Книжкова скарбницяСторінка5/11
Дата конвертації01.10.2017
Розмір1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

56.

63.3(4Укр)62-49

Ш 26


Шаров О. Ф.

Щоденник репресованого краскома / О. Ф. Шаров. – К. : Артек, 2010. – 223 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Щоденник Миколи Котовщука унікальний свідок епохи. Його автор не просто викладає на папері побачене, а робить спроби проаналізувати і дати особисту характеристику певних історичних подій і явищ, свідком яких йому доводилося бути. Вражають далекоглядність і політична свідомість автора, а також його самостійність і рівень особистої свободи.


57.

63.1(4Укр)6-8

Щ 92


Що ми залишимо нащадкам? : зб. матеріалів і док. про держ., громад. діяльн. та наук. роботу акад. НАН України, героя України Петра Тимофійовича Тронька / за ред. В. А. Смолія. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2008. – 552 с. : фото

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Збірник підготовлений на пошану Героя України, відомого державного та громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України, почесного громадянина семи міст, почесного професора 13 вищих навчальних закладів Петра Тимофійовича Тронька. Документи і матеріали висвітлюють масштаби та напрями його наукової й громадської діяльності, розкривають найважливіші віхи життєвого шляху та творчої праці.


1.

65.262.5(4Укр)

А 46


Александров А.

Private banking в Украине. Опыт становления : монография / А. Александров. – К.: К.И.С., 2011. – 304 с.: ил.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)

Аннотация: В монографии впервые в отечественной научной литературе объектом исследования является направление банковской деятельности private banking (обслуживание крупного частного капитала). Анализируются история становления в странах Запада, традиции и культура ведения этого бизнеса. Рассматриваются проблемные вопросы становления и развития украинского private banking (клиентские сегменты, продуктовый ряд, наиболее очевидные тенденции, перспективы развития).


2.

65.262.533я73-1

В 55


Вишнякова І. В.

Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди промисловим підприємством : навч. посіб. / І. В. Вишнякова. – Павлоград, 2005. – 120 с. : табл.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)

Анотація: Представлені у посібнику методологічні матеріали присвячені питанням вибору ефективнішого виду лізингової угоди основними учасниками. Основна увага приділяється фінансовому лізингу, атакож його використання на підприємствах. Також зібрані наявні методики та авторські розробки стосовно визначення розміру лізингових платежів для різних схем лізингового фінансування.


3.

65.240

З-38


Захарова О. В.

Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія : до 90-річчя Донецького нац. техн. ун-ту / О. В. Захарова ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 377 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)

Анотація: Розглянуто теоретичні та методологічні засади управління інвестування у людський капітал. Удосконалено визначення сутності соціально-економічної категорії "інвестиції у людський капітал" та класифікацію видів інвестицій. Обгрунтовано виокремлення стадій життєвого циклу працівника на підприємстві із врахуваннями його ставлення до власного професійного розвитку та досягнутого рівня професійної майстерності.


4.

65.305.72(4Укр)

Л 38


Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку : монографія / О. І. Волков, Ю. В. Гончаров, В. І. Бокій [та ін.] ; за ред. : О. І. Волкова, Ю. В. Гончарова ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : Знання, 2009. – 391 с. : табл. – Бібліогр. : с. 370-383

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (1), ЦА (1)Анотація: У монографії викладено погляд на сучасні тенденції економічного розвитку, які притаманні одній із пріоритетних галузей - легкій промисловості України. Вперше комплексно досліджено стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств галузі. Отримано науково обгрунтовані теоретичні, методологічні та прикладні результати.


5.

65.262.10

Л 68


Лобозинська С. М.

Державне регулювання банківської системи України : монографія / С. М. Лобозинська ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 414 с. : табл.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)

Анотація: У монографії досліджено особливості, механізми та напрямки підвищення ефективності державного регулювання банківської системи України. Подано аргументовані пропозиції та практичні рекомендації з удосконалення регулятивної політики у банківському секторі.


6.

65.54

М 58


Міжнародні інтеграційні процеси сучасності : монографія / А. С. Філіпенко (кер. авт. кол.), В. С. Будкін, Ю. Л. Грінченко [та ін.]. – К. ; М. : Знання України, 2004. – 303 с. : табл.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)Анотація: Ця колективна монографія є першим комплексним дослідженням міжнародних інтеграційних проблем. В ній розглядаються теоретичні аспекти розвитку міжнародних інтеграційних процесів та практика їх втілення в різних регіонах світового господарства.


7.

65.050.03я73-1кр

С 60


Соловйов В. М.

Моделювання складних економічних систем : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Соловйов, В. В. Соловйова, Н. А. Хараджян. –- Кривий Ріг : Видавництво НМетАУ, 2010. – 114 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 10 – ЧЗ №4 (3), ЦА (7)

Анотація: Посібник призначений для вивчення спецкурсу у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами комп'ютерного моделювання. В якості середовища моделювання обрано Web-CKM Sage. Посібник містить необхідний теоретичний матеріал, що супроводжується лабораторними роботами та індивідуальними завданнями.


8.

65.01я73-1

Ф 53


Філіпенко А. С.

Економічний розвиток сучасної цивілізації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К. : Знання України, 2006. – 315 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні тенденції та суперечності економічного розвитку в цивілізаційному контексті. Значна увага приділяється визначенню цивілізаційної структури сучасного світу, моделям, концепціям і динаміці економічного розвитку, чинникам його глобалізації.


9.

65.01

Ф 53


Філіпенко А. С.

Цивілізаційні виміри економічного розвитку : монографія / А. С. Філіпенко. – 2-ге вид. – К. : Знання України, 2002. – 189 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)

Анотація: У монографії розглядаються основні тенденції й суперечності економічного розвитку в цивілізаційному контексті. Значна увага приділяється визначенню цивілізаційної структури сучасного світу, моделям, концепціям і динаміці економічного розвитку, чинникам його глобалізації. Чільне місце посідають міжнародні програми сприяння розвитку та розкриття змісту і перспектив стійкого економічного зростання.


10.

65.428.9(4Укр)

П 18


Фархат Паранд Немат

Маркетинговое обеспечение торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Украиной : монография / Фархат Паранд Немат. – К. : Знания Украины, 2006. – 242 с. : табл.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)

Аннотация: В монографии рассмотрены проблемы развития экономического сотрудничества между Украиной и Ираном в контексте использования инструментов международного маркетинга. В ней определены теоретические основы использования маркетингового потенциала в экономическом взаимодействии субъектов хозяйствования стран-партнеров, выделены подходы и систему показателей для оценки эффективности инструментов маркетинга в международном сотрудничестве обеих стран.


11.

65.262

Ш 33


Швайка М. А.

Економічні атрибути незалежності України / М. А. Швайка ; упоряд. А. Б. Пельо ; Київський міжнародний ун-т. – К. : КиМУ, 2011. – 287 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1)

Анотація: У цій книжці подані статті професора економіки, в яких найбільш повно доводилась ідея суверенної української держави, необхідність створення найважливіших атрибутів держави (фінансової, грошово-кредитної і банківської системи), а також численні його виступи по радіо і телебаченню, доповіді на міжнародних форумах, на сесіях Верховної Ради України, на засіданнях комітетів і фракцій. У своїй діяльності професор Швайка М. А. визначав завдання створення в Україні власної фінансово-кредитної системи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова скарбниця iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Книжкова скарбниця iconВступ. Казки народів світу (2 год. + 1 год. Рм.)
Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. Фольклор, його характерні ознаки
Книжкова скарбниця iconБайка у світовій літературі
Легендарна постать Езопа, його байки як скарбниця сюжетів для світової літератури ("Вовк І ягня", "Ворон І лисиця", "Мурашка І цикада",...
Книжкова скарбниця iconУрок №1 Світова література духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті 7 Урок №2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни

Книжкова скарбниця iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни імені івана федороваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка