Книжкова скарбницяСторінка1/11
Дата конвертації01.10.2017
Розмір1,23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Наукова бібліотека
Інформаційний бюлетень

(травень-червень 2011 р.)
Випуск 16

Черкаси – 2011


ББК 78.584

К 53


Книжкова скарбниця: інформаційний бюлетень (травень-червень 2011 р.). Вип. 16 – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - с.

Укладачі:

Конджарян Н. Г., зав. відділу науково-методичної роботи

Устименко Л. Г., зав. відділу наукової обробки документів

Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки

(протокол №3 від 13 червня 2011 р.)

Інформаційне видання


Книжкова


скарбниця

Інформаційний бюлетень

(травень-червень 2011 р.)

Відповідальний за випуск:

Голиш Г. М., канд. іст. наук, доцент,

директор наукової бібліотеки

Комп’ютерна верстка Л. Г. Любченко

Коректор: Блажко Н. І.До уваги читачів!
Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього видання – оперативно поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої бібліотеки за травень – червень 2011 року.

Слід мати на увазі, що до бюлетеня увійшли лише ті видання, які вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, так і електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів. У даному бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань, проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документу в структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим подано й стислі анотації (мовою видання), це допоможе користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг.

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим принципом: «Природничі, сільськогосподарські та медичні науки», «Фізико-математичні науки», «Комп’ютерні технології та технічні науки», «Соціально-політичні та історичні науки», «Економічні науки», «Юридичні науки», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична культура та спорт», «Видавнича справа та журналістика», «Філологічні науки», «Культура та мистецтво», «Філософські науки та релігієзнавство», «Бібліографічні покажчики та довідкові видання». З інших наукових галузей видання до відділів бібліотеки наразі не надходили. У структурних частинах збірника документи подано в алфавітному порядку. Вся інформація скомпонована згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках бюлетеня.

Також не зайве нагадати, що інформація про нові видання, які останнім часом з’явилися у фондах нашої бібліотеки, продовжує надходити на електронні адреси кафедр та окремих викладачів. У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу університету.
Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки,

кандидат історичних наук, доцент1.

57.302

А 43


Актуальные вопросы невынашивания беременности и выхаживания недоношенных новорожденных : [сб. лекционных материалов] / под. ред. : Т. К. Знаменской, С. П. Писаревой. – К. : Стандарт, 2005. – 268 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)Аннотация: Данная книга представляет собой сборник лекционных материалов, подготовленный коллективом авторов ИПАГ, Центра микрохирургии глаза по актуальным на сегодняшний день проблемам невынашивания беременности и выхаживания недоношенных новорожденных.


2.

28.088(4Укр-4Чек)

Б 33


Бащенко М. І.

Біорізноманіття екомережі Черкащини та оптимізація співвідношення угідь : монографія / М. І. Бащенко, О. Ф. Гончар, А. А. Білушенко ; Нац. акад. аграрних наук України, Черкаський ін-т агропромислового виробництва. – Черкаси : Черкаський інститут АПВ, 2010. – 186 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У монографії викладено літературні дані, та наведено власні дослідження з питань екосистеми ключових, сполучних та відновних структурних елементів екологічної мережі. Охарактеризовано біорізноманіття регіону та міжнародне співробітництво в галузі його збереження, тенденції зміни біорізноманіття та визначення шляхів пом'якшення загрози впливу. Розроблені рекомендації стосовно оптимізації співвідношення площ природних та господарських угідь екомережі.


3.

55.831.74

Б 44


Беляев Г. М.

Псориаз. Псориатическая артропатия (этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика) : монография / Г. М. Беляев, П. П. Рыжко. – СПб. : Орел, 1996. – 291 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: В книге представлен анализ обширного материала по проблеме этиологии, патогенеза псориаза и его осложнений. Критически разобраны методы лечения различных форм заболевания и профилактики рецидивов. Излагаются класификация, номенклатура и особенности клинического течения псориатической артропатии. Описаны клинико-лабораторные критерии диагностики этого осложнения. Освещены вопросы дифференциальной диагностики, профилактики, реабилитации и врачебной экспертизы.


4.

43.8

В 54


Вітенко В. А.

Маклюра плодоносна в Правобережному Лісостепу України : монографія / В. А. Вітенко ; Нац. акад. наук України, Нац. дендропарк "Софіївка". – Умань, 2006. – 128 с. : ілюстр., табл. – Бібліогр. : с. 118-128

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У монографії приведено результати багаторічного вивчення маклюри плодоносної, індтродукованої у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України. Поаналізовано систематичний склад роду Maclura Nutt, проведено аналіз морфологічних особливостей маклюри плодоносної, висвітлено питання сезонного ритму росту і розвитку, особливості цвітіння та плодоношення, посухо-, морозо- та зимостійкість, відношення до вологості та родючості грунту, світловибагливість та тіньовитривалість, ефективні методи розмноження.


5.

43.8

В 26


Вегера Л. В.

Біоекологічні особливості та культура рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України : монографія / Л. В. Вегера ; Нац. акад. наук України, Нац. дендрологічний парк "Софіївка". – Умань : "АЛМІ", 2006. – 196 с. : ілюстр., ілюстр. кол. – Бібліогр.: с. 144-163

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У монографії наведено результати вивчення інтродукованих у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України найпоширеніших в озелененні чотирнадцяти видів рододендрона. Розглянуто систему роду Рододендрон, сучасні ареали культивованих рододендронів. Висвітлено питання сезонного ритму розвитку і росту, особливостей цвітіння, запилення і плодоношення, стійкості рослин та ефективні методи розмноження в умовах інтродукції.


6.

4г(4Укр)

В 31


Вергунов В. А.

Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві) / В. А. Вергунов ; Українська акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. – К. : Глобус-Прес, 2009. – 220 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"; кн. 28)

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У виданні із залученням доступних архівних документів, а також матеріалів періодичних і продовжуваних галузевих видань методом історико-наукового аналізу розглянуто передумови становлення та діяльності першої постійно діючої дослідницької установи в Україні й Росії для потреб агрономії та тваринництва. Матеріал підготовлений у вигляді історичного нарису, що розкриває генеруюче місце Полтавського дослідного поля.


7.

54.14

В 41


Вибрані питання нефрології : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Є. М. Нейко [та ін.] ; за ред. Є. М. Нейка. – Івано-Франків. : СІМИК, 2011. – 416 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)Анотація: У посібнику представлено сучасні відомості про етіологію, патогенез, клінічні прояви, новітні методи діагностики та лікування захворювань, які об'єднуються в наднозологічне поняття "хронічна хвороба нирок", а також патологічних станів, які приводять до неї. Вся інформація про лікування подана з позицій доказової медицини.


8.

54.101

Г 50


Гипоксически-гиперкапнические тренировки в кардиологии : монография / Буковинский гос. мед. ун-т ; под ред. : С. В. Билецкого, А. И. Гоженко. – Черновцы : Медуниверситет, 2007. – 148 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)Аннотация: В монографии освещены литературные сведения и результаты собственных исследований по применению гипоксических, гипоксически-гиперкапнических тренировок, в том числе в условиях микроклимата карстовых пещер, с лечебно-оздоровительной целью у здоровых лиц, а также у больных ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, гипертонической болезнью и нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу.


9.

28.903,7кр

Г 52


Глазирін І. Д.

Механізми біологічного дозрівання дітей пубертатного періоду : монографія / І. Д. Глазирін ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 167 с. : табл. – Бібліогр. : с. 155-167

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №1 (3), ЦА (2)

Анотація: У монографії на матеріалах особистих досліджень автора, а також наукових пошуків вітчизняних і закордонних фахівців розглядаються актуальні проблеми біологічного дозрівання дітей пубертатного періоду у аспектах їх морфофункціонального та психофізіологічного розвитку. Розкриваються особливості фізичного, соматичного розвитку, вікових змін у діяльності серцево-судинної та дихальної системи, проявів основних фізичних якостей тощо.


10.

54.57я73-1

Г 72


Гострі кровотечі у просвіт травного тракту: причини, діагностика, лікувальна тактика : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. IY рівня акредитації та лікарів-інтернів / І. М. Шевчук [и др.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франк. : Сімик, 2011. – 134 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)Анотація: Даний навчальний посібник присвячено одній із важливих проблем невідкладної хірургії кровотечам в просвіт травного тракту. Багаточисельність захворювань різних органів і систем, які можуть стати причинами кровотеч, швидкий розвиток незворотніх змін у життєвоважливих органах при гострій крововтраті, своєчасна топічна діагностика джерела кровотечі, вибір оптимальної хірургічної тактики та заходів інтенсивної терапії є складними проблемами у лікуванні таких хворих.


11.

43.8

Г 75


Грабовий В. М.

Платан (Platanus L.) у Правобережному Лісостепу України : монографія / В. М. Грабовий ; за ред. І. С. Косенка ; Нац. акад. наук України, Нац. дендропарк "Софіївка". – Умань : УВПП, 2007. – 216 с. : ілюстр. кол.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У монографії висвітлено питання морфології, систематики, філогенезу роду платан, його поширення у світі та історії інтродукції в Україні. Наведено результати досліджень біологічних і екологічних особливостей інтродукованих у Правобережний Лісостеп України видів роду платан. Детально розглянуто питання росту і розвитку, цвітіння і плодоношення, зимостійкості та морозостійкості, посухостійкості, світловибагливості.


12.

54.582.86

З-16


Зазірний І. М.

Що треба знати про тотальне ендопротезування (заміну) колінного суглоба / І. М. Зазірний. – К. : Контекст, 2005. – 48 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №1 (1), ЦА (2)

Анотація: У брошурі наведено принципи тотального ендопротезування (показання, організаційні підходи, організація реабілітаційного процесу у хворих, які потребують тотального ендопротезування).


13.

54.17я73-1

З-38


Захворювання і травми діафрагми : навч. посіб. для студ. та лікарів-іетернів вищ. мед. навч. закл. / А. Г. Іфтодій, В. П. Пішак, В. Б. Рева [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковинська держ. мед. акад. – Чернівці : Медакадемія, 2003. – 127 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)Анотація: Навчальний посібник містить основні дані про анатомію, фізіологію, ембріогенез, особливості клінічного перебігу та діагностики захворювань діафрагми. Викладено показання до оперативного лікування та основні різновиди оперативних втручань.


14.

54.574.455

И 24


Иващенко В. В.

Дискуссионные вопросы хирургии острого холецистита : монография / В. В. Иващенко, К. К. Скворцов, К. К. Скворцов. – Донецк : Норд-Пресс, 2005. – 196 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: В книге на основании обобщения опыта хирургического лечения свыше полутора тысяч больных острым холециститом с помощью традиционных и миниинвазивных вмешательств проводится попытка анализа наиболее актуальных и дискуссионных вопросов этой сложной проблемы экстренной хирургии.


15.

28.860я6

К 17


Калашнікова С. М. Атлас анатомії людини : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. : в 3 т. / С. М. Калашнікова. – Х. : Стиль-издат. – 2007

Т. 1. : Остеологія. Артрологія. Міологія. – 2007. – 226 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №1 (2), ЦА (2)Анотація: Перший том атласу присвячено анатомії опорно-рухового апарату. Наведено оригінальні рисунки натуральних анатомічних препаратів, зібраних у музеях кафедри анатомії Харківського національного медичного університету. Багатомовність видання зумовлена необхідністю вступу України до європейського освітньо-наукового простору, розвитком і впровадженням кредитно-модульної системи у вищу медичну освіту відповідно до положень Болонської декларації, підготовкою лікарів не тільки для України, але й для закордонних країн.


16.

28.860я6

К 17


Калашнікова С. М. Атлас анатомії людини : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. : в 3 т. / С. М. Калашнікова. – Х. : Стиль-издат. – 2007

Т. 2. : Травна, дихальна, сечово-статева системи, ендокринні залози. – 2008. – 211 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №1 (2), ЦА (2)Анотація: Другий том атласу присвячено анатомії травної, дихальної, сечово-статевої систем та ендокринних залоз. В атласі наведено оригінальні рисунки натуральних анатомічних препаратів, зібраних в музеях кафедри анатомії Харківського національного медичного університету, а також комп'ютерні топограми.


17.

28.860я6

К 17


Калашнікова С. М. Атлас анатомії людини: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. : в 3 т. / С. М. Калашнікова. – Х. : Стиль-издат. – 2007

Т. 3.: Серцево-судинна, лімфатична, нервова системи, органи чуття. – 2008. – 315 с. : ілюстр. кол.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №1 (2), ЦА (2)Анотація: Третій, завершальний том атласу присвячено будові серцево-судинної, лімфатичної, центральної та периферичної нервової системи, органів чуття. В атласі наведено оригінальні рисунки натуральних анатомічних препаратів, зібраних в музеях кафедри анатомії Харківського національного медичного університету, а також схеми та рентгенівські знімки.


18.

28.5я26

К 29


Каталог рослин дендрологічного парку "Софіївка" : довід. посіб. / Нац. акад. наук України, Нац. дендропарк "Софіївка"; за ред. І. С. Косенка. – Умань : Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2000. – 159 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)Анотація: У книзі підведені короткі підсумки 200-річної інтродукції рослин та вивчення місцевої флори дендрологічного парку "Софіївка". Охарактеризовано види, форми і сорти рослин з вказівкою на місці походження рослинного матеріалу, час посадки, місце посадки чи росту, кількість рослин, дано характеристику життєвих форм, досягнутих стадій онтогенезу, екологічних особливостей і практичного використання.


19.

43.821.2

К 59


Козлов В. Г.

Інтродукція видів і форм бука (Fagus L.) у Правобережному Лісостепу України та перспективи використання їх в культурі : монографія / В. Г. Козлов ; Нац. акад. наук України, Нац. дендропарк "Софіївка". – Умань : Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2003. – 131 с.: ілюстр., табл. – Бібліогр. : с. 118-131

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У монографії висвітлено досвід інтродукції видів і форм бука у Правобережному Лісостепу України, особливості їх росту і розвитку, плодоношення та розмноження в умовах культури, розробка на цій основі раціональних методів насіннєвого і вегетативного розмноження інтродуцентів для створення виробничих маточних насаджень і масового вирощування саджанців видів і форм бука та впровадження їх в культуру України.


20.

56.965.7

К 59


Козлюк В. А.

Уретриты у мужчин. Инфекции, передаваемые половым путем : монография / В. А. Козлюк, А. С. Козлюк. – К. : Стиль Прем'єр, 2006. – 172 с.: цв. ил.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: В монографии представлены оригинальные диагностические приемы лабораторного обследования больных уретритами. Конкретизированы цитоморфологические критерии диагностики воспалительных процессов урогенитального тракта. Иллюстрированы и описаны структурно-функциональные состояния эпителия уретры в норме и при различных типах воспалительного процесса.


21.

43.8

К 60


Колдар Л. А.

Інтродукція видів роду Cercis L. у Правобережний Лісостеп України та перспективи використання їх у зеленому будівництві : монографія / Л. А. Колдар ; Нац. акад. наук України, Нац. дендропарк "Софіївка". – Умань, 2006. – 155 с. : ілюстр. – Бібліогр. : с. 126-144

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У монографії приведено результати комплексних досліджень біоекологічних особливостей видів роду Cercis L. інтродукованих у Національному дендропарку "Софіївка". Подано їх видовий склад, поширення у природній флорі світу та історію інтродукції.


22.

43.822.1

К 71


Косенко І. С.

Ліщина в Україні : монографія / І. С. Косенко ; ред. М. А. Кохна ; Нац. акад. наук України, Нац. дендропарк "Софіївка". – К.: Академперіодика, 2002. – 266 с. : ілюстр., ілюстр. кол., табл. – Бібліогр. : с. 209-236

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У монографії висвітлено історію виникнення рослин ліщини, їх розселення на земній кулі, зокрема на території України, сучасне поширення та видовий склад у флорі світу. Подано історію інтродукції видів ліщини в Україну. Описано біологічні особливості видів ліщини, їх екологію, господарське використання в культурі.


23.

43.822.1

К 71


Косенко И. С.

Лещина древовидная на Украине : монография / И. С. Косенко ; Нац. Акад. наук Украины, Нац. дендропарк "Софиевка". – К. : Наукова думка, 1996. – 106 с. : табл., ил.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: В монографии описаны биологические особенности лещины древовидной, дана оценка урожайности и качества орехов. Определен физиономический тип этого вида в декоративном садоводстве. Разработаны эффективные методы размножения и приемы рационального хозяйственного использования.


24.

28.585я2

К 89


Куземко А. А.

Лучна рослинність. Клас Molinio-Arrhenatheretea class / А. А. Куземко ; редкол. : Ю. Р. Шеляг-Сосонко (голов. ред.), Я. П. Дідух, Т. П. Дзюба [та ін.] ; Нац. адем. наук України, Нац. дендропарк "Софіївка", Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – К. : Фітосоціоцентр, 2009. – 375 с. : табл., ілюстр. кол. – Бібліогр. : с. 362-366

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Представлено результати класифікації лучної рослинності України класу Molinio-Arhenatheretea. Наводяться діагностичні види, а для синтаксонів рангу асоціацій також константні та домінантні види. Розглянуто синтаксономічний статус синтаксонів вищого рангу (порядків, союзів). Узагальнено дані щодо синекології, синхорології, особливостей флористичного складу та регіональної специфіки синтаксонів.


25.

28.860я73-1

М 58


Міжнародна анатомічна номенклатура. Nomina anatomica : посіб. для викладачів і студ. вищ. та серед. мед. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Національний мед. ун-т ім. О. Богомольця ; уклад. К. А. Дюбенко. – К. : Перун, 1997. – 301 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)Анотація: Міжнародна анатомічна номенклатура є науково обгрунтований і уніфікований перелік анатомічних термінів, що вживаються в медицині та біології. Вона укладена за системним принципом будови організму людини. Книга є авторизованим перекладом на українську мову Міжнародної анатомічної номенклатури, затвердженої ХІІ конгресом анатомів (Лондон, 1985).


26.

42.374

М 66


Митин В. В.

Интродукция шиповников в Лесостепи Украины / В. В. Митин ; Акад. наук Украины, Уманский гос. дендропарк "Софиевка". – К. : Наукова думка, 1993. – 63 с. : цв. ил.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: В книге подведены итоги многолетней работы по интродукции шиповников в уманском государственном дендропарке "Софиевка" АН Украины, расположенном в южной части Правобережной Лесостепи Украины. Дана ботаническая характеристика 70 видов и форм шиповников, прошедших испытание в дендропарке.


27.

42.374

М 80


Мороз Е. К.

Корнесобственные розы в национальном парке "Софиевка" / Е. К. Мороз. – Умань : "АЛМИ", 2006. – 174 с. : цв. ил.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: В работе подведен краткий итог многолетних исследований по выявлению возможностей размножения роз разных садовых групп методом черенкования с учетом их биологических особенностей. Разработаны прогрессивная технология получения стандартных саженцев и агротехника их выращивания.


28.

20.1я21

М 80


Мороз П. І.

Екологія : словник-довідник поширеної термінології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Мороз, І. С. Косенко ; М-во аграрної політики України, Уманський держ. аграрний ун-т. – Умань : УДАУ, 2003. – 278 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Словник-довідник є значно розширеним і доповненим виданням попереднього варіанту словника найуживанішої екологічної термінології. Містить 2868 термінів і понять із загальної і прикладної екології, природокористування та охорони навколишнього середовища.


29.

28.592

М 89


Музика Г. І.

Виткі жимолості : монографія / Г. І. Музика. – Умань : Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2002. – 142 с. : табл., ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У монографії приведено результати багаторічного вивчення інтродуктивних витких жимолостей в Уманському дендрологічному парку "Софіївка" НАН України. Розглянуто філогенез і систему роду Жимолость (виткі види), зроблено аналіз сучасного ареалу культивованих жимолостей.


30.

54.573.656я73-1

Н 53


Непухлинні захворювання стравоходу : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / А. Г. Іфтодій, В. П. Пішак, В. Б. Рева [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Черновці : Медуніверситет, 2005. – 151 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)Анотація: Навчальний посібник містить основні відомості про особливості ембіогенезу, хірургічної анатомії стравоходу, фізіологічних аспектів функції стравоходу, перебігу, діагностичну та лікувальну тактику основних непухлинних захворювань стравоходу.


31.

53.591.8

П 58


Попова Т. Д.

Очерки о гомеопатии : записки врача-гомеопата / Т. Д. Попова ; отв. ред. К. С. Терновой. – К. : Наукова думка, 1988. – 191 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Книга рассказывает о лекарственных веществах различного происхождения. Взаимосвязь человека с окружающей средой, индивидуальная чувствительность и выбор метода лечения, не оказывающего вредных побочных действий, возможность использования малых доз лекарственных веществ вот круг рассматриваемых вопросов.


32.

26.890(4Укр-4Іва)

П 75


Прикарпаття: спадщина віків: пам'ятки природи, історії, культури, етнографії (до 15-ї річниці Незалежності України) / автор ідеї та голов. ред. М. Кугутяк ; редкол. : П. Арсенич, З. Береговський, З. Болюк [та ін.]. – Л. : Манускрипт-Львів, 2006. – 567 с. : ілюстр. кол.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Книга містить багатий різноплановий ілюстративний і текстовий матеріал, який розкриває величну красу природи та неповторний колорит місцевої традиційної народної культури Карпатського краю, проливає світло на його складну і героїчну історію, демонструє туристичний потенціал сучасної Івано-Франківської області.


33.

53.5г(4Укр)

С 24


Свінціцький А. С.

Феномен академічної школи Вадима Миколайовича Іванова : до 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця / А. С. Свінціцький, М. І. Дземан, В. Г. Шило. – К. : Знання, 2009. – 179 с. – Бібліогр. : с. 172-178

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: Подана праця написана за покликом душі та з вдячністю до своїх вчителів вихованцями і співробітниками терапевтичної клініки ім. В. М. Іванова. Вона присвячена 75-річниці колективу кафедри внутрішньої медицини № 3, яка продовжує та примножує славні традиції київської терапевтичної школи, а пізніше медичного факультету Київського Імператорського університету ім. св. Володимира (нині Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця). У книзі представлено історію виникнення і становлення Київської школи терапевтів та її сьогодення.


34.

56.739

С 34


Сидорова М. В.

Діабетична ретинопатія. Патогенез, клініка, лікування : монографія / М. В. Сидорова ; М-во охорони здоров'я України, Національний мед. ун-т ім. О. Богомольця. – К. : Аверс, 2006. – 155 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У монографії розглянуто сучасні теорії етіології та патогенезу діабетичної ретинопатії, викладені та проаналізовані принципи медикаментозного лікування різних форм діабетичної ретинопатії. Автор детально описує методики лазерного лікування сітківки та наводить порівняльний аналіз офтальмологічних лазерних приладів.


35.

28.5л645(4Укр-4Чек)

С 34


Сидорук Т. М.

Трав'янисті багаторічні рослини відкритого грунту національного дендропарку "Софіївка" : монографія / Т. М. Сидорук ; за ред. І. С. Косенко ; Нац. акад. наук України, Нац. дендролопарк "Софіївка". – Умань : УВПП, 2008. – 121 с. – Бібліогр. : с. 117-119

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У монографії подані результати 30-річної інтродукційної роботи з трав'янистими рослинами в Національному дендропарку "Софіївка". Наведено характеристику найбільш доцільних для озеленення видів, приведено еколого-географічне походження, життєві форми, морфологічні та декоративні особливості рослин в умовах дендропарку "Софіївка", можливість їх розмноження і використання в озелененні.


36.

42.143(4УКр)я2

С 35


Сикура И.

Лекарственные растения Украины – в домашнюю аптечку / И. Сикура, Т. Сидорук. – Умань : Норма, 2000. – 214 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Аннотация: Читатель в этой книге найдет интересные материалы об изучении и использовании лекарственных растений на различных этапах исторического развития. Узнает что такое лекарственное сырье, когда и как собирать лекарственные растения, данные о правилах сушки и хранения.


37.

54.5я73-1

С 39


Сипливый В. А.

Оценка тяжести состояния хирургического больного : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Завед ./ В. А. Сипливый, А. И. Дронов, Е. В. Конь. – К. : Науковий світ, 2004. – 101 с. : табл.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Изложены вопросы полиорганной недостаточности, приведена классификация нарушений функций органов, дана характеристика существующих систем оценки тяжести состояния хирургических больных. Пособие включает разделы с характеристикой шкал оценки тяжести состояния больных острым панкреатитом, перитонитом, сепсисом, циррозом печени.


38.

56.6я73-2

С 81


Стоматологія : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл ./ М. М. Рожко, В. Ю. Катеринюк, С. І. Соловей [та ін.] ; за ред. М. М. Рожка. – Івано-Франк. : Кушнір Г. М., 2010. – 550 с. – Бібліогр. : с. 536-548

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)Анотація: У навчальному посібнику на сучасному методичному рівні висвітлюються всі розділи, які включені в програму навчання в інтернатурі зі спеціальності "Стоматологія". У текстах лекцій викладено сучасні погляди на організацію стоматологічної допомоги населенню України, актуальні питання клініки ортопедичної стоматології та матеріалознавства, проблемні питання терапевтичної та дитячої стоматології тощо.


39.

28.68(4Укр)я2

Ч-45


Червона книга Буковини. Тваринний світ. Т. 1. / Л. М. Хлус [та ін.] ; відп. ред. М. М. Марченко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Чернів. обл. краєзнавчий музей. – Черновці : ДрукАрт, 2002. – 144 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)Анотація: Охарактеризовано фауну безхребетних Чернівецької області з Червоної книги України. Стосовно кожного виду описані особливості його життєвого циклу та наведені заходи охорони. Всі нариси супроводжують ілюстрації.


40.

28.68я2

Ч-45


Червона книга Буковини. Тваринний світ. Т. 2. Ч. 1 / І. В. Скільський [та ін.] ; відп. ред. : І. В. Скільський, Л. М. Хлус ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Чернів. краєзнавчий музей. – Черновці : ДрукАрт, 2007. – 260 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)Анотація: Охарактеризовано фауну хребетних (за винятком горобиних птахів і ссавців) Чернівецької області з Червоної книги України. Стосовно кожного виду наведені созологічний статус, поширення, особливості біології й заходи охорони. Нариси супроводжують ілюстрації.


41.

26.23я73-1

Ч-49


Чернюк Г.

Метеорологія і кліматологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Чернюк, В. Лихолат. – Т. : Підручники і посібники, 2009. – 111 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: Посібник містить основні розділи курсу метрології та кліматології, відомості про атмосферу як частину географічної оболонки Землі, фізичні властивості повітря, його склад, радіаційний і тепловий режим атмосфери, вологість повітря, хмари, опади, баричне поле і вітер, атмосферну циркуляцію, погоду і клімат, а також про класифікацію, характеристику і зміни кліматів.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова скарбниця iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Книжкова скарбниця iconВступ. Казки народів світу (2 год. + 1 год. Рм.)
Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. Фольклор, його характерні ознаки
Книжкова скарбниця iconБайка у світовій літературі
Легендарна постать Езопа, його байки як скарбниця сюжетів для світової літератури ("Вовк І ягня", "Ворон І лисиця", "Мурашка І цикада",...
Книжкова скарбниця iconУрок №1 Світова література духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті 7 Урок №2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни

Книжкова скарбниця iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни імені івана федороваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка