Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка9/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

На ступінь доктора

2896. Федака П. М. Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Федака Павло Михайлович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (37 назв). — 100 пр. — [2009-1948 А] УДК 39(477.87)"17/19"На ступінь кандидата

2897. Воропай М. В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині ХХ — на початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Воропай Марина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2552 А] УДК 39(477.54/.62)391/395 Етнографія. Традиції та звичаї. Суспільне життя. Церемоніал. Масові розваги. Фестивалі

На ступінь кандидата

2898. Курінна М. А. Традиційна культура та побут чехів Північного Приазов'я останньої чверті ХІХ ст. — ХХ ст. : (на матеріалах с. Новгородківка Мелітопол. р-ну Запоріз. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Курінна Марина Андріївна ; НАН України, Ін-т мистецтво­знав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 100 пр. — [2009-1867 А] УДК 392(477.7)(=162.3)"18/19"

2899. Матушенко В. Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культорології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Матушенко Валерій Борисович ; М-во культу­ри і туризму України, Нац. ун-т культури і мистецтв України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2488 А] УДК 392.5(477)

398 Фольклор

На ступінь доктора

2900. Павленко І. Я. Динаміка функціонування усної епічної традиції : (на ма­теріалі Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Павленко Ірина Яківна ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2009. — 33 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2009-1915 А] УДК 398.1(477.63/.65)На ступінь кандидата

2901. Кухаренко О. О. Казки Слобожанщини: від перших фіксацій до публі­кацій ХІХ — початку ХХ ст. : (історія та критика текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Кухаренко Олександр Олексійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1931 А] УДК 398.2(477.54/.62)"18/19"

2902. Федорович Н. В. Українська народна астрономія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Федорович На-
дія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2182 А] УДК 398.33(=161.2)

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія

На ступінь кандидата

2903. Андрющенко К. А. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреа­ційного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Андрю­щенко Катерина Анатоліївна ; Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2573 А] УДК 502.17

2904. Баглей О. В. Оцінка впливу екологічних факторів на життєздатність по­пуляції видів роду Saussurea DC. Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Баглей Оксана Василів­на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2580 А] УДК 502.17:582.998.1

2905. Башева Т. С. Екологічно безпечна маловідхідна технологія реутилізації сірчанокислого електроліту акумуляторних батарей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Башева Тетяна Сер­гіївна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Сімферополь, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2009-2532 А] УДК 502.17

2906. Бутко О. В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв'язку із розвитком зсувних процесів : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Бутко Ольга Воло­димирівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2366 А]

УДК 502.1:551.242.1](477.54)

2907. Валерко Р. А. Важкі метали в урбоедафотопах та фітоценозах м. Жито­мира і його приміської зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Валерко Руслана Анатоліївна ; М-во аграр. полі­тики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2009-1850 А] УДК 504.5(477.42-25)

2908. Вербельчук С. П. Обґрунтування використання критичних ландшафтів Полісся України, забруднених 137Сs внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Вербельчук Сергій Петрович ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Жито­мир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1851 А]

УДК 504.5:628.4.047(477.4)

2909. Коваленко О. Ю. Управління розвитком природно-заповідних територій регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Коваленко Ольга Юріївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1891 А] УДК 502.13:502.211(477-751.2)

2910. Мельник Ю. М. Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Мельник Юлія Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1622 А]

УДК 502.17

2911. Петрусенко В. П. Моделювання міграції радіонуклідів у типових схи­лових та гірських екосистемах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 26.06.01 "Екол. безпека" / Петрусенко Валентина Павлівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. Мінприроди України, [Нац. авіац.
ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2321 А] УДК 504.5:004.942(477)

2912. Уткіна К. Б. Геоекологічна оцінка берегової зони Азово-Чорноморсь­кого басейну України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Уткі­на Катерина Богданівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Укр. НДІ екол. пробл. М-во охорони навколиш. природ. середовища України]. — Сімферополь, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2345 А]

УДК 504(262.5)(477)

2913. Хомич Н. Р. Оцінювання забруднення урбоекосистеми міста Рівне за показниками ушкодженості рослин-біоіндикаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Хомич Наталія Ростиславівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу­вання]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2352 А] УДК 504:573.4](477.81-25)

2914. Яворська О. М. Удосконалення економічного механізму забезпечення охорони та якості атмосферного повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навко­лиш. середовища" / Яворська Олександра Миколаївна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1757 А] УДК 502.1

51 Математика

512 Алгебра

На ступінь кандидата

2915. Білун С. В. Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Білун Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1962 А] УДК 512.554514 Геометрія

На ступінь доктора

2916. Гнатушенко В. В. Геометричні моделі формування та попередньої об­робки цифрових фотограмметричних зображень високого просторового розрізнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Гнатушенко Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40 (53 назви). — 100 пр. — [2009-2560 А] УДК 514.18517 Аналіз

На ступінь доктора

2917. Бігун Я. Й. Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функціональних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Бігун Ярослав Йосипович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т математики НАН України]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (45 назв). — 100 пр. — [2009-2018 А] УДК 517.9

2918. Літовченко В. А. Коректна розв'язність задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних систем у просторах нескінченно диференційованих функ­цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Літовченко Владислав Антонович ; НАН України, Ін-т мате­матики, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2009-1974 А] УДК 517.95

2919. Малачівський П. С. Математичне моделювання функціональних залеж­ностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Малачівський Петро Стефанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під­стригача]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 100 пр. — [2009-2099 А] УДК 517.5+519.87

2920. Міненко О. С. Математичне моделювання руху рідини і теплофізичних процесів в середовищах з вільною межею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Міненко Олександр Степанович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2307 А] УДК 517.988

2921. Попович Р. О. Класифікаційні задачі групового аналізу диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Попович Роман Омелянович ; НАН України, Ін-т математи-ки. — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—29 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1666 А] УДК 517.95На ступінь кандидата

2922. Бережний М. А. Усереднені моделі структурованих рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Бережний Максим Анатолійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2447 А] УДК 517.954

2923. Задоянчук Н. В. Диференціально-операторні рівняння та включення
ІІ порядку з відображеннями wλо-псевдомонотонного типу : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / За­доянчук Ніна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1810 А] УДК 517.925.4

2924. Ловейкін Ю. В. Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем, близьких до інтегрованих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Ловейкін Юрій В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1902 А] УДК 517.9

2925. Питьовка О. Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе­ренц. рівняння" / Питьовка Оксана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2009-2131 А] УДК 517.9

2926. Плюхін О. Г. Умовні симетрії та точні розв'язки систем типу реакції-дифузії зі степеневими коефіцієнтами дифузії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Плюхін Олексій Генна­дійович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1917 А] УДК 517.958

2927. Рева Н. В. Неперервність за параметром розв'язків лінійних крайових задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Рева Надія Віталіївна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2141 А]

УДК 517.927

2928. Трофимчук О. Ю. Задачі оптимального керування для систем інтегро-диференціальних рівнянь параболічного типу з виродженням : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія опти­мал. рішень" / Трофимчук Оксана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2009-2179 А] УДК 517.977

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика

На ступінь кандидата

2929. Полякова П. О. Моделювання процесів просування інноваційної продукції у вертикально-інтегрованих структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Полякова Поліна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1630 А] УДК 519.2:339.13

2930. Тертичний М. В. Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та силь­но надстійких статистичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Тертичний Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2514 А] УДК 519.24

2931. Шкляр С. В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Шкляр Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1480 А] УДК 519.2

2932. Шуренков Г. В. Побудова оцінок моментів зміни : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Шуренков Григорій Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен­ка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1772 А]

УДК 519.21/.22519.7 Математична кібернетика. Математичні питання семіотики. Математична лінгвістика

На ступінь кандидата

2933. Антонюк С. В. Властивості розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з нескінченною післядією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Антонюк Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1443 А] УДК 519.7519.8 Дослідження операцій

На ступінь кандидата

2934. Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електроме­ханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Бойко Юрій ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2024 А] УДК 519.876.2:681.587.72

2935. Нечай І. В. Про розв'язність та регуляризацію задач нескалярної опти­мізації в банахових просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Нечай Ігор Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2117 А] УДК 519.8

2936. Устьян Н. Ю. Задачі комбінаторної оптимізації ігрового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Устьян Наталія Юріївна ; НАН України, Ін-т кіберне­тики ім. В. М. Глушкова, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1434 А] УДК 519.8552 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія

На ступінь кандидата

2937. Якобчук Т. М. Зоряне населення та історія зореутворення в карликових галактиках із низькою металічністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Якобчук Тарас Мико­лайович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (32 назви). — 150 пр. — [2009-1599 А] УДК 52523 Сонячна система

На ступінь кандидата

2938. Шалигіна О. С. Властивості стратосферного аерозолю у полярних областях Юпітера за даними фотополяриметричних спостережень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Шалигіна Оксана Сергіївна ; НАН України, Голов. астрон. обсер­ваторія, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2009-1593 А] УДК 523.45-852:520.85524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт

На ступінь доктора

2939. Ковтюх В. В. Фізико-хімічні характеристики пульсуючих надгігантів і незмінних зір пізніх спектральних класів та розподіл металічності у спостережуваній частині диска Галактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Ковтюх Валерій Володимиро­вич ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [НДІ "Астрон. обсерваторія" Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—28 (72 назви). — 100 пр. — [2009-1614 А] УДК 524.6/.7На ступінь кандидата

2940. Іващенко Г. Ю. Властивості просторового розподілу квазарів за даними Слоанівського цифрового огляду неба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Іващенко Ганна Юріївна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2009-1541 А] УДК 524.7/.853 Фізика

530.1 Основні теорії (принципи) фізики

На ступінь доктора

2941. Дзедолік І. В. Нелінійні хвилі та імпульси у оптичних волокнах і резона­торах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Дзедолік Ігор Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка­разіна, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2009. — 31 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 26—28 (37 назв). — 100 пр. — [2009-2461 А] УДК 530.182

2942. Костробій П. П. Реакційно-дифузійні процеси в системах з поверхнею поділу "метал — газ": квантово-статистичний опис : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Костробій Петро Пет­рович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем, [Нац. ун-т "Львів. політехні­ка"]. — Львів, 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви). — 100 пр. — [2009-1745 А] УДК 530.145:538.9

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл

На ступінь доктора

2943. Слинько В. І. Стійкість руху механічних систем: гібридні моделі : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. ме­ханіка" / Слинько Віталій Іванович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошен­ка. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (31 назв). — 100 пр. — [2009-2341 А]

УДК 531.36

532 Гідромеханіка

На ступінь кандидата

2944. Іванов Р. В. Нові класи розв'язків рівнянь гідродинаміки для сферичних вихроутворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Іванов Роман В'ячеславович ; Дніпро­петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1540 А] УДК 532.5

2945. Кошлак Г. В. Теоретичні та технологічні основи розробки пористих ма­теріалів з заданими теплофізичними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенер­гетика" / Кошлак Ганна Володимирівна ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорно­го НАН України, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1548 А] УДК 532.5.07

2946. Фаяд Алуан Шалал. Визначення гідродинамічних характеристик тілес­ного профілю в нестаціонарному потоці в'язкої нестисливої рідини методом гранич­них інтегральних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Фаяд Алуан Шалал ; Нац. аеро­косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2180 А] УДК 532.526533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми

На ступінь кандидата

2947. Літошенко Т. Є. Взаємодія радіально обмежених модульованих елект­ронних пучків з неоднорідною плазмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Літошенко Тарас Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-2298 А] УДК 533.951
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка