Книжкова скарбницяСторінка4/11
Дата конвертації01.10.2017
Розмір1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

29.

66.01

М 28


Мармазова Т.

Політика як соціальний феномен: функціональні аспекти : монографія / Т. Мармазова ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Новый мир, 2010. – 194 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У монографії розглядаються базові підходи до теоретичного розуміння сутності політики, її соціально-творчий характер і функціональне призначення в контексті забезпечення сучасних варіантів модернізації держави й суспільства. Показано визначальні чинники впливу політики на регулювання економічної сфери, роль комунікативної функції політики у процесах демократизації життєдільності соціуму, значення державного управління як чинника конструктивних змін тощо.


30.

60.561.8

М 55


Мех О. А.

Соціальні аспекти розвитку наукового потенціалу в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку : [монографія] / О. А. Мех, О. Н. Кубальський ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – 110 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У монографії висвітлено основні етапи трансформації наукових ресурсів України. Розкрито сутність історичних концепцій впливу соціальних факторів на технологічний та інноваційний процеси. Проаналізовано стан фінансового й матеріально-технічного забезпечення вітчизняного наукового потенціалу, соціальні аспекти його розвитку, зокрема проблеми зайнятості, вікового цензу, підготовки і підвищення кваліфікації тощо.


31.

66.2(4Укр)

М 69


Михальченко М. І.

Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи : монографія / М. І. Михальченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Дрогобич ; К. : Відродження, 2004. – 487 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У монографії розглядаються загальні проблеми пізнання сучасних суспільств у світлі системно-цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, регіональний фактор ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України проаналізовані в аспекті оцінки місця і роль нашої держави в сучасному світопорядку.


32.

63.3(4Укр)6

Н 19


Назарук О.

Мемуари / О. Назарук ; упоряд., авт. передм. та післм. М. Р. Федунь. – Івано-Франк. : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2010. – 167 с. : фото

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: Книга знайомить із біографією та вибраними мемуарними працями українського письменника, громадського й політичного діяча, культуролога, адвоката за фахом, доктора світського та церковного права. У його різноплановому спадку чимале місце займають спомини із серії "Подорожня література", невелика частина яких (деякі скорочено) репрезентується в цьомі виданні. Вони свідчення добірного набутку вітчизняної мемуаристики й оригінальної манери художнього вияву автора, яким характерні синкретизм мемуарного мислення й стилю.


33.

63.4(4Укр-4Чек)я2

Н 54


Нераденко Т. М.

Археологія Черкащини : посібник-довідник / Т. М. Нераденко ; Головне упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаське територіальне від-ня Малої акад. наук України, Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 307 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (2)

Анотація: Посібник-довідник є науково-популярним краєзнавчим виданням та структурно складається з двох розділів та п'яти додатків. Перший розділ містить стислий нарис археологічного минулого Черкаського краю як складової давньої історії та культури України. Другий розділ є довідником, у якому в хронологічному порядку подаються статті про визначні археологічні пам'ятки краю та ілюстративні матеріали.


34.

63.3(4Укр)622

П 15


Пам'ять народу: геноцид в Україні голодом 1932-1933 років. Свідчення : [у 2 кн.]. Кн.1 / Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Фундація Українського геноциду, Ін-т історії України, НАН України ; редкол. : В. Смолій (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд. : О. Веселова, О. Нікілєв. – К. : Калита, 2009. – 936 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: У книзі подаються свідчення спогади людей про найстрашнішу й наймасштабнішу трагедію ХХ століття голод-геноцид українського народу 1932-1933 років. Усні та письмові спогади-розповіді надіслані очевидцями голоду, які пережили тяжке лихоліття й вижили, записані дослідниками голодоморів в Україні, викладачами вузів, вчителями, студентами, школярами старших класів, пенсіонерами, громадянами з усіх регіонів України та інших країн.


35.

63.444(4Укр)я73-1

П 32


Південноруське село ІХ-ХІІІ ст. (нові пам'ятки матеріальної культури) : навч.-метод. посіб. для слухачів Малих акад. наук, вчителів і викладачів народознавства / М-во освіти і науки України, Ін-т змісту і методів навчання, Ін-т археології НАН України ; за ред. : О. П. Моці, В. П. Коваленка, В. О. Петрашенко. – К. : ІЗМН, 1997. – 179 с. : ілюстр., фото

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: У посібнику на основі вивчення нових археологічних джерел містяться дані щодо розвитку давньоруських сільських поселень. Завдяки новітнім матеріалам з'ясовано, що рівень життя населення більшості селищ IX-XIII ст. майже нічим не різнився від міського.


36.

63.3(0)53я73-5

П 69


Практикум по новой истории (1870-1918) : для студ.-заочников ист. фак. пед. ин-тов / Главное упр. высш. и средних пед. учеб. завед. М-ва просвещения РСФСР, Московский гос. заочный пед. ин-т; сост. Е. Е. Юровская. – 2-е изд., перераб. и допол. – М. : Просвещение, 1974. – 224 с.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №3 (1), ЦА (3)Аннотация: В практикуме представлены наиболее важные темы курса. Документы по возможности приведены полностью. В случае их сокращения составителем дается в скобках краткое изложение опускаемого текста. По усмотрению преподавателя часть тем, представленных в практикуме, изучается на практических занятиях, часть рекомендуется для самостоятельного изучения студентами в межсессионный период.


37.

63.3(4Укр-4Чек)6кр

Р 31

Реабілітовані історією : у 27 т. / редкол. : П. Т. Тронько (голова), О. П. Реєнт, С. А. Кокін [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Черкаси : Чабаненко Ю. А. – 2006

Черкаська область: Кн. 7 / Черкас. облдержадміністрація, Черкас. обл. рада ; обл. редкол. : А. Ю. Чабан (голова), В. Т. Поліщук, П. М. Жук [та ін.]. – 2010. – 653 с.: ілюстр.

Кількість примірників: 5 – ІБВ (1), ЦА (4)Анотація: Сьома книга тому "Реабілітовані історією. Черкаська область" містить відомості про реабілітованих громадян Черкащини, які не потрапили до попередніх шести видань. Книга складається з трьох розділів. Це власне численні списки репресованих, невинних жертв тоталітарного режиму. У другому розділі подано нариси про мучеників неосяжного катівського ГУЛАГу. Третій розділ книги " Мовою документів" розвінчує злочини проти людства радянсько-кадебістської тоталітарної системи.


38.

66.0я73-1

Р 83


Рудич Ф. М.

Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2006. – 478 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У підручнику розглянуто теорію і розвиток політичної науки від давнини до сучасності, головні поняття прикладної політології, висвітлено процес трансформації політичних систем у країнах СНД, Балтії, Центральної та Східної Європи, а також геополітичні проблеми в сучасному світі. У підручнику широко використано наукові розробки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, де працює автор.


39.

63.3(4Укр)61

С 60


Солдатенко В. Ф.

Революційні альтернативи 1917 року й Україна : монографія / В. Ф. Солдатенко, О. М. Любовець ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К. : Наукова думка, 2010. – 319 с.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (2), ЦА (1)

Анотація: У монографії відтворено панорамну картину подій карколомного 1917 року в Росії й Україні. На основі архівних матеріалів, тогочасної преси, історіографічних джерел здійснено аналіз реальних і гіпотетичних альтернатив суспільно-політичного розвитку України; досліджено ідеологічні доктрини, соціальну базу, місце, роль і регіональну впливовість політичних сил, у ході відстоювання тієї чи іншої альтернативи, показано ступінь їх зрілості й здатності керувати політичними процесами.


40.

60.561.4я73-1

С 69


Соціологія права : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Джужа, В. М. Вовк, І. Г. Кириченко ; за заг. ред. О. М. Джужи ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 286 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Висвітлено історію, предмет та методологію соціології права, відображено взаємні функціональні залежності між правом і неправовими суспільними явищами (економічними, політичними та ін.), соціальні передумови виникнення відповідних правових норм, об'єктивні вимоги до них і зворотний вплив цих норм на суспільне життя.


41.

66.09я73-1

С 89


Суліма Є. М.

Глобалістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. – К. Вища школа, 2010. –- 543 с.

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)

Анотація: Підручник ознайомлює з особливостями застосування системного підходу до вивчення міжнародних відносин, розкриває природу і тенденції розвитку сучасної світової системи, процесу глобалізації, містить аналіз фундаментальних аспектів дослідження глобального розвитку - проблем глобального суспільства, світового порядку, світового лідерства, глобалізації управління тощоу.


42.

66.4(4Укр),6

У 45


Україна - Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991-2009) / Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, М-во закордонних справ України. – К. : Юстініан, 2010. – 607 с.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №3 (1), ЦА (3)Анотація: Видання є першим систематизованим зібранням міжнародних договорів та інших документів, укладнених Україною з Європейським Союзом у період з 1991 по 2009 рік.


43.

66.2(4Укр)

У 45


Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2010. – 527 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: У монографії викладено основні результати комплексних щорічних досліджень процесів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. Надано оцінки процесам модернізації політичної системи та публічно-правового регулювання в умовах зміни політичного ландшафту після президентських виборів 2010 року, соціально-економічної політики та політики реформ у період економічної кризи та ін.


44.

66.3(4Укр),5

У 45


Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвітнього форуму українців, м. Київ, 18-20 серпня 2006 р. / редкол. : Д. Павличко (ред., уклад.), В. М. Зуєв (відп. ред., уклад.), Л. М. Кононко (уклад.). – К. : Екопаксервіс, 2007. – 294 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Збірник містить матеріали засідань наукових секцій IV Всесвітнього форуму українців, які висвітлюють досягнення, проблеми і перспективи розвитку України та українського зарубіжжя.


45.

63.3(4Укр)ю

У 45


Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба, В. Д. Литвинов, Р. В. Мовчан [та ін.] ; ідея вид. Д. Павличка. – К. : Основи. – 2008

Т. 4. : Спроби реанімації козацької держави (XVІІI ст.) / упорядкув., передм. та прим. Д. Шевчук. – 2008. – 526 с.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2)Анотація: У четвертому томі через добірку історичних документів та художніх творів простежується рух української національної ідеї за Козацької держави в часи, коли нашим предкам доводилося боротися не так за будівництво свого державного дому, як за збереження попередніх здобутків.


46.

63.3(4Укр)ю

У 45


Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба, В. Д. Литвинов, Р. В. Мовчан [та ін.] ; ідея вид. Д. Павличка. – К. : Основи. – 2008

Т. 5. : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упорядкув., передм. та прим. І. Дзюби. – 2009. – 734 с.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2)Анотація: У п'ятому томі подано матеріали, що показують розвиток української ідеї за складних умов посилення імперського гніту і водночас впливу на українське суспільство європейського романтичного духу і загальнослов'янського відродження, коли мовно-культурні потреби набрали політичної ваги та змісту.


47.

63.3(4Укр)ю

У 45


Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба, В. Д. Литвинов, В. Мовчан [та ін.] ; ідея вид. Д. Павличка. – К. : Основи. – 2008

Т. 6. : Змагання за українську ідею (від 60 років до кінця ХІХ ст.) / упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. – 2008. – 511 с.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2)Анотація: Шостий том видання містить праці суспільно-політичного характеру та найяскравіші художні твори періоду від 60-х рр. і до кінця ХІХ ст. Пам'ятки підібрані таким чином, аби представити розвиток і рух української національної ідеї цього часу, показати, як визрівала державницька ідея.


48.

63.3(4Укр)ю

У 45


Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба, В. Д. Литвинов, Р. В. Мовчан [та ін.] ; ідея вид. Д. Павличка. – К. : Основи. – 2008

Т. 7. : Відродження української державності / упорядкув., передм. та прим. Д. Павличка. – 2008. – 703 с.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2)Анотація: Сьомий том видання містить документи, що висвітлюють один із найважливіших періодів становлення Української держави. Короткий історичний проміжок вмістив: відновлення української державності з 1893 по 1917 рік, війну 1914-1917 рр., правління Української Центральної Ради, Гетьманат, Директорію та проголошення Західно-Української Народної Республіки.


49.

63.3(4Укр)ю

У 45


Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба, В. Д. Литвинов, Р. В. Мовчан [та ін.] ; ідея вид. Д. Павличка. – К. : Основи. – 2008

Т. 8. : Розстріляне відродження України (1920-ті – 1930-ті роки ХХ ст.)/ упорядкув., передм. та прим. Р. Мовчан. – 2009. – 774 с.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2)Анотація: У восьмому томі видання подано документальні матеріали й художні твори одного з найяскравіших і водночас найтрагічніших періодів історії України - 1920-1930 рр., відомих в інтелектуальній гуманітаристиці як "червоний ренесанс" або "розстріляне відродження". Ці важливі документи різнобічно висвітлюють неоднозначні й складні процеси українського державотворення в добу утвердження соціалістичного тоталітарного режиму.


50.

63.3(4Укр)ю

У 45


Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба, В. Д. Литвинов, Р. В. Мовчан [та ін.] ; ідея вид. Д. Павличка. – К .: Основи. – 2008

Т. 9. : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил. (1939 рік – початок 80-х років ХХ ст.) / упорядкув., передм. та прим. Ю. Сливки. – 2009. – 735 с.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2)Анотація: У дев'ятому томі публікуються документи і матеріали, які відтворюють винятково важливий етап боротьби за державну незалежність і соборність України 40-80-х років ХХ століття: героїчний подвиг українського народу в період Другої світової війни, складні внутрішні і зовнішньополітичні обставини зародження і розвитку руху опору тоталітарному репресивно-шовіністичному режимові, програмні засади його учасників.


51.

63.3(4Укр)ю

У 45


Україна: антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба, В. Д. Литвинов, Р. В. Мовчан [та ін.] ; ідея вид. Д. Павличка. – К. : Основи. – 2008

Т. 10. : Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки) / упорядкув., передм. та прим. В. Сергійчука. – 2009. – 670 с.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2)Анотація: У десятому томі публікуються документи і матеріали, що висвітлюють події, пов'язані з посиленням українського національно-визвольного руху з другої половини 1980-х років, відродженням незалежної Української держави 1991-го і стратегією й тактикою її розбудови. Акцентується увага на внутрішній і зовнішній політиці України, переосмисленні її керманичами власного місця в цих процесах.


52.

63.3(4Укр)6-33я6

У 73


Уряди України у ХХ ст. / Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова, С. Г. Богачук [та ін.] ; ред. рада : А. К. Кінах (голова), В. М. Литвин, Б. Є. Патон [та ін.] ; відп. ред. В. М. Литвин ; Каб. Міністрів України, Нац. акад. наук України. – К. : Наукова думка, 2001. – 607 с. : фото

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)Анотація: Книга підготовлена колективом провідних істориків і архівістів до 10-ї річниці незалежності України. В ній панорамно висвітлюється еволяція української виконавчої влади за вісім з половиною десятиліть: від 1917 до 2001 року. У кожному тематичному блоці подаються нарис урядової діяльності, біографії голів урядів, а також комплекс архівних документів і фотодокументів.


53.

63.3(4Укр-4Чек)кр

Ч-15


Чайка С. О.

Пісочен на Супої / С. О. Чайка ; наук. ред. Г. М. Голиш; Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 149 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)

Анотація: У книзі досліджується історія єдиного літописного міста Золотоніського району Черкаської області, яке розміщувалося на території с. Піщане. Автор аналізує надбання місцевих краєзнавців, подає маловідомі факти, представляє новий археологічний матеріал. Наприкінці книги вміщено додатки, які дадуть змогу читачеві виробити власну точку зору.


54.

60.561.23

Ч-44


Чепурко Г. І.

Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ : монографія / Г. І. Чепурко, Ю. О. Привалов, В. М. Галицький ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – К. : Наукова думка, 2010. – 174 с. : ілюстр. – (Проект "Наукова книга")

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)

Анотація: У монографії розглянуто головні аспекти створення й функціонування СОТ, соціальні та економічні наслідки приєднання України до СОТ, а також зміни на ринку праці, загальні наслідки вступу України до СОТ для всіх галузей економіки і пересічних громадян.


55.

63.3(4Укр-4Чек)кр

Ч-75


Чос В.

Городище: велика історія маленького міста / В. Чос. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 313 с. : фото

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)

Анотація: Книга відомого журналіста, краєзнавця і письменника перший приклад грунтовного дослідження минулого і сучасного Городища. В роботі автор використав літописи, старовинні книги, архівні матеріали, спогади більше 70 старожилів, які особисто збирав багато років. Багато безцінної інформації надали нащадки славетних родин Симеренків, Філіпченків, Балашових. У пошуках необхідних відомостей доводилося звертатися навіть до університетських бібліотек Гарварда і Стенфорда.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова скарбниця iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Книжкова скарбниця iconВступ. Казки народів світу (2 год. + 1 год. Рм.)
Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. Фольклор, його характерні ознаки
Книжкова скарбниця iconБайка у світовій літературі
Легендарна постать Езопа, його байки як скарбниця сюжетів для світової літератури ("Вовк І ягня", "Ворон І лисиця", "Мурашка І цикада",...
Книжкова скарбниця iconУрок №1 Світова література духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті 7 Урок №2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни

Книжкова скарбниця iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни імені івана федороваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка