Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка1/20
Дата конвертації10.09.2017
Розмір3,17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
Виходить щоквартально

Видається з 1999 року


№ 1
(1—1115)

Київ • 2008

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES

State bibliographic

index of Ukraine
Issued quarterly

Published since 1999


№ 1
(1—1115)

Kyiv • 2008Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Укладачі: Кочупалова Віта Олександрівна

Мангова Лідія Олегівна
Редагування М. І. Давиденко

Коректура О. П. Дубовик


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 16.04.2008. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 8,37. Обл.-вид. арк. 12,98.

Тираж 222 пр. Зам. №. 36.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-30-11.


З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94.

© Книжкова палата України, 2008


ЗМІСТ
Передмова 4
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. 11

070 Газети. Преса. Журналістика 12

1 Філософські науки. Психологія 12

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 16

3 Суспільні науки. 16

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 16
316 Соціологія 16
32 Політика. Політологія 17
33 Економіка. Економічні науки 20
34 Право. Юриспруденція 30
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 37

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 39

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 40

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 48

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-математичних,

природничих та хімічних наук 48

51 Математика 49
 1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 52
53 Фізика 52
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 58
55 Геологія. Науки про Землю 60
57 Біологічні науки 62

 1. Ботаніка 65

 2. Зоологія 66

 1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 66

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 66
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 83

 1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 97

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 110

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 114


 1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 118

 1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 119

 1. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 123

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 123

82 Художня література. Літературознавство 126

9 Географія. Біографії. Історія 129

 1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 129

93/94 Історія 130

Іменний покажчик 135

Географічний покажчик 142ПЕРЕДМОВА

"Літопис авторефератів дисертацій" — державний бібліографічний покажчик, призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, що захи­щаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук.

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає авторе­ферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу друку.

Бібліографічний запис уміщує: • порядковий номер запису;

 • заголовок бібліографічного запису;

 • бібліографічний опис;

 • номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книжковій палаті України (подано в прямих дужках після бібліографічного опису);

 • індекс Універсальної десяткової класифікації (розташовано в правому ниж­ньому кутку бібліографічного запису).

Літопис укладається згідно з ГОСТ 7.61—90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели.

Бібліографічний опис здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стан­дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліо­графічний опис : загальні вимоги та правила складання.

Слова та словосполучення скорочуються згідно з ДСТУ 3582—97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила, ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио­графическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила, ГОСТ 7.11—78 Сокращение слов и словосочетаний на иностранных евро­пейских языках в библиографическом описании.

Бібліографічні записи групуються відповідно до таблиць "Розташування бібліо­графічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації", 3-тє видання, перероблене та доповнене (Київ, 2005 р.). У середині кожного розділу записи розміщено за рубриками: "На ступінь доктора наук" і "На ступінь кандидата наук", а всередині рубрик — за алфавітом прізвищ авторів.

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та географічний.

В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим присвячено автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та ініціалами об’єднано в одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих дужках.

В географічний покажчик включено найменування географічних об’єктів, розгля­нутих у авторефератах дисертацій.

Нумерація в "Літописі авторефератів дисертацій" суцільна впродовж року. На титульному аркуші в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів даного випуску."Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, призна­чене бібліотекарям, бібліографам, науковцям, які підвищують свій професійний рівень і цікавляться новими ідеями та напрямами в науці.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

На ступінь кандидата

1. Гороховатська О. Я. Формування школи академіка М. М. Амосова та її внесок у становлення біологічної та медичної кібернетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Гороховатська Ольга Ярославівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 110 пр. — [2007-3839 А] УДК 001.89:57.089](091)

2. Примак О. І. Історія становлення та розвитку наукових основ автоматизації техно­логічних процесів у птахівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Примак Олена Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2007-3959 А] УДК 001:[631.17:636.5/.6](091)

004 Інформаційні технології. Комп’ютерна наука і технологія. Інтернет

На ступінь доктора

3. Міхаль О. П. Обчислювальні методи, засоби та реалізація локально-паралельної обробки нечіткої інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.13 "Обчислюв. машини, системи та мережі" / Міхаль Олег Пилипович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2007-4257 А] УДК 004.31

4. Поморова О. В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагносту­вання комп’ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Поморова Оксана Вікторівна ; Нац. ун-т "Львів. полі­техніка", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2007. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:


с. 28—30 (34 назви). — 100 пр. — [2007-3547 А] УДК 004.896

5. Чалий С. Ф. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і техно­логії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Чалий Сергій Федорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2007. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (32 назв). — 100 пр. — [2007-4193 А] УДК 004.85

На ступінь кандидата

6. Абабне О. А. Підвищення ефективності захисту інформації в комп’ютерних систе­мах на основі використання стохастичних параметрів їх роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Абабне Оксана Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3604 А] УДК 004.056.5

7. Ахмад Фуад Хамада Бадер. Методи оптимізації пристроїв керування з гетероген­ною структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 "Обчислюв. машини, системи та мережі" / Ахмад Фуад Хамада Бадер ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3451 А] УДК 004.4

8. Білобров С. В. Автоматизована система обробки аудіовізуальних матеріалів для за­хисту від несанкціонованого використовування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Білобров Сергій Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-3815 А] УДК 004.942

9. Білощицький А. О. Методи та моделі комплексного інформаційно-освітнього сере­довища в умовах розвитку вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Білощицький Андрій Олександро­вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3458 А] УДК 004:378.1

10. Войтенко О. С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проекта­ми та програмами (на прикладі програми супроводу судових справ органів Державної подат­кової служби України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Войтенко Олександр Степанович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архі­тектури. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3468 А]

УДК 004.4:34](477)

11. Говорущенко Т. О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Говорущенко Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Хмель­ниц. нац. ун-т]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — Б.т. — [2007-3640 А] УДК 004.891.3:004.3

12. Головко О. В. Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних за­лізорудних свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Головко Олександр Вік­торович ; Дніпропетр. нац. ун-т, [Криворіз. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4296 А] УДК 004.4:550.832

13. Даревич Р. Р. Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онто­логії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Даревич Романа Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:


с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3647 А] УДК 004.78:025.4.036+004.91

14. Карпін О. О. Реконструкція поверхонь в просторі за невпорядкованими даними аерозображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Карпін Олександр Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4099 А] УДК 004.932

15. Ляшкевич В. Я. Текстологічно-нейромережний метод та засоби пошуку діагнос­тичної інформації для тестування комп’ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Ляшкевич Василь Яремович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3240 A] УДК 004.78:025.4.036

16. Мартиненко Т. В. Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. і прогрес. інформ. технології" / Мартиненко Тетяна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4135 А] УДК 004.932.048

17. Мартинюк О. М. Мережні моделі і методи побудови функціональних тестів апа­ратно-програмних засобів у складі автоматизованих систем управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. і прогрес. інформ. технології" / Мартинюк Олександр Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3251 А] УДК 004.052.42

18. Мафута Тедді Фортюне Армень. Моделі керування доступом в комп’ютерних ме­режах корпоративних інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Мафута Тедді Фортюне Армень ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3718 А] УДК 004.4:621.39

19. Мацуга О. М. Інформаційна технологія обробки неоднорідних медичних даних для підтримки прийняття рішень під час діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. техно­логії" / Мацуга Ольга Миколаївна ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3257 А] УДК 004.421:616-07

20. Мухамед Ель-Амін Бабікер Мухамед. Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп’ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Мухамед Ель-Амін Бабікер Мухамед ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13


(8 назв). — 100 пр. — [2007-3933 А] УДК 004.7

21. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 130 пр. — [2007-3279 А] УДК 004.94

22. Неофітна Т. М. Категорні моделі і методи поповнення ієрархічних баз знань предметних областей автоматизованих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. і прогрес. інформ. технології" / Неофітна Тетяна Михайлівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4144 А] УДК 004.4

23. Оксюк О. О. Оптимізація розкладу передачі пакетів потокового відео по мережі з втратами даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Оксюк Олег Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3291 А] ДК 004.4

24. Олещук О. В. Аналітичні та інформаційні моделі і методи ідентифікації рухомих об’єктів для систем управління вантажопотоками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Олещук Олег Владиславович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3736 А] УДК 004.932:656.223

25. Перевертун І. М. Інформаційні технології комплексного організаційно-технологічного моделювання проектно-орієнтованих виробництв (на прикладі серійного будівництва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Перевертун Ігор Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.:
с. 18—19 (14 назв). — 130. — [2007-3949 А] УДК 004.4:624

26. Пітух І. Р. Методи організації руху даних в розподілених комп’ютерних системах на основі матричних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Пітух Ігор Романович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4155 А] УДК 004.4:621.865

27. Попов Ю. В. Організація обчислювальної мережі для розподіленого логічного моделювання цифрових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Попов Юрій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3958 А] УДК 004.7

28. Пригожев О. С. Моделі, методи та засоби управління навчанням користувача роботі в автоматизованій інформаційній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Пригожев Олександр Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3326 А] УДК 004.588

29. Раєвський М. В. Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п’єзоелектричних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Раєвський Микола Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:
с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2007-3552 А] УДК 004.891.3

30. Савченко А. С. Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку обчислювальних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Савченко Аліна Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3968 А] УДК 004.7

31. Самі Хейреддін. Структурна організація пристроїв порівняння зображень для оптоелектронних паралельних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчислюв. техніки та систем керування" / Самі Хейреддін ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3566 А] УДК 004.932

32. Синегуб М. І. Методи структурного синтезу базових арифметичних функ­ціональних пристроїв з підвищеною швидкодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Синегуб Микола Іванович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2007-3349 А] УДК 004.315

33. Синельніков О. О. Високопродуктивні спеціалізовані обчислювані структури для обробки даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Синельніков Олексій Олексійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3970 А] УДК 004.3

34. Теличко Г. О. Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Теличко Ганна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3980 А] УДК 004.4

35. Топал О. М. Модель та метод автоматизованої підтримки прийняття техно­логічних рішень в агрегатно- складальному виробництві авіабудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. технології" / Топал Олексанра Миколаївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3984 А] УДК 004.891:629.735.33

36. Уаді Гарбі. Моделі та методи апаратного моделювання цифрових систем на крис­талах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.13 "Обчислюв. машини, системи та мережі" / Уаді Гарбі ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. —


20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4283 А] УДК 004:519.7

37. Ушкаренко О. О. Оптимізація інформаційних потоків системи керування електроенергетикою сухогрузу з потужністю електростанції до 2000 кВт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / Ушкаренко Олександр Олегович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Херсон, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3385 А] УДК 004.4

38. Фаллагі Алі. Методи і засоби формування спеціалізованих псевдовипадкових керованих двійкових послідовностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Фаллагі Алі ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 , [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3789 А] УДК 004.4

39. Флейтман Д. В. Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Флейтман Дмитро Валерійович ; НАН Украї­ни, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Ін-т пробл. реєстрації інформа­ції]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2007-3992 А] УДК 004

40.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка