Книжкова скарбницяСторінка6/11
Дата конвертації01.10.2017
Розмір1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1.

67.99(4Укр)

А 48


Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України : наук.-практ. конф., м. Київ, 24 серп. 2010 р. : матеріали / М-во освіти і науки України. – К. : Ліпкан О. С., 2010. – 73 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Учасники науково-практичної конференції, присвяченої 19 річниці незалежності України, розглянули актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності, приділивши особливу увагу методологічним проблемам теорії держави та права, адміністративного та кримінально-процесуального права.


2.

67.518.9

А 66


Андрушко А. В.

Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А. В. Андрушко ; за ред. проф. : В. М. Поповича. – Ужгород : Ліра, 2011. – 248 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню геронтологічної злочинності. Наведено кримінологічну характеристику вказаного виду злочинності та з'ясовано її причини і умови. Досліджено значення похилого віку в механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Розроблено комплекс заходів запобігання геронтологічній злочинності.


3.

67.1(4Укр)5

Б 67


Бичко А.

Становлення правознавчої думки в Україні. Феномен Пилипа Орлика (аналіз філософа) / А. Бичко. – К. : ХХІ століття: діалог культур, 2009. – 250 с. : ілюстр. – Бібліогр. : с. 244-249

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Розвиток впродовж тисячоліття правових систем в Україні фактично сприяв створенню для нашого народу першої у світі Конституції, написаної Пилипом Орликом у 1710 році і орієнтованої на проблеми гуманістично спрямованих цінностей.


4.

67.408.12

В 19


Василенко П.

Обережно: рейдери! / П. Василенко. – К. : Знання України, 2007. – 99 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Автор, визначаючи жанр свого твору, називає його сумною повістю в новітній історії України. Перша частина – недовершений детектив. Віддаючи данину моді створювати видумані історії, автор змушений був заглибитися в те, що хвилює українське суспільство. З'явилася нагальна потреба в документальній частині, в якій читач ознайомиться з неприкритою правдою про одне з негативних явищ, що пронизало українське суспільство. "Зло є. І з ним треба боротися" – третя частина сумної повісті, в якій публікації, коментарі, статистичні дані свідчать про його поширеність та небезпечність.


5.

67.0

Г 61


Головатий С.

Верховенство права : [монографія] : у 3 кн. Кн. 1: Від ідеї – до доктрини / С. Головатий ; ред. : Н. Олександренко, О. Сухолотюк. – К. : Фенікс, 2006. – 624 с.*

Кількість примірників: 2 – ЦА (1), ЧЗ №3 (1)

Анотація: Праця про верховенство права як доктрину конституційної теорії та як принцип юридичної практики. Досліджується генеалогія ідеї верховенства права, становлення та сутність доктрини верховенства права як однієї з провідних у ліберальній течії юридичної наукової думки. Розкривається зміст юридичного принципу верховенства права на основі доробку інституційних та експертних органів ООН.


6.

67.0

Г 61


Головатий С.

Верховенство права : [монографія] : у 3 кн. Кн. 2: Верховенство права: від доктрини – до принципу / С. Головатий ; ред. : Н. Олександренко, О. Сухолотюк. – К. : Фенікс, 2006. – с. 625-1276.

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)

Анотація: У книзі другій досліджується розвиток доктрини верховенства права упродовж ХХ століття в конституційній теорії країн англосаксонської системи права – Великої Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки.


7.

67.0

Г 61


Головатий С.

Верховенство права : [монографія] : у 3 кн. Кн. 3: Верховенство права: український досвід / С. Головатий ; ред. : Н. Олександренко, О. Сухолотюк. – К. : Фенікс, 2006. – с. 1277-1747.

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)

Анотація: У книзі третій аналізується перебіг процесу зародження і розвитку українського конституціоналізму та започаткування і розвиток новітнього конституційного процесу, в рамках яких мали місце спроби матеріалізувати принцип верховенства права в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., в Конституційному Договорі від 8 червня 1995 р. і в Конституції України від 28 червня 1996 р.


8.

67.400(4Укр)

Д 40


Джерела конституційного права України : монографія / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипнюк [та ін.] ; відп. ред. : Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Наукова думка, 2010. – 710 с.

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)Анотація: У монографії досліджуються теоретичні основи визначення джерел конституційного права з урахуванням положень загальної теорії права та специфіки цієї галузі права, наведена порівняльно-правова характеристика джерел конституційного права України та зарубіжних країн. Як джерела конституційного права України розглядаються закони й підзаконні акти парламенту, глави держави, уряду, а також рішення Конституційного Суду, судовий прецедент, практика державних установ.


9.

67.401.041-324(4Укр)

К 57


Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2010 року. – К. : Паливода А. В., 2010. – 247 с. – (Кодекси України)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.


10.

67.407(4Укр)

К 78


Краснова Ю. А.

Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю. А. Краснова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : Київський університет, 2011. – 187 с. – Бібліогр. : с. 163-187

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Монографію присвячено дослідженню правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України. На підставі аналізу норм чинного національного та міжнародного законодавства та практики його застосування визначені основні об'єкти та види діяльності в галузі цивільної авіації, які здійснюють та/або можуть здійснювати шкідливі впливи на навколишнє природне середовище та життя і здоров'я людей тощо.


11.

67.401(4Укр)

М 48


Мельник Р. С.

Система адміністративного права України : монографія / Р. С. Мельник. – Х. : Видавництво ХНУВС, 2010. – 397 с. – Бібліогр. : с. 365-397

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: Монографію присвячено вивченню системи адмістративного права України. Через призму філософської думки та правознавства з'ясовуються особливості становлення та сучасний стан системи права, а також вивчаються основні складові елементи системи адміністративного права. Основний предмет дослідження – внутрішня побудова системи адміністративного права.


12.

67я72-1

Н 30


Наровлянський О. Д.

Правознавство. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, акад. рівень) / О. Д. Наровлянський. – К. : Грамота, 2010. – 231 с. : ілюстр. кол.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (3)

Анотація: Підручник допоможе учням поглибити та розширити знання з правознавства, ознайомить їх з найважливішими нормами українського права, допоможе навчитися захищати свої права, приймати виважені правомірні рішення в багатьох життєвих ситуаціях.


13.

67.401.02-32(4Укр)

У 45

Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України від 11.06.2009 № 15-VI ; Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень : Закон України від 11.06.2009 р., № 1507-VI ; Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення : Закон України від 11.06.2009 р., № 1508-VI : станом на 11 червня 2009 року : станом на 11 червня 2009 року / Ком. Верх. Ради з пит. боротьби з орг. злочинністю і корупцією. – К. : Паливода А. В., 2009. – 63 с.

Кількість примірників: 9 – ЧЗ №3 (1), ЦА (8)Анотація: Ці закони визначають основні засади запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.


14.

67.410.1-8я73-1кр

П 84


Процесуальні документи у сфері приватно-правових відносин : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; уклад. : В. М. Боковня, О. А. Кульбашна, С. М. Тараненко. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 200 с.

Кількість примірників: 32 – ЧЗ №3 (1), ЦА (31)Анотація: У навчально-методичному посібнику подаються розроблені відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням практичного досвіду зразки процесуальних документів у сфері приватно-правових відносин, що виникають у повсякденному житті.


15.

67.404.5-324(4Укр)

С 37

Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лютого 2010 року. – К. : Паливода А. В., 2010. – 96 с. – (Кодекси України)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)Анотація: Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.


16.

67.401.0(4Укр)

С 91


Сушинський О. І.

Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти : монографія / О. І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. упр. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 467 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У монографії висвітлюються теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти контролю у сфері публічної влади. Проаналізовано сучасний стан інституційного розвитку української моделі публічної влади, зокрема президенства, державної влади та місцевого самоврядування, запропоновано нові концептуальні моделі, на базі яких розроблено загальні та проблемно-орієнтовані підходи до розвитку національного інституціоналізму.


17.

67.7(4Укр)

С 91


Сушинський О. І.

Правоохоронні органи України: проблемні аспекти статусу : монографія / О. І. Сушинський. – Л. : Видавництво ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. – 247 с. – Бібліогр. : с. 235-247

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У монографії розробляються актуальні проблемні питання статусу правоохоронних органів України та правоохоронців в аспекті авторської концепції публічної влади. Дискутується проблема "інструментального" призначення правоохоронної діяльності та правоохоронних органів з погляду загальних і унікальних рис.


18.

67.932.11

Ц 68


Цират Г. А.

Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров / Г. А. Цират, А. В. Цират. – К. : Довіра, 1997. – 367 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Аннотация: В книге в популярной форме освещены вопросы, касающиеся наиболее важных аспектов защиты интересов предпринимателей при заключении и исполнении ими внешнеэкономических контрактов, а также в случае рассмотрения споров в государственных судах или международных коммерческих арбитражных судах.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова скарбниця iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Книжкова скарбниця iconВступ. Казки народів світу (2 год. + 1 год. Рм.)
Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. Фольклор, його характерні ознаки
Книжкова скарбниця iconБайка у світовій літературі
Легендарна постать Езопа, його байки як скарбниця сюжетів для світової літератури ("Вовк І ягня", "Ворон І лисиця", "Мурашка І цикада",...
Книжкова скарбниця iconУрок №1 Світова література духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті 7 Урок №2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни

Книжкова скарбниця iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни імені івана федороваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка