац. акад. держ. прикордон. служ­би України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1817 А] УДК 355.232:356.13

2785. Матвійчук В. П. Педагогічна технологія формування ціннісних орієнта­цій у майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Матвійчук Вален­тин Петрович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельниць­кого. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1502 А] УДК 355.232:356.13

2786. Соколюк С. М. Дії Військово-Морських Сил у боротьбі з тероризмом на морі (70-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Соколюк Сергій Михайлович ; Нац. акад. оборони України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-1944 А] УДК 355.49"19/20"

2787. Яровий В. Г. Історичний досвід трансформації оборонно-промислового комплексу країн — колишніх членів організації Варшавського договору (1991—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. істо­рія" / Яровий Віталій Григорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1600 А]

УДК 355.02"1991/2008"

355/359(1-87) Збройні сили зарубіжних країн

На ступінь кандидата

2788. Попович О. І. Становлення і розвиток систем стратегічної протиракетної оборони: досвід провідних держав світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Попович Олександр Ілліч ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2502 А] УДК 358.1(470+73)(091)355/359(477) Збройні cили України

На ступінь кандидата

2789. Байло А. Я. Військово-організаційна та громадська діяльність генерала Мирона Тарнавського : автореф. дис. на здобутття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Байло Андрій Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2444 А] УДК 355.48(477)(092)"1869/1938"

2790. Демчучен О. М. Формування збройних сил Української Народної Рес­публіки доби Директорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Демчучен Олександр Марчелович ; Нац. акад. обо­рони України, [НДІ гуманіт. пробл. Збройних Сил України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1886 А] УДК 355.1(477)"1918/1920"

2791. Лега А. Ю. Участь збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лега Андрій Юрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1498 А] УДК 355.48(477)"1992/2006"36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування

На ступінь кандидата

2792. Ботвиновська О. Л. Обов'язкове соціальне пенсійне страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ботвиновська Олена Леонідівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1847 А] УДК 364.35368 Страхування

На ступінь кандидата

2793. Баранов А. Л. Управління страховим портфелем : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бара­нов Андрій Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2530 А] УДК 368.02

2794. Мельніков С. А. Пенсійне страхування та напрями його реформування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельніков Сергій Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2009-1908 А] УДК 368(477)

2795. Худолій О. В. Недержавне пенсійне страхування та перспективи його запровадження в аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Худолій Олександр Володи­мирович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 130 пр. — [2009-2596 А] УДК 368.91437 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.
Навчальні плани, програми, предмети


На ступінь доктора

2796. Друганова О. М. Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Друганова Олена Ми­колаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 42 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (36 назв). — 100 пр. — [2009-1887 А] УДК 37.018.1(477)"17/19"

2797. Матвіїв М. Я. Маркетинг на ринку знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвіїв Микола Ярославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2009-2487 А] УДК 37.014.25

На ступінь кандидата

2798. Бернадська Л. В. Виховання толерантності в учнів 5—7 класів шкіл-інтер­натів у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бернадська Лілія Віталіївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2016 А] УДК 37.018.32.015.32

2799. Біруля В. В. Формування у підлітків ціннісних орієнтацій засобами ху­дожньої літератури у позанавчальний час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Біруля Вікторія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. регіон. ін-т після­диплом. освіти пед. кадрів]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2021 А] УДК 37.015.311

2800. Валіхновська З. О. Музично-церковна освіта Галичини австрійської доби (1772—1918) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Валіхновська Зорина Олегівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1527 А]

УДК 37.016:783](477.83/.86)"1772/1918"

2801. Ваховський М. Л. Педагогічні ідеї Г. Манна та К. Ушинського: порів­няльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ваховський Максим Леонідович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2547 А] УДК 37.013

2802. Городецька Н. Г. Психологічні особливості подолання інноваційних ба­р'єрів у педагогічній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси­хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Городецька Наталія Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. —
[2009-2042 А] УДК 37.015.3

2803. Засєкіна Т. М. Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Засєкіна Тетяна Мико­лаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1736 А] УДК 37.016:53

2804. Косовець В. І. Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціо­культурного середовища села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Косовець Василь Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1461 А] УДК 37.013.42(477-22)

2805. Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20—30 років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кравченко Тетяна Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 150 пр. — [2009-1550 А] УДК 37.013

2806. Махиня Н. В. Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Махиня На-талія Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Чер­кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1571 А] УДК 37(430)"19/20"

2807. Мороз Ю. М. Педагогічні основи організації оздоровлення молодших школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо­вання" / Мороз Юрій Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2388 А] УДК 37.015.31

2808. Нікішина Т. В. Педагогічні умови розвитку творчого самовираження вчителів української мови і літератури у післядипломній педагогічній освіті : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето­дика проф. освіти" / Нікішина Тетяна Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи­мира Гнатюка, [Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1661 А] УДК 37.091.15:005.963

2809. Пасечнікова Л. П. Формування в старшокласників орієнтації на досяг­нення життєвого успіху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Пасечнікова Лариса Павлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2009. —


20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2396 А] УДК 37.015.311

2810. Петренко Н. В. Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-істориків Слобожанщини другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка


та історія педагогіки" / Петренко Наталія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2128 А] УДК 37.013.3(477.54/.62)"18/19"

2811. Семенюк Н. В. Філософія екобезпечного поступу людства в епоху глоба­лізації та інформаційної революції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Семенюк Наталя Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2155 А] УДК 37.013.73

2812. Фазан В. В. Вивчення педагогіки у вищих навчальних духовних закладах України (поч. ХІХ ст. — 20-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фазан Василь Васильо­вич ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1793 А] УДК 37.013.016+2-756(477)"18/19"

2813. Федина В. С. Формування професійної компетентності у майбутніх фа­хівців-сходознавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Федина Володимира Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. пед. наук України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1559 А] УДК 37.091.12:81(1-11)

2814. Філіппов Ю. М. Трудова соціалізація молоді в діяльності громадських організацій та рухів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Філіппов Юрій Миколайович ; Луган. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1949 А] УДК 37.013.42

2815. Щербакова О. Л. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність


Я. Ф. Чепіги (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Щерба­кова Олена Леонідівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Південнослов'ян. ін-т Київ. славіст. ун-ту]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2233 А] УДК 37.091.4(477)"18/19"(092)

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання. Початкова школа. Середня школа

На ступінь доктора

2816. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бакум Зінаїда Павлівна ; Херсон. держ. ун-т, [Криворіз. держ. пед. ун-т, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. — Херсон, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 100 пр. — [2009-2205 А]

УДК 373.5.016:811.161.2'342

2817. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня


д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Березівська Лариса Дмитрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—40 (54 назви). — 100 пр. — [2009-2534 А] УДК 373.014.3(477)"19"

2818. Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Рогальська Інна Петрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Луганськ, 2009. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (48 назв). — 100 пр. — [2009-2145 А] УДК 373.2.013.42На ступінь кандидата

2819. Антончук О. М. Метод вправ у навчанні орфографії учнів 6—7 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Антончук Олександр Михайлович ; Ін-т педагогіки АПН Ук­раїни, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1643 А] УДК 373.5.016:811.161.2'35

2820. Бабкіна М. І. Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бабкіна Майя Іванівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1601 А] УДК 373.035

2821. Бойко О. В. Формування мовленнєвої активності дітей старшого дош­кільного віку в процесі навчання англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Бойко Ольга Вікто­рівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Маріупол. держ. гу-


маніт. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1648 А] УДК 373.2.016:811.111

2822. Кабусь Н. Д. Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кабусь Наталя Дмитрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1925 А] УДК 373.5.016

2823. Коломієць М. Б. Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в спільній діяльності школи і вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Коломієць Микола Борисович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володи­мира Даля, [Глухів. держ. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — Луганськ, 2009. —
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1687 А] УДК 373.5.048

2824. Кондратюк О. М. Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6—8-річного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кондратюк Олена Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2476 А] УДК 373.3.02.01

2825. Корсун І. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшоклас­ників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан­ня" / Корсун Ігор Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1546 А]

УДК 373.5.016:53

2826. Маргітич К. Є. Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх нав­чальних закладах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Маргітич Катерина Євге­нівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2416 А] УДК 373.3.011.3-051(477.87)

2827. Мішечкіна М. Є. Виховання впевненості в собі у дітей старшого до­шкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Мішечкіна Ма­рина Євгенівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2110 А] УДК 373.015.311

2828. Моклюк М. О. Методика використання елементів дистанційних техно­логій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав­чання" / Моклюк Микола Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1507 А] УДК 373.016:53

2829. Нищета В. А. Метод проектів як засіб формування життєвої компетент­ності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ни­щета Володимир Анатолійович ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1912 А] УДК 373.5.016:39(477)

2830. Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя по­чаткових класів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ніку­лочкіна Олена Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Комун. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2118 А] УДК 373.3.091.12:005.963

2831. Отравенко О. В. Формування духовного здоров'я учнів основної школи у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Отравенко Олена Вікто­рівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2392 А] УДК 373.015.311

2832. Пінський О. О. Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60—90 рр.
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пінський Олександр Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1418 А] УДК 373.018.51:502](477.54/.62)

2833. Приймак О. П. Методична система вивчення табличних випадків ариф­метичних дій у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Приймак Ольга Петрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1985 А] УДК 373.2.016:51

2834. Рондяк Л. М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Рондяк Леся Михайлівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2009-1713 А] УДК 373.3.013

2835. Салтановська Н. І. Формування стереометричних уявлень учнів 5—8 класів у процесі навчання математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання математики" / Салтановська Надія Іва­нівна ; Херсон. держ. ун-т, [Ін-т педагогіки АПН України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2150 А] УДК 373.5.016:51

2836. Сейдаметова С. Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримсько­татарською мовою навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сейдаметова Саніє ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1473 А]

УДК 373.016:004

2837. Тандир Л. В. Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тандир Лариса Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2170 А] УДК 373.091.33:33

2838. Федусенко Ю. І. Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов мо­лодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Федусенко Юрій Іванович ; Ін-т педагогіки АПН Украї­ни. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2347 А]

УДК 373.3.016:81

2839. Фоміна О. О. Розвиток українських шкіл у Криму (середина ХХ — поча­ток ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фоміна Ольга Олександрівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1436 А] УДК 373(477.75)"19/20"

2840. Шаповал Р. В. Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шаповал Роман Воло­димирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1679 А] УДК 373.2.091.113

2841. Шевченко А. М. Гендерне виховання молодших школярів засобами фольклору в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Шевченко Алла Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (Ялта)]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2358 А] УДК 373.3.015.311:316.346.2-055.2

2842. Щербина Д. В. Формування активної комунікативної позиції учнів основ­ної школи засобами імітаційно-ігрового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Щербина Дар'я Володими­рівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1958 А] УДК 373.015.311
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка