Книжкова палата україни імені івана федорова


Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб. Спеціальні школиСторінка8/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб.
Спеціальні школи


На ступінь кандидата

2843. Бадьора С. М. Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (ІІ половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бадьора Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1842 А] УДК 376.58:343.815(477)"19"

2844. Макаренко І. В. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей ранньо­го віку з особливими потребами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Макаренко Ірина Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1976 А] УДК 376.013.42

2845. Нафікова Л. А. Формування соціальної активності слабозорих молод­ших школярів засобами музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Нафікова Лілія Альбер­тівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009 . — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2312 А]

УДК 376.352:78

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Початкова та середня професійна освіта

На ступінь доктора

2846. Оршанський Л. В. Теоретико-методичні засади художньо-трудової під­готовки майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ор­шанський Леонід Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 100 пр. — [2009-1982 А] УДК 377.8.036На ступінь кандидата

2847. Костюченко М. П. Проектування інтегрованого змісту технічних дис­циплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Костюченко Михайло Петрович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2084 А] УДК 377.3.091.313

2848. Куренкова К. М. Формування професійних цінностей майбутніх медич­них сестер у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Куренкова Кате­рина Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2294 А] УДК 377.8:614.253.5

2849. Лещук Г. В. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Лещук Галина Василівна ; Тернопіл. нац. пед.


ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1617 А] УДК 377.3:364](44)

2850. Сімкіна І. М. Методика навчання вищій математиці молодших спеціа­лістів електротехнічного профілю з використанням комп'ютера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав­чання" / Сімкіна Інна Марківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Приазов. держ. техн. ун-т, м. Маріуполь]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2160 А] УДК 377.016:51

2851. Смірнова В. О. Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Смірнова Вален­тина Олександрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1426 А] УДК 377.8.091.33:34

2852. Тищенко С. І. Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисцип­лін у професійній підготовці молодших спеціалістів з програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тищенко Світлана Іванівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1430 А] УДК 377.1:004.42378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.
Підготовка наукових кадрів


На ступінь доктора

2853. Вайнола Р. Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Вайнола Ренате Хейкіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (58 назв). — 100 пр. — [2009-2452 А] УДК 378.147:37.013.42

2854. Падалка О. С. Професійно-економічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Падалка Олег Семенович ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (70 назв). — 100 пр. — [2009-2497 А] УДК 378.147

2855. Спірін О. М. Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної систе­ми навчання майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Спірін Олег Михайлович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (43 назви). — 100 пр. — [2009-1428 А] УДК 378.147:004

2856. Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах політкультурності Кримського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Якса Наталія Володимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (72 назви). — 100 пр. — [2009-2360 А] УДК 378.1(477.75)

На ступінь кандидата

2857. Бакланова М. Л. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студен­тів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бак­ланова Марина Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2581 А] УДК 378.6.016:51

2858. Барилко С. М. Формування духовно-творчої особистості студента засо­бами сучасної літератури Англії і США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Барилко Світлана Миколаїв­на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2206 А] УДК 378.015.311:821.111'06.09

2859. Безугла Л. І. Організація самостійної роботи з формування культури здо­ров'я студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бе­зугла Лариса Іванівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2604 А] УДК 378.17

2860. Бондарев Д. В. Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих нав­чальних закладів засобами футболу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Бондарев Дмитро Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культу­ри, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2026 А] УДК 378.147:796.332.015

2861. Брик Т. О. Формування вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві­ти" / Брик Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2365 А]

УДК 378.6:355]:81'243'276.6

2862. Бурдейна Н. Б. Методичні основи створення та використання навчаль­ного комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бурдейна Наталія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго­манова. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-1849 А]

УДК 378.147:53

2863. Буркіна Н. В. Проектування методичної системи дистанційного навчан­ня математики у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Буркіна На­таля Валеріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2543 А] УДК 378.147

2864. Ганніченко Т. А. Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри у процесі мовної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ганніченко Тетяна Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2405 А] УДК 378.147:811.161.2'27

2865. Годованюк Т. Л. Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Годованюк Тетяна Леоні­дівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2040 А] УДК 378.147.091.31-059.1:51

2866. Горохівська Т. М. Формування світоглядної культури майбутніх вчи­телів історії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Горохівська Тетяна Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Вінниця, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1606 А] УДК 378.011.3-051:94

2867. Грицай С. М. Формування політичної культури майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грицай Сергій Михайлович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско­вороди. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2253 А] УДК 378.011.3-051:32

2868. Давискіба О. В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до орга­нізації навчального діалогу в системі "вчитель—комп'ютер—учень" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Давискіба Оксана Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Лу­ганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2460 А]

УДК 378.147:004

2869. Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп'ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дяченко Світлана Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2378 А]

УДК 378.011.3-051:004

2870. Зарічанський О. А. Формування системи різнорівневої психолого-педа­гогічної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зарічанський Олег Анатолійович ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності МНС України]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2468 А] УДК 378.147:347.132.15

2871. Зубенко Т. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зубенко Тетяна Володимирівна ; Він­ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Су­хомлинського]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1612 А] УДК 378.011.3-051:81'243

2872. Каменський О. І. Методика формування англомовної компетенції сту­дентів економічних спеціальностей засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Каменський Олександр Іванович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1682 А] УДК 378.147:811.111

2873. Керекеша О. В. Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбут­ніх економістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Керекеша Ольга Владиславівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Одес. держ. екон. ун-т]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2071 А] УДК 378.147:33

2874. Колток Л. Б. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Колток Леся Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2079 А] УДК 378.013

2875. Кравець Л. М. Виховання саморефлексії у студентів вищих педаго­гічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кравець Любов Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1690 А] УДК 378.6:159.955.4

2876. Лащихіна В. П. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лащихіна Віталіна Петрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти до­рослих, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2092 А] УДК 378.6.013:37](44)"18/20"

2877. Лукін В. Є. Методика застосування засобів дистаційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лукін Во­лодимир Євгенович ; Укр. інж.-пед. акад., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2009 . — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2094 А]

УДК 378.147:378.018.43:355.233.2

2878. Лук'янченко І. О. Формування інформаційної культури майбутніх учи­телів англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лук'янченко Ірина Олегівна ; Пів­денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1566 А]

УДК [378.147:811.111]:004

2879. Мальона С. Б. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до пра­вового забезпечення професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихованння і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Мальона Світлана Богданівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2221 А] УДК 378.147:[796:34]

2880. Мандрик Є. В. Система післядипломного педагогічного забезпечення професійної діяльності інженерно-технічного персоналу Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мандрик Євген Васильович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1818 А]

УДК 378.2:356.13(477)

2881. Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мараховська Наталя Владиславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско­вороди. — Х., 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1568 А] УДК 378.147.035:316.46

2882. Марчук І. П. Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Марчук Ірина Петрівна ; Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2101 А] УДК 378.013:316

2883. Монастирна Г. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Монастирна Галина Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2492 А] УДК 378.147:004

2884. Музичко Л. В. Особистісні чинники формування індивідуального стилю учіння студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Музичко Людмила Воло­димирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1467 А] УДК 378.015.3

2885. Невмержицька О. О. Студентське самоуправління у контексті демо­кратизації вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо­соф. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Невмержицька Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти АПН України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2114 А] УДК 378.091.59(477)

2886. Панасюк А. В. Організація тестового контролю з іноземної мови у про­цесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних зак­ладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео­рія та методика проф. освіти" / Панасюк Анжела Валентинівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1933 А] УДК 378.147:811'243

2887. Первун О. Є. Пошуково-дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів класів з поглибленим вивченням математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Первун Ольга Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1470 А] УДК 378.091.33-027.22:51

2888. Рахманов В. О. Формування пізнавальної активності майбутніх офіцерів в процесі вивчення загальновійськових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Рахма­нов Віталій Олегович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. авіац. ун-т]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1579 А] УДК 378.147:355.237

2889. Стрельцова В. Ю. Соціальна адаптація студентів Інституту культури і мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Стрель­цова Вікторія Юріївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1993 А] УДК 378.013.42

2890. Трембовецький О. Г. Формування професійної спостережливості у май­бутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Трембовецький Олег Гри­горович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1475 А] УДК 378.016:351.746.1

2891. Тушко К. Ю. Педагогічні умови формування економічної компетентнос­ті майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тушко Клавдія Юріївна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1832 А] УДК 378.2:356.13

2892. Усата О. Ю. Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровад­ження особистісно орієнтованих технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Усата Олена Юріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1994 А] УДК 378.016:004

2893. Чегі Т. Т. Психологічний супровід навчально-службової діяльності кур­сантів-правоохоронців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Чегі Тіберій Тіберійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2194 А] УДК 378.013.77:351.74

2894. Шевцов С. О. Організація професійно-педагогічної підготовки праців­ників експертної служби МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шевцов Сергій Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2520 А]

УДК [378.091.12:005.963]:343.148(477)

2895. Юрченко Ю. А. Формування військово-професійних умінь у студентів вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Юрченко Юрій Анато­лійович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1773 А] УДК 378.026:355.23

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка