Книжкова скарбницяСторінка11/11
Дата конвертації01.10.2017
Розмір1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   111.

91.9:74

Б 74


Алла Михайлівна Богушакадемік АПН України : бібліогр. покажч. / Академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. : Л. О. Пономаренко, Л. М. Айвазова ; наук. ред. : П. І. Рогова ; бібліогр. ред. : Л. О. Пономаренко. – 2-ге вид., допов. та переробл. – К., 2009. – 118 с. : фото. – (Серія "Академіки АПН України"; Вип. 16)

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)Анотація: До бібліографічного покажчика із серії "Академіки АПН України" вміщено бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність А. М. Богуш, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора, засновника нового наукового напряму у вітчизняній педагогіці - дошкільної лінгводидактики. Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961-2009 рр.) - українською, російською, та англійською мовами; наукову школу.


2.

91.9:83

Б 89


Брюховецький В.

Factum est factum : біобібліоbrioukhія / В. Брюховецький. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 991 с.

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)

Анотація: Покажчик знайомить читача з літературно-критичними, науковими, науково-популярними та публіцистичними працями доктора філологічних наук, кандидата педагогічних наук, першого ректора і президента НаУКМА В'ячеслава Степановича Брюховецького за період від 1957 по 2008 рр. Книга має характер пастишу, при її побудові використані елементи бриколажу.


3.

91.9:72

В 90


Вчені Черкаського краю : біобібліогр. нариси. Вип. 4 : Суспільні й гуманітарні науки. Ч. 1: Історики, археологи, етнографи, фольклористи, краєзнавці, кн. 1. А-І / Упр. культури і туризму Черкаської облдержадміністрації, Черкаська б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси : Видавництво обласної бібліотеки для юнацтва ім. В. Симоненка, 2010. – 104 с.

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)Анотація: Четвертий випуск бібліографічних нарисів "Вчені Черкаського краю" присвячений суспільним і гуманітарним наукам. У першій частині зібрані відомості про вчених-істориків, археологів, етнографів, фольклористів і краєзнавців уродженців Черкащини і тих, чия діяльність пов'язана з краєм. Перша книга включає довідки про життя і наукову діяльність 33-х вчених (АІ). Бібліографічні записи в межах персоналій розміщені в зворотно хронологічній послідовності.


4.

91.9:78

Д 36


Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (1999-2009) : бібліогр. покажч. видань б-ки та л-ри про її діяльн. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. : Т. Ф. Букшина [та ін.] ; наук. ред. : П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина, Л. І. Самчук ; бібліогр. ред. Л. І. Самчук. – К. : Корзун Д. Ю., 2010. – 206 с.

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)Анотація: Бібліографічний покажчик презентує науковий і практичний доробок колективу ДНБ України ім. В. О. Сухомлинського та документи про роботу установи за десять років діяльності (1999-2009) з дня створення.


5.

91.9:63

Д 53


Марія Дмитрієнко : історик, журналіст, громадська діячка : біобібліографія / НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. О. А. Удод ; вступ. ст. В. А. Смолія ; авт.-уклад. : І. Н. Войцехівська, О. В. Ясь. – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – 168 с. : фото

Кількість примірників: 1 – ІБВ(1)Анотація: У виданні висвітлюються основні етапи життя, наукової творчості, організаційної та громадської діяльності відомої української вченої-історика, заслуженого діяча науки та техніки України, лауреата Державної премії України, доктора історичних наук, професора Марії Федорівни Дмитренко.


6.

91.9:74

І-29


Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991-2009 рр. (до 185-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Південний наук. центр НАПНУ ; упоряд. : А. М. Доркену, І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. Л. Д. Березівська ; наук. ред. : П. І. Рогова, А. М. Доркену. – О. : Черкасов М. П., 2010. – 124 с. – (Серія "Видатні педагоги світу"; Вип. 5)

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)Анотація: Даний бібліографічний покажчик із серії "Видатні педагоги світу" присвячено життю і педагогічній діяльності Констянтина Дмитровича Ушинського (1824-1971. У покажчику представлено бібліографію праць К. Д. Ушинського, що видані з 80-х років ХХ століття до 2009 року та дослідження науковців про життя і творчу діяльність великого педагога-демократа.


7.

91.9:74

Л 83


Володимир Іларіонович Луговийвіце-президент НАПН України, директор інституту вищої освіти НАПН України : матеріали до біобібліографії / НАПН наук України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. : С. П. Пєєва, Л. М. Айвазова ; наук. ред. : П. І. Рогова ; бібліогр. ред. : Л. О. Пономаренко. – К. : Знання, 2010. – 64 с. – (Академіки НАПН України; Вип. 17)

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)Анотація: Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН України" висвітлює життя та діяльність Володимира Іларіоновича Лугового, доктора педагогічних наук, професора, академіка, віце-президента Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту вищої освіти НАПН України. У виданні представлено науковий доробок ученого за останні роки його наукової діяльності (2005-2010) українською та російською мовами.


8.

92

У 45


Український літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства держави України : [зб. присвяч. 1020-річчю Хрещення киян, 900-річчю Михайлівського Золотоверхового собору, 15-річчю Акад. будівництва України, 15-річчю Укр. технолог. акад.] / Акад. мистецтв України, М-во аграрної політики України, М-во палива та енергетики України [та ін.]. – К. : Метр, 2008. – 247 с.: фото. кол.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Збірник присвячений ювілеям: 1020-річчю Хрещення киян та 900-річчю Михайлівського Золотоверхого собору, 15-річчю Української технологічної академії та Академії будівництва. Висвітлена діяльність реставраторів та будівельників, які брали участь у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору. Наведені відомості про підприємства соціального захисту, агропромислового комплексу, енергетичні компанії та шахти, індустріальні та будівельні підприємства.


9.

91.9:85

Х 19


Віталій Ханко : біобібліогр. покаж. / Нац. акад. наук України, Центр культурологічних студій Ін-ту історії України, Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; упоряд. Н. Кочерга ; відп. ред. С. Білокінь. – К. : Ханко О., 2007. – 219 с. : ілюстр. – (Джерела до культурологічних студій; Вип. 3)

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)Анотація: Видання підготовлене до 70-річного ювілею українського мистецтвознавця, музейника і викладача. У покажчику подано повний реєстр окремих видань, публікацій в енциклопедіях і словниках, наукових збірниках і колективних монографіях, статей в періодиці, вміщено також перелік доповідей, виголошених на конференціях, розділ "Література про вченого".


10.

91.9:63

Ч-82


Олександр Олександрович Чувпилопрофесор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Історичний ф-т, Центральна наук б-ка. – Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 27 с.

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)Анотація: Бібліографічний покажчик містить основні факти життя і діяльності, а також наукові і науково-методичні праці доктора історичних наук, професора, професора кафедри нової та новітньої історії ХНУ імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила.


11.

91.9:63кр

Ш 19


Шамрай Микола Григорович: доктор історичних наук, професор: Вибрані твори : біобібліограф. покажч. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії, Каф. історії та етнології України; уклад. : О. З. Силка, Л. І. Синявська. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 215 с. : портр.

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1), ЦА (3)Анотація: Збірник присвячений 80-річчю з дня народження та 55-річчя наукової діяльності доктора історичних наук, професора університету ім. Б. Хмельницького Миколи Григоровича Шамрая.


12.

91.9:83

Ш 37


Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці (1839-1861). Бібліографія. Матеріали : навч. посіб. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд. В. Іскорко-Гнатенко. – К. : Київський університет, 2009. – 323 с.

Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)Анотація: Основу цього посібника складають літературно-критичні матеріали початкового шевченкознавства відгуки про Т. Шевченка поета і художника, друковані в численних періодичних та книжкових виданнях 1839-1861 років.Перелік умовних позначень

А2 абонемент філологічної літератури

А3 абонемент фізико-математичної літератури

АХ абонемент художньої літератури

ІБВінформаційно-бібліографічний відділ

ЦА центральний абонемент

С відділ книгозбереження

ЧЗ№1читальний зал природничих та фізико-математичних наук

ЧЗ№2читальний зал філологічних наук

ЧЗ№3читальний зал суспільних наук

ЧЗ№4читальний зал економічних наук

ЧЗ№6читальний зал психолого-педагогічних наук


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова скарбниця iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Книжкова скарбниця iconВступ. Казки народів світу (2 год. + 1 год. Рм.)
Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. Фольклор, його характерні ознаки
Книжкова скарбниця iconБайка у світовій літературі
Легендарна постать Езопа, його байки як скарбниця сюжетів для світової літератури ("Вовк І ягня", "Ворон І лисиця", "Мурашка І цикада",...
Книжкова скарбниця iconУрок №1 Світова література духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті 7 Урок №2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни

Книжкова скарбниця iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни імені івана федороваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка