Книжкова скарбницяСторінка7/11
Дата конвертації01.10.2017
Розмір1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


* У монографії Головатого С. «Верховенство права» нумерація сторінок кожного наступного тому продовжує нумерацію попереднього.


1.

74.580.054.5

Б 33


Башавець Н. А.

Теоретичні основи формування культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців-економістів : монографія / Н. А. Башавець. – К. : Фенікс, 2011. – 418 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: Розглянуто програму виховання студента-економіста як культурної особистості, яка визначає власне здоров'я як цінність, а здоров'язбережувальні дії засобом досягнення соціального успіху. Подано характеристику поняття "культура здоров'язбереження" та пов'язаних із ним понять. Розкрито теоретичну основу формування культури здоров'язбереження. Досліджено психолого-педагогічні проблеми формування культури здоров'язбереження.


2.

74.580.44

Б 89


Брюховецький В. С.

Тести: шлях до з'ясування характеру здібностей людини / В. С. Брюховецький, О. В. Кирієнко. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 239 с. : табл.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У книзі викладено принципи складання і застосування тестів під час конкурсних випробувань абітурієнтів при вступі до Національного університету "Києво-Могилянська академія" в 19922009 рр. та еволюцію тестової технології в процедурі конкурсного відбору серед абітурієнтів НаУКМА, яка увібрала в себе світовий досвід і практичні напрацювання, наведено дані досліджень. Ефективність застосування інтегрованого тесту НаУКМА в конкурсному відборі студентів підтверджена успішним становленням та розвитком університету, визнаністю рівня підготовки фахівців на ринку праці.


3.

74.584(4Укр-4Чек)

Б 94


Бушин М. І.

Учені Черкаського державного технологічного університету / М. І. Бушин. – Черкаси : ЦНТЕІ, 2010. – 479 с. : портр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: У книзі на великому фактичному матеріалі в проблемно-хронологічній послідовності висвітлено 50-річний шлях розвитку Черкаського державного технологічного університету. У цій книзі розкривається історія в особах відомих учених університету. Об'єктивно та зважено висвітлено успіхи і проблеми університету, визначена роль учених у розвитку освіти Черкаського регіону.


4.

74кр

В 53


Вісник Черкаського університету: [зб. наук. ст.]. Вип. 191: Серія Педагогічні науки, Ч. 4 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : А. І. Кузьмінський (голов. ред.), Н. А. Тарасенкова, О. О. Богатирьов [та ін.] ; редкол. серії : Н. А. Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 152 с.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ІБВ (1), ЦА (1)Анотація: Матеріали часопису присвячені проблемам едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.


5.

74кр

В 53


Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 191 : Серія Педагогічні науки. Ч. 5 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : А. І. Кузьмінський (голов. ред.), Н. А. Тарасенкова, О. О. Богатирьов [та ін.] ; редкол. серії : Н. А. Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. –- 156 с.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ІБВ (1), ЦА (1)Анотація: Матеріали "Вісника" присвячені проблемам едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.


6.

74кр

В 53


Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 203: Серія Педагогічні науки, Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : А. І. Кузьмінський (голов. ред.), Н. А. Тарасенкова, О. О. Богатирьов [та ін.] ; редкол. серії : Н. А. Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 151 с.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ІБВ (1), ЦА (1)Анотація: Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам освіти дорослих як соціального інституту, фактору розвитку, соціальної адаптації і формування особистісної мобільності дорослої людини в сучасному суспільстві; проблемам соціального захисту окремих категорій дорослого населення (наркозалежних клієнтів, осіб з інвалідністю, безробітних, жертв моббінгу, кризових сімей, засуджених та ін.); аналізу і пошуку перспективних напрямів розвитку системи професійного навчання дорослого населення тощо.


7.

74кр

В 53


Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 203: Серія Педагогічні науки, Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : А. І. Кузьмінський (голов. ред.), Н. А. Тарасенкова, О. О. Богатирьов [та ін.] ; редкол. серії : Н. А. Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 150 с.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ІБВ (1), ЦА (1)Анотація: Матеріали часопису присвячені актуальним проблемам освіти дорослих як соціального інституту; вивченню досвіду зарубіжних країн (Швеція, ФРН, Італія) з розвитку і впровадження освітніх програм для дорослих та історичних аспектів організації розвитку системи професійного навчання дорослого населення; проблемам забезпечення акмеологічної спрямованості соціальної освіти; а також питанням підготовки фахівців соціальної сфери до роботи з різними категоріями дорослого населення.


8.

74.584(4Укр)

В 55


Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : монографія / авт. кол. : М. І. Михальченко (кер.), Т. В. Андрущенко, О. І. Бульвінська [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 311 с.

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ЦА (2)Анотація: У запропонованій колективній монографії перспективи модернізації та еволюціонування вищої освіти України зокрема і соціального буття в цілому з'ясовано крізь призму цивілізаційного визначення молоді - зокрема, під кутом зору аксіологічних, телеологічних, освітньо-педагогічних та ідеологічних факторів цивілізаційної ієрархії буттєвих пріоритетів сучасної вищої освіти України.


9.

74.202.53

З-36


Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : кол. моногр. / В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна [та ін.] ; за наук. ред. В. Ю. Бикова ; Нац. акад. наук України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 159 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (1)Анотація: Монографію присвячено проблемам створення засобів ІКТ для інформатизації системи освіти. Розглядаються науково-методичні засади створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій, які базуються на дослідженнях системи освіти України як об'єкта інформатизації. Досліджені найважливіші параметри системи освіти, які характеризують її як об'єкт інформатизації: структура системи освіти і види діяльності, які здійснюються в ній.


10.

74

І-74


Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т ; голов. ред. О. В. Співаковський. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – 189 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: У збірнику розглядаються наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування ІКТ в управлінні вищими та середніми навчальними закладами.11.

74

І-74


Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т ; голов. ред. О. В. Співаковський. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – 156 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: У другому випуску збірника розглядаються наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування програмних засобів навчального призначення для вищих та середніх навчальних закладів.


12.

74.04(4Укр)

К 64


Кононенко П. П.

Українська овіта у світовому часопросторі : монографія / П. П. Кононенко, Т. П. Кононенко ; М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т українознавства, Т-во "Знання" України, Центр українознавства. – К. : Знання, 2007. – 591 с. – Бібліогр. : с. 589-591

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Монографія відомих освітян і вчених-українознавців присвячена найактуальнішим проблемам розвитку не лише української мови та освіти, а й усього народу нашої держави та світового українства. Книга полемічна, насичена порівняннями й роздумами, багатьма матеріалами з теорії й практики.


13.

74в

К 79


Кремень В. Г.

Філософія людиноцентризму в освітньому просторі : монографія / В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2010. – 519 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У монографії вперше в історії вітчизняної суспільствознавчої думки аналізується концепт людиноцентризму нової якості філософського розуміння людини. На основі поглибленого вивчення сучасних досягнень інформаційних технологій, генетики, медицини, науки в цілому автор показує актуальність філософії людиноцентризму як відповіді на виклики сучасного глобального світу.


14.

74.261.8И

Н 63


Ніколенко О. М.

Вивчення поезії ХХ століття в школі: Гійом Аполлінер, Райнер Марія Рільке : посіб. для вчителя / О. М. Ніколенко, Ю. В. Бардакова. – Х. : Ранок, 2003. – 267 с. – (Бібліотека вчителя зарубіжної літератури)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У посібнику розглядається творчість двох видатних письменників Гійома Аполлінера і Райнера Марії Рільке, які репрезентують авангардистські та модерністські тенденції у світовій поезії ХХ століття. Представлено життєвий і творчий шлях митців, аналіз їх основних збірок і програмових творів в оригіналі та перекладах.


15.

74.580.54

О-64


Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : монографія / В. І. Мудрік, О. З. Леонов, І. В. Мудрік [та ін.] ; за ред. В. І. Мудріка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 204 с. – Бібліогр. : с. 191-204

Кількість примірників: 6 – ЧЗ №2 (2), ЦА (4)Анотація: У монографії досліджено організаційні, нормативні, методичні, теоретичні основи фізичного виховання студентів з позицій теорії виховання. Експериментально вивчено формування цінностей і потреб студентів, ефективність нових форм організації занять з урахуванням інтересів і потреб студентів.


16.

74.261.4-26я73-1

О-76


Остапенко Н. М.

Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – К. : Академія, 2011. – 245 с. – (Альма-матер)

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2)

Анотація: У сучасній навчально-виховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності. Сутність та особливості його впровадження розкрито в пропонованому навчальному посібнику.


17.

74.24(4Укр)

П 18


Паращенко Л. І.

Жити і вчитися в Україні / Л. І. Паращенко. – К. : Знання, 2000. – 191 с. : фото

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У книзі узагальнено 10-річний досвід роботи Київського ліцею бізнесу, що працює як освітнє підприємство. Мабуть, уперше в Україні створено цілісну програму підготовки школярів до управлінської діяльності і, зокрема, постановки інтелекту й виховання інтелектуальних функцій: розуміння, рефлексії, аналітики, без яких управлінська діяльність неможлива.


18.

74.20я6

П 24


Педагогіка : альбом навч.-метод. схем та мал. / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Софія, 2007. – 232 с. : ілюстр. кол.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: Альбом навчально-методичних схем та малюнків з педагогіки розроблений у відповідності до галузевого стандарту підготовки бакалаврів фізики і математики згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.


19.

74.580.28я73-1кр

П 80


Прокопенко Л. І.

Дидактика: діагностика навчання : навч.-метод. посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, С. Є. Гриб ; за ред. А. І. Кузьмінського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 258 с. : табл.

Кількість примірників: 16 – ЧЗ №2 (3), ЧЗ №6 (2), ЦА (11)

Анотація: У посібнику викладено теоретичні основи впровадження тестового контролю на різних етапах едукаційного процесу залежно від мети тестів та організаційних форм навчання. Розглянуто методологію конструювання тестового завдання та місце кожного учасника освітнього процесу в розробці інноваційних технологій.


20.

74.04

П 84


Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України ; за заг. ред. І. А. Зязюна. – К. ; Х. : НТУ "ХПІ", 2009. – 472 с. : портр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: У збірнику висвітлюються проблеми філософії професійної освіти, андрагогічні засади розвитку освіти впродовж життя, теоретико-методологічні основи розвитку і модернізації професійно-педагогічної освіти у контексті сучасних інтеграційних процесів.


21.

74.580.42кр

Р 64


Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти : [кол. моногр.] / А. І. Кузьмінський [та ін.]. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 272 с.

Кількість примірників: 8 – ЧЗ №2 (3), ЧЗ №6 (2), ЦА (3)Анотація: У виданні розкриваються окремі аспекти розвитку педагогічної культури й майстерності викладачів загальноосвітньої школи та вищого навчального закладу в умовах неперервної освіти в сучасному освітньому просторі.


22.

74.264.5

С 24


Свінченко І. А.

Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. Ч. 1 / І. А. Свінченко. – Х. : Основа, 2011. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Біологія"; Вип. 4(100))

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Як зробити кожний урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб він розвивав розумову активність учнів, пізнавальний інтерес? Які педагогічні технології дозволяють дитині розкрити знання, що вчитель оцінить справедливо? Над цими питаннями працювало, працює й буде працювати багато педагогів. Існує безліч різноманітних прийомів організації занять, які допомагають учням виявити свої здібності. Одним із найефективніших – інтерактивні методи навчання.


23.

74.262-28

С 43


Скнар Н. Г.

Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики. Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання / Н. Г. Скнар. – Х. : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України"; Вип. 4(100) )

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У посібнику систематизовано й узагальнено навчальний матеріал шкільного курсу з математики 5-11 класів відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання. Викладено теоретичний матеріал та наведено зразки розв'язання основних типів задач, тестів.


24.

74.584(4Укр)

Т 50


Той, хто відродив Могилянку : [зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького] / редкол. : І. Дзюба, М. Жулинський, В. Моренець [та ін.] ; упоряд. : В. Моренець, В. Панченко, Н. Казакова ; наук. ред. : В. Моренець, В. Панченко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 703 с. : фото

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1)Анотація: Цей збірник науково-публіцистичних праць та мемуарних матеріалів задуманий і укладений як вияв щирої громадської шани до В'ячеслава Степановича Брюховецького та втілених ним у життя високих ідей. Перша частина збірника вміщує роздуми діячів вітчизняної та світової культури, сподвижників і друзів ювіляра про його життєвий і творчий шлях.


25.

83.3(4Укр)5-8...4

Ф 83


Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнарод. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народження І. Франка, м. Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р. Т. 1. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; відп. ред. І. Вакарчук ; редкол. : Б. Бунчук [та ін.]. – Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 1160 с. : портр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: Збірник містить доповіді та повідомлення українських і зарубіжних учених-філологів на Міжнародному науковому конгресі "Іван Франко: дух, наука,думка, воля", присвяченому 150-річчю від дня народження Івана Франка.


26.

74.583(4Укр)-8

Х 43


Хижняк З. І.

Ректори Києво-Могилянської академії 1615-1817 рр. / З. І. Хижняк. – К. : КМ Aкадемія, 2002. – 190 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: В оригінальному ілюстрованому виданні, розрахованому на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією та духовною культурою нашої країни, зібрано автентичну інформацію про життєвий шлях та діяльність ректорів Києво-Могилянської академії за період 1615-1817 рр.1.

75.13я73-2кр

С 73


Спортивна метрологія (короткий лекційний курс та практикум для студентів факультетів фізичної культури і спорту) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Глазирін, В. С. Лизогуб, В. І. Бузько, Д. Наварецький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 178 с.

Кількість примірників: 20 – ЦА (17), ЧЗ №1 (3)Анотація: У навчальному посібнику розглядається теорія вимірювань у спорті та фізичному вихованні, висвітлюються основи теорії тестів від зародження вчення про тести до педагогічної оцінки результатів тестових вимірювань на основі математичної обробки отриманих результатів. У практикумі послідовно розглядаються методика тестування швидкісних, силових фізичних здібностей, витривалості, гнучкості та спритності, а також методи сомато- та фізіометрії. На основі отриманих результатів тестових вимірювань проводиться математична обробка даних у відповідності з принципом послідовності (від обчислення середніх значень до кореляції) та їх аналіз, висновки і рекомендації для вдосконалення навчально-тренувального процесу об'єкта тестування.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова скарбниця iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Книжкова скарбниця iconВступ. Казки народів світу (2 год. + 1 год. Рм.)
Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. Фольклор, його характерні ознаки
Книжкова скарбниця iconБайка у світовій літературі
Легендарна постать Езопа, його байки як скарбниця сюжетів для світової літератури ("Вовк І ягня", "Ворон І лисиця", "Мурашка І цикада",...
Книжкова скарбниця iconУрок №1 Світова література духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті 7 Урок №2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни

Книжкова скарбниця iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни імені івана федороваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка