Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка8/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб.
Спеціальні школи


На ступінь кандидата

2843. Бадьора С. М. Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (ІІ половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бадьора Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1842 А] УДК 376.58:343.815(477)"19"

2844. Макаренко І. В. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей ранньо­го віку з особливими потребами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Макаренко Ірина Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1976 А] УДК 376.013.42

2845. Нафікова Л. А. Формування соціальної активності слабозорих молод­ших школярів засобами музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Нафікова Лілія Альбер­тівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009 . — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2312 А]

УДК 376.352:78

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Початкова та середня професійна освіта

На ступінь доктора

2846. Оршанський Л. В. Теоретико-методичні засади художньо-трудової під­готовки майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ор­шанський Леонід Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 100 пр. — [2009-1982 А] УДК 377.8.036На ступінь кандидата

2847. Костюченко М. П. Проектування інтегрованого змісту технічних дис­циплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Костюченко Михайло Петрович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2084 А] УДК 377.3.091.313

2848. Куренкова К. М. Формування професійних цінностей майбутніх медич­них сестер у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Куренкова Кате­рина Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2294 А] УДК 377.8:614.253.5

2849. Лещук Г. В. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Лещук Галина Василівна ; Тернопіл. нац. пед.


ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1617 А] УДК 377.3:364](44)

2850. Сімкіна І. М. Методика навчання вищій математиці молодших спеціа­лістів електротехнічного профілю з використанням комп'ютера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав­чання" / Сімкіна Інна Марківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Приазов. держ. техн. ун-т, м. Маріуполь]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2160 А] УДК 377.016:51

2851. Смірнова В. О. Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Смірнова Вален­тина Олександрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1426 А] УДК 377.8.091.33:34

2852. Тищенко С. І. Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисцип­лін у професійній підготовці молодших спеціалістів з програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тищенко Світлана Іванівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1430 А] УДК 377.1:004.42378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.
Підготовка наукових кадрів


На ступінь доктора

2853. Вайнола Р. Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Вайнола Ренате Хейкіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (58 назв). — 100 пр. — [2009-2452 А] УДК 378.147:37.013.42

2854. Падалка О. С. Професійно-економічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Падалка Олег Семенович ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (70 назв). — 100 пр. — [2009-2497 А] УДК 378.147

2855. Спірін О. М. Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної систе­ми навчання майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Спірін Олег Михайлович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (43 назви). — 100 пр. — [2009-1428 А] УДК 378.147:004

2856. Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах політкультурності Кримського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Якса Наталія Володимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (72 назви). — 100 пр. — [2009-2360 А] УДК 378.1(477.75)

На ступінь кандидата

2857. Бакланова М. Л. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студен­тів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бак­ланова Марина Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2581 А] УДК 378.6.016:51

2858. Барилко С. М. Формування духовно-творчої особистості студента засо­бами сучасної літератури Англії і США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Барилко Світлана Миколаїв­на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2206 А] УДК 378.015.311:821.111'06.09

2859. Безугла Л. І. Організація самостійної роботи з формування культури здо­ров'я студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бе­зугла Лариса Іванівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2604 А] УДК 378.17

2860. Бондарев Д. В. Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих нав­чальних закладів засобами футболу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Бондарев Дмитро Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культу­ри, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2026 А] УДК 378.147:796.332.015

2861. Брик Т. О. Формування вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві­ти" / Брик Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2365 А]

УДК 378.6:355]:81'243'276.6

2862. Бурдейна Н. Б. Методичні основи створення та використання навчаль­ного комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бурдейна Наталія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго­манова. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1849 А]

УДК 378.147:53

2863. Буркіна Н. В. Проектування методичної системи дистанційного навчан­ня математики у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Буркіна На­таля Валеріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2543 А] УДК 378.147

2864. Ганніченко Т. А. Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри у процесі мовної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ганніченко Тетяна Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2405 А] УДК 378.147:811.161.2'27

2865. Годованюк Т. Л. Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Годованюк Тетяна Леоні­дівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2040 А] УДК 378.147.091.31-059.1:51

2866. Горохівська Т. М. Формування світоглядної культури майбутніх вчи­телів історії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Горохівська Тетяна Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Вінниця, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1606 А] УДК 378.011.3-051:94

2867. Грицай С. М. Формування політичної культури майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грицай Сергій Михайлович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско­вороди. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2253 А] УДК 378.011.3-051:32

2868. Давискіба О. В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до орга­нізації навчального діалогу в системі "вчитель—комп'ютер—учень" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Давискіба Оксана Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Лу­ганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2460 А]

УДК 378.147:004

2869. Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп'ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дяченко Світлана Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2378 А]

УДК 378.011.3-051:004

2870. Зарічанський О. А. Формування системи різнорівневої психолого-педа­гогічної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зарічанський Олег Анатолійович ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності МНС України]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2468 А] УДК 378.147:347.132.15

2871. Зубенко Т. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зубенко Тетяна Володимирівна ; Він­ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Су­хомлинського]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1612 А] УДК 378.011.3-051:81'243

2872. Каменський О. І. Методика формування англомовної компетенції сту­дентів економічних спеціальностей засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Каменський Олександр Іванович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1682 А] УДК 378.147:811.111

2873. Керекеша О. В. Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбут­ніх економістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Керекеша Ольга Владиславівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Одес. держ. екон. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2071 А] УДК 378.147:33

2874. Колток Л. Б. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Колток Леся Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2079 А] УДК 378.013

2875. Кравець Л. М. Виховання саморефлексії у студентів вищих педаго­гічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кравець Любов Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1690 А] УДК 378.6:159.955.4

2876. Лащихіна В. П. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лащихіна Віталіна Петрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти до­рослих, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2092 А] УДК 378.6.013:37](44)"18/20"

2877. Лукін В. Є. Методика застосування засобів дистаційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лукін Во­лодимир Євгенович ; Укр. інж.-пед. акад., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2009 . — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2094 А]

УДК 378.147:378.018.43:355.233.2

2878. Лук'янченко І. О. Формування інформаційної культури майбутніх учи­телів англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лук'янченко Ірина Олегівна ; Пів­денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1566 А]

УДК [378.147:811.111]:004

2879. Мальона С. Б. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до пра­вового забезпечення професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихованння і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Мальона Світлана Богданівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2221 А] УДК 378.147:[796:34]

2880. Мандрик Є. В. Система післядипломного педагогічного забезпечення професійної діяльності інженерно-технічного персоналу Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мандрик Євген Васильович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1818 А]

УДК 378.2:356.13(477)

2881. Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мараховська Наталя Владиславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско­вороди. — Х., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1568 А] УДК 378.147.035:316.46

2882. Марчук І. П. Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Марчук Ірина Петрівна ; Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2101 А] УДК 378.013:316

2883. Монастирна Г. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Монастирна Галина Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2492 А] УДК 378.147:004

2884. Музичко Л. В. Особистісні чинники формування індивідуального стилю учіння студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Музичко Людмила Воло­димирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1467 А] УДК 378.015.3

2885. Невмержицька О. О. Студентське самоуправління у контексті демо­кратизації вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо­соф. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Невмержицька Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти АПН України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2114 А] УДК 378.091.59(477)

2886. Панасюк А. В. Організація тестового контролю з іноземної мови у про­цесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних зак­ладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео­рія та методика проф. освіти" / Панасюк Анжела Валентинівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1933 А] УДК 378.147:811'243

2887. Первун О. Є. Пошуково-дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів класів з поглибленим вивченням математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Первун Ольга Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1470 А] УДК 378.091.33-027.22:51

2888. Рахманов В. О. Формування пізнавальної активності майбутніх офіцерів в процесі вивчення загальновійськових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Рахма­нов Віталій Олегович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. авіац. ун-т]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1579 А] УДК 378.147:355.237

2889. Стрельцова В. Ю. Соціальна адаптація студентів Інституту культури і мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Стрель­цова Вікторія Юріївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1993 А] УДК 378.013.42

2890. Трембовецький О. Г. Формування професійної спостережливості у май­бутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Трембовецький Олег Гри­горович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1475 А] УДК 378.016:351.746.1

2891. Тушко К. Ю. Педагогічні умови формування економічної компетентнос­ті майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тушко Клавдія Юріївна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1832 А] УДК 378.2:356.13

2892. Усата О. Ю. Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровад­ження особистісно орієнтованих технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Усата Олена Юріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1994 А] УДК 378.016:004

2893. Чегі Т. Т. Психологічний супровід навчально-службової діяльності кур­сантів-правоохоронців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Чегі Тіберій Тіберійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2194 А] УДК 378.013.77:351.74

2894. Шевцов С. О. Організація професійно-педагогічної підготовки праців­ників експертної служби МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шевцов Сергій Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2520 А]

УДК [378.091.12:005.963]:343.148(477)

2895. Юрченко Ю. А. Формування військово-професійних умінь у студентів вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Юрченко Юрій Анато­лійович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1773 А] УДК 378.026:355.23
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка