Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012Скачати 253,99 Kb.
Дата конвертації06.08.2017
Розмір253,99 Kb.
ТипПротокол


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія вчень про державу та право»


Київ – 2012

Підпис розробника:_____________________


Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою теорії та історії держави і права

Юридичного факультету
РОЗРОБНИКИ

М.А. Панфьорова доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.іст.н., доцент


РЕЦЕНЗЕНТ

Загоруйко В. В. доцент кафедри історії та теорії держави і права інституту ім. князя Володимира Великого МАУП, к.іст.н.

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспортУкраїни та Університету «КРОК»
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ


Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Завідувач кафедри
О.Л. Копиленко


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ


Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Декан факультету
В.К.Гіжевський


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Університет економіки та права “КРОК”, в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Історія вчень про державу та право»

– вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки


Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0304

Право

6.030401

Правознавство

– вивчається згідно навчального плану перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” з наданням другої вищої освіти за спеціальністюГалузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0304

Право

7.03040101

Правознавство


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Шифр дисципліни (ідентифікатор)

1.3.1 (1.6)

Тип дисципліни

Обов’язкова

Попередні умови

Попереднє вивчення дисциплін: теорія держави та права, історія держави та права України, історія держави та права зарубіжних країн, юридична деонтологія

Триместр

5-ий триместр

Кредити ECTS

2

Заняття з викладачем

40

Форми підсумкового контролю

Диференційований залік

Методи проведення

Лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, написання есе, проведення наукових дискусій

Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія вчень про державу та право» студенти повинні:

- вільно володіти категоріальним апаратом курсу;

- визначати основні закономірності виникнення та розвитку вчень про державу та право;

- визначати зв’язок між історичною дійсністю та вченнями про державу та право;

- розрізняти основні вчення про державу та право різних епох та країн;

- систематизувати вчення про державу та право за напрямками, школами, поглядами тощо;

- класифікувати державно-правові вчення на прогресивні, консервативні і реакційні;

- порівнювати вчення про державу та право в часі та просторі;

- аналізувати і тлумачити вчення про державу та право;

- робити висновки про розвиток світової та регіональної державно-правової думки;

- формулювати власну думку про внесок того чи іншого вчення в світовий розвиток окремих інститутів або державно-правових вчень;

- оцінювати політико-правові явища із загальнолюдських позицій;

- зіставляти загальнотеоретичні положення вчень про державу та право з вимогами теперішнього часу і майбутнього.Зміст дисципліни

Вступ. Предмет, метод та періодизації історії вчень про державу та право. Вчення про державу та право Давнього Сходу. Вчення про державу та право Давньої Греції. Вчення про державу та право Давнього Риму. Вчення про державу та право Західної Європи в період середньовіччя. Вчення про державу та право Київської Русі. Вчення про державу та право Росії та України XV-першої половини XVII ст.ст. Вчення про державу та право доби Відродження та Реформації. Вчення про державу та право Арабського Сходу. Вчення про державу та право Голландії та Англії XVII ст. Вчення про державу та право європейського Просвітництва. Вчення про державу та право Росії та України другої половини XVII-XVIII ст.ст.

Література

 1. Демиденко Г.Г. История учений о праве и государстве: курс лекцій. – Харьков: Право, 2011. – 488 с.

 2. Історія вчень про державу і право: навчальне видання / О. І. Осауленко, А. О. Осауленко, В. К. Гіжевський. - К. : ФОП Ліпкан О.С., 2010. - 196 с.

 3. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2007. – 224 с.

 4. Мироненко О.М., Горбатенко В.П. Історія вчень про державу та право: навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 456 с.

 5. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 304 с.

Мова

Українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Історія вчень про державу та право» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради юридичного факультету Університету “КРОК” від 24 листопада 2011 р., протокол № 30.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є формування системи знань про зародження та розвиток вчень про державу та право, закономірності відображення проблем держави та права в теоретичній думці, формування світогляду на засадах розуміння цінності права та закону, правової держави та громадянського суспільства.

Навчальна дисципліна передбачає наступні завдання: формування у студентів знань про процес зародження та розвитку вчень про державу та право; опанування ними інструментарієм науки історії вчень про державу та право; допомогу у розумінні закономірностей відображення проблем держави та права в теоретичній думці; формування світогляду на засадах розуміння основоположної цінності права та закону, правової держави та громадянського суспільства.Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Історія вчень про державу та право» вивчається після «Теорії держави і права», «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн», «Юридичної деонтології» як фундаментальна та професійно орієнтована дисципліна.3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ. Предмет, метод та періодизації історії вчень про державу та право

Предмет історії вчень про державу та право. Її місце в системі юридичних наук, взаємозв'язок історії вчень про державу та право і сучасної теорії політики, держави і права. Поняття і загальна характеристика політично-правового вчення.

Методи історії вчень про державу та право: філософські, загальнонаукові та конкретно-наукові. Закономірності виникнення і розвитку вчень про державу та право, принцип історизму в розвитку вчень про державу та право.

Періодизації історії вчень про державу та право: за історичним процесом, за суспільним поділом та за ведучим напрямком методології. Структура курсу.Модуль І. «Вчення про державу та право від появи до кінця середньовіччя»

Тема 1. Вчення про державу та право Давнього Сходу

Загальна характеристика релігійно-міфологічних уявлень про державу, право і політику в III-I тис. до н.е. у давніх вавилонян, єгиптян, індусів, китайців, євреїв, персів. Раціоналізація державно-правових уявлень у I тис. до н.е. Особливості цього процесу в країнах Давнього Сходу.

Давня Індія. Витоки державно-правової думки. Державні та правові ідеї брахманізму та буддизму. Основні роботи з цих напрямків. Світські державно-правові ідеї в "Артхашастрі".

Давній Китай. Перші державно-правові ідеї у «Книзі історії». Державно-правова ідеологія даосизму. Патріархально-патерналістська теорія Конфуція. Договірна теорія походження держави в політико-правовій теорії Мо Цзи, співвідношення прогресивних та консервативних рис. Світська доктрина політики і права школи фа-цзя (легісти).Тема 2. Вчення про державу та право Давньої Греції

Основні етапи розвиту держави в Давній Греції та їхнє відображення у вченнях про державу та право. Періодизація розвитку державно-правової думки.

Ранній період розвитку державно-правової думки: Гомер, Гесіод, «сім мудреців», Піфагор, піфагорійці, Геракліт (IX - VI ст.ст. до н.е.). Раціоналізація державно-правових уявлень і формування філософського підходу до питань держави і права.

Розквіт державно-правової думки (V - перша половина IV ст.ст. до н.е.): державно-правові ідеї Демокрита, софістів, Сократа. Вчення Платона про державу та право. Об'єктивно - ідеалістична філософія політики, держави і права. Вчення Аристотеля про політику, державу і право.

Період еллінізму (друга половина IV – II ст. до н.е.): Эпікур, стоїки, Полібій. Теорія «мінливої справедливості» та договірного походження держави Епікура. Космополітизм стоїків. Вчення Полібія про кругообіг форм політичного життя. Концепція змішаної держави.

Тема 3. Вчення про державу та право Давнього Риму

Загальна характеристика основних напрямків державно-правової думки в Давньому Римі. Її періодизація.

Вчення про державу та право Цицерона. Походження держави, прості та складні форми держави, ідеал держави, суспільна структура та види права, їх зміст.

Державно-правові ідеї римських юристів. Римські юристи про сутність і систему права. Вплив поглядів римських юристів на наступний розвиток державно-правової думки.

Державно-правові погляди римських стоїків. Їхнє відношення до рабовласницьких політико-правових інститутів, розуміння долі, громадянства. Сенека, Эпіктет, Марк Аврелій Антонін.

Тема 4. Вчення про державу та право Західної Європи в період середньовіччя

Основні риси, особливості та питання середньовічної державно-правої думки. Теорія «двох мечів». Вплив античного періоду на вчення про державу та право.

Вчення про державу та право Аврелія Августина. Основні роботи. Принцип поділу світу на «град земний» та «град небесний». Вплив Платона на ідеї Августина Блаженного.

Середньовічна схоластика. Фома Аквінський, його вчення про походження і сутність держави, елементи державної влади, форми правління. Вплив Фоми Аквінського на розвиток політико - правової доктрини католицизму.

Державно-правові ідеї середньовічних єресей. Основні етапи та напрямки. Бюргерські та селянсько-плебейські єресі, їх вимоги, лідери, наслідки діяльності.

Вираз інтересів середньовічного бюргерства у вченні про державу та право Марсилія Падуанського. Відношення до церкви та її співвідношення з державою, договірне походження держави, організація влади за гілками.

Середньовічна юридична думка. Глосатори та постглосатори. Школи звичаєвого, канонічного права та легісти. Основні роботи, представники.

Тема 5. Вчення про державу та право Київської Русі

Джерела розвитку державно-правих ідей у Київській Русі та його особливості. Співвідношення язичництва та християнства у суспільстві та державі.

Ідеї незалежності та самобутності Київської Русі. Державно-правові ідеї в літописах і пам'ятках давньоруського права періоду розквіту (IX-X ст.ст.): Іларіон "Слово про закон і благодать", «Руська Правда».

Основні напрямки державно-правової думки у період феодальної роздрібненості: церковний та єдино князівський напрямки: Нестор «Повість минулих літ», Володимир Мономах "Повчання дітям", Данило Заточник "Моління", «Слово о полку Ігоровім».Тема 6. Вчення про державу та право Росії та України XV-першої половини XVII ст.ст.

Оформлення офіційної політичної ідеології Московської держави в XV ст. Теорія Філофея "Москва - третій Рим". Внутрішньо та зовнішньополітичні аспекти теорії.

Поява єресей. Церковна дискусія стяжателів та нестяжателів. Лідери, представники, мета та засоби її досягнення.

Державно-правова думка періоду станово-представницької монархії (XVI - серед. XVII ст.ст.). М. Грек про походження та сутність верховної влади, її форми та засоби здійснення, законність в її діях, судоустрій, зовнішню політику держави, про війну та мир. Федір Карпов, перехід з релігійних на юридичні позиції в політичній думці. Політична програма державних перетворень І.Пересвєтова. Полеміка А.Курбського та І.Грозного.

Державно-правова думка України в XIV-XVII ст.ст. Національні особливості та обумовленість історичними обставинами. І. Вишенський, Ст. Оріховський-Роксолан, політична доктрина П. Могили.

Тема 7. Вчення про державу та право доби Відродження та Реформації

Загальна характеристика політичної ідеології Відродження. Формування буржуазного державно-правового світогляду. Ідеологія гуманізму. Державно-правові ідеї Реформації, її напрямки: Т. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвін.

Вчення Н. Макіавеллі про державу та право. Світське трактування історичного процесу. Формування принципу історизму та розуміння політики як науки та мистецтва. Співвідношення політики та держави, політики та моралі. Вплив вчення Н. Макіавеллі на розвиток державно-правової думки.

Вчення Жана Бодена про державу і право. Ж. Боден – буржуазний теоретик абсолютизму. Суверенітет державної влади і форми держави.

Зародження державно-правих ідей європейського соціалізму. Ідеальний лад в «Утопії» Томаса Мора і «Місті Сонця» Томазо Кампанели.

Тема 8. Вчення про державу та право Арабського Сходу

Основні риси й особливості ідеології Арабського Сходу. Зв'язок державно-правової думки з ісламом.

Мусульманство і правова думка: причини елітарності мусульманського права, взаємодія релігійно-етичного і правового напрямків, джерела права, розвиток школами-толками мусульмансько-правової доктрини, основні етапи, боротьба між сунітами і шиїтами.

Проблеми держави і політики: нормативно-юридичний і етико-філософський підходи до вивчення держави і права, Аль-Фарабі, Ібн Сіна, Ібн Рушд, "Брати чистоти" (вплив античних авторів на їх погляди). Аль-Маварді та його визначення форм влади; ідеологічна дискусія між сунітами і шиїтами.

Вчення про державу та право Ібн Халдуна. Синтез арабської та європейської думки. Класифікація форм правління, етапи розвитку держави та права.

Модуль ІІ «Історія вчень про державу та право

нового та новітнього часів»

Тема 9. Вчення про державу та право в Голландії

та Англії XVII ст.

Передумови формування державно-правової думки в Голландії та Англії: кальвінізм як ідеологічний чинник антифеодальних рухів, поява політичних партій як новий фактор державно-правової думки.

Державно-правова думка Голландії. Виникнення теорії "природного права". Вчення Г. Гроція та його внесок у міжнародне право. Теоретичне обґрунтування демократії Б. Спінозою.

Основні напрямки державно-правової ідеології в період англійської буржуазної революції (1642-1649 рр.). Індепенденти, левелери, пресвітеріани, дигери: форма правління і політичний режим у їхніх поглядах. Вчення Томаса Гоббса. Обґрунтування "Славної революції" 1688 р. у вченні Дж. Локка про право і державу: формування чіткої концепції прав людини, трудова теорія власності, розуміння суспільної угоди, теорія про поділ влади.Тема 10. Вчення про державу та право європейського

Просвітництва

Основні напрямки державно-правової ідеології доби Просвітництва: просвітники, соціалісти-утопісти, жирондисти, конституціоналісти, якобінці, їх представники. Загальна характеристика ідеології просвітництва. Особливості державно-правової думки у Франції, Німеччини та Італії.

Вчення про державу та право Франції. Вчення Вольтера про державу та право. Вчення Монтеск'є про державу та право: принцип історизму у формуванні держави, теорія "географічного детермінізму", особливості вчення про поділ влади, види законів та їх джерела і співвідношення. Родоначальник політичного радикалізму Ж. Ж. Руссо.

Природно-правові вчення Німеччини: С. Пуффендорф, Х. Тамазія, Х. Вольф, поєднання теорій суспільного договору і природного права з божественною доктриною і правовими началами.

Вчення про державу та право Італії. Політико-правові погляди Чезаре Беккаріа. Особливості трактування природно-правової доктрини, три різновиди справедливості, про роль законів у державі.

Тема 11. Вчення про державу та право Росії та України другої половини XVII-XVIII ст.ст.

Загальна характеристика періоду: спалах патріотизму та його вираз у державно-правовій ідеології, посилення консерватизму, абсолютистські тенденції та їхня еволюція, особливості «просвітницького абсолютизму».

Вчення про державу та право в Росії в період становлення абсолютизму (друга половина XVII ст.): вчення про "освічену" абсолютну монархію С. Полоцького і Ю. Крижанича.

Вчення про державу та право в Росії в період зміцнення абсолютизму (перша половина XVIII ст.): Ф. Прокопович, В. Татищев, І. Посошков. Проекти державних реформ та кодифікації.

Державно-правові напрямки в суспільній думці Російської імперії (друга половина XVIII ст.): офіційне - Катерина II "Наказ"; консервативно-дворянське - М. Щербатов і О. Сумароков; ліберально-дворянське - брати Паніни, Д. Голіцин, О. Безбородько, О. Воронцов; буржуазно-ліберальне - С. Десницький, Д. Фонвізін; радикальне - О. Радищев.

Вчення про державу та право України: козацькі літописи Самовидця, Граб’янки, Величка та їх основні державно-правові ідеї; Конституція 1710 р.; "Історія русів"; Г. Сковорода, Я. Козельський та їхні просвітницькі ідеї.Тема 12. Погляди на державу та право в США XVIII-XIX ст.ст.

Загальна характеристика розвитку державно-правової думки США та її періодизація. Основні конституційні документи США та їхні ідеї, основні течії державно-правової думки – федералісти та конфедералісти, їх погляди та внесок у розвиток світової державно-правової думки.

Вчення про державу та право конфедералістів. Т. Пейн, Т. Джефферсон, "Декларація про незалежність".

О. Гамільтон і федералісти про державу та право: вплив на Конституцію США 1787 р., концепція сильної президентської влади; Д. Адамс, Дж. Медісон, Дж. Джей.Тема 13. Вчення про державу та право Західної Європи кінця XVIII - першої половини XIX ст.ст.

Загальна характеристика основних напрямків державно-правової думки: консерваторів, лібералів, соціалістів та анархістів.

Вчення про державу та право класиків німецької філософії: вчення І. Канта і Г.Гегеля про державу та право.

Консервативні вчення про державу та право: Жозеф де Местр і Луї Бональд у Франції, німецькі консерватори: Л. фон Галер, А. Мюллер та історична школа права: Гуго, Савін’ї та Пухта; консерватизм Э. Бйорка в Англії "Міркування про революцію у Франції".

Ліберальні вчення про державу та право: зародження німецького лібералізму В. фон Гумбольдт і Л. Штейн; утилітаризм І. Бентама як прояв англійського лібералізму; Дж. Міль - теорія узгодження соціальних інтересів, співвідношення абсолютної волі і закону; Дж. Остін - один з перших представників юридичного позитивізму; Б. Констан, О. Токвіль - французькі ліберали, обґрунтування індивідуальних прав і свобод.

Тема 14. Вчення про державу та право Росії й України

першої половини XIX ст.

Загальна характеристика основних напрямків державно-правової думки. Вплив історичних умов на розвиток державно-правової думки. Представники та напрямки. Проекти державних реформ.

М.М. Сперанський. Політичний ідеал. Обґрунтування необхідності поділу влади в державі. Дослідження форм правління М.М. Карамзіним.

Політичні програми декабристів: П.І. Пестель і М.М. Муравйов.

Політико-правові погляди слов'янофілів і західників: О. Хом'яков і І.В. Киреєвський - ідеологія слов'янофілів, М.Д. Кавелін і Т.Н. Грановський - західники.

Вчення про державу та право України: ліберальний (М. Костомаров, В. Бєлозерський, П. Куліш) та революційно-демократичний (Т. Шевченко, М. Гулак, П. Навроцький) напрямки. Політична програма Кирило-Мефодіївського товариства. Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу. Микола Костомаров та ідеологія лібералізму в Україні. “ Конституція республіки” Георгія Андрузького.Тема 15. Вчення про державу та право Західної Європи другої половини XIX - першої половини XX ст.

Основні риси і головні напрямки розвитку державно-правової думки.

Погляди на державу та право К.Маркса та Ф.Енгельса: походження держави, конфліктний підхід до сутності влади, класова теорія, періоди розвитку держави, підхід до права та закону.

«Відроджена» ідеалістична філософія держави і права. Неокантіанська теорія держави і права Р. Штамлера. Неогегельянські теорії держави і права.

Формування соціально-демократичної ідеології: Фердинанд Лассаль, Едуард Бернштейн, Карл Каутський (Німеччина).

Юридичний позитивізм: Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), ліберальний позитивізм Адемара Есмена (Франція).

Соціологічний напрямок: Рудольф Ієрінг (Німеччина), Герберт Спенсер (Англія), Людвіг Гумплович (Австрія).

Дуалістична теорія держави Георга Еллинека (Німеччина).

Вчення Ф. Ніцше про державу та право: теорія влади і надлюдини.

Державно-правові ідеї першої половини ХХ ст.: прагматичний позитивізм Дж. Френка, державно-правові ідеї солідаризму та інституціоналізму Л. Дюгі та М. Оріу, соціологічна юриспруденція Е. Эрліха та Г. Гурвича, теорії еліт, бюрократії та технократії П. Паретто та Р. Моска, концепція «залізного закону олігархії» Р. Міхельса, теорія «зацікавлених груп» А. Бентлі, типологія влади М. Вебера.Тема 16. Вчення про державу та право Росії та України другої половини XIX - XX ст. ст.

Загальна характеристика розвитку російської та української державно-правової думки, її основні напрямки.

Реформатори та радикали: О. Унковський, Філарет, О. Герцен, М. Чернишевський, М. Бакунін, П. Кропоткін, П. Лавров.

Ліберали та консерватори. Правове вчення Б. Чичеріна: визначення держави, політичний ідеал, природне і позитивне право. С. Муромцев, М. Коркунов, М. Ковалевський. Консерватори. М. Данилевський, К. Леонтьєв, Ф. Достоєвський.

Політичні погляди В. Розанова, О. Лосєва. Релігійно-моральна філософія права Е. Трубецького, В. Соловйова, І. Ільїна, С. Франка. Сутність національно-державних ідеалів. Відношення до тоталітарного режиму. Основи демократії в роботах І. Ільїна.

Українська державно-правова думка другої половини XIX ст. Погляди на державу та право М. Драгоманова та Івана Франка.

Українська державно-правова думка першої чверті ХХ ст. Особливості політичних поглядів М. Грушевського. Основні ідеї в роботі М. Грушевського "Якої ми хотіли автономії та федерації?" Значення ідей Михайла Грушевського для розбудови суверенної Української держави. Джерела української політичної думки – роботи В. Винниченка, П. Христюка, М. Скрипника. Погляди на державу і право Володимира Винниченка. Зародження українського націонал-радикалізму Д. Донцова. Державно-правова ідеологія у програмних документах Української партії соціалістів-революціонерів, Української радикально-демократичної партії соціалістів-федералістів, Української народної партії, Української партії самостійників-соціалістів. Державно-правова концепція в Українському проекті союзного договору 1922 р.

Державно-правові погляди в радянській Україні. Політико-правові концепції національної держави В’ячеслава Липинського, Василя Кучабського, Дмитра Донцова, Сергія Шелухіна, Івана Огієнко (Митрополита Іларіона), Ольгерда Бочковського, Стефана Томашевського, Володимира Старосольского, Миколи Хвильового, Юрія Липи, Миколи Сциборського, Станіслава Дністрянського, Миколи Скрипника.Сучасні тенденції розвитку державно-правової думки в Україні. Права людини. Доктрина природного права в Україні. Ідеї демократичної, соціальної, правової держави. Верховенство права як принцип українського конституціоналізму. Теорія розподілу влади – конституційне закріплення та практичне застосування. Концепція громадянського суспільства.

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси

 1. Демиденко Г.Г. История учений о праве и государстве: курс лекцій. – Харьков: Право, 2011. – 488 с.

 2. Історія вчень про державу і право: навчальне видання / О. І. Осауленко, А. О. Осауленко, В. К. Гіжевський. - К. : ФОП Ліпкан О.С., 2010. - 196 с.

 3. Козлихин И.Ю. История политических и правових учений. Новое время: от Макиавелли до Канта. Курс лекций. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 384 с.

 4. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2007. – 224 с.

 5. Мироненко О.М., Горбатенко В.П. Історія вчень про державу та право: навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 456 с.

 6. Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу та право: Навч. Посіб. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 256 с.

 7. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.

 8. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 304 с.

 9. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг. ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 192 с.

Додаткові джерела

 1. Аристотель Никомахова этика // Сочинения в 4-х томах. - М.: АН СССР, 1984. - Т.4.

 2. Аристотель Политика // Сочинения в 4-х томах. - М.: АН СССР, 1984. - Т.4.

 3. Гегель Г.В. Философия права. - М.: Мысль, 1990. (Особ. С. 96-154, 279-379).

 4. Гоббс Т. Левиафан…. // Сочинения в 2-х томах. – М.: Мысль, 1991. (Особ. С.93-287).

 5. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К.: НД, 1990.

 6. Зарубежные феноменология и экзистенциализм: тексты и комментарии. - К.: Б.И., 1990.

 7. Ильин И.А. Наши задачи // Юность. - 1990. - № 8. - С. 60-68.

 8. Ильин И.А. О революции // Слово.- 1990. - № 11. - С. 60-66.

 9. История политических и правовых учений: хрестоматия / Отв. ред. Г.Г. Демиденко - Харьков: Факт, 1999.

 10. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. В.П. Малахова. – Москва: Академический Проект, 2000. – 414 с.

 11. Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения в 3-х томах. - М.: МГУ, 1988. – Т.3. (Особ. С.262-406).

 12. Макиавелли Н. Государь / Изб.произведения. - М.: Планета, 1990.- С. 4-79.

 13. Монтескье Ш. О духе законов / Изб. произведения. - М.: Полит­издат, 1955. (Особ. С.159-187, 196-221, 288-316, 350-361).

 14. Ницше Фридрих Антихристианин. Опыт критики христианст­ва / Сумерки богов - М.: Политиздат, 1990.- С. 17-93.

 15. Ницше Фридрих Так говорил Заратустра. - М.: Знание, 1991. - С. 26-60.

 16. Платон Государство. Политик. Законы. // Собрание сочинений в 4-х тт. - М.: АН СССР, 1990, 1993. – Т.1, 2.

 17. Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. - М.: Юрид. лит., 1984.

 18. Соловьев С.И. Чтения и рассказы по истории России. - М.: Правда, 1989.

 19. Теория государства и права: Хрестоматия: в 2 тт. / Авт. – сост. В.В. Лазарев, С.В. Липень. – М.: Юрист, 2001.

 20. Хрестоматия по истории Древнего Рима: Учеб. пособие / Под. ред. В.И. Кузищина. - М.: Высш. шк., 1987.

 21. Хрестоматія з історії держа ви та права України (З найдавніших часів до кінця ХХ ст.). У трьох книгах / За ред.. Чайковського А. – Кн. 1-3. – К., 2000.

 22. Азаркин Н.М. Монтескье. Из истории политической и правовой мысли. - М.: Юрид. лит., 1988.- 158 с.

 23. Айрапетов А.Г., Юдин А.И. Западноевропейский и русский утопический социализм нового времени. - М.: ВШ., 1991. – 203 с.

 24. Аникин А.В. Путь исканий. Социально-экономические идеи в России до марксизма. - М.: Наука, 1990. – 185 с.

 25. Антология мировой политической мысли: в 5-ти томах. - М.: АН СССР, 1997-1999.

 26. Барканов В.Я. История политических учений в России XI - XVIII вв. - Барнаул: Алтайский госуниверситет, 1992. – 110 с.

 27. Бердяев Н.А. Судьба России. - М.: Политиздат, 1990.- 450 с.

 28. Будда, Конфуций, Магомет, Франциск Ассизкий, Савонарола: биографические очерки. - М.: Республика, 1995. – 348 с.

 29. Будда, Конфуций, Савонарола, Торквемада, Лойола. - СПб.: Б.И., 1998.–365 с.

 30. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

 31. Гнатенко П.И. Общественно-политическая мысль на Украине второй половины XVII - середины XVIII в. - Днепропетровск: ДГУ, 1982. – 170 с.

 32. Горський В.С. Історія української філософії: курс лекцій. - К.: НД., - 1997. – 285 с.

 33. Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России вто­рой половины ХУШ в. - М.: Наука, 1984. - 254 с.

 34. Грималь Пьер Цицерон. - М.: Молодая гвардия, 1991. – 542 с.

 35. Громов М.Н. Максим Грек. - М.: Мысль, 1983. – 199 с.

 36. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль Х-XVII вв. - М.: МГУ, 1990. – 285 с.

 37. Грушевский М.С. История Украины-Руси: в 12. тт.- К.: Лыбидь, 1991.

 38. Гулига А.В. Немецкая классическая философия. - М.: Наука, 1986. – 524 с.

 39. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М.: Наука, 1991. – 268 с.

 40. Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард - Левина. - М.: Мысль, 1989. – 387 с.

 41. Дулуман Е.К., Глушак С.С. Введение христианства на Руси: ле­генды, события, факты. - Симферополь: Таврия, 1988.- 184 с.

 42. Жизнь Никколо Макьявелли. - СПБ.: Лениздат, 1993. – 480 с.

 43. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа (ок.530 -ок.430 гг. до н.е.). - Л.: Наука, 1990. – 188 с.

 44. Заиченко Г.А. Джон Локк. - М.: Мысль, 1988. – 207 с.

 45. Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Мыслители Киевской Руси. - К.: ВШ, 1987. – 181 с.

 46. Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья (конец XIV - первая половина XVII вв.). - К.: Лыбидь, 1990. – 250 с.

 47. Захара И.С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII - XVIII вв. - К.: Наукова думка, 1982. – 160 с.

 48. Зотов А.Ф., Мелвиль Ю.И. Западная философия ХХ века. - М.: Проспект, 1998. – 432 с.

 49. История государства и права зарубежных стран (Рабовладельчес­кое и феодальное государство и право): Учеб. пособие / Под ред. П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. - М.: Юрид. лит., 1980. – 121 с.

 50. История китайской философии: Пер. с кит. /Общ. ред. и после­словие М.Л. Титаренко. - М.: Прогресс, 1989. – 250 с.

 51. История политических и правовых учений / Под ред. О.Э.Лейста. - М.: Юридическая литература, 1997. – 342 с.

 52. История политических и правовых учений XIX в. / Отв. ред. В.С.Нерсесянц. - М.: Наука, 1993. – 390 с.

 53. История политических и правовых учений. Учеб. для вузов. / Под ред. В.С. Нерсесянса. М.: Инфра – М-НОРМА.- 1997. – 736с.

 54. История политических и правовых учений: домарксистский период / Под ред. О.Э.Лейста. - М.: Юридическая литература, 1991. – 362 с.

 55. Історія розвитку політичної думки: курс лекцій / В.В.Мадісон, Л.І.Ларченко, В.П.Степіко, Л.Я.Діденко - К.: Либідь, 1996. – 173 с.

 56. Колесников А.С. Философия Бертрана Рассела. - Л.: ЛГУ, 1991. – 229 с.

 57. Коплстон Фредерик Чарльз История средневековой философии. - М.: Энигма, 1997. – 512 с.

 58. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История политических и правовых учений. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 448 с.

 59. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима: Пер. с пол. - М.: Высш. шк., 1990. – 316 с.

 60. Мыслители Греции: от мифа к логике / Сост. Шкода В.В. - М.,Х.: Эксмо-пресс / Фолко, 1998. – 832 с.

 61. Нагата Хироси История философской мысли Японии. - М.: Наука, 1991. – 185 с.

 62. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. - М..: Наука, 1979. - 145 с.

 63. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.). – К.: Наукова думка, 1990. – 314 с.

 64. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. – К.: Вища шк..: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с.

 65. Отечественная общественная мысль эпохи средневековья / Под ред. В.С.Горского. - К.: Наукова думка, 1988. – 323 с.

 66. Підопригора О.А. Основи римського приватного права: Підручник.-К.: Вища шк., 1995. – 102 с.

 67. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - К.: Наукова думка, 1985. – 167 с.

 68. Пушкарев Л.Н. Общественно-политическая мысль России второй половины XVII в.: Очерки истории. - М.: Наука, 1982. – 288 с.

 69. Ракитская И.Ф. Политическая мысль итальянского Возрождения. - Л.: ЛГУ, 1984. – 133 с.

 70. Ревункова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. - М.: Мысль, 1988. – 206 с.

 71. Русская мысль в век Просвещения / Н.Ф. Уткина, А.Г. Кузьмин, В.М. Мичин и др. - М.: Наука, 1991. – 278 с.

 72. Русская философия права, философия веры и нравственности: антология / Альбов А.П., Маслеников Д.В., Числов А.И., Филиппова С.В. - СПб.: Алетейя, 1997. - 398 с.

 73. Сартр Ж.П. Экзистенциализм - это гуманизм. - М.: Политиздат, 1990. - С. 319-345.

 74. Словарь античности: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1989.- 704 с.

 75. Сократ, Платон, Аристотель, Юм, Шопенгауэр: биографические повествования / Общ. ред. Н.Ф. Болдырева. - Челябинск: Урал, 1995. - 397с.

 76. Степанов И.А. Макиавеллизм и политическая мысль США. – Минск: МГУ, 1982. – 154 с.

 77. Т. Мор, Р. Оуэн, Д. Дидро, Д'Аламбер, Кондорсе. Биографические повести / Общ. ред. Н.Ф. Болдырева. - Челябинск: УРАЛ LTD, 1998. – 487 с.

 78. Темнов Е.И. Макиавелли. Из истории политической и правовой мысли. - М.: Юрид. лит., 1979.- С. 28-54.

 79. Тисяча років української суспільно-політичної думки. – К.: Дніпро, 2001. – Т.1. – 630 с.

 80. Трубецкой Е. Философия Ницше. - М.: Знание, 1991. - С. 6-24.

 81. Тузов Н. В. Философия теории единой идеи. - М.: Мысль, 1994. – 157 с.

 82. Федосов И.А. Из истории русской общественной мысли XVIII в. М.М. Щербатов. - М.: Мысль, 1967. – 179 с.

 83. Херман Фридрих-Вильгельм Понятие феноменологии у Хайдегера и Гуссерля. - Томск: Водолей, 1997. – 96 с.

 84. Хесле Витторио Гении философии нового времени. - М.: Наука,1992 – 223 с.

 85. Человек античности: идеалы и реальность. - М.: Просвещение, 1992. - 336 с.

 86. Чернышов Ю.Г. Социально-утопические идеи и миф о "золотом веке" в Древнем Риме. В 2-х частях. - Новосибирск: НГУ, 1992.- 243с.

 87. Шкурилов Л.С. Философия России XVIII в. - М.: ВШ, 1992. – 253 с.

 88. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. - М.: Интербрук,1990.-152 с.

 89. Этика и ритуал в традиционном Китае: Сб. статей. - М.: Наука, 1988.- С. 256-309.


Каталог: media -> library -> category -> knmzd
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу
knmzd -> «Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> М. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 iconМ. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молодь...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 iconІсторія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
Комплекс контрольних робіт (ккр) для визначення залишкових знань із дисципліни 195
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012 iconНавчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни
Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» англійською мовою для студентів напряму...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка