Книжкова палата україниСторінка1/12
Дата конвертації28.04.2017
Розмір2,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

7

2007


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

“КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 7

Квітень 2007

(5263—6412)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 7

April, 2007

(5263—6412)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін, О.А. Рудь, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура О.П.Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 6.04.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 5,81. Обл.-вид.арк. 6,97.

Тираж 172 пр. Зам. № 37.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

 Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5  1. Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 5

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо 6

050 Серіальні видання 6

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

1 Філософські науки. Психологія 8

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 8


  1. Суспільні науки 9

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.

Гендерні дослідження 9

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 9


  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція. 9

316 Соціологія 9

32 Політика. Політологія 10

33 Економіка. Економічні науки 17

34 Право. Юриспруденція 25

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 34

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 41

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 42


  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 44

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 45


  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 46

53 Фізика 46

55 Геологія. Науки про Землю 47


  1. Біологічні науки 47

  2. Ботаніка 47

59 Зоологія 47

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 47

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 48

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 52

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 56

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 58

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 60

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 61

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 62

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 62

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 62

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 77

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 77

82 Художня література. Літературознавство 77

9 Географія. Біографії. Історія 82

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 82

908 Краєзнавство 83


  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн Подорожі.

Регіональна географія 83

93/94 Історія 84

Іменний покажчик 87

Географічний покажчик 96

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 7 99

___________

У номері зареєстровано матеріали з газет за грудень 2006 року, січень, лютий 2007 року0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

5263. Гайнес Д.-Д. Читати чужі думки — це реально: [Про дослідж. свідомості людини: Бесіда з вчен., д-ром Ін-ту коґніт. наук ім. Макса Планка (Німеччина) Джоном-Диланом Гайнесом / Записав Дмитро Дроздовський] // Дзеркало тижня. — 2007. —


13—19 січ. (№ 1). — С. 13.

5264. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 і від 1 березня 1999 р. № 304: [Про наук.-дослід. (наук.-техн.) установи]: Постанова Кабінету Міністрів України // Уряд. кур'єр. — 2007. — 10 січ. (№ 3). — Орієнтир, с. 16.

5265. Про науковий парк "Київська політехніка": Закон України // Голос України. — 2007. — 23 січ. (№ 11). — С. 6; Уряд. кур'єр. — 20 січ. (№ 11). — С. 14.

Див. 5288, 5566, 5856, 5923004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

5266. Веретенник Н. Всесвітня мережа: управління для розвитку: [Про Форум з питань упр. Інтернетом, Афіни, Греція] / Наталія Веретенник // Уряд. кур'єр. — 2006. — 28 груд. (№ 246). — С. 14.

5267. Всі янголи — білі: [Про інформ. технології] / Підгот. Катерина Паньо, Тарас Паньо // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ. (№ 2). — С. 16.

5268. Панове, тост!: "Засада" інформ. сусп-ва: [Про безпеку інформ. технологій] / Підгот. Катерина Паньо, Тарас Паньо // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ. (№ 2). — С. 16.

5269. Радиш В. Як індіанці допомогли Семюелю Морзе: [Про інформатизацію сусп-ва: Бесіда із заст. дир. компанії "Cisco System Україна" Владиславом Радишем / Записав Георгій Косих] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 30 груд. (№ 248). — С. 7.

5270. Світ Інтернету — 2020 // Уряд. кур'єр. — 2006. — 28 груд. (№ 246). — С. 14.005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

5271. Єфименко А. Американський досвід очима українця: [Про амер. систему корпор. упр.] / Анатолій Єфименко // Дзеркало тижня. — 2007. — 13—19 січ. (№ 1). — С. 6.006 Стандартизація та стандарти

5272. Жолдак М. Гармонізація вимог — завдання не з простих: [Про роль мет­рології у процесі глобалізації економіки і торгівлі] / Микола Жолдак // Уряд. кур'єр. — 2007. — 23 січ. (№ 12). — С. 8.01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги

5273. Мельник В. Місток у минулі століття: [Про кат. "Стародруки Речі Пос­политої XVI—XVIII століть у волинських книгозбірнях", Луцьк] / Валерій Мельник // Уряд. кур'єр. — 2007. — 12 січ. (№ 5). — С. 9.02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

5274. Козюра В. Чи є у бібліотек майбутнє?: [За матеріалами бесіди з дир. Фрун­зів. район. б-ки для дорослих Ольгою Григорівною Присяжнюк, дир. дит. район. б-ки Марією Григорівною Хілініченко, начальником від. культури і туризму Фрунзів. рай­держадмін. Олексієм Кузьмичем Осійчуком] / Віктор Козюра // Одес. вісті. — 2007. — 27 січ. (№ 7). — С. 7.

5275. Ракитянська В.Д. В.Д. Ракитянська: "Втрату бібліотеки не заміниш ніяки­ми коштами": [Бесіда з директором Харк. держ. наук. б-ки ім. В.Г. Короленка / Записав Леонід Логвиненко, Комент. Ольги Бенч] // Слобід. край. — 2007. — 16 січ. (№ 5). — С. 8.

5276. Сидоренко Л. Потенциал сельской библиотеки: [О заседании совета ди-ректоров централиз. б-чных систем Николаевщины "Сел. б-ка: новые возможности раз­вития", Братс. р-н] / Л. Сидоренко // Юж. правда. — 2007. — 13 янв.

Див. 5779

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо

5277. Кавун М. Українського [письменника] Трублаїні витиснули російські Тру-бецькі: [Про "Сучасну українську енциклопедію"] / Микола Кавун // Вінниччина. — 2007. — 23 січ.050 Серіальні видання

5278. Журналові "Україна" — 100 років: [З публ. спогадів] // Хрещатик. — 2007. — 23 січ. (№ 9). — С. 4—5. — Авт.: Іван Цюпа, Микола Подолян, Анатолій Михайленко та ін.

5279. Зленко О. Порадник ветеринарної медицини: [Про новий щомісячник "Вет. практика"] / Ольга Зленко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 27 січ. (№ 16). — С. 11.

5280. Ілларіонов В. "Мир древности" вже сьогодні: [Про однойм. наук.-популяр. альм.] / Володимир Ілларіонов // Голос України. — 2007. — 13 січ. (№ 5). — С. 13.

5281. Росляк Р. Минуле, завжди поруч: [Про "Військ.-іст. альм."] / Роман Росляк // Нар. армія. — 2007. — 20 січ. (№ 12). — С. 6.

5282. Росляк Р. Сьома висота [щорічника] "України дипломатичної" / Роман Рос­ляк // Нар. армія. — 2007. — 11 січ. (№ 5). — С. 7.

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

5283. Венскович Ю. Що посієш — те й пожнеш: [Про Т-во сприяння обороні України: За матеріалами бесіди з головою Терноп. обл. орг. ТСО України Анатолієм Дмитровичем Новгородським] / Юзеф Венскович // Нар. армія. — 2007. — 13 січ. (№ 7). — С. 1, 5.

5284. Димовський Б. Фонд "Молодий інвалід" відзначив своє дев'ятиріччя: [За матеріалами бесіди з кер. фонду Валерієм Габерстро] / Богдан Димовський // Одес. вісті. — 2007. — 6 січ. (№ 1). — С. 4.

5285. Мамонтов В. Поза позицією вичікування: До 20-річчя Орг. ветеранів Ук­раїни / Віктор Мамонтов // Одес. вісті. — 2007. — 13 січ. (№ 3). — С. 6.

5286. Омелянчук І. Коли зірки об'єднуються в сузір'я...: [Про вист. "Золоте су­зір'я-2006", Рівне: За матеріалами бесіди із зав. від. вист. Рівнен. обл. краєзн. музею Галиною Данильчук] / Інна Омелянчук // Уряд. кур'єр. — 2006. — 29 груд. (№ 247). — С. 8—9.

5287. Федоров І. Почути і бути почутим: [Про підтримку глухих та слабочуючих: За матеріалами бесіди з головою Хмельниц. обл. орг. Укр. т-ва глухих М.С. Адамчуком та дир. ВАТ "Укрелектроапарат" Т.М. Плохенко] / І. Федоров // Хмельниччина. — 2007. — 19 січ.

Див. 5266, 5786, 5892, 6059-60, 6062, 6064-66, 6068-70, 6074, 6083, 6085, 6089-94, 6102-03, 6106, 6109, 6111, 6113-16, 6314

069 Музеї

5288. Волга Л. Мудрий житиме в народі: [Про відкр. Музею прав. охорони інте­лектуал. власності і презентацію кн. Леоніда Михайловича Ариста "Дерзновенный мир изобретений! "] / Людмила Волга // Уряд. кур'єр. — 2007. — 30 січ. (№ 17). — С. 7.

5289. Касьяненко М. Лівадія шукає директора: Колектив палацу-музею не погоджується з кадр. політикою Мінкультури Криму / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 17 січ. (№ 6). — С. 6.

5290. Музей — фотоархів [у Донецьку] // Нар. армія. — 2007. — 18 січ. (№ 10). — С. 7.

5291. Росляк Р. Шляхом нелегким і тернистим: [Про наук.-практ. конф. за під­сумками роботи Музею історії Києва в 2006 р.] / Роман Росляк // Нар. армія. — 2007. — 10 січ. (№ 4). — С. 7.

5292. Садовський В. Справа честі батьків Феодосії: [Про відновлення Музею старожитностей на горі Митридат] / Василь Садовський // Нар. армія. — 2007. — 5 січ. (№ 2). — С. 8.

5293. Шереметьєв О. Кримська війна: матеріалізована пам'ять: [Про відкр. му­зею Крим. війни у Балаклаві: Бесіда з колекціонером, бізнесменом Олексієм Шереметьє­вим / Записав Олександр Щербаков] // Нар. армія. — 2007. — 24 січ. (№ 14). — С. 5.

5294. Юркова О. У Зарічному відкрито краєзнавчий музей (Рівнен. обл.) / Олек­сандра Юркова // Вільне слово. — 2007. — 30 січ. (№ 9). — С. 6.

5295. Яцик А. Бойову техніку — на експонати!: [Про Військ.-іст. музей Повітр. Сил Збройн. Сил України: За матеріалами бесіди з начальником музею полковником запасу Володимиром Дерновим] / Андрій Яцик // Нар. армія. — 2007. — 24 січ. (№ 14). — С. 5.

Див. 5286, 6042, 6099070 Газети. Преса. Журналістика

5296. Ашкінадзе Є. Від партійної — до народної: [Про газ. "Вінниччина": Роз-повідь ж-ста Єфрема Ашкінадзе / Записав Володимир Лисенко] // Вінниччина. — 2007. — 30 січ.

5297. Він передбачив свою смерть...: Ж-ста Гранта Дінка через інтернет-цитату застрелив 17-літній турок [Огюн Самаст] // Хрещатик. — 2007. — 24 січ. (№ 10). — С. 10.

5298. Зборовський А. Берегиня [народознавця, журналіста і письменника] Василя Скуратівського / Анатолій Зборовський // Нар. армія. — 2007. — 11 січ. (№ 5). — С. 7.

5299. Корнілова Г. Безмежний світ Паустовського: [Про культ.-просвітн. та літ.-худож. журнал "Світ Паустовського": Розповідь голов. ред. Галини Корнілової / Записа­ла Ірина Голяєва] // Одес. вісті. — 2007. — 24 січ. (№ 6). — С. 12.

5300. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2007 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме: Розпорядження Кабінету Міністрів України // Уряд. кур'єр. — 2007. — 11 січ. (№ 4). — С. 4. — Перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розпов­сюдження, в яких у 2007 році розміщуються оголошення про виклик до суду відпові­дача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме.

5301. Тараненко М. Іспит долею: [За матеріалами бесіди з ветераном харк. жур­налістики Броніславом Антоновичем Яницьким] / Микола Тараненко // Слобід. край. — 2007. — 11 січ. (№ 3). — С. 12.

5302. Цибульський А. Два життя "Киевского пролетария": [Про газ. "Київ. правда"] / Анатолій Цибульський // Київ. правда. — 2007. — 23 січ.

Див. 5376, 5569, 6007

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ159.9 Психологія

5303. Мартова Ж.П. "Сімейні розстановки" — що це таке?: [Бесіда з психоло­гом Жанною Петрівною Мартовою / Записала Ганна Лобановська] // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ. (№ 2). — С. 22.2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

5304. Будуйкевич Я. Ісповідник віри: [Про священника, педагога Мирона Під­лісецького: Бесіда з дек. богослов. ф-ту Духовн. семінарії отцем-мітратом Ярославом Бу­дуйкевичем, Івано-Франківськ / Записав Роман Івасів] // Галичина. — 2007. — 25—31 січ. (№ 10—11). — С. 13.

5305. Гудзик К. У пам'ять про [святого] Василя Великого (329—378) / Клара Гудзик // День. — 2007. — 12 січ. (№ 3). — С. 8.

5306. Зійшла зірка Віфлеємська: [Про святкування Різдва Христового] / Підгот. Віталій Стегній // Слобід. край. — 2007. — 6 січ. (№ 1—2). — С. 17.

5307. Зоряна Н. "Во Йордані крещающуся Тобі, Господи...": [Про християн. свя­то] / Наталя Зоряна // Нар. армія. — 2007. — 19 січ. (№ 11). — С. 8.

5308. Каганець І.В. Добра Новина для кризового людства: [Про кн. "Пшениця без куколю. Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень": Бесіда з авт. кн. Ігорем Володи­мировичем Каганцем / Записав Олександр Кочубей] // Робітн. газ. — 2007. — 20—26 січ. (№ 3). — С. 7.

5309. Ой, радуйся, земле, син Божий народився!: [Про святкування Різдва Христо­вого] / Підгот. Наталя Зоряна // Нар. армія. — 2007. — 6 січ. (№ 3). — С. 1, 6.

5310. Околітенко Н. Лицар духу [Йосип Сліпий] / Наталя Околітенко // Пер­сонал Плюс. — 2007. — 11—17 січ. (№ 1). — С. 15.

5311. Самойлова Л. Пам'ятник Небесному покровителю Полтави: [Про єпископа Прилуцького, вікарія Полтав. єпархії отця Василя (Василь Іванович Зеленцов)] / Люд­мила Самойлова // Зоря Полтавщини. — 2007. — 19 січ. (№ 8—9). — С. 3.

5312. Степовик Д. Про християнську етику і християнський гуманізм: [Про кн. Віри Назарчук "Україна духовна": книга для читання з християнської етики] / Дмитро Степовик // Уряд. кур'єр. — 2007. — 6 січ. (№ 2). — С. 12.

5313. Цимбалюк Є. Тайна чернечого посту : [Про Межиріц. чоловіч. монастир, Рівнен. обл.: За матеріалами бесіди з настоятелем монастиря отцем Федором] / Євген Цимбалюк // Вільне слово. — 2007. — 4 січ. (№ 3). — С. 1 , 5.

5314. Швець І. Христос народився, славімо Його!: [Бесіда з митрофор. протоіє­реєм отцем Іваном Швецем / Записав Іван Власенко] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 6 січ. (№ 2). — С. 12.

Див. 5750, 5795, 5805, 6048, 6358, 6369

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Гендерні дослідження

5315. Гороховська Г. Галина Гороховська почувається комфортно у гендерній політиці: [Бесіда з членом Конгр. ділов. жінок України / Записав Віталій Пумпинець] // Новини Закарпаття. — 2007. — 6 січ. (№ 1—2). — С. 3.

5316. Грач Л.І. Для стабільного розвитку суспільства: [Про гендер. політику: Бесіда з нар. деп. України Леонідом Івановичем Грачем / Записала Тетяна Підвисоцька] // Голос України. — 2007. — 30 січ. (№ 16). — С. 7.

5317. Качур І. "Гендер — це не вибрики войовничих феміністок": [Про гендер. політику в Україні: Бесіда з заст. голови Закарпат. облради Іваном Качуром / Записав Ярослав Світлик] // Новини Закарпаття. — 2007. — 13 січ. (№ 3—4). — С. 17.

5318. Кирей В. "Оскільки це моя дружина, то вона повинна...": [Щодо гендер. рівності] / Владислав Кирей // Уряд. кур'єр. — 2007. — 20 січ. (№ 11). — С. 10.

5319. Як досягти рівності між жінками і чоловіками // Уряд. кур'єр. — 2007. — 27 січ. (№ 16). — С. 8.

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 5449, 5455, 5479, 5481, 5489, 5494, 5515, 5523-24, 5527, 5530-31, 5711, 5756, 5814, 5837, 5848, 5851, 5857, 5887, 5982, 5990, 6025, 6382314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

5320. Дунаєв Я. Коли бити на сполох буде запізно: [Про нелегал. міграцію: Бе­сіда з головою Руху проти нелегал. міграції Ярославом Дунаєвим / Записав Олесь Вах­ній] // Персонал Плюс. — 2006. — 29 груд. (№ 52); 2007. — 11 січ. (№ 52). — С. 9.

5321. Маслов Є. І взимку "Сонечко" світить: [Про притулок для неповноліт. на території дільн. лікарні с-ща Суворового] / Євген Маслов // Одес. вісті. — 2007. — 6 січ. (№ 1). — С. 12.

316 Соціологія

5322. Дубровський В. "Демократія перемогла! Хай живе король?" — два роки по тому: "Роздуми біля розбитих ночов?": [Відгук на ст. "Демократія перемогла! Хай живе король?" в газ. "Дзеркало тижня", 2005, № 6: З публ. стат. даних] / Володимир Дубровський // Дзеркало тижня. — 2007. — 13—19 січ. (№ 1). — С. 21.

5323. Петрів П. Захід шанує [Михайла] Горбачова і [Бориса] Єльцина, а Росія — [Володимира] Путіна: [Соціол. аналіз] / Петро Петрів // Демокр. Україна. — 2007. —
23 січ. (№ 13). — С. 4.

5324. Сірук М. Україна вже не "совок", а дуже нагадує Італію...: [Про прес-конф. дир. рос. і азійс. прогр. Вашингтон. ін-ту світ. безпеки Миколи Злобіна на тему "Як на­справді Вашингтон ставиться до Росії й України", щодо питання нац. еліти, Київ] / Ми­кола Сірук // День. — 2007. — 31 січ. (№ 16). — С. 1.

Див. 5358, 5365, 5379, 5399, 5414, 5846, 5878, 5880, 5884

32 Політика. Політологія321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

5325. Атталь Ж. Демократія перед майбутніми випробуваннями: [Бесіда з фр. політологом і есеістом Жаком Атталі: З вид. Le Monde; Пер. Миколи Сірука] // День. — 2007. — 10 січ. (№ 1). — С. 3.322 Відносини між державою та церквою

5326. Гудзик К. УПЦ МП підтвердила свою псевдосамостійність: [Про засід. Архієр. собору Укр. правосл. церкви Москов. патріархату, Київ] / Клара Гудзик // День. — 2007. — 27 січ. (№ 14). — С. 2.

5327. Щоткіна К. Церковне кермо у надійних руках: [Про Держ. ком. у справах релігій] / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. — 2007. — 13—19 січ. (№ 1). — С. 16.

323 Внутрішня політика. Національні питання.


Національні та етнічні меншини

5328. Журавський В. Віталій Журавський: "Імперативний мандат — це смерть української демократії" // Хрещатик. — 2007. — 31 січ. (№ 14). — С. 4.

5329. Карпюк Г. "Ведуть" тих, хто "ведеться": [Про ромів] / Геннадій Карпюк // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ. (№ 2). — С. 20.

5330. Прийма С. З глухого кута виведе національна ідея / Степан Прийма // Га­личина. — 2007 . — 30 січ. (№ 13). — С. 4.323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

5331. Аппельбаум Е. Хусейн [іракський диктатор] та його місце в історії / Енн Аппельбаум // День. — 2007. — 10 січ. (№ 1). — С. 3.

5332. Галицький Т. Як Казахстан перетворився на азіатське "тигреня": [Про політ.-екон. розв. країни] / Тарас Галицький // День. — 2007. — 27 січ. (№ 14). — С. 3.

5333. Гетьманчук А. Коли Ширак уже не кандидат...: [Про кандидатів на пост президента Франції] / Альона Гетьманчук // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ.


(№ 2). — С. 5.

5334. Дипломатія відпочиває...: Палестин. партії ХАМАС та ФАТХ узялися за зброю, так і не розпочавши переговори про створення коаліц. уряду // Хрещатик. — 2007. — 31 січ. (№ 14). — С. 11.

5335. Жупанський О. Хусейн [президент Іраку] проти США / Олексій Жу­панський // Персонал Плюс. — 2007. — 25—31 січ. (№ 3). — С. 11.

5336. Казахстан перед вибором: На посаду прем'єр-міністра республіки є троє претендентів // Хрещатик. — 2007. — 10 січ. (№ 2). — С. 10.

5337. Киргизький компроміс: Уряд республіки очолив міністр сіл. госп-ва Азім Ісабеков // Хрещатик. — 2007. — 31 січ. (№ 14). — С. 10.

5338. Кірман В. Українська діаспора Дону / Віктор Кірман // Персонал Плюс. — 2007. — 11—17 січ. (№ 1). — С. 16.

5339. Кондратюк О. Швидка зміна: [Президент Казахстану] Назарбаєв залучає до влади нові сили / Олена Кондратюк // День. — 2007. — 11 січ. (№ 2). — С. 3.

5340. Мартинов А. Росія вступила у виборчий цикл / Андрій Мартинов // Де-мокр. Україна. — 2007. — 13 січ. (№ 7). — С. 4.

5341. Мартинов А. Саддам Хусейн: кінець історії: [Про страту колиш. ірак. президента Саддама Хусейна] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2007. — 3 січ. (№ 1). — С. 4.

5342. Мартинов А. Серби обрали новий парламент / Андрій Мартинов // Де­мокр. Україна. — 2007. — 23 січ. (№ 13). — С. 5.

5343. Мартинов А. Туркменистан [після Сапармурата Ніязова] і перехідна епоха / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2007. — 5 січ. (№ 3). — С. 4.

5344. Некерована країна: Причиною військ. дій у Сомалі є безвладдя, котре три-ває там уже понад п'ятнадцять років // Хрещатик. — 2007. — 10 січ. (№ 2). — С. 11.

5345. Окара А. Пошуки "наступника-2008", або Як "колективний Путін" програє Росію в політичний лохотрон / Андрій Окара // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ. (№ 2). — С. 4.

5346. Петренко Є. Зміни на політичній сцені Німеччини / Євген Петренко // Де­мокр. Україна. — 2007. — 27 січ. (№ 17). — С. 4.

5347. Петренко Є. Клінтони хочуть знову оселитись у Білому домі: [Про пре­тендентку на посаду президента США сенатора Хілларі Клінтон] / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2007. — 30 січ. (№ 18). — С. 4.

5348. Петренко Є. Чи залишиться Китай "червоним"?: [Про внутр. політику краї-ни] / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2007. — 16 січ. (№ 8). — С. 4.

5349. Петрів П. Туреччина: наступ ісламістів / Петро Петрів // Демокр. Україна. — 2007. — 13 січ. (№ 7). — С. 4.

5350. Прищепа А. Одна проти всіх: Росія заблокувала реформув. Європ. Суду з прав людини / Арсеній Прищепа // День. — 2007. — 11 січ. (№ 2). — С. 3.

5351. Ратленд П. Що буде після Путіна?: [Про президент. вибори 2008 року в Росії] / Пітер Ратленд // День. — 2007. — 31 січ. (№ 16). — С. 3.

5352. Сірук М. Восьмий план Буша: Адмін. США розробила нову стратегію щодо Іраку / Микола Сірук; Комент. В'ячеслава Шведа // День. — 2007. — 11 січ. (№ 2). — С. 3.

5353. Хілларі Клінтон хоче бути президентом [США]: Сенатор-демократ від штату Нью-Йорк офіційно розпочала передвибор. боротьбу за Білий дім // Хрещатик. — 2007. — 24 січ. (№ 10). — С. 11.

Див. 5323

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка