Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя СтефаникаСторінка1/5
Дата конвертації06.06.2017
Розмір0,56 Mb.
  1   2   3   4   5

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

НАУКОВА БІБЛІОТЕКАКНИЖКОВІ

ДЖЕРЕЛА

БІОБІБЛІОГРАФІСТИКИ

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

у фондах

Наукової бібліотеки

Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника
Матеріали до бібліографії

Івано-Франківськ 2008УДК [016(048.2):929](477)

ББК
Книжкові джерела біо-бібліографістики Івано-Франківщини у фондах наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Матеріали до бібліографії / Авт.-укл. О.Б. Гуцуляк. Автор вступ. Ст. О.Б. Гуцуляк, М.В. Бігусяк; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наукова бібліотека; Редкол.: М.В. Бігусяк (голова) та ін. – Івано-Франківськ, 2007. – 44 с.

ISBN


Автор-укладач

О.Б. Гуцуляк
Автори вступної статті

О.Б. Гуцуляк, М.В. Бігусяк,

Рецензенти:В.Г. Матвіїшин, доктор філологічних наук, професор;

О.С. Жерноклеєв, канд. історич. наук, доцент;

О.М. Білоус, канд.політич.наук, доцент

Затверджено до друку Методичною радою

Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника

ISBN

© О.Б. Гуцуляк, М.В. Бігусяк, укладання,2008© Наукова бібліотека ПНУС, 2008

ВІД УКЛАДАЧІВ

БІОБІБЛІОГРАФІСТИКА ПРИКАРПАТТЯ ЯК РЕГІОНАЛЬНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА
Одним з напрямків духовного розвитку особи, збагачення її світогляду та культури є українське краєзнавство — знання про історію, особливості економіки, географії та культури рідного краю, „малої батьківщини” як складової і невід’ємної частини єдиної соборної України. Провідним напрямом краєзнавства є історико-біобібліографічний — вивчення персоналій знаних людей краю, які часто характеризуються яскравою регіональною самобутністю, що проявляється у їхніх творчих та професійних набутках, їхньому впливові на історичні, політичні, культурні та релігійні події як місцевого, так і загальноукраїнського, світового характеру.

Головною складовою дослідження даного аспекту біобібліографістики, базованого на науково-методологічному підході історизму та об’єктивності, на національній та ідеологічній неупередженості, є формування регіональних різнопланових біобібліографічних словників (архівів) довідково-енциклопедичного характеру, які вміщували б біографічні статті, що інформують про життя і досягнення українців та неукраїнців за походженням, діяльність яких вплинула на різні сфери життя регіону, іноземних держав, світової спільноти від минулого до сучасності. Такі підходи створюють свого роду „поліхромне” і „стереоскопічне” бачення України крізь тисячоліття її історії [7, 6], руйнують облудний комплекс меншовартості і другорядності, розглядають українську культуру в загальноєвропейському і загальносвітовому контексті.

Ще у ХІХ ст. Т. Шевченко справедливо писав в одному автобіографічному листі: „… Історія мого життя становить частку історії моєї батьківщини”. (Цит. за: [9, 39]). Давньою і славною є історія Прикарпатського краю, цієї архаїчної та самобутньої етнічної зони України. Тут панують усталені національно-визвольні, релігійні, літературно-мистецькі та наукові традиції. На Івано-Франківщині народилися і працювали визначні історичні діячі, учасники національно-визвольних змагань, яскраві представники красного письменства, професійні і народні мистці, композитори і вчені, священики та філософи, які потужним пластом вписалися у літопис краю, внесли вагомий внесок у духовну скарбницю нашого народу. Тому їх величні і подекуди дуже трагічні постаті мають ретельно досліджуватися, вводитися у науковий обіг та бути надбанням широких кіл громадськості. Як зауважує дослідниця Л. Рева, біографічні дослідження здатні акумулювати в собі різноманітні типи дослідницьких практик та способів викладу і порівняння різноманітних теорій „наук про людину” [9, 39].

Часто при формуванні біобібліографічних баз даних (БББД) „Національна біографістика” виникає перед укладачами проблема критерію відбору тієї чи іншої постаті, врахування її заслуг перед українською громадою. На нашу думку, слід погодитися з М. Гончаренко, яка, як і більшість укладачів, вважає недоцільним дотримуватися таких тенденційних критеріїв добору осіб до БББД як „славетні”, „великі”, „заслужені”, а пропонують єдиний критерій добору — „цікава” постать, і її біографія повинна мати дві частини — фактологічну (пасивну) і нефактологічну (активну), що „несе особистісний аспект і відповідає за „вмонтування” даної персони в культуру” [2, 322]. Про це свого часу також писав Іван Франко, „… тільки маючи відомості про якнайбільше число дрібних і зовсім дрібних діячів, ми зможемо сягнути в глибінь народного організму, в ті найдрібніші пружини й мотори народного відродження, зможемо відповідно оцінити праці й заходи видатніших діячів” (Цит.за: [5; 6]).

В Україні головним центром зі здійснення біобібліографічних досліджень є створений в 1993р. – відділ біографічних досліджень Інституту рукопису НБУ ім. Вернадського, а з 1994 р. — Інститут біографічних досліджень (ІБД) Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАНУ [3], попередниками якого можна вважати гурток В.Б. Антоновича з укладання Українського біографічного словника (кінець ХІХ ст.), Постійну Комісію ВУАН для складання біографічного словника діячів України (1919-1933 рр.) [2, 321, 323; 4; 8] та авторський колектив серії науково-популярних біографій „Життя славетних” (заснована в 1966 р., з 1972 р. — „Уславлені імена”, видавництво „Молодь”). З метою координації біобібліографічної діяльності в Україні при Інституті біографічних досліджень в 1998 р. було створене Українське біографічне товариство (УБТ), яке об’єднало як науковців (цілі інституції і окремих дипломованих дослідників), так і аматорів-краєзнавців. Його покликанням є сприяти інтенсифікації української біографістики. Першим президентом Товариства і першим директором ІБД був відомий український історик, професор, доктор історичних наук В.С. Чишко (1951-2003), автор монографії „Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України”.

На Івано-Франківщині основоположником біобібліографічних досліджень вважаємо професора кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, багаторічного завідувача бібліографічного відділу бібліотеки колишнього Івано-Франківського педагогічного інституту Володимира Теодоровича Полєка (1924-1999). Науковим подвигом цього краєзнавця є укладений ним „Біографічний словник Прикарпаття”, який заслуговує найвищої оцінки Вчений зібрав 1200 біографічних довідок уродженців Прикарпаття та відомих людей, чиї життя і творчість так чи інакше були пов’язані з краєм. В архіві дослідника нараховується 9 папок із підготовчими матеріалами до видання словника. Даний словник почав видаватися як додаток у івано-франківському часописі „Новий час” (1993-1999 рр.). Деякі частини дослідження виходили також як окремі публікації в інших виданнях науковця — „Майданами та вулицями Івано-Франківська” (1994 р.), „Нарис історії Івано-Франківської єпархії” (1995 р.), „Сторінки українсько-німецьких історико-культурних взаємин” (1995 р.), „Українська діаспора — наші земляки” (додаток до тисменицької газети „Вперед”, 1993-1994 рр.), „Відомі педагоги Прикарпаття” (1997 р., у співавторстві) [1, 5-8]. Ще в 1964 р. професор В.Т. Полєк уклав словник „Літературне Прикарпаття”, але п’ятитисячний тираж цієї книги був конфіскований і знищений як „буржуазно-націоналістичний”.

Восени 1999 р. родиною В.Т. Полєка його творчий архів та домашня бібліотека були передані на зберігання Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету і вони функціонують тепер як окрема бібліотечна одиниця „Фонд професора В.Т. Полєка”. Біобібліографічні матеріали фонду стали основною базою для укладання сучасного Біобібліографічного словника Прикарпаття. За виконання цієї роботи і взявся колектив працівників бібліотеки Прикарпатського національного університету.

Також значну увагу біобібліографічному краєзнавству приділяють члени обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, що видає регіональний науково-методичний альманах „Краєзнавець Прикарпаття”, окремі науковці та аматори І. Андрухів, П. Арсенич, М. Бігусяк, С. Борчук, В. Бурдуланюк, Г. Бурнашов, Т. Виноградник, Б. Гаврилів, Г. Горбань, А. Грицан, О. Гуцуляк, І. Драбчук, О. Жерноклеєв, Т. Завгородня, В. Качкан, А. Королько, М. Кугутяк, Я. Луцький, І. Монолатій, В. Никифорук, С. Павчак, М. Паньків, Р. Процак, І. Райківський, Б. Савчук, Н. Салига, Б. Ступарик, В. Твардовський, Ю. Угорчак, М. Фіглевський та ін.

Певна увага дослідниками приділяється особам неукраїнського походження, які так чи інакше були-пов’язані з Прикарпаттям (німці, поляки, євреї, караїми, росіяни, азербайджанці, вірмени та ін.).

З 2007 р. відновлюється діяльність обласного осередку Українського біографічного товариства, який очолював до 1999 рр. професор В.Т. Полєк, на базі наукової бібліотеки університету розпочинаєтся проведення семінарів з теоретичних і методичних питань біобібліографістики й координації біографічних досліджень на Прикарпатті.

Такий великий науково-дослідний та видавничий проект як „Біобібліографічний словник Івано-Франківщини”, звісно, потребує багатотисячних видатків, а отже може бути реалізований лише на основі бюджетного фінансування, його виконання вимагатиме залучення до роботи, на договірних засадах, значного колективу науковців регіону, а також осередків діаспор.

Тому, на нашу думку, за таких умов оптимальним рішенням проблеми має бути першочергове формування і публікація матеріалів до словника на електронних носіях, створення регіонального електронного біографічного архіву. Це дасть змогу його безперервного наповнення, розвитку і уточнення шляхом оперативного введення до наукового обігу нових напрацьованих словникових біографічних і бібліографічних даних, біографічних статей і нарисів різного формату, документальних матеріалів. Плануємо також розширити базу іконографічних додатків та інших фото-, аудіо- і відеоматеріалів, присвячених певним особам, джерелознавчих коментарів до біографічних статей одночасно на всі літери абетки, а отже — оперативного ознайомлення користувачів електронного словника з результатами новітніх біографічних досліджень науковців України і зарубіжжя, новими публікаціями.

Крім такого основного джерела як „Біографічний словник Прикарпаття” (упоряд. і архів проф. В.Т. Полєка), сюди увійдуть такі бази даних біобібліографічного характеру:


 1. Педагоги Прикарпаття (упоряд. і архів Ю.М. Угорчак)

 2. Краєзнавці Прикарпаття (упоряд. і архів Б.М. Гавриліва, П. Арсенича).

 3. Персональний архів проф. В.Т. Полєка.

 4. Визначні спортсмени Прикарпаття (упоряд. і архів М.В. Шиптура);

 5. Українські правники у національному Відродженні Галичини: 1848-1939 (упоряд. І. Андрухіва, П. Арсенича),

 6. Видатні іноземці-мешканці Івано-Франківщини (німці, поляки, росіяни, азербайджанці; матеріали І. Монолатія, М. Турчин, М. Гуцуляка, Ф. Туранли, О. Цівкач та ін.),

 7. бази даних Івано-Франківської обласної медичної наукової бібліотеки („Лікарі Івано-Франківщини” упоряд. П. Арсенич, Геник), Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки (електронна база даних персоналій Івано-Франківщини, паперова картотека краєзнавчого відділу, упоряд. зав. відділом Г. Горбань), Літературного музею Івано-Франківщини (архів та експозиційні матеріали, директор В. Смирнов).

Одночасно, працівниками бібліотеки розпочато біобібліографічні дослідження із систематизації і опису книжкових джерел біобібліографістики Прикарпаття у фондах наукової бібліотеки і підготовка їх до видання окремою книгою. Укладачами даного покажчика відслідковуються також видання органів державної бібліографії „Літопис книжкового друку”, власні паперовий та електронний каталоги, зокрема відділів довідково-бібліографічного обслуговування, україніки, історичного, педагогічного, мистецького читальних залів, книгосховищ. Об’єктами бібліографування вибираються такі види документів: енциклопедії і енциклопедичні словники, біографічні словники та довідники, біобібліографічні покажчики, монографії, які містять біографічні дані про осіб, причетних до долі України, збірники наукових праць, до яких включено біографічні матеріали, краєзнавчі дослідження та путівники, ювілейні, презентаційні та меморіальні видання. Не всі друковані джерела містять рівнозначну за науковою цінністю і новизною біографічну інформацію, але кожне з виявлених джерел може містити дуже стислу, однак, інколи унікальну інформацію про той, чи інший бік діяльності окремої особи. Тому, укладаючи даний покажчик, ми намагатимемося представити якомога ширше коло джерел.

Також у бібліотеці започатковано видання персональних біобібліографічних покажчиків «Вчені Прикарпатського університету», які мають дуже велике значення: вони відображають науковий та культурний рівень суспільства, дають змогу заглибитися у деякі сфери їхнього життя через окремі особистості, а особистість у житті науки має не менше значення, ніж у житті взагалі. Структура цих покажчиків складається із вступної статті укладачів, статей колег про життєвий і творчий шлях вчених, основні дати життя і діяльності, почесні відзнаки, які мав вчений за період своєї творчої праці. Покажчики охоплюють усі друковані праці, художні твори, окремі публікації вчених та літературу про них, переклади з літератур світу, якщо такі наявні, літературознавчі та перекладознавчі дослідження, епістолярна спадщина, допоміжні покажчики тощо. У виданні даної аналізованої серії наукова бібліотека керується методичним досвідом наукової бібліотеки Львівського національного університету імені івана Франка, яка є керівником Західного зонального науково-методичного об’єднання бібліотек вишів [10].Головне завдання запропонованої роботи — дати змогу фахівцям (історикам, краєзнавцям, біографістам) швидко і ефективно використовувати нові ресурси друкованої біографічної інформації, вона може бути використана також як посібник для студентів бібліотечних, історичних та філологічних факультетів.
Список використаних джерел


 1. Гаврилів Б., Горбань Г. Володимир Теодорович Полєк (1924-1999): Бібліографічний покажчик. — Івано-Франківськ, 1999. — 84 с.

 2. Горбик В.О. Науково-практична конференція „Український біографічний словник: Історія і проблематика створення” // Українська біографістика. — К., 1999. — Вип.2. — С.321-323.

 3. Куриленко Т., Ляшко С. Інститут біографічних досліджень: напрями діяльності // Бібліотечний вісник. — 1998. — №5. — С.53-56.

 4. Ляшко С.М. З історії гуртка В.Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника // Українська біографістика. — К., 1999. — Вип.2. — С.262.

 5. Полєк В.Т. Біографічний словник Прикарпаття // Новий час. — 1993. — №2. — С.3-4.

 6. Полєк В. Біографічний словник Прикарпаття // Український біографічний словник: Історія і проблематика створення: Матеріали наук.-практ. конф., Львів, 8-9 жовтня 1996 р. — Л., 1997. — С.87.

 7. Попик В.І. Крок до створення національного біографічного зводу //Матеріали до українського біографічного словника. — К., 2006. — Вип. 1. — С. 3-8.

 8. Постійна комісія УАН-ВУАН для складання Біографічного словника діячів України. 1918-1933. документи. Матеріали. Дослідження / Автор-упоряд. С.М. Ляшко. — К.: НБУВ, 2003. — 688 с.

 9. Рева Л. Деякі проблеми розвитку української біографіки // Бібліотечна планета. — 2000. — № 2. — С.39.

 10. Банделюк Г., Чопик Г. Видавнича діяльність Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка //Вісник Книжкової палати. — 2007. — № 8. — С.10-11.


Гуцуляк О.Б., Бігусяк Б.М.

ПОКАЖЧИК КНИЖКОВИХ ДЖЕРЕЛ БІО-БІБЛІОГРАФІСТИКИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 1. 500-річчя українського козацтва і Галичина: матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції / Відп.ред. В. Грабовецький. — Івано-Франківськ: Облвидав „Галичина”, 1992. — 141 с..: іл.

ШИФР: 63.3(2Ук)4 П 99 – б/ф

 1. Адамович С. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914-1918 рр.). — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. — 148 с.

ШИФР: 63.3(4Укр)52 А 28 — іст.

ISBN 966-8090-37-3

 1. Академік Володимир Васильович Габовецький: Бібліографічний покажчик / 5-е вид. Автор і упоряд. М.М. Вегеш, І.С. Гапоненко-Товт. — Ужгород: НДІК УНУ, 2003. — 128 с.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 38 — б/ф

 1. Академік Володимир Грабовецький: світлини з життя, науково-педагогічної та громадської діяльності / Укл. С. Пронь. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 2004. — 144+8 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 38 — б/ф

 1. Академік Володимир Грабовецький у творчості українських художників / Упоряд. В. Лукань. — Івано-Франківськ6 Нова зоря. 2000. — 23 с.:іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 38 — іст.

ISBN 966-7363-42-2

 1. Академік Володимир Грабовецький — учасник наукових конференцій 1954-2004 / Упоряд. В. Скоморовський. — Івано-Франківськ: Вид-во ПУ, 2004. — 44 с.:іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 38 — б/ф

 1. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 1999. — 132 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр)43 А 46 — іст.

ISBN 966-02-1267-4

 1. Альманах Станиславівської землі: Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини / НТШ. — Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто: Видання ЦК Станиславівщини.

Т. ІІ / Ред.-упоряд. М. Климишин. — 1975. — 900 с :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 57

ISBN 76-531599

 1. Андріїшин С. Коломия, 1939-1941: Короткий аналіз суспільно-політичних взаємин на Коломийщині. — Коломия. 2003. — 271 с.:іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 65 — іст.


 1. Андрусяк Є. Спогади / Упоряд. Л. Сеник. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. — 128 с. — (Серія «Наші партизани», видання № 1).

ШИФР: 63.3(4Укр)624 А 65 — іст. :іл.

ISBN 966-668-003-3

 1. Андрухів І. Галицька Голгофа: ліквідація УГКЦ на Станіславщині в 1945-1961 рр. / Передм. С. Мудрий, ЧСВВ. Післямов. В. Полєк. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 1997. — 84 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 66 — іст.

 1. Андрухів І.О. Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848-1939 рр. / І.О. Андрухів, П.І. Арсенич; Обл. Асоц. Молодих істориків. — Івано-Франківськ, 1996. — 79 с.:іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 66 — б/ф

 1. Андрухів І., Арсенич П. Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848-1939 рр. / Обласна організація молодих істориків; Наук.-ред. відділ при Івано-Франк. обл. управ. культури. — Івано-Франківськ, 1996. — 80 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 66 — іст.

 1. Аркуша О. Галицький Сейм: Виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. — Львів: Ін-т україн-ва НАНУ, 1996. — 173 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4укр)5 А 82 — іст.

ISBN 5-7702-1019-2

 1. Арсен Б.С. Моя гірка правда: Я і Холокост на Прикарпатті. — Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2004. — 366 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 85 — іст.

ISBN 966-7524-40-X

 1. Арсенич П.: Історик і культурно-громадський діяч: Біобібліографічний покажчик історико-краєзнавчих публікацій за 1959-1998 рр. (До 40-літньої праці на ниві історичного краєзназнавства та 65-річчя від дня народження) / Укл. Г. Горбань. Автор вступ. ст. В. Грабовецький. — Івано-Франківськ: НРВ при УК ІФ ОДА; ІФОУНБ; ІВТКДІ; ІФОО УТОПІК; ІФОО ВУТ „Просвіта”, 1999. — 55 с. :іл.

ШИФР: 91.9 А 85 — б/ф

Арсенич П.П. – канд.іст.наук, доцент, керівник наук.-ред. відділу „Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область” при управлінні культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 1. Арсенич П. Володимир Шухевич (1849-1915): Життя і культурно-громадська та етнографічна діяльність. До 150-річчя від дня народження. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 1999. 87 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр) А 85 — іст.

ISBN 966-7363-32-5

 1. Арсенич П. Засновник «Січі» Кирило Трильовський (до 100-річчя створення спортивно-пожежного товариства «Січ» у с. Заваллі [Снятинського району Івано-Франківської обл.]).— Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.— 76 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр) А 85 — іст.

 1. Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки і культури. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 2000.—151 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 85 — іст.

ISBN 966-7363-61-9

 1. Арсенич П. Родина Озаркевичів. — Коломия: Вік, 1998. — 63 с.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А-85 — іст. :іл.

ISBN 966-550-085-6

 1. Арсенич П. Родина Шухевичів. — Коломия: Вік, 1995. — 118 с.:іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) А 85 — б/ф, іст.

 1. Арсенич П. Священичий рід Бурачинських. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 2004. — 191 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр)-8 А 85 — іст.

ISBN 966-8265-62-9

 1. Арсенич П., Гаврилів Б., Угорчак Ю. Краєзнавці Прикарпаття (ХХ ст.). — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — 114 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр)8 А 85 — б/ф

ISBN 966-640-092-8

 1. Арсенич П., Федорів Т. Родина Бандерів: До 90-річчя від дня народження та 40-річчя трагічної смерті провідника ОУН Степана Бандери (1909-1959). — Івано-Франківськ: НРВ при УК ІФ ОДА, Іст.-меморіал. музей С. Бандери у Старому Угринові, ІФОО ВТУТШ «Просвіта», 1998.—103 с. : іл.

ШИФР: 63.3(4Укр)-8 А 85 — іст.

 1. Арсенич П. та ін. Меморіальний сквер в Івано-Франківську: З історії найдавнішого міського цвинтаря / Арсенич П., Гаврилів Б., Головатий М., Канюс М. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 2004. — 120 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) М-49 — б/ф, іст.

ISBN 966-8265-38-6

 1. Березуни (біографічні відомості про уродженців Нижнього Березова Косівського району) / Зібрав П. Арсенич. — Івано-Франківськ: Галичина; НРВ при ОУК, 1994. — 31 с. :іл.

ШИФР: 63.3(4Укр3) Б 48 — б/ф

 1. Бібліографічний покажчик друкованих матеріалів активістів і працівників обласної організації [Українського] Товариства [охорони пам’яток історії та культури] про історико-культурну спадщину Прикарпаття / Укл. В.М. Бурдуланюк, В.В. Грабовецький, Ю.М. Угорчак. — Івано-Франківськ: ІФО УТОПІК, 1986. — 84 с. :іл.

Каталог: files -> articles
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
articles -> Український національний біографічний архів як перспективний проект наукових досліджень в бібліотеках вузів
articles -> Анна Ахматова. Поема «Реквієм» пам’ятка доби сталінського терору. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання, розкриття єдності материнської трагедії ліричної героїні І країни, проблема історичної пам’яті у творі
articles -> Використання методу герменевтики в дослідженні психологічних особливостей осіб, які страждають на аутизм
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни
articles -> Запит щодо подачі фотографій для участі у фотовиставці «Жінки І конфлікт в Україні»
articles -> Аналіз українських наукових груп в соціальних мережах «дослідник І віртуальне середовище»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconОлег гуцуляк біобібліографічний покажчик Oleg Gutsulyak Biobibliographical Guide
М. Баран, У.І. Мах; наук ред. М. В. Бігусяк].— Івано-Франківськ : Видавництво Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету...
Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconГ.Є. Стасько Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
Друкується за ухвалою вченої ради Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconР. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
Друкується за ухвалою вченої ради Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconО. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
Друкується за ухвалою Вченої ради Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconС. А. Копилов доктор історичних наук, професор
Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка
Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconКнижкова колекція Михайла Возняка у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника Бродик Зоряна Василівна
Завідувач відділу науково-дослідної та інформаційно-довідкової роботи лннбу ім. В. Стефаника
Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconПрограма 9 листопада, четвер 13. 00 Урочисте
Презентація виставки каліграфії «Наша кирилиця», підготовленої Інститутом мистецтв Прикарпатського національного університету ім....
Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconБібліографія просвітницької роботи наукової бібліотеки хну за 2002-2007 роки
В брошурі розкривається просвітницька робота наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Книжкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника iconНайвідоміші бібліотеки України
Сучасні бібліотечні колекції Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка