Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка7/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.
Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн


На ступінь кандидата

2783. Гордієнко Ю. О. Підвищення ефективності виявлення факторів небез­пеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейс­мічними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.02.03 "Цивіл. оборона" / Гордієнко Юрій Олексійович ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Ун-т цивіл. захисту України, [Голов. центр спец. контролю Нац. косміч. агентства України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2373 А] УДК 355.58:550.348.436

2784. Мальцев А. Ю. Педагогічна підготовка майбутніх офіцерів-прикордон­ників до запобігання і подолання девіантної поведінки військовослужбовців : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та мето­дика проф. освіти" / Мальцев Андрій Юрійович ; Нац. акад. держ. прикордон. служ­би України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1817 А] УДК 355.232:356.13

2785. Матвійчук В. П. Педагогічна технологія формування ціннісних орієнта­цій у майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Матвійчук Вален­тин Петрович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельниць­кого. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1502 А] УДК 355.232:356.13

2786. Соколюк С. М. Дії Військово-Морських Сил у боротьбі з тероризмом на морі (70-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Соколюк Сергій Михайлович ; Нац. акад. оборони України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-1944 А] УДК 355.49"19/20"

2787. Яровий В. Г. Історичний досвід трансформації оборонно-промислового комплексу країн — колишніх членів організації Варшавського договору (1991—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. істо­рія" / Яровий Віталій Григорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1600 А]

УДК 355.02"1991/2008"

355/359(1-87) Збройні сили зарубіжних країн

На ступінь кандидата

2788. Попович О. І. Становлення і розвиток систем стратегічної протиракетної оборони: досвід провідних держав світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Попович Олександр Ілліч ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2502 А] УДК 358.1(470+73)(091)355/359(477) Збройні cили України

На ступінь кандидата

2789. Байло А. Я. Військово-організаційна та громадська діяльність генерала Мирона Тарнавського : автореф. дис. на здобутття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Байло Андрій Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2444 А] УДК 355.48(477)(092)"1869/1938"

2790. Демчучен О. М. Формування збройних сил Української Народної Рес­публіки доби Директорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Демчучен Олександр Марчелович ; Нац. акад. обо­рони України, [НДІ гуманіт. пробл. Збройних Сил України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1886 А] УДК 355.1(477)"1918/1920"

2791. Лега А. Ю. Участь збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лега Андрій Юрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1498 А] УДК 355.48(477)"1992/2006"36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування

На ступінь кандидата

2792. Ботвиновська О. Л. Обов'язкове соціальне пенсійне страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ботвиновська Олена Леонідівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1847 А] УДК 364.35368 Страхування

На ступінь кандидата

2793. Баранов А. Л. Управління страховим портфелем : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бара­нов Андрій Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2530 А] УДК 368.02

2794. Мельніков С. А. Пенсійне страхування та напрями його реформування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельніков Сергій Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2009-1908 А] УДК 368(477)

2795. Худолій О. В. Недержавне пенсійне страхування та перспективи його запровадження в аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Худолій Олександр Володи­мирович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 130 пр. — [2009-2596 А] УДК 368.91437 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.
Навчальні плани, програми, предмети


На ступінь доктора

2796. Друганова О. М. Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Друганова Олена Ми­колаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 42 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (36 назв). — 100 пр. — [2009-1887 А] УДК 37.018.1(477)"17/19"

2797. Матвіїв М. Я. Маркетинг на ринку знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвіїв Микола Ярославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2009-2487 А] УДК 37.014.25

На ступінь кандидата

2798. Бернадська Л. В. Виховання толерантності в учнів 5—7 класів шкіл-інтер­натів у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бернадська Лілія Віталіївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2016 А] УДК 37.018.32.015.32

2799. Біруля В. В. Формування у підлітків ціннісних орієнтацій засобами ху­дожньої літератури у позанавчальний час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Біруля Вікторія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. регіон. ін-т після­диплом. освіти пед. кадрів]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2021 А] УДК 37.015.311

2800. Валіхновська З. О. Музично-церковна освіта Галичини австрійської доби (1772—1918) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Валіхновська Зорина Олегівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1527 А]

УДК 37.016:783](477.83/.86)"1772/1918"

2801. Ваховський М. Л. Педагогічні ідеї Г. Манна та К. Ушинського: порів­няльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ваховський Максим Леонідович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2547 А] УДК 37.013

2802. Городецька Н. Г. Психологічні особливості подолання інноваційних ба­р'єрів у педагогічній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси­хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Городецька Наталія Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. —
[2009-2042 А] УДК 37.015.3

2803. Засєкіна Т. М. Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Засєкіна Тетяна Мико­лаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1736 А] УДК 37.016:53

2804. Косовець В. І. Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціо­культурного середовища села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Косовець Василь Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1461 А] УДК 37.013.42(477-22)

2805. Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20—30 років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кравченко Тетяна Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 150 пр. — [2009-1550 А] УДК 37.013

2806. Махиня Н. В. Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Махиня На-талія Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Чер­кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1571 А] УДК 37(430)"19/20"

2807. Мороз Ю. М. Педагогічні основи організації оздоровлення молодших школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо­вання" / Мороз Юрій Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2388 А] УДК 37.015.31

2808. Нікішина Т. В. Педагогічні умови розвитку творчого самовираження вчителів української мови і літератури у післядипломній педагогічній освіті : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето­дика проф. освіти" / Нікішина Тетяна Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи­мира Гнатюка, [Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1661 А] УДК 37.091.15:005.963

2809. Пасечнікова Л. П. Формування в старшокласників орієнтації на досяг­нення життєвого успіху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Пасечнікова Лариса Павлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2009. —


20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2009-2396 А] УДК 37.015.311

2810. Петренко Н. В. Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-істориків Слобожанщини другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка


та історія педагогіки" / Петренко Наталія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2128 А] УДК 37.013.3(477.54/.62)"18/19"

2811. Семенюк Н. В. Філософія екобезпечного поступу людства в епоху глоба­лізації та інформаційної революції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Семенюк Наталя Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2155 А] УДК 37.013.73

2812. Фазан В. В. Вивчення педагогіки у вищих навчальних духовних закладах України (поч. ХІХ ст. — 20-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фазан Василь Васильо­вич ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1793 А] УДК 37.013.016+2-756(477)"18/19"

2813. Федина В. С. Формування професійної компетентності у майбутніх фа­хівців-сходознавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Федина Володимира Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. пед. наук України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1559 А] УДК 37.091.12:81(1-11)

2814. Філіппов Ю. М. Трудова соціалізація молоді в діяльності громадських організацій та рухів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Філіппов Юрій Миколайович ; Луган. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1949 А] УДК 37.013.42

2815. Щербакова О. Л. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність


Я. Ф. Чепіги (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Щерба­кова Олена Леонідівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Південнослов'ян. ін-т Київ. славіст. ун-ту]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2009-2233 А] УДК 37.091.4(477)"18/19"(092)

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання. Початкова школа. Середня школа

На ступінь доктора

2816. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бакум Зінаїда Павлівна ; Херсон. держ. ун-т, [Криворіз. держ. пед. ун-т, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. — Херсон, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 100 пр. — [2009-2205 А]

УДК 373.5.016:811.161.2'342

2817. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня


д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Березівська Лариса Дмитрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—40 (54 назви). — 100 пр. — [2009-2534 А] УДК 373.014.3(477)"19"

2818. Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Рогальська Інна Петрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Луганськ, 2009. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (48 назв). — 100 пр. — [2009-2145 А] УДК 373.2.013.42На ступінь кандидата

2819. Антончук О. М. Метод вправ у навчанні орфографії учнів 6—7 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Антончук Олександр Михайлович ; Ін-т педагогіки АПН Ук­раїни, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1643 А] УДК 373.5.016:811.161.2'35

2820. Бабкіна М. І. Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бабкіна Майя Іванівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1601 А] УДК 373.035

2821. Бойко О. В. Формування мовленнєвої активності дітей старшого дош­кільного віку в процесі навчання англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Бойко Ольга Вікто­рівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Маріупол. держ. гу-


маніт. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1648 А] УДК 373.2.016:811.111

2822. Кабусь Н. Д. Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кабусь Наталя Дмитрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-1925 А] УДК 373.5.016

2823. Коломієць М. Б. Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в спільній діяльності школи і вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Коломієць Микола Борисович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володи­мира Даля, [Глухів. держ. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — Луганськ, 2009. —
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1687 А] УДК 373.5.048

2824. Кондратюк О. М. Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6—8-річного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кондратюк Олена Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2476 А] УДК 373.3.02.01

2825. Корсун І. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшоклас­ників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан­ня" / Корсун Ігор Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1546 А]

УДК 373.5.016:53

2826. Маргітич К. Є. Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх нав­чальних закладах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Маргітич Катерина Євге­нівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2416 А] УДК 373.3.011.3-051(477.87)

2827. Мішечкіна М. Є. Виховання впевненості в собі у дітей старшого до­шкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Мішечкіна Ма­рина Євгенівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2110 А] УДК 373.015.311

2828. Моклюк М. О. Методика використання елементів дистанційних техно­логій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав­чання" / Моклюк Микола Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1507 А] УДК 373.016:53

2829. Нищета В. А. Метод проектів як засіб формування життєвої компетент­ності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ни­щета Володимир Анатолійович ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1912 А] УДК 373.5.016:39(477)

2830. Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя по­чаткових класів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ніку­лочкіна Олена Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Комун. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2118 А] УДК 373.3.091.12:005.963

2831. Отравенко О. В. Формування духовного здоров'я учнів основної школи у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Отравенко Олена Вікто­рівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2392 А] УДК 373.015.311

2832. Пінський О. О. Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60—90 рр.
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пінський Олександр Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1418 А] УДК 373.018.51:502](477.54/.62)

2833. Приймак О. П. Методична система вивчення табличних випадків ариф­метичних дій у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Приймак Ольга Петрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1985 А] УДК 373.2.016:51

2834. Рондяк Л. М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Рондяк Леся Михайлівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2009-1713 А] УДК 373.3.013

2835. Салтановська Н. І. Формування стереометричних уявлень учнів 5—8 класів у процесі навчання математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання математики" / Салтановська Надія Іва­нівна ; Херсон. держ. ун-т, [Ін-т педагогіки АПН України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2150 А] УДК 373.5.016:51

2836. Сейдаметова С. Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримсько­татарською мовою навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сейдаметова Саніє ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1473 А]

УДК 373.016:004

2837. Тандир Л. В. Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тандир Лариса Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2170 А] УДК 373.091.33:33

2838. Федусенко Ю. І. Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов мо­лодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Федусенко Юрій Іванович ; Ін-т педагогіки АПН Украї­ни. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2347 А]

УДК 373.3.016:81

2839. Фоміна О. О. Розвиток українських шкіл у Криму (середина ХХ — поча­ток ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фоміна Ольга Олександрівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1436 А] УДК 373(477.75)"19/20"

2840. Шаповал Р. В. Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шаповал Роман Воло­димирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1679 А] УДК 373.2.091.113

2841. Шевченко А. М. Гендерне виховання молодших школярів засобами фольклору в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Шевченко Алла Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (Ялта)]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2358 А] УДК 373.3.015.311:316.346.2-055.2

2842. Щербина Д. В. Формування активної комунікативної позиції учнів основ­ної школи засобами імітаційно-ігрового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Щербина Дар'я Володими­рівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1958 А] УДК 373.015.311Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка