Книжкова скарбницяСторінка10/11
Дата конвертації01.10.2017
Розмір1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.

71.4(4Укр-4Чек)п7я2

З-11

З високим ім'ям Кобзаря: уродженці та жителі Черкащини – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка : біобібліогр. довід. / Упр. культури і туризму Черкаської облдержадміністрації, Обл. універсальна наук. б-ка ім. Т. Шевченка Черкаської обл. ради ; уклад. : Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе ; ред. Г. С. Круглякова ; вступ. ст. та наук. ред. В. Т. Поліщука. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 80 с. : фото

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: У статтях довідника на початку зазначено, за який творчий доробок митцеві присуджено звання Шевченківського лауреата; подаються короткі біографічні відомості, основні віхи творчої діяльності, вміщено фотопортрети.


2.

85.101(4Укр)л6

К 29


Каталог культурних цінностей, викрадених з державних музеїв, заповідників, установ та приватних колекцій (1999-2009 рр.) / М-во культури і туризму України, Держ. служба контролю за переміщенням культурних цінностей через держ. кордон України. – К., 2010. – 136 с. : ілюстр., ілюстр. кол.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)Анотація: До каталогу ввійшли матеріали, надані Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головним управлінням культури і мистецтв Київської міськдержадміністрації, а також управліннями культури облдержадміністрацій.


3.

85.101(4Укр)

К 73


Кот С. И.

Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым / С. И. Кот ; НАН Украины, Ин-т истории Украины [и др.]. – К. : Институт истории Украины НАН Украины, 2010. – 150 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Аннотация: В издании публикуются материалы экспертного исследования, посвященного судьбе и правовому статусу ряда произведений искусства из числа экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) "Основные этапы развития русской живописи" и находящихся ныне на территории Украины в музеях Автономной Республики Крым.1.

87.8

А 66


Андрущенко Т.

Феномен естетичного (філософько-історичний аналіз) / Т. Андрущенко. – К. : Знання України, 2007. – 269 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У цій книзі автор здійснює філософську рефлексію ідеї естетичного (відслідковує історичну генезу естетичного), розглядає особливості його (естетичного) реалізації в полотні культури. Через зміну філософських підходів до аналізу естетичного, автор намагається виокремити його розвиток в історії, й разом з тим, виявити і проаналізувати суперечності його реалізації в нашій повсякденній практиці.


2.

86.372(4Укр)-3

Б 61


Білокінь С.

О. Анатолій Жураковський і київські йосифляни : докум. дослідж. / С. Білокінь ; відп. ред. : В. А. Смолій ; НАН України, Центр культурологічних студій Ін-ту історії України. – К. : Видавництво інституту історії України, 2008. – 119 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Нову працю присвячено одному з найяскравіших київських священиків 1920-х рр. Як відзначали сучасники (о. С. Сидоров), "центр религиозной жизни Лавра и приход отца Анатолия Жураковского". Не приєднавшись до конформістського напрямку митрополита Сергія (Страгородського), що став у російській Церкві провідним, о. Анатолій загинув у роки масового терору.


3.

87.212.1

Б 17


Базалук О. А.

Время в свете новой космологической концепции : монография / О. А. Базалук ; М-во образования и науки Украины. – Д. : Пороги, 2003. – 128 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Аннотация: В монографии автор предлагает новую космологическую концепцию мироздания, через призму которой и рассматриваются категории времени к пространства. Новая космологическая концепция мироздания является синтезом современных достижений на стыке космологии, философии и психологии, что позволяет автору на более глубоком уровне и в более широком аспекте подойти к рассмотрению проблем пространства и времени.


4.

87кр

В 53


Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 190: Серія Філософія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : А. І. Кузьмінський (голов. ред.), Н. А. Тарасенкова, О. О. Богатирьов [та ін.] ; редкол. сер. : О. В. Марченко (відп. ред.), В. М. Процишин, Д. І. Говорун [та ін.]. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 137 с.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1), ЦА (2)Анотація: Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії, соціальної філософії, теорії пізнання, етики, естетики та релігієзнавства.


5.

87.3(4Фр)6

Г 74


Гоше М.

Демократія проти себе самої / М. Гоше ; пер. з фр., післм. та прим. : О. Йосипенко, С. Йосипенка. – К. : Український центр духовної культури, 2006. – 373 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У пропонованій книжці зібрані найзначніші тексти, опубліковані сучасним французьким філософом Марселем Гоше впродовж 1980-2001 років у часописі Le Debat, редактором якого він є. Написані в контексті актуальних дискусій доби, ці тексти дають безпосереднє уявлення про інтелектуальне, політичне та соціальне життя Франції кінця ХХ століття.


6.

87.667.1

Г 93


Губерський Л.

Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т соціології НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України. – 2-ге вид. – К. : Знання України, 2005. – 577 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У книзі аналізуються складні й суперечливі проблеми взаємозв'язку, взаємозумовленості і взаємодії таких суспільних феноменів, як культура, ідеологія й особистість. На багатому історичному і сучасному українознавчому матеріалі розглядається місце та роль особистості в процесі соціокультурної творчості.


7.

86.37

Д 25


Девоційне віршування рубежу XVI-XVII ст. / НАН України, Ін-т історії України, Центр соц. історії ; до друку підгот. В. Зема. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – 60 с. – (Джерела)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Основний текст Толкового Псалтирю Відділу рідкісних книг бібліотеки Московського державного університету містить додаткову частину з вирішуванням напучувального та полемічного змісту. Це - четвертий рукопис з віршуванням доби Реформації та Контрреформації з теренів давньої Київської митрополії. Девоційне віршування було важливим елементом у полемічній пропоганді.


8.

87.3(4Фр)6

Д 28


Декомб В.

Інституції сенсу / В. Декомб ; пер. з фр., післям. та прим. О. Йосипенко. – К. : Український центр духовної культури, 2007. – 366 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У цій книзі відомий сучасний французький філософ, руйнує стереотип протистояння традицій континентальної та англосаксонської філософії, демонструючи, як на теренах філософії сенсу стає можливим перехід від однієї до іншої. В книзі детально аналізується проблема соціального сенсу людського буття в усіх її аспектах.


9.

86.29(4Укр)

Д 36


Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду : зб. наук. матер. : до 40-річчя кафедри культурології НПУ ім. М. П. Драгоманова / Держ. комітет України у справах релігій, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : В. Д. Бондаренко (відп. ред.), Г. І. Волинка [та ін.]. – К. : VIP, 2004. – 356 с.

Кількість примірників: 4 – ЦА (2), ЧЗ №3 (2)Анотація: У збірнику вміщено матеріали наукових конференцій "Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду" та "Релігієзнавство в структурі навчально-виховного процесу вузу", в яких розкриваються особливості української моделі державно-церковних відносин та її політико-правові проблеми, актуальні питання світоглядного виховання, викладання релігієзнавства у ВУЗ.


10.

86.37-2

К 19


Канигін Ю. М.

Програма спасіння: Біблія в сучасному представленні / Ю. М. Канигін, В. І. Кушерець. – К. : Знання України, 2010. – 299 с. – Бібліогр. : с. 297-299

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Цю книгу не можна не помітити у величезному потоці літератури з Апокаліпсису, "останніх часів", "кінця історії" літератури описової, попереджувальної, жахаючої... Це поки єдина та перша книга науково-практичного характеру, що не просто кличе нас до спасіння, а й висуває завдання розробки відповідної Програми.11.

87.75я73-1

Л 67


Ліщинська-Милян О. І.

Прикладна етика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Ліщинська-Милян ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 234 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено актуальні проблеми прикладної етики. Викладено теоретичні та прикладні аспекти таких структурних частин цієї галузі знання і суспільної практики, як біоетика, екологічна етика, етика науки та техніки, етика бізнесу. Охарактеризовано історію виникнення, філософські підвалини, теоретичні засади та прикладні питання кожного із структурних підрозділів прикладної етики.


12.

87.3(4Фр)6

М 23


Манан П.

Доступний виклад політичної філософії / П. Манан ; пер., післям. та прим. С. Йосипенка. – К. : Український центр духовної культури, 2009. – 399 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Ця книга містить курс лекцій на тему "Головні проблеми сучасного світу", прочитаний студентам Паризького інституту політичних студій. Авторитетний сучасний французький філософ П. Манан пропонує в ній своєрідну аналітичну картину, що складається з головних принципів, відповідно до яких, на його думку, сьогоднішній світ впорядковується та живе.


13.

87.662

П 50


Полисаєв О. П.

Трансісторичність соціального міфу : монографія / О. П. Полисаєв ; М-во освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т. – К. : Промінь, 2010. – 383 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У монографії представлені результати соціально-філософського аналізу трансісторичності міфологічного освоєння світу людиною як процесу і результату набуття традиційними міфічними формами новітніх рис, існування в умовах глобалізації. Проведена теоретична та історична реконструкція підстав, філософсько-методологічних засад, ціннісних орієнтацій та культурних контекстів тлумачення міфу.


14.

87.212.1

П 55


Помян К.

Порядок часу / К. Помян ; пер. з фр., післям. та прим. С. Йосипенка. – К. : Український центр духовної культури, 2008. – 461 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Кожен з розділів книги є окремим дослідженням з відповідної галузі знання історії, філософії, методології та епістемології наук, а книга в цілому рідкісним для нашого часу синтезом здобутків науки та культури; в цій якості вона буде цікавою широкому інтелектуальному загалу.


15.

87.3(4Рос)6-63

Ф 73


Флоренский П. Сочинения : в 4 т. / П. Флоренский ; сост. и общ ред. : игумена Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой. – М. : Мысль. – 1994

Т. 1. – 1994. – 799 с. – (Философское наследие)

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)Аннотация: В первый том Сочинений выдающегося русского мыслителя, философа и богослова, включены работы 1903-1909 гг., представляющие различные стороны его уникального по своей широте и глубине дарования. Публикуемые философские, математические, богословские, житийные и литературно-критические материалы позволяют ввести в научный и культурный оборот работы.


16.

87.3(4Рос)6-63

Ф 73


Флоренский П. Сочинения : в 4 т. / П. Флоренский ; сост. и общ ред. : игумена Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой. – М. : Мысль. – 1994

Т. 3 (1) / ред. т. игумен Андроник (А. С. Трубачев). – 1999. – 622 с. : портр. – (Философское наследие)

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)Аннотация: В третьем томе Сочинений священника Павла Флоренского впервые публикуется неизвестный до сих пор в полном объеме один из главных трудов философа "У водоразделов мысли".


17.

87.3(4Рос)6-63

Ф 73


Флоренский П. Сочинения : в 4 т. / П. Флоренский ; сост. и общ ред. : игумена Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой. – М. : Мысль. – 1994

Т. 4: Письма с Дальнего Востока и Соловков. – 1998. – 794 с. : портр. – (Философское наследие)

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)Аннотация: В настоящий том вошло собрание сохранившихся писем священника Павла Флоренского, написанных им из мест заключения. Эта часть эпистолярного наследия мыслителя представляет собой на редкость цельное и завершенное произведение, последнее и, пожалуй, единственное, где во всей полноте и многогранности предстает философ и богослов, ученый и человек...Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова скарбниця iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Книжкова скарбниця iconВступ. Казки народів світу (2 год. + 1 год. Рм.)
Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. Фольклор, його характерні ознаки
Книжкова скарбниця iconБайка у світовій літературі
Легендарна постать Езопа, його байки як скарбниця сюжетів для світової літератури ("Вовк І ягня", "Ворон І лисиця", "Мурашка І цикада",...
Книжкова скарбниця iconУрок №1 Світова література духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті 7 Урок №2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни

Книжкова скарбниця iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни імені івана федороваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка