Книжкова палата україниСторінка1/11
Дата конвертації04.06.2017
Розмір2,37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

2

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний покажчик України

№ 2

Січень 2007(988—2044)

Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року

Київ • 2007

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"

National


Bibliography of Ukraine

THE NEWSPAPER

ARTICLES CHRONICLE

State Bibliographic Index of

Ukraine

№ 2


January, 2007

(988—2044)


Appears twice a month

Published from 1937

Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін,

О.А. Рудь, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура О.П.Дубовик

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 25.01.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 5,58. Обл.-вид. арк. 6,52.

Тираж 166 пр. Зам. № 5.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.

З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

Ó Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5


  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

050 Серіальні видання 6

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 8

1 Філософські науки. Психологія 8

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 8

3 Суспільні науки 8

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 8


  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція. 9

316 Соціологія 9

32 Політика. Політологія 9

33 Економіка. Економічні науки 16

34 Право. Юриспруденція 22

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 30

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 33

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 35


  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 36

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 37

51 Математика 38

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 38

55 Геологія. Науки про Землю 38

57 Біологічні науки 39

59 Зоологія 39

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 39

60 Біотехнологія 39

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 39

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 46

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 49

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 51

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 51

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені

галузі 53

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 54

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 54

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 68

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 68

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови. 68

82 Художня література. Літературознавство 69

9 Географія. Біографії. Історія 76

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 76

908 Краєзнавство 76

929 Біографічні та подібні дослідження 77

93/94 Історія 77

Іменний покажчик 81

Географічний покажчик 92

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 2 95

___________________

У номері зареєстровано матеріали з газет за жовтень, листопад 2006 року.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

988. Абліцов В. Премія Нобеля — виноград, якого так хотілося лисиці: Секрети "укр. списку" лауреатів найпрестижнішої нагороди у світі / Віталій Абліцов // День. — 2006. — 4 листоп. (№ 191). — С. 7.

989. Андрієвич В. Чи зрозумів "ситий" "голодного"?: [За матеріалами спіл. засід. президії НАН України та ком. з питань науки і освіти Верховної Ради: З публ. стат. даних] / Віра Андрієвич // Демокр. Україна. — 2006. — 18 листоп. (№ 215). — С. 8.

990. Почепцов Г.Г. Це непередбачуване завтра...: [Про наук. прогрес: Бесіда з вчен., письм. Георгієм Георгієвичем Почепцовим / Записала Наталя Вареник] // Дзер­кало тижня. — 2006. — 4—10 листоп. (№ 42). — С. 12.

Див. 1157, 1291, 1550

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

991. Неверов Г. Настав час системних аналітиків / Геннадій Неверов // День. — 2006. — 1 листоп. (№ 188). — С. 5.006 Стандартизація та стандарти

992. Білоусов В.Ф. Світові стандарти стукають у двері: [Бесіда з дир. Держ. п-ва "Черкасистандартметрологія" Віктором Федоровичем Білоусовим / Записав Владислав Кирей] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 7 листоп. (№ 209). — С. 6.

993. Куценко П.І. П.І Куценко: "Ми щодня звітуємо перед замовниками": [Про ДП Житомир. регіон. центр стандартизації, метрології та сертифікації: Бесіда з ген. ди-ректором п-ва] // Житомирщина. — 2006. — 16 листоп. (№ 128). — С. 9.

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

994. Вудкар Д. Ще раз про культуру й освіту: [Про "круглий стіл" з питань розв. освіти, культури й збереження духовності, Вінниця] / Данило Вудкар // Вінниччина. — 2006. — 3 листоп.02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

995. Богза Н.Ф. Храм книги, знаний и добра: [О науч.-практ. конф., посвящ. Ни­колаев. обл. универс. науч. б-ке им. А. Гмырева: Беседа с директором б-ки Надеждой Федоров-ной Богзой: Высказывания] / Подгот. Ю. Агеев и др. // Юж. правда. — 2006. — 9 нояб. (№ 127). — С. 3. — Авт.: Дмитрий Креминь, Владимир Федоровский, Борис Бугаенко и др.

996. Денисюк К. Перша ластівка-вістівниця: [Про район. семінар бібліотеч. пра­цівників на тему "Бібліотеч. обслуг. дітей: здобутки, традиції, новації" на базі Переселен. сіл. б-ки Кагарлиц. р-ну] / К. Денисюк // Київ. правда. — 2006. — 5 жовт.

997. Довгань М. Інтернет-центр у тисячолітньому Хотині: [Про відкр. Інтернет-центру за прогр. посольства США в Україні "Інтернет для читачів публ. б-к" у Хотин. центр. район. б-ці Чернів. обл.] / М. Довгань, Г. Заславець // Культура і життя. — 2006. — 29 листоп. (№ 47—48). — С. 7.

998. Клімчук Л. У бібліотеці відкрили "Вікно в Америку": [Про відкр. інформ. Центру у Волин. держ. обл. універс. наук. б-ці ім. Олени Пчілки] / Лідія Клімчук // Луц. замок. — 2006. — 21 верес. (№ 38). — С. 5.

999. Пахолок З. Про людей, у яких книги заповнюють життя, а не лише книжкові полиці: [Про Центр. б-ку для дітей у Луцьку] / Зінаїда Пахолок // Луц. замок. — 2006. — 28 верес. (№ 39). — С. 3.

1000. Тарасюк Г. Українці Москви: [Про Б-ку укр. л-ри у Москві] / Галина Та­расюк // Культура і життя. — 2006. — 29 листоп. (№ 47—48). — С. 2.

050 Серіальні видання

1001. Завгородній Ю. На святі "Бористену": [Про святкування 15-річчя літ.-мистец. журн. "Бористен", Дніпропетровськ] / Юрій Завгородній // Літ. Україна. — 2006. — 2 листоп. (№ 42). — С. 6.

1002. Зборовський А. Український "Світогляд": [Про презентацію наук.-попу­ляр. журн. "Світогляд", Київ] / Анатолій Зборовський // Ваше здоров'я. — 2006. — 3 листоп. (№ 42). — С. 15.

1003. Кулик Б. У добру путь: [Про презентацію молодіж. альм. "Молоді голоси Кременчука"] / Борис Кулик // Літ. Україна. — 2006. — 19 жовт. (№ 40). — С. 6.

1004. Млин Є. Рівненська "Погорина" стартувала із "твердої землі": [Про презен­тацію літ.-краєзн. журн. "Погорина"] / Євген Млин // Вільне слово. — 2006. — 2 листоп. (№ 86). — С. 12.

1005. Про відзначення 100-річчя з часу виходу журналу "Україна" — першого громадсько-політичного літературно-художнього часопису України: Постанова Верхов­ної Ради України // Голос України. — 2006. — 23 листоп. (№ 221—222). — С. 3.

1006. Ряст Ю. Журнал, який хочеться пригорнути до серця: [Про дит. журн. "Ма­лятко"] / Юрій Ряст // Культура і життя. — 2006. — 29 листоп. (№ 47—48). — С. 5.

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

1007. Віргуш Н. Хто має інформацію — той приречений на успіх: [Про Черкас. держ. центр наук.-техн. та екон. інформації: За матеріалами бесіди з кер. центру Володи­миром Петровичем Луганським] / Наталя Віргуш // Черкас. край. — 2006. — 29 листоп. (№ 89). — С. 6.

1008. Гречанінов В.О. У НАТО ми будемо, але не так швидко, як би хотілось: [Бесіда з кер. громад. орг. — Атлант. ради України Вадимом Олександровичем Гречані-новим / Записав М. Кравченко] // Київ. правда. — 2006. — 10 жовт.

1009. Давиденко В. Годуйте голубів, якщо не купуєте картин: [Про Міжнар. вист.-ярмарок "Арт-Київ"] / Валентина Давиденко // Слово Просвіти. — 2006. — 16—22 листоп. (Чис. 46). — С. 16.

1010. Дончак В. Школа виховання патріотів: [Про Т-во сприяння обороні Украї­ни: Бесіда з головою т-ва Володимиром Андрійовичем Дончаком / Записав Володимир Воронков] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 22 листоп. (№ 220). — С. 11.

1011. Захарчук Д. Ведімо сліпців шляхом правди: [Про докум.-публіцист. кн. співавт. та упоряд. Олеся Шевченка "Київська весна", присвяч. діяльн. Укр. культурол. клубу ] / Дмитро Захарчук // Літ. Україна. — 2006. — 2 листоп. (№ 42). — С. 6.

1012. Мельник В. "Обрій" без обмежень: У Вінниці створено перший обл. центр реабілітації інвалідів / Віктор Мельник // Україна молода. — 2006. — 7 листоп. (№ 206). — С. 12.

1013. Петруняк М. Україна, там де є українці: [Бесіда з президентом Федер. укр. асоц. в Іспанії, членом Президії Укр. Всесвіт. Координац. Ради Михайлом Петруняком / Записала Людмила Чечель] // Укр. Слово. — 2006. — 22—28 листоп. (№ 47). — С. 7.

1014. Янко Д. За програмою "Повернення": [Про Громад. благод. орг. Укр. фонд культури] / Дмитро Янко // Культура і життя. — 2006. — 29 листоп. (№ 47—48). — С. 2.

Див. 1018, 1264, 1432, 1440, 1475-77, 1480, 1506, 1519, 1587, 1637, 1661, 1669, 1672, 1674, 1677, 1681-83, 1685-88, 1690-91, 1694, 1696, 1860, 2003, 2025, 2035069 Музеї

1015. Волошко Н. Чому плачуть хати у Пироговому?: [Про Музей нар. архіт. і побуту в с-щі Пирогове Київ. обл.] / Наталя Волошко // Культура і життя. — 2006. — 29 листоп. (№ 47—48). — С. 6.

1016. Гальченко Я. За першим — другий комплекс...: [Про приват. музей "Пра­дав. Аратта — Україна" в с. Трипілля Київ. обл.] / Яків Гальченко // Голос України. — 2006. — 29 листоп. (№ 226). — С. 13.

1017. Геврик Т.Б. "Підходи до музейних проблем, як і все інше в Україні, за­барвлені сьогодні політикою і політиками": [Про музейн. комплекс "Мистец. Арсенал": Бесіда з подружжям меценатів, мистецтвознавцями з США Титом і Софією Гевриками / Записала Клара Гудзик] // День. — 2006. — 10 листоп. (№ 195). — С. 7.

1018. Комарі А. Музейна Муза гостювала у Чернівцях: [Про міжнар. наук.-практ. конф. "Сучас. музей: між скарбницею та підприємництвом", Чернівці] / Альберт Комарі, Григорій Заславець // Буковин. віче. — 2006. — 20 жовт.; Слово Просвіти. — 9—15 листоп. (Чис. 45). — С. 16.

1019. Кохан В. Семінар з музейного менеджменту: [Про Всеукр. наук.-практ. се­мінар з музейн. менеджменту на тему: "Сучас. музей: функції, особливості діяльн. та значення у розв. громадян. сусп-ва", смт Опішне Полтав. обл.] / Вікторія Кохан // Куль­тура і життя. — 2006. — 29 листоп. (№ 47—48). — С. 4.

1020. Кролевець С. Хранителі: [Про Музейне містечко Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідника] / Сергій Кролевець // Дзеркало тижня. — 2006. — 4—10 листоп. (№ 42). — С. 16.

1021. Омелянчук І. Віражі музейної долі: [Про Рівнен. обл. краєзн. музей: За ма­теріалами бесіди з музейн. працівником Галиною Данильчук] / Інна Омелянчук // Уряд. кур'єр. — 2006. — 17 листоп. (№ 217). — С. 8—9.

1022. Потанчук Л. Ювілей музею у Замосці (Польща) / Леонід Потанчук // Луц. замок. — 2006. — 14 верес. (№ 37). — С. 12.

1023. Потурай О. Незвичайний музей Григорія Гуртового переїхав у нове при­міщення / Олег Потурай // Луц. замок. — 2006. — 21 верес. (№ 38). — С. 5.

1024. У Берліні відкрили музей родини Кеннеді // Демокр. Україна. — 2006. — 15 листоп. (№ 212). — С. 4.

1025. Щоткіна К. Не чхайте від пилу століть: [Про охорону музейн. пам'яток в Ук­раїні] / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. — 2006. — 4—10 листоп. (№ 42). — С. 16.

Див. 1679, 2044

070 Газети. Преса. Журналістика

1026. Зубенко П. Україна на інформаційній карті світу: [Про однойм. Міжнар. медіафорум, Київ] / П. Зубенко // Київ. правда. — 2006. — 16 листоп.

1027. "Україна на інформаційній карті світу": [Про міжнар. медіа-форум та вист. "Україна інформац.", Київ] // Демокр. Україна. — 2006. — 16 листоп. (№ 213). — С. 2.

1028. Хто володіє інформацією, той володіє...: [Про Міжнар. медіа-форум "Ук­раїна на інформ. карті світу", Київ: Висловлювання] // Демокр. Україна. — 2006. — 8 листоп. (№ 207). — С. 2. — Авт.: Лука Місета, Михаїл Лаур, Прокопій Лотоцький.

1029. Щоб парламент не став тираном...: [Про журн. Верховної Ради України "Віче"] // Голос України. — 2006. — 24 листоп. (№ 223). — С. 6.

Див. 114809 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

1030. Мізерюк С. Свято з гірким присмаком: [Про вечір-презентацію кн. Бориса Яценка "Історія першого видання "Слова о полку Ігоревім" та "Слово о полку Ігоревім" як історичне джерело", Київ] / Святослав Мізерюк // Укр. Слово. — 2006. — 8—14 листоп. (№ 45). — С. 9.

Див. 1857

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

1031. Дудко Д.М. Григорій Сковорода: "Похвально не подобатися поганим": Від­повідь пасквілянтам / Д. М. Дудко // Сіл. вісті. — 2006. — 10 листоп. (№ 131). — С. 5.159.9 Психологія

1032. Антощук Є.В. Щось із пам'яттю моєю сталось: [Про методику розв. пам'я­ті: Бесіда із засн. Укр. шк. ейдетики "Мнемосина" Євгеном Всеволодовичем Антощуком / Записала Тетяна Хлєбникова] // Демокр. Україна. — 2006. — 17 листоп. (№ 214). — С. 9.2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

1033. Борковський А. Поминальні дні за Збручем: Як День усіх святих відзна­чають у Польщі та на Галичині / Антін Борковський // Україна молода. — 2006. — 1 листоп. (№ 202). — С. 6.

1034. Іваннікова Л. Михайло приїде на білому коні: [З історії релігії] / Людмила Іваннікова // Слово Просвіти. — 2006. — 16—22 листоп. (Чис. 46). — С. 13.

1035. Кузик В. Козацька святиня, оспівана Т. Шевченком: [Про Іржавец. ікону Богоматері, Черніг. обл.] / Валентина Кузик // Слово Просвіти. — 2006. — 9—15 листоп. (Чис. 45). — С. 11—12.

1036. Околітенко Н. Вогонь в одежі слова: [Про нім. реліг. реформатора Марті­на Лютера (1483—1546)] / Наталя Околітенко // Персонал Плюс. — 2006. — 10—16 листоп. (№ 45). — С. 15.

1037. Сумська Н. І мене можеш, Господи, відпустити з миром": 4—5 жовт. від­булося святкування 10-річчя заснув. Свято-Стрітен. жіноч. монастиря в с. Михайлівці Камінь-Кашир. р-ну Волин. обл. / Надія Сумська // Луц. замок. — 2006. — 12 жовт. (№ 41). — С. 13.

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 1043, 1086, 1093, 1158, 1162, 1183, 1186, 1199, 1205, 1214-15, 1376, 1442, 1478, 1484-85, 1494, 1501, 1504, 1518, 1531, 1595-96

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

1038. Василевський М. ...Жодної дитини за чотири роки: Як помирають мален. села: [З публ. стат. даних] / Михайло Василевський // День. — 2006. — 1 листоп. (№ 188). — С. 6.

1039. Войтенко В. Вантажі й вантажники: [Про населення України працездат. ві-ку: З публ. стат. даних] / Володимир Войтенко // Слово Просвіти. — 2006. — 16—22 листоп. (Чис. 46). — С. 6.

1040. Павлоцька О. Місто старості [Київ] у країні вдів: [За матеріалами бесіди з дир. Ін-ту демографії та соц. дослідж. Сергієм Пирожком, старш. наук. співробітником ін-ту Ганною Герасименко] / Ольга Павлоцька // Укр. столиця. — 2006. — 3—9 листоп. (№ 37). — С. 26.

1041. Позняк О. Без мігрантів не обійдемося?: [Бесіда із зав. від. міграц. до­слідж. Ін-ту демографії і соц. дослідж. НАН України Олексієм Позняком / Записала Іри­на Кириченко] // Демокр. Україна. — 2006. — 8 листоп. (№ 207). — С. 5.

1042. Приходько О. Дедалі молодша Франція на тлі дедалі старішої Європи: [Про демогр. ситуацію у Франції] / Оксана Приходько // Дзеркало тижня. — 2006. — 4—10 листоп. (№ 42). — С. 22.

1043. Україні загрожує масове вимирання: [Про міжнар. семінар "Смертність в країнах колиш. СРСР п'ятнадцять років опісля: що змінилося?", Київ: З публ. стат. да­них] // Ваше здоров'я. — 2006. — 3 листоп. (№ 42). — С. 10.

Див. 1048, 1054, 1606

316 Соціологія

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. Соціальні процеси

1044. Бондаренко О.Ф. Ґендерна рівність — ознака цивілізованої держави: [Бе­сіда з нар. деп. Оленою Федорівною Бондаренко / Записала Олена Грабовська] // Голос України. — 2006. — 14 листоп. (№ 213). — С. 5.

1045. Букалов О.В. На сучасних галерах: [Про сучас. рабство: Бесіда з дир. Міжнар. ін-ту соціоніки Олександром Валентиновичем Букаловим / Записав Андрій Чирва] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 14 листоп. (№ 214). — С. 10.

1046. Герасимчук В. Недорозказали...: [Про соціол. опитування на тему: "Думки насе­лення України про Голодомор 1932—1933 рр. Динаміка ксенофобії в Україні 1994—2006 рр.": З публ. стат. даних] / Вікторія Герасимчук // День. — 2006. — 11 листоп. (№ 196). — С. 1.

1047. Пінчук А. Дещо про конкурентоспроможність, політичну еліту та сус­пільство / Анатолій Пінчук // Дзеркало тижня. — 2006. — 4—10 листоп. (№ 42). — С. 20.

1048. Чому молодь уникає законного шлюбу?: [З публ. стат. даних] / Підгот. Тетя­на Хлєбнікова // Демокр. Україна. — 2006. — 14 листоп. (№ 211). — С. 9.

Див. 1222, 1257, 1401, 1538316.6 Соціальна психологія

1049. Марченко Т. Даєш квіткову революцію?!: [З історії молодіж. руху хіпі] / Тимур Марченко // Дзеркало тижня. — 2006. — 21—27 жовт. (№ 40). — С. 20.

32 Політика. Політологія

322 Відносини між державою та церквою

1050. Білецький Ф. Як потрапити до раю і хто нам вкаже туди дорогу: [Про релігію в Україні] / Феофан Білецький // Черкас. край. — 2006. — 8 листоп. (№ 83). — С. 6.

1051. Інасарідзе М. У Російській церкві першим є президент, а не патріарх: [Бе-сіда з настоятелем груз. парафії в Києві Миколою Інасарідзе / Записала Ярослава Му­зиченко] // Україна молода. — 2006. — 3 листоп. (№ 204). — С. 9.

1052. Філарет (Патріарх Київський і всієї Руси-України): "Усе, що хви­лює суспільство, хвилює й церкву": [Бесіда з Владикою Філаретом / Записав Сергій Ско­робагатько] // Сіл. вісті. — 2006. — 3 листоп. (№ 128). — С. 1—2.

323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини

1053. Плачинда С. Патологія україножерства: [Про кн. Сергія Родіна "Отрекаясь от русского имени"] / Сергій Плачинда // Літ. Україна. — 2006. — 30 листоп. (№ 46). — С. 3.

1054. Шиндлер Е. Безперервна мозаїчність ідентичності: [Щодо нац. і суспіл. приналежності емігрантів] / Елла Шиндлер // Дзеркало тижня. — 2006. — 21—27 жовт. (№ 40). — С. 19.

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

1055. Вирок Саддаму Хусейну посилив напругу [в Іраку] / Підгот. Андрій Марти­нов // Демокр. Україна. — 2006. — 16 листоп. (№ 213). — С. 4.

1056. Даниленко Д. Президент залишається, а разом з ним і проблеми: [Про внутр. політику Бразилії] / Данило Даниленко // Демокр. Україна. — 2006. — 9 листоп. (№ 208). — С. 4.

1057. Лозунько С. "Генсек": [О рос. президенте Владимире Владимировиче Пу­тине] / Сергей Лозунько // 2000. — 2006. — 3—9 нояб. (№ 44). — С. А7.

1058. Мартинов А. Киргизстан: чергова спроба реформ / Андрій Мартинов // Де­мокр. Україна. — 2006. — 15 листоп. (№ 212). — С. 4.

1059. Мартинов А. Південноосетинський прецедент: [Про референдум і вибори президента Півд. Осетії, Грузія] / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2006. — 14 листоп. (№ 211). — С. 5.

1060. Петренко Є. Америка голосувала проти [Джорджа] Буша: [Про перемогу Демокр. партії на виборах до Конгресу США] / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2006. — 14 листоп. (№ 211). — С. 4.

1061. Петренко Є. Нікарагуа: "лівий марш" на часі: [Про перемогу на президент. виборах колиш. вождя революціонерів-сандіністів Даніеля Ортеги] / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2006. — 18 листоп. (№ 215). — С. 4.

1062. Пилип Л. Сьогодні про сьогодні: [Про презентацію зб. "Українці Латвії (люди згадують, документи свідчать)", Рига] / Людмила Пилип // Літ. Україна. — 2006. — 30 листоп. (№ 46). — С. 7.

1063. Сагайдачний І. "Кривенькій качечці" скубуть пір'я: Після виборів до Конг­ресу в Сполуч. Штатах стартували президент. перегони / Іван Сагайдачний // Дзеркало тижня. — 2006. — 18—24 листоп. (№ 44). — С. 6.

1064. Серби вирішили долю Косово: [Про референдум у Сербії] // Хрещатик. — 2006. — 7 листоп. (№ 164). — С. 10.

1065. Сірук М. Киргизьке рішення: Конституц. криза розв'язуватиметься у спо­кійн. обстановці / Микола Сірук // День. — 2006. — 8 листоп. (№ 193). — С. 3.

1066. Сірук М. ...Ще одні захотіли "перемоги парламентаризму": Киргиз. опозиція домоглася прийняття нової конституції / Микола Сірук; Комент. Сергія Михеєва // День. — 2006. — 10 листоп. (№ 195). — С. 3.

1067. США: демократи й республіканці приречені на співпрацю: [Про зустріч президента США Джоржа Буша та лідера Демокр. партії в Конгресі Ненсі Пелосі, Вашингтон] // Демокр. Україна. — 2006. — 14 листоп. (№ 211). — С. 5.

1068. Таджикистан обрав стабільність: [Про політ. ситуацію в Таджикистані] // Демокр. Україна. — 2006. — 7 листоп. (№ 206). — С. 5.

1069. Шиманський О. Кінець епохи Хусейна: Ірак. диктатора засуджено до смерт. кари / Олександр Шиманський // Україна молода. — 2006. — 7 листоп. (№ 206). — С. 8.323(477) Внутрішня політика України

1070. Аваков А. Листопад: [Про внутр. політику України] / Арсен Аваков // Мо­лодь України. — 2006. — 9—15 листоп. (№ 44). — С. 7.

1071. Алисов П. На запасном пути: [О внутр. политике Украины] / Петр Алисов // Правда Украины. — 2006. — 9—15 нояб. (45). — С. 4—5.

1072. Балога В. Віктор Балога: "Президент не займається політичним бартером": [Бесіда з кер. Секретаріату Президента України / Записала Юлія Мостова] // Дзеркало тижня. — 2006. — 18—24 листоп. (№ 44). — С. 1, 3.

1073. Бест О. В уряді [України] ще є поодинокі "помаранчеві" / Ольга Бест // Хре­щатик. — 2006. — 2 листоп. (№ 162). — С. 4.

1074. Бест О. Кого "підшліфовує" політреформа?: [Про внутр. політику України] / Ольга Бест // Хрещатик. — 2006. — 9 листоп. (№ 166). — С. 4.

1075. Видрін Д. Сто днів самотності: Реквієм до першого уряд. ювілею / Дмитро Видрін // Дзеркало тижня. — 2006. — 18—24 листоп. (№ 44). — С. 5.

1076. Галата Я. ...А чи не спитати в народу?: З історії вітчизн. референдумів / Ярослав Галата // Демокр. Україна. — 2006. — 9 листоп. (№ 208). — С. 2.

1077. Галата Я. Апетит приходить під час їди: [Про політ. ситуацію в Україні] / Ярослав Галата // Демокр. Україна. — 2006. — 7 листоп. (№ 206). — С. 2.

1078. Галата Я. Міністрів "на переправі" міняють: [Про внутр. політику України] / Ярослав Галата // Демокр. Україна. — 2006. — 2 листоп. (№ 203). — С. 2.

1079. Галата Я. У полоні емоцій та ілюзій: "Наша Україна" — мить між минулим й прийдешнім: [Про політ. ситуацію після ІІІ з'їзду партії] / Ярослав Галата // Демокр. Україна. — 2006. — 14 листоп. (№ 211). — С. 2.

1080. Гриненко Л. Діалектика політреформи: [Про конституц. реформу в Ук­раїні: Висловлювання] / Лука Гриненко // День. — 2006. — 3 листоп. (№ 190). — С. 4. — Авт.: Володимир Малінкович, Людмила Супрун, Віктор Небоженко.

1081. Димчук В. Мова наша рідна: [Про "круглий стіл" з питань проектів Кон­цепції держ. мов. політики в Україні та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов меншин", Житомир] / Володимир Димчук // Житомирщина. — 2006. — 2 листоп. (№ 122). — С. 3.

1082. Дяденко М. Новітня міґраційно-еміґраційна хвиля з України та шляхи її подолання: [Про демогр. політику України] / Михайло Дяденко // Слово Просвіти. — 2006. — 16—22 листоп. (Чис. 46). — С. 10.

1083. Єфремов О. Олександр Єфремов: "Треба працювати не в авральному ре-жимі": [Бесіда з головою Ком. Верховної Ради з питань Регламенту / Записала Юліана Шевчук] // Голос України. — 2006. — 10 листоп. (№ 211). — С. 3.

1084. Захарченко В. Дні тривоги і надій: Зі щоденник. кн. "На відстані зойку": [Про внутр. політику України] / Василь Захарченко // Літ. Україна. — 2006. — 9 листоп. (№ 43). — С. 1, 3.

1085. Кендзьор Я. Справедливість зачекає?: [Про ухвалення Верховною Радою України законопроекту України "Про Голодомор 1932—1933 років в Україні"] / Ярослав Кендзьор, Гліб Макаров // Голос України. — 2006. — 23 листоп. (№ 221—222). — С. 3.

1086. Косенко О. Куди йдемо? Як? Із ким?: [Про соціол. дослідж. щодо політ. ситуації в Україні: З публ. стат. даних] / Олена Косенко // Демокр. Україна. — 2006. — 9 листоп. (№ 208). — С. 2.

1087. Кульова В. Мова в нас одна: [Про збори президії Укр. всесвіт. координац. ради, Київ: За матеріалами виступу голови Ради Дмитра Васильовича Павличка] / Віра Кульова // Хрещатик. — 2006. — 3 листоп. (№ 163). — С. 3.

1088. Литвин В.М. Віра в добропорядність, законослухняність: [Про внутр. по­літику: Бесіда з головою Нар. партії Укрїни Володимиром Михайловичем Литвином / Записав В'ячеслав Воронков] // Голос України. — 2006. — 18 листоп. (№ 218). — С. 6.

1089. Литвин В.М. "Поздноприходящим — кости": [О полит. ситуации: Беседа с вице-президентом Акад. наук Украины Владимиром Михайловичем Литвином / Запи­сала Лидия Денисенко] // 2000. — 2006. — 3—9 нояб (№ 44). — С. А6.

1090. Лісовенко М. Державний мовний стандарт: [Про впровадж. держ. укр. мови в Донбасі] / Микола Лісовенко // Уряд. кур'єр. — 2006. — 10 листоп. (№ 212). — С. 14.

1091. Луцький М. Образ рідної мови: без ретуші: [Діалог нар. деп. України Мак­сима Луцького та викл. Відкр. міжнар. ун-ту розв. людини "Україна" Юрія Мосенкіса] // Демокр. Україна. — 2006. — 4 листоп. (№ 205). — С. 8.

1092. Москаль Г. Геннадій Москаль: "Влади в Криму немає": [Бесіда з представ­ником Президента України в Автоном. Республіці Крим / Записала Валентина Самар] // Дзеркало тижня. — 2006. — 4—10 листоп. (№ 42). — С. 3.

1093. Мостова Ю. Влада-невидимка: [Про соціол. опитування щодо політ. сил в Україні: З публ. стат. даних] / Юлія Мостова // Дзеркало тижня. — 2006. — 4—10 листоп. (№ 42). — С. 2.

1094. Музичко О. Неусвідомлене зло комунізму в сучасній Україні / Олександр Музичко // День. — 2006. — 9 листоп. (№ 194). — С. 1, 4.

1095. Павличко Д. Великорос у канадському політикумі: [Про кн. канад. полі­тика Майкла Ігнатьєва "Кров та приналежність"] / Дмитро Павличко // Літ. Україна. — 2006. — 23 листоп. (№ 45). — С. 1.

1096. Павличко Д. Леонід Кучма: [Про екс-президента України Леоніда Кучму та його кн. "Україна — не Росія"] / Дмитро Павличко // Літ. Україна. — 2006. — 9 листоп. (№ 43). — С. 2—4.

1097. "Прийшовши до влади, треба бути владою": [Про помаранч. революцію в Україні: Висловлювання] // День. — 2006. — 10 листоп. (№ 195). — С. 1, 4—5. — Авт.: Юрій Шаповал, Мирослав Попович, Віктор Мойсеєнко та ін.

1098. Самар В. "Лісок" за "дубом" референдуму: [Щодо держ. статусу рос. мови в Україні] / Валентина Самар // Дзеркало тижня. — 2006. — 21—27 жовт. (№ 40). — С. 3.

1099. Силіна Т. Дим після блискавки: [Про внутр. політику України] / Тетяна Силіна // Дзеркало тижня. — 2006. — 18—24 листоп. (№ 44). — С. 1—2.

1100. Тимошенко Ю. Мать вашу!: [Про Помаранч. революцію в Україні 2004-го] / Юлія Тимошенко // Дзеркало тижня. — 2006. — 18—24 листоп. (№ 44). — С. 1, 4.

1101. Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: "Я буду бороться за власть на каждых выборах": [Беседа с нар. депутатом Украины / Записала Наталья Зайцева] // Экон. Изв. — 2006. — 13 нояб. (№ 194). — С. 1, 8.

1102. Тихонов В. Віктор Тихонов: "Треба вирішувати — йдемо назад чи вперед": [Бесіда з нар. депутатом України / Записала Юліана Шевчук] // Голос України. — 2006. — 15 листоп. (№ 214). — С. 3.

1103. Трипільський С. Коноліпи: [Про політику України щодо вступу до Світ. орг. торгівлі] / Станіслав Трипільський // Сіл. Час. — 2006. — 10 листоп. (№ 42). — С. 4.

1104. Фалаґашвілі М. Про мовний ступор та мовні преференції: [Про держ. мов. по­літику України] / Михайло Фалаґашвілі // Укр. Слово. — 2006. — 8—14 листоп. (№ 45). — С. 12.

1105. Хрипункова Г. Не можу погодитися: [Відгук на ст. В. Стуса та І. Константи-нової "Іст. наука та нац. примирення", щодо воїнів ОУН-УПА в газ. "День", 2006, № 179] / Ганна Хрипункова, Марина Голіна // День. — 2006. — 11 листоп. (№ 196). — С. 4.

1106. Цушко В. Василий Цушко: "Закон сохранения энергии действует и в поли­тике": [Беседа с лидером фракции Социалист. партии Украины / Записала Евгения Ма­зур] // Правда Украины. — 2006. — 16—22 нояб. (№ 46). — С. 5.

1107. Чорногуз О. Слово після риски, або Моя невиголошена промова: [Про держ. мов. політику України] / Олег Чорногуз // Літ. Україна. — 2006. — 23 листоп. (№ 45). — С. 3.

1108. Ющенко В. Звільніть себе від страху і неправди: Промова Президента України Віктора Ющенка з нагоди відзначення Дня пам'яті жертв Голодоморів і політ. репресій // Літ. Україна. — 2006. — 30 листоп. (№ 46). — С. 1.

1109. Ющенко В. Телезвернення Президента Віктора Ющенка до Українського народу з нагоди Дня свободи 22 листопада 2006 року // Уряд. кур'єр. — 2006. — 24 листоп. (№ 222). — С. 2.

1110. Яворський В. Дві українські ідеї: [Про внутр. політику України] / Володи­мир Яворський // День. — 2006. — 7 листоп. (№ 192). — С. 4.

1111. Янукович В. Віктор Янукович: Ми каратимемо корупціонерів рішуче і жорстко, без огляду на жодні обставини: З виступу Прем'єр-міністра України Віктора Яну­ковича на засід. Кабінету Міністрів 22 листоп. 2006 р. // Уряд. кур'єр. — 2006. — 24 листоп. (№ 222). — С. 2.

1112. Янукович В. Замість ефектності — ефективність: Виступ Прем'єр-міністра України Віктора Януковича на розшир. зборах Антикриз. коаліції та Кабінету Міністрів України // Уряд. кур'єр. — 2006. — 11 листоп. (№ 213). — С. 3—4.

1113. Яхно О. Володимир Фесенко: Відставка [міністра внутрішніх справ України] Луценка — початок відкритої війни між прем'єром і Президентом / Олена Яхно // День. — 2006. — 3 листоп. (№ 190). — С. 2.

1114. Ященко Є. Ідеали Майдану і доля революції / Євген Ященко // Слово Про­світи. — 2006. — 16—22 листоп. (Чис. 46). — С. 3.

Див. 2027
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка