Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 337,53 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір337,53 Kb.
ТипПротокол


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія української культури»


Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою суспільних наук

Навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
РОЗРОБНИК


В.М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук

РЕЦЕНЗЕНТ

В.С. Сідак, проректор з наукової роботи, доктор історичних наук, професор

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №

___

від

«____» ________201__ р.

Завідувач кафедри
О.В. Картунов


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ

Протокол №

___

від

«____» ________ 201__ р.

Директор Інституту
С.М. Піддубна


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та семінарських занять. Завдання для самостійної роботи студентів.

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Історія української культури» вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки:


Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація

6.030206

Міжнародний бізнес

0304

Право

6.030401

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

6.030504

Економіка підприємства

6.030507

Маркетинг

6.030508

Фінанси і кредит

6.030509

Облік і аудит

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

1.02Н (6.050101 «Комп’ютерні науки»)

1.03Н (6.030102 «Психологія», 6.030204 «Міжнародна інформація», 6.030206 «Міжнародний бізнес», 6.030401 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»)

1.10Н (6.030601 «Менеджмент»)
Тип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

попереднє вивчення дисципліни: «Історія України».Триместр

2 (6.050101 «Комп’ютерні науки»)

7 (6.030102 «Психологія», 6.030204 «Міжнародна інформація», 6.030206 «Міжнародний бізнес», 6.030401 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент»)

Кредити ECTS

2 (6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.030102 «Психологія», 6.030204 «Міжнародна інформація», 6.030206 «Міжнародний бізнес», 6.030401 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит).

3 (6.030601 «Менеджмент»)

Заняття з викладачем

28 (6.050101 «Комп’ютерні науки»)

26 (6.030102 «Психологія», 6.030204 «Міжнародна інформація», 6.030206 «Міжнародний бізнес», 6.030401 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»).

32 (6.030601 «Менеджмент»)
Форми підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, семінарські заняттяРезультати навчання

 • визначати цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;

 • характеризувати сутність українських національно-культурних проектів;

 • з’ясовувати світоглядні особливості української культури та їх зв’язок з національним характером;

 • аналізувати основні етапи формування художніх стилів в українській культурі:

 • ідентифікувати явища української культури за їх історичною значущістю, національною приналежністю, за стильовими особливостями та художньою вартістю;

 • визначати характер зв’язку української культури на різних етапах її розвитку зі світовим культурним процесом;

 • характеризувати особливості української культури на різних етапах її розвитку.


Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до курсу. Витоки української культури.

Тема 2. Княжий період в українській культурі.

Тема 3. Українська культура литовсько-польської доби (ХІV – перша половина ХVІІ ст.).

Тема 4. Козацька епоха і формування культури українського (козацького) бароко.

Тема 5. Українські культурні традиції.

Тема 6. Національно-культурне відродження ХІХ століття.

Тема 7. Українська культура на початку ХХ ст. «Розстріляне відродження».

Тема 8. Українська культура в роки Другої світової війни та у післявоєнний період.

Тема 9. Новітня українська культура: втрати, здобутки та перспективи.
Література

1. Кордон М.В. Історія української культури: навчальний посібник / М. В. Кордон. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 336 с.

2. Культурологія. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / За ред. М. М. Заковича. - К.: Знання, 2009. - 589 с.

3. Попович М.В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. –К.: АртЕк, 1999. - 728 с.

4. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / за ред. К.В. Заблоцької – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – 372 с.

5. Шейко В.М. Історія української культури: навчальний посібник / В.М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – К.: Знання, 2010. – 271 с.
Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Історія української культури» затверджена у встановленому порядку (програма нормативної навчальної дисципліни «Історія української культури» схвалена Президією НМК з менеджменту і адміністрування 22 квітня 2009 р., протокол № 22; вимоги до змісту навчальної програми дисципліни «Історія української культури» (змістові модулі (теми) та блоки змістових модулів) затверджено в складі Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050101 – «Комп’ютерні науки», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.10 № 485; навчальна програма дисципліни «Історія української культури» для підготовки бакалаврів за напрямами 6.030401 «Правознавство» та 6.030102 «Психологія» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради юридичного факультету Університету «КРОК» від «__» _______ 2012 р., протокол № ___; навчальна програма вибіркової дисципліни «Історія української культури» для підготовки бакалаврів за напрямами 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету економіки та підприємництва Університету «КРОК» від «__» _______ 2012 р., протокол № ___; навчальна програма вибіркової дисципліни «Історія української культури» для підготовки бакалаврів за напрямами 6.030204 «Міжнародна інформація», 6.030206 «Міжнародний бізнес», 6.030503 «Міжнародна економіка» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету міжнародних відносин Університету «КРОК» від «__» _______ 2012 р., протокол № __.»3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань про сутність української культури як специфічного та унікального феномену, її ролі у формуванні особистості та розвитку українського суспільства, виявлення закономірностей національного культурного процесу, конкретизація гуманітарного знання щодо української національної культури.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з основами сучасних підходів до історії національної культури, особливостями історичного розвитку української культури, виявити її зв’язок з соціальними, політичними, цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами і процесами, навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.
Міждисциплінарні зв’язки

Нормативна навчальна дисципліна «Історія української культури» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», і передбачає попереднє вивчення нормативної дисципліни «Історія України». «Історія української культури» тісно пов’язана з іншими дисциплінами соціогуманітарного циклу, такими як «Культурологія», «Філософія», «Релігієзнавство».


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ до курсу. Витоки української культури.

Предмет і завдання курсу «Історія української культури». Значення навчальної дисципліни для якісної підготовки спеціаліста. Розмаїття варіантів осмислення сутності культури, множинність її визначень. Сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна культура». Національна культура в системі світової культури. Періодизація історії української культури. Культурно-історична своєрідність регіонів України.

Первісна культура на території України. Трипільська культура. Міграційні процеси як чинник розмаїття культурних характеристик в давній культурі на території України. Кіммерійці. Скіфська культура. Пам’ятки скіфської культури. Тваринний (звіриний) стиль скіфського мистецтва. Давньогрецький історик Геродот про кіммерійців та скіфів, опис їхньої культури, звичаїв. Сармати. Вплив античних Греції та Риму на культуру народів, які проживали на території України.

Матеріальна культура та розселення східнослов’янських племен. Визначальні чинники розвитку матеріальної і духовної культури. Багатогалузеве господарство (полювання, збиральництво, бортництво, добування дьогтю, рибальство, землеробство, тваринництво). Побут, спосіб життя, одяг, їжа слов’ян.

Язичницький світогляд, міфологія та вірування давніх слов’ян як фундамент української культури. Пантеон язичницьких богів: Перун, Род, Рожаниця, Сварог, Даждьбог, Стрибог, Хорс, Велес, Сімаргл, Мокош, Ярило та інші. Язичницька скульптура. Збруцький ідол.

Етногенез українців як чинник унікальності української культури. Основні сучасні точки зору щодо походження українців: теорія «споконвічності», теорія автохтонності, теорія «єдиної колиски», теорія «незалежного розвитку окремих східнослов’янських народів». Різноманітність етнонімів (слов’яни, русичі, українці) та назв території (Русь, Мала Русь, Малоросія, Україна-Русь, Україна).Тема 2. Княжий період в українській культурі.

Історичні умови розвитку культури доби Київської Русі. Запровадження християнства на Русі та його роль у розвитку культури. «Повість минулих літ» та інші джерела про прийняття християнства. Зв’язки Київської Русі з візантійською та іншими культурами. Розквіт держави і культури за часів Ярослава Мудрого. Діяльність митрополита Іларіона як просвітника, діяча культури.

Розвиток писемності. Кирило і Мефодій. Пам’ятки писемності. Давньоруська література: провідні види та жанри. Перекладна та оригінальна література. «Ізборник Святослава». «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона. «Повчання дітям» Володимира Мономаха. «Слово о полку Ігоревім». Літописи. «Повість минулих літ». Літописні зведення. Іпатіївське зведення.

Розвиток освіти. Поява перших шкіл. Створення шкіл при церквах. Світська вища школа. Школа для дівчат онуки Ярослава Мудрого Янки. Бібліотеки. Накопичення наукових знань. Право. Звичаєве право. Перший звід законів «Руська правда», її складові. Математика. Медицина. Знахарі. Лікар Агапіт.

Архітектура. Будівництво храмів і монастирів. Десятинна церква, Софіївський собор у Києві, Спаський собор у Чернігові. Софіївський собор – національна гордість України. Фрески та мозаїка Софії Київської. Михайлівський Золотоверхий собор.

Іконописання. Ікони візантійського письма. Іконописці Києво-Печерського монастиря. Майстерня Алімпія. Пам’ятки живопису. Ремесла, ювелірне мистецтво.

Музика. Пісні. Танок. Усна народна творчість, її основні жанри та своєрідність. Билини. Церковна музика. Скоморохи.

Соціально-історичні умови розвитку культури Галицько-Волинської Русі. Характерні риси культурного феномену Галицько-Волинського князівства. Європейські тенденції в розвитку культури Галичини і Волині. Розвиток ремесел та декоративно-ужиткового мистецтва. Архітектурні традиції західноукраїнських земель. Міста та містобудування. Розвиток малярства: мініатюри та іконопис. Розвиток освіти і літератури. Галицько-Волинський літопис як літературна та історична пам’ятка.Тема 3. Українська культура литовсько-польської доби

(ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

Історичні умови розвитку культури в литовсько-польську добу. Українська культура у складі Литовської держави. Позитивні і негативні наслідки перебування України у складі Литви. Посилення польських впливів на Україну. Втрата єдності духовних орієнтирів українською спільнотою.

Релігійне життя в Україні. Берестейська церковна унія та її культурні наслідки. Полемічна література. І.Вишенський. Виникнення братств у Львові, Острозі, Луцьку, Києві та їх роль в культурному розвитку українських земель. Формування системи освіти в Україні на основі синтезування православних традицій та досягнень західноєвропейської освіти. Братські школи. Єзуїтські колегіуми. Поява перших підручників. Заснування Острозької академії. Викладачі академії Герасим Смотрицький, Лаврентій Зизаній, Кирило Лукаріс, Клірик Острозький, Дем’ян Наливайко. Релігійна та просвітницька діяльність Петра Могили. Організація Києво-Могилянського колегіуму та особливості організації навчального процесу в ньому.

Розвиток книгодрукування та бібліотечної справи. Рукописне Пересопницьке євангеліє – пам’ятка національної книжної культури. Мистецьке оформлення книги. Слов’янські першодрукарі. Швайпольд Фіоль (1491 р, «Октоїх», «Часослов»). Друкар Іван Федоров. Перша друкована книга в Україні – «Апостол» (1574). Видання Острозької Біблії.

Вплив Реформації та Ренесансу на розвиток культури в Україні. Література: житійна, полемічна, хронікальна, світська. Віршування. Українські гуманісти епохи Відродження. Юрій Дрогобич-Котермак, Станіслав Оріховський, Павло Русин.

Архітектура. Характеристика пам’яток Ренесансу в Україні: ратуші, Чорна Кам’яниця, Успенська церква, Вежа Корнякта у Львові. Оборонні зразки замкової архітектури: Збаразька, Луцька, Кам’янець-Подільська, Крем’янецька фортеці, замок Острозьких та ін.

Характерні риси живопису ренесансного стилю. Образи Богородиці, Святого Миколая, Юрія Змієборця. Декоративне оздоблення, різьба по дереву, графіка. Розвиток ремесел з виготовлення прикрас, одягу тощо. Зародження театрального мистецтва. Цехова організація. Об’єднання музикантів, художників, ремісників, аптекарів у професійні цехи. Самоуправління цехів.

Музична культура. Усна народна творчість. Думи. Історичні пісні, легенди, вірші.Тема 4. Козацька епоха і формування культури

українського (козацького) бароко.

Виникнення козацтва і Запорізької Січі. Продукування козаками ідеї народовладдя і свободи особистості. Козацький суспільний устрій та побут. Українське козацтво як носій особливих форм культури. Роль козацтва в розвитку української культури. Визвольна війна середини XVII століття та її вплив на культурне життя України. Історичні умови розвитку української культури у другій половині XVII – у XVIII столітті. Утвердження бароко як визначальної світоглядної позиції доби. Українське та західноєвропейське бароко - загальне та особливе.

Розвиток освіти. Формування багаторівневої системи освіти та її складові: церковні школи, мандрівні дяки, колегіуми, вищі навчальні заклади. Зміст освіти та її осередки. Києво-Могилянська академія як провідний культурно-освітній заклад. Заснування Львівського університету, перших гімназій на Західній Україні. Запровадження масового книгодрукування в Києві, Львові, Острозі.

Бароко в літературі. Ідеї гуманізму, реформації, просвітництва. Творчість С. Яворського, Ф. Прокоповича, З. Копистенського, Л. Барановича, М.Смотрицького. Козацькі літописи. «Історія Русів». Філософія бароко. Діяльність та творчість Г.Сковороди.

Ренесансні, барокові та класицистські тенденції в мистецтві. Феномен козацького бароко. Меценатство. І.Мазепа як меценат і культурний діяч. Українське (козацьке) бароко в архітектурі та його особливості.

Українська барокова архітектура. Зразки бароко: костьол Петра і Павла у Львові, Бернардинський костьол, будинок друкарні у Києво-Печерській лаврі, будинок Якова Лизогуба в Чернігові, дзвіниця Степана Ковніра, Успенський собор Почаївської лаври та інші. Пізнє бароко. Андріївська церква. Творчість І.Григоровича-Барського. Дерев’яне барокове будівництво.

Розвиток барокового живопису. Характеристика барокового іконопису та світського живопису. Парсунний живопис. Характерні риси живопису бароко. Відомі художники: Йов Кондзелевич, Володимир Боровиковський, Дмитро Левицький, Олексій Антропов, Антін Лосенко та інші.

Музика другої половини XVII – XVIII століття. Творчість М.Березовського, А.Веделя, Д.Бортнянського. Театр. Розвиток драми. Шкільна драма. Інтермедії. Вертеп.Тема 5. Українські культурні традиції.

Поняття «традиційної культури» українців. Основні заняття та матеріальна культура. Галузі господарства. Землеробство, городництво, садівництво. Тваринництво. Допоміжні заняття - промисли: рибальство, полювання, бджільництво. Натуральне господарство. Сусідська община – «громада», самоврядування.

Поселення і житло. Українська селянська садиба. Інтер’єр українського житла. Селянський двір. Національний костюм. Жіночий одяг. Прикраси. Взуття: черевички, постоли, личаки. Чоловічий костюм. Значення поясу. Головні убори. Осінній та зимовий одяг: опанча, кобеняк, кожух. Декоративність одягу: вишивки, аплікації, прикраси. Система харчування. Щоденна та святкова їжа. Традиційні українські страви. Постування – прояв раціонального споживання їжі. Набір страв до свят: дванадцять страв на Різдво, яйця й паски на Великдень, мед і яблука на Спас тощо.

Світоглядні уявлення українців. Православне християнство. Поєднання християнських ідей з язичницькими віруваннями та уявленнями. Українська демонологія. Повір’я про чортів, упирів, домовиків, русалок, відьом. Чаклунство, магія, ворожба. Образи русалок і відьом в українській художній літературі.

Календарні свята та обряди. Система землеробських свят та її християнське забарвлення. Зимові свята: Введення, Різдво, Новий рік, Хрещення, Масляна. Обряди і ритуали Великоднього циклу: Вербна неділя, Страсний четвер, Великдень, Радуниця. Літній цикл: Трійця, Купала, обжинки. Осінні ворожіння: свята Катерини та Андрія.

Сімейна обрядовість. Родильні (пологові) обряди. Вибір імені дитині. Хрещені батьки. Родини. Пострижини. Весільні обряди. Сватання, оглядини, запросини, дівич-вечір. Церковне освячення шлюбу. Весілля та «дякування». Поховальні обряди. Похорони, поминки.

Вплив індустріального суспільства та урбанізації на традиційні особливості української культури. Потреба в збереженні традицій.

Тема 6. Національно-культурне відродження ХІХ століття.

Розвиток української культури за умов підпорядкування Російській імперії та імперії Габсбургів. Вплив російської державно-культурної політики на формування української культури. Початок українського національного відродження. Збирання історичних пам’яток та фольклору. Формування української національної самосвідомості, значення «козацького міфу» у цьому процесі. Романтичні тенденції української культури.

Розвиток освіти і науки у першій половині ХІХ століття. Створення державної системи освіти та її зміст. Харківський, Київський, Львівський та Одеський університети. Становлення та розвиток технічної освіти. Професіоналізація освіти.

Розвиток філософії, історії, правознавства, філології, природничих та технічних наук як відображення зміни ціннісних орієнтирів і потреб суспільства. Діяльність наукових товариств. Наука та освіта другої половини ХІХ століття: історичні дослідження, розвиток українського мовознавства. Видатні вчені ХІХ століття, які жили та працювали в Україні.

Тенденції розвитку української літератури ХІХ ст. Становлення нової української літератури. Творчість І.П.Котляревського та її значення. Романтизм в українській літературі 1830 – 1840-х років. Життя і творчість Т.Г. Шевченка. Видання «Кобзаря». Початок нового етапу в розвитку української літератури. Література критичного реалізму. Творчість І.Франка, Марка Вовчка, М.Драгоманова, М.Павлика, Лесі Українки та багатьох інших. Реалізм у творчості І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І.Карпенка-Карого, М.Кропивницького, М.Старицького. Розвиток українського театру.

Музична культура. Становлення та розвиток кріпацьких театрів, симфонічних оркестрів у Глухові, Сокиринцях, Качанівці. Композитори Й.Витвицький, С.Гулак-Артемовський. Перша українська національна опера «Запорожець за Дунаєм». Творчість П.Сокальського, П.Ніщинського, М.Лисенка.

Розвиток архітектури. Діяльність архітекторів А.Меленського, В.Беретті, М.Мощеканова, П.Ярославського. Архітектура в стилі класицизму: Київський університет, палац К.Розумовського, Львівський театр, Львівська політехніка, театри в Одесі та Києві. Будівництво Володимирського собору. Розвиток архітектурних стилів в Україні ХІХ століття: еклектика, модернізм.

Розвиток скульптури. Творчість І.Мартоса, М.Микешина. Спорудження пам’ятника Б.Хмельницькому в Києві.

Розвиток станкового, портретного, історико-батального, пейзажного, побутового живопису. Творчість В. Тропініна, В.Штернберга, Т.Шевченка, І.Сошенка. Діяльність школи М.Мурашка. Художники М.Пимоненко, Ф.Красицький, К.Малевич та інші. Основні напрями та стилі в мистецтві.

Національно-культурні організації і рухи українців в умовах русифікаторської політики царизму. «Руська трійця». Кирило-Мефодіївське товариство. Хлопомани. Громадівський рух. Валуєвський циркуляр та Емський указ. «Москвофіли» та «народовці». Активізація політичного руху, створення перших політичних партій наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.Тема 7. Українська культура на початку ХХ ст.

«Розстріляне відродження».

Українська культура на зламі ХІХ – ХХ століть. Наукові та просвітні товариства. Роль органів місцевого самоврядування та культурно-просвітніх громад в культурному розвитку України початку ХХ століття. Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка. Книгодрукування та преса. Публіцистика. Модернізм в українській літературі та мистецтві. Творчість М.Коцюбинського, В.К. Винниченка, О.Олеся. Розвиток української музики. Композитори Я. Степовий, К. Стеценко, М. Леонтович.

Українська революція та її вплив на культурний розвиток України. Діяльність Центральної Ради, Української Держави П. Скоропадського та Західноукраїнської Народної Республіки з розвитку національної освіти. Організація Української Академії наук. Спроби створення «пролетарської культури». Розвиток графіки у роки громадянської війни.

Сутність українізації 1920-х років, підвищення значення національної інтелігенції. Національно-культурне піднесення. Література і театр у нових умовах мистецького життя. Створення мистецьких спілок та груп: «Плуг» (С. Пилипенко, А. Головко, П. Панч та ін.), «Гарт» (В. Еллан-Блакитний, В. Сосюра, П. Тичина, М. Хвильовий та ін.), футуристів («Нова генерація»), неокласиків (М. Зеров, М. Рильський, П. Пилипович, М. Драй-Хмара та ін.), символістів («Біла студія»), конструктивістів («Авангард»), пролетарських письменників (ВАПЛІТЕ). Літературна дискусія 1926-28 рр. Досягнення в театральному мистецтві та кіно (Лесь Курбас, О. Довженко), театр «Березіль», драматургія М. Куліша. Українська періодика 1920 - 1930-х років. Архітектура та образотворче мистецтво. Український мистецький авангард та його доля в 30-ті роки.

Розвиток освіти. Боротьба з безграмотністю. Система освіти і її роль в утвердженні ідеологічних настанов. Розвиток науки. Всеукраїнська Академія наук. Наукові досягнення В. Вернадського, Д. Багалія, М. Кащенка, О. Фоміна та ін. М. Грушевський, його громадська і наукова діяльність.

Трагедія української культури у період сталінізму. Сталінські репресії проти української інтелігенції. «Розстріляне відродження». Характерні риси тоталітарної культури. Соціалістичний реалізм. Архітектура і мистецтво 1930-х років.

Культурний розвиток західноукраїнських земель в міжвоєнний період. Політика польської влади щодо українців та української культури. Полонізація і пацифікація. Утиски українців Буковини румунською владою. Зважена культурницька політика чехословацької влади на Закарпатті.

Тема 8. Українська культура в роки

Другої світової війни та у післявоєнний період.

Політика радянської влади в сфері культури на західноукраїнських землях. Репресії проти західноукраїнської інтелігенції. Евакуація українських освітніх та культурних установ та діячів культури. Наука та освіта, преса і радіо, театр і кіно, образотворче мистецтво під час війни. Документальні фільми. Вплив культу особи на кіно. Розгромна критика кіноповісті О.Довженка «Україна в огні».

Повоєнна культура України. «Ждановщина». Акції, спрямовані проти творчої інтелігенції, вилучення з бібліотек книг українських політичних діячів і письменників. Поява нових творів літератури і драматургії (А. Малишко, О. Гончар, М. Бажан, Остап Вишня та ін.). Творчість композиторів Г. Майбороди, С. Людкевича та ін. Особливості архітектури та образотворчого мистецтва повоєнних часів. Створення нових вищих навчальних закладів і розширення мережі науково-дослідних установ у повоєнні часи. Розвиток науки і техніки. «Лисенківщина».

«Відлига» в українській культурі 50 - 60-х років. Громадсько-літературний рух шестидесятників. Творчість О.Гончара і М. Стельмаха. Суспільно-культурна ситуація в Україні у 70 – 80-х роках ХХ ст. «Самвидав» і дисидентство. Посилення ідеологічного тиску. Розвиток кіно і театрального мистецтва (С. Параджанов, К. Муратова, Л. Биков, Н. Ужвій, Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко та ін.). Розвиток драматургії. Телебачення та його роль у культурному житті української нації у другій половині 1980-х років. Розквіт музично-естрадного мистецтва (В. Івасюк, Н. Яремчук, С. Ротару, В. Зінкевич та ін.). Втрата національної своєрідності в архітектурі та містобудуванні (масові житлові забудови). Традиції українського народного живопису у творах Т. Яблонської та В. Зарецького. Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва.Тема 9. Новітня українська культура:

втрати, здобутки та перспективи.

Боротьба за культурно-мовне відродження в часи перебудови. Нові умови розвитку національної культури після проголошення незалежності України. Політика в сфері культури в незалежній Україні. Основні тенденції в розвитку освіти. Вплив економічного стану на розвиток культури. Становище в сфері науки. Розвиток музичного мистецтва. Плюралізм релігійного світобачення: причини і наслідки.Сучасна культура та її майбутнє. Основні тенденції розвитку сучасної культури. Загальнолюдське і національне в цінностях культури. Українська мова – основа культури українського народу. Постмодерн у сучасній культурі. Масова культура, її функції. Популярна, елітна, народна культура і їх місце в сучасному світі. Неоднозначність мистецького полілогу – втрата національної самобутності, експансія іноземних художніх ідеалів, загострення проблеми духовності. Споживацькі пріоритети в духовному житті. Україна в світовому культурному просторі. Відповідальність української інтелектуальної еліти за долю України.

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

4.4.1. Основна література, методичне забезпечення, ресурси

 1. Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / М. Андрусяк. - К. : Обереги, 1991.- 48 с.

 2. Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева / Ю. С. Асеев.- К. : Будівельник, 1982.- 160 с.

 3. Багацький В. В. Культурологія: історія і теорія світової культури XX століття : навчальний посібник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К. : Кондор, 2007.- 304 с.

 4. Бойко О. Д. Історія України: навчальний посібник / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2005. - 688 с.

 5. Бокань В.А. Культурологія: навчальний посібник / В. А. Бокань. – К. : МАУП, 2000.- 136 с.

 6. Бунятян К. П. Давнє населення України: навчальний посібник / К. П. Бунятян. – К. : Либідь, 1999. - 228 с.

 7. Василишин О. М. Творча спадщина Володимира Івасюка / О. М. Василишин. – Львів : Українська Академія Друкарства, 2007. - 270 с.

 8. Вечірко Р. Феномен української культури // Вітчизна. – 2006. – №11-12. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://vitchyzna.ukrlife.org/11_12_06vech.htm.

 9. Висоцький О. Ю. Історія української культури: навчальний посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf.

 10. Виткалов В. Українська культура в системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов // Вища школа. - 2008. - № 10. - С. 56 - 66.

 11. Возняк М.С. Історія української літератури. У двох книгах. Книга друга / М. С. Возняк. – Львів : Світ, 1994.- 560 с.

 12. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин / П. Голубенко. - К. : Дніпро, 1993. - 447 с

 13. Горський В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII - середина XIII ст.) / В. С. Горський. - К. : Наукова думка, 1993. - 163 с.

 14. Греченко В.А. Історія світової та української культури з тестовими завданнями: довідник для школярів та студентів / В. А. Греченко, І. В. Чорний. - К. : Літера ЛТД, 2009. - 416 с.

 15. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры: учебное пособие/ Г. В. Гриненко. - М. : Юрайт, 1999. - 669 с.

 16. Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі / О. Гриценко. - К. : УЦКД, 2000. - 228 с.

 17. Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – Львів : Літературна агенція "Піраміда", 2007. - 808 с.

 18. Довідник з історії України: У 3-х т. / за ред. І. З. Підкови. – К. : Генеза. - Т. 1 : (А - Й). - 1993. - 239 с.; - Т. 2: (К - П). - 1995. – 440 с.; - Т. 3: (Р - Я). - 1999. - 688 с.

 19. Історія світової культури. Культурні регіони: навчальний посібник / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко [та ін.]; за ред. Л.Т. Левчука. – К. : Либідь, 2000.- 448 с.

 20. Історія світової та української культури: підручник для вищ. закл. освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний,В.А. Кушнерук [та ін.]. – К. : Літера, 2000.- 464 с.

 21. Історія української культури / За загал. ред. І. Крип’якевича. - К.: Либідь, 2002. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://litopys.org.ua/krypcult/krcult.htm.

 22. Історія української культури: збірник матеріалів і документів/ упоряд.: Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура; за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 607 с.

 23. Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С.М.Клапчук, В.Ф.Остафійчук, Б.І.Білик [та ін.]; за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К. : Знання-прес, 2002.- 351 с.

 24. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму / Г.В. Касьянов. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.

 25. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 3-х кн. / С. Килимник. - К. : АТ «Обереги», 1994. - Кн. 1: Зимовий цикл. Весняний цикл. - 400 с.

 26. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 3-х кн. / С. Килимник. - К. : АТ «Обереги», 1994. - Кн. 2: Весняний цикл. Літній цикл. - 528 с.

 27. Кордон М.В. Історія української культури: навчальний посібник / М. В. Кордон. – Львів : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.

 28. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О.В. Красильникова. – К. : Либідь, 1999. - 208 с.

 29. Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності: навчальний посібник / Л.О. Крупник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 216 с.

 30. Культура і побут населення України: навчальний посібник / В. І. Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко [та ін.]; за ред. В.І. Наулко. - К. : Либідь, 1993. - 288 с.

 31. Культура чи імітація? / Верховна Рада України. Матеріали парламентських слухань. - К. : Парламентське видавництво, 2005. - 160 с.

 32. Культурологія. Термінологічний словник: навчальний посібник / Автор-укладач В. І. Антофійчук. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. - 160 с.

 33. Культурологія. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / М.М.Закович, І.А. Зязюн, О.М.Семашко [та ін.]; за ред. М.М. Заковича. - К. : Знання, 2009. - 589 с.

 34. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура: курс лекцій / В. Х. Лобас, Ю. Г. Легенький. - К. : ІЗМН, 1997. - 272 с

 35. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / В. Х. Лобас. - К. : МАУП, 2000. - 224 с

 36. Макарчук С.А. Етнічна історія України: навчальний посібник / С.А. Макарчук. - К. : Знання, 2008. - 471 с.

 37. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. - К. : АТ "Обереги", 1992. - 80 с.

 38. Михальчишин І. Трипільська культура / І. Михальчишин. – Львів : Без в-ва, 1994. - 12 с.

 39. Новітня історія України (1900-2000): підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин [та ін.]. - К. : Вища школа, 2002. - 719 с.

 40. Нариси української популярної культури / О. Гриценко, М. Стріха, В. Солодовник [та ін.]; за ред. О. Гриценко. - К. : УЦКД, 1998.- 760 с.

 41. Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. - К.: Вища школа; К.: Т-во "Знання", 1999. - 543 с.

 42. Орлова Т. В. Історія сучасного світу: навчальний посібник / Т. В. Орлова. - К. : Знання, 2006. - 551 с.

 43. Петров В. Діячі української культури (1920-1940рр.) Жертви більшовицького терору / В. Петров. - К. : Воскресіння, 1992. - 79 с.

 44. Піддубна С.М. Розвиток християнської писемної культури в Україні: етноконфесійна специфіка / С. М. Піддубна. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 172 с.

 45. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. - К. : АртЕк, 1999. - 728 с.

 46. Прилуцька А. Є. Культурологія. Модульний курс: навчальний посібник/ А.Є. Прилуцька, В.М. Корабльова. - Х.: Торсінг плюс, 2009. – 288 с.

 47. Релігієзнавство: підручник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак [та ін.]; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2007.- 468 с.

 48. Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки / Т. А. Романець. – К. : Просвіта, 1996. – 208 с.

 49. Русин М. Ю. Історія української філософії : підручник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар. - К. : Академвидав, 2008. - 624 с.

 50. Словник символів культури України: навчальний посібник / В. П. Коцур, О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко [та ін.]. – К.: Міленіум, 2002. – 268 с.

 51. Терещенко Ю. І. Україна і Європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.: навчальний посібник / Ю. І. Терещенко. - К. : Перун, 1996. - 496 с.

 52. Толочко П. П. Київська Русь / П. П. Толочко. - К.: Абрис, 1996. – 360 с.

 53. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / К. В. Заблоцька, М. А. Панфьорова, Г. Ю. Твердохліб; за ред. К. В. Заблоцької. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. – 372 с.

 54. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко [та ін.]; за ред. М. М. Заковича. – К. : Знання, 2000.- 622 с.

 55. Українська та зарубіжна культура: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко, О. М. Семашко, В. В. Олефіренко [та ін.] – К. : КНЕУ, 2006.- 367 с.

 56. Українська культура: історія і сучасність : навчальний посібник / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко [та ін.]; за ред. С. О. Черепанової. – Львів : Світ, 1994.- 456 с.

 57. Українська культура: лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://litopys.org.ua/cultur/cult.htm

 58. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://etno.uaweb.org/mynuvshyna/index.html

 59. Український народ у Другій світовій війні: навчальний посібник / І.І.Дробот, В.І.Кучер, А.Г.Слюсаренко, П.М.Чернега. – К. : Школяр, 1998. - 238 с.

 60. Ушаков Д.О. Видатні Українці: альбом / Д. О. Ушаков. – Х. : Фактор, 2008.- 200 с.

 61. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років / Кравченко В. В., Посохов С. І., Кадєєв В. І. [та ін.]; за ред. В. С. Бакірова. - Х. : Фоліо, 2004. - 750 с.

 62. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період: навчальний посібник / Р. Б. Харчук. - К. : ВЦ "Академія", 2008. - 248 с.

 63. Художники Києва: Живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво: творчо-біографічний довідник/ упоряд.: С. Журавель; за ред. І. Ставівського, А. Старинкевича. — К. : Іпрез, 2000. - 200 с.

 64. Чмихов М.О. Давня культура: навчальний посібник/ М. О. Чмихов. - К. : Либідь, 1994. - 288 с.

 65. Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота: навчальний посібник / Я. Я. Чорненький. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 392 с.

 66. Чорненький Я. Я. Культурологія: теоретико-практичний курс: навчально-методичний посібник / Я. Я. Чорненький. – К. : ВД «Професіонал», 2007.- 416 с.

 67. Шейко В.М. Історія української культури: навчальний посібник / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - К. : Знання, 2010. – 271 с.


4.4.2. Додаткові джерела

 1. Акимович Є.О. Українська культура в історичному вимірі (IX - XVII століття) / Є. О. Акимович. - О. : Маяк, 2009. - 496 с.

 2. Андріяненко В. І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навчальний посібник / В. І. Андріяненко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. - 176 c.

 3. Анучіна Л.В. Історія української культури : курс лекцій / Анучина Л. В. [та ін.]. - Х. : ФІНН, 2010. - 407 с. 4. Безклубенко О.Д. Українська культура: погляд крізь віки : історико-теоретичні нариси / С. Д. Безклубенко. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.

 5. Безотосний М. Історія української культури: навчальний посібник / М. Безотосний. - Полтава : РВВ ПДДА, 2011. - 108 с.

 6. Богуцький Ю. П. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук [та ін.]; за ред. Ю. П. Богуцького. – К. : Знання, 2007. – 679 с.

 7. Бокань В. Історія української культури / В. Бокань, Л. Польовий. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

 8. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г. Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 414 с.

 9. Вишиванюк О. Віра, конфесія, нація: радянська етноконфесійна політика в Україні в перші повоєнні роки (1944 – 1953) / О. Вишиванюк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 220 с.

 10. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / О. Воропай. - К. : Оберіг, 1991. - Т. 1. - 456 с.; Т. 2. – 448 с.

 11. Вячеславова О. А. Українська культура у вимірах постмодерну : навчальний посібник / О. А.Вячеславова, А. Д.Чаус. - Луганськ : Ноулідж, 2011. - 308 с.

 12. Галушко К. Народи, етноси, нації / К. Галушко. – К. : Темпора, 2008. – 72 с.

 13. Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм : бароко, романтизм, модернізм / З. Геник-Березовська . - К. : Гелікон, 2000. - 368 с.

 14. Герчанівська П.Е. Українська народна культура: християнський вимір : монографія / П. Е. Герчанівська. - К. : Університет "Україна", 2011. - 425 с.

 15. Гнатенко П. І. Український національний характер / П. І.Гнатенко. - К. : ДОК-К, 1997. - 116 с.

 16. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / О.Гнатюк. - К. : Критика, 2005. - 528 с.

 17. Головко О.В. Історія української культури: навчальний посібник / О. В. Головко, І. П. Коршунова. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 51 с.

 18. Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект / Т. Г. Горбаченко. - К. : Видавничий дім «Академія», 2001. - 272 с.

 19. Горський В. С. Філософія в українській культурі: методологія та історія. Філософські нариси / В. С. Горський. - К. : Центр практичної філософії, 2001. - 236 с.

 20. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.: навчальний посібник / Я. Грицак. - К. : Генеза, 2000. - 360 с.

 21. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) / Я. Грицак. - К. : Критика, 2006. – 632 с.

 22. Грицак Я. Страсті по націоналізму. Історичні есеї / Я. Грицак. - К. : Критика, 2004. - 344 с.

 23. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. Грушевський. - К. : Либідь, 2006. – 256 с.

 24. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI-XVII ст. / Я. Дашкевич // Сучасність. - 1992. - № 3 - С.65 - 74.

 25. Дещинський Л. Є. Історія української та зарубіжної культури: підручник / Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов. - Л. : Бескід Біт, 2008. – 252 с.

 26. Дзюба І.М. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. М. Дзюба – К. : КМ Academia, 1998. – 272 c.

 27. Європейська та українська культура в нарисах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ред. І. З. Цехмістро [та ін.] - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 320 с.

 28. Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. С. Забужко. - К.: Факт, 2009. - 156 с.

 29. Забужко О. С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. С. Забужко. - К. : Факт, 2001. - 160 с.

 30. Залізняк Л. Л. Походження українців: між наукою та ідеологією / Л. Л. Залізняк. - К. : Темпора, 2008. – 104 с.

 31. Зотов В.М.Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навчальний посібник / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 32. Іваненко В.В. Історія української культури : навчальний посібник / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик. - Д. : РВВ ДНУ, 2010. - 99 с.

 33. Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом: до проблеми становлення національної ідеї в українській суспільно-політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку (І половина ХІХ ст.) / Л. Г. Іванова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 192 с.

 34. Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50 - 60-х рр. ХІХ ст.) Л. Г. Іванова. – К. : Дніпро, 2008. – 304 с.

 35. Історія української культури : кредитно-модульний курс : навчальний посібник / уклад. О. П. Мартиненко. - Чернівці : Букрек, 2011. - 119 с.

 36. Історія української культури : курс лекцій / уклад.: О. В. Ліхолат та ін. ; під заг. ред. д-ра іст. наук С. О. Костилєвої. - К. : НТУУ "КПІ", 2010. - 333 с.

 37. Історія української культури : термінологічний словник / уклад. С. О. Костилєва. - К. : НТУУ "КПІ", 2010. - 57 с.

 38. Історія української культури : у 5 т. Т. 1 : Історія культури давнього населення України / Ю. С. Асєєв, Баран В. Д., І. А. Баранов [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2001. – 1134 с.

 39. Історія української культури : у 5 т. Т. 2 : Українська культура XIII-першої половини XVII століть / В. С. Александрович, В. С. Балушок, М. Г. Боянівська [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2001. – 848 с.

 40. Історія української культури : у 5 т. Т. 3 : Українська культура другої половини XVII-XVIII століть / В. С. Александрович, В. Й. Борисенко, Т. М Виврот [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2003. – 1246 с.

 41. Історія української культури : у 5 т. Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття / Л.Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2008. – 1008 с.

 42. Історія української культури : у 5 т. Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини ХІХ століття / М. П. Бондар, М. П. Загайкевич, Р. Я. Пилипчук [та ін.]; головний редактор Б. Є. Патон; НАН України. - К. : Наукова думка, 2005. – 1295 с.

 43. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років / Г. Касьянов. – К.: Либідь, 1995. – 223 с.

 44. Климов В. Феномен Петра Могили. Біографія. Діяльність. Позиція / В. Климов, А. Колодний, А. Жуковський [та ін.]. - К. : Дніпро, 1996. – 270 с.

 45. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / З. Когут. - К.:Критика, 2004. - 352 с.

 46. Колодний А. Релігія в контексті духовного відродження України / А. Колодний, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. - 1996. -С. 4 -14.

 47. Колтунов О. Ю. Історія української культури : навчальний посібник / О.Ю. Колтунов, О. О. Уварова. - О. : Одеський медуніверситет, 2011. - 315 с.

 48. Кордон М.В.Українська та зарубіжна культура : тематичний словник: навчальний посібник / М. В. Кордон, В. І. Муляр. - Житомир : ЖІТІ, 2003. - 426 с.

 49. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 584 с.

 50. Корній Л. Історія української музичної культури: підручник / Лідія Корній, Богдан Сюта. - К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. - 719 с.

 51. Костилєва С. О. Історія української культури. Хронологія головних подій / С. О. Костилєва . - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 63 с.

 52. Кримський С.Б. Цивілізаційний розвиток людства / С. Б. Кримський, Ю. В. Павленко. – К. : «Фенікс», 2007. – 316 с.

 53. Крисаченко В.С. Україна: природа і люди / В. С. Крисаченко, О. І. Мостяєв. - К. : НІСД, 2002. – 623 с.

 54. Леонтьєв Д. В. Архітектура України. Велика ілюстрована енциклопедія / Д. В. Леонтьєв. – Х. : Веста, 2010. – 224 с.

 55. Лихолобова З. Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії в Україні кінця 30-х років в Україні / З. Г. Лихолобова. – Донецьк: Без в-ва, 1996. – 145 с.

 56. Ляшенко О. Д. Зарубіжна та українська культура епохи Просвітництва : конспект лекцій з курсу "Історія світової та вітчизняної художньої культури" / О. Д. Ляшенко ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003. - 60 с.

 57. Масенко Л. (У)мовна (У)країна / Л. Масенко. – К. : Темпора, 2008. – 87 с.

 58. Міносян А.С. Історія української культури : навчальний посібник / А. С. Міносян, І. П. Коршунова. - Х. : ХДУХТ, 2010. - 215 с.

 59. Моця О. Київська Русь: від язичества до християнства / О. Моця, В. Ричка. – К. : Глобус, 1996. – 272 с.

 60. Недавня О. В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом / О. В. Недавня. - К. : Гнозис, 2000. – 218 с.

 61. Ніколаєва Т. Історія українського костюму / Т. Ніколаєва. - К. : Либідь, 1996. – 174 с.

 62. Нічик В. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні / В. Нічик, В. Литвинова, Я. Стратій. – К. : Наукова думка, 1991. – 382 с.

 63. Новітні міфи та фальшивки про походження українців : збірник статей / редактор Ю. Олійник та ін. - К.: Темпора, 2008. – 136 с.

 64. Паращевін М. А. Інтегративна роль релігії. Історико-соціологічний нарис / М. А. Паращевін. - К. : Інститут соціології НАН України, 2004. - 151 с.

 65. Петрук Н. К.Українська духовна культура XVI-XVII ст.: соціальна організація і формування простору національного буття : монографія / Н.К.Петрук. - Хмельницький : ПП Ковалинський В.В., 2007. - 288 c.

 66. Річинський П. Проблеми релігійної свідомості українців / П. Річинський. - Київ-Тернопіль: «Медакадемія», 2002. - 430 с.

 67. Розумний М. М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. М. Розумний. - К. : Либідь, 2000. – 288 с.

 68. Рудик .П. Українська культура першої половини ХІХ століття : конспект лекцій з дисципліни "Українська та зарубіжна культури" для студ. усіх спец. денної та заочної форми навчання / П. А. Рудик. - К. : НУХТ, 2002. - 47 с.

 69. Рязанова Л. С. Релігійне відродження в Україні: соціокультурний контекст / Л. С. Рязанова. - К. : Інститут соціології НАН України, 2004. – 204 с.

 70. Саган О.Н. Національні прояви православ’я: український аспект / О. Н. Саган. - К. : Світ знань, 2001. - 256 с.

 71. Слюсаренко А.Г. Україна в роки Другої світової війни : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. Г. Слюсаренко, І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – К. : Без в-ва, 2009. – 447 с.

 72. Сміт Е. Культурні основи нації. Ієрархія, заповіт і республіка / Е. Сміт. - К. : Темпора, 2010. – 312 с.

 73. Трощинський В.П. Українці в світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко. - К. : Альтернативи, 1999. – 351 с.

 74. Узбек К.М. Історія української культури : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Узбек К. М., Никифорова Л. А. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 480 с.

 75. Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів / голов. ред. Г. Скрипник. - К. : [б.в.], 2005. - 360 с.

 76. Українська культура: з нових досліджень : зб. наук. ст. на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття / НАН України, Інститут народознавства ; відп. ред. Г. Врочинська, Р. Яців. - Л. : [б. в.], 2007. - 640с.

 77. Українська культура: проблеми і перспективи : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. Року культури в Україні, 28 жовтня 2003р. / уклад. Е.І. Романова. - Х. : ХДНБ, 2004. - 89 с.

 78. Українська народна культура: традиції та сучасність : матеріали Донецької міжвуз. наук. конф. студ. і мол. вчен., Донецьк, 28 травня 2004р. / ред. кол. В. Я. Уманський [та ін.]. - Донецьк : ДонДМУ, 2004. - 204 с.

 79. Українські поети ХХ століття: Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра / уклад. А. Я. Бельдій, за ред. К. В. Харченко. – К. : Наукова думка, 2006. – 256 c.

 80. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упоряд. А. П. Пономарьова [та ін.]. – К. : Либідь, 1991. – 638 с.

 81. Цалик С. М. Таємниці письменницьких шухляд. Детективна історія української літератури / С. М. Цалик, П. О. Селігей. – К. : Наш час, 2011. – 352 c.

 82. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко. – Львів : Без в-ва, 2001. - 250 с.

 83. Шевчук В.О. Українська культура : загальні питання: культурно-стилістичні епохи. Освіта. Національна ідея / В. О. Шевчук. - К. : Товариство "Знання" України, 2007. - 227 с.

 84. Шейко В.М. Історія української культури: навчальний посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2010. – 264 с.

 85. Шейко В.М. Історія української художньої культури : підручник для студ. вищих навч. закладів мистецтва і культури / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. - Х. : ХДАК ; Х. : Регіон-інформ, 2003. - 180 с.

 86. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. / Н. Яковенко. - К. : Критика, 2002. - 416 с.

 87. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. / Н.Яковенко. – К. : Критика, 2008. – 470 с.

 88. Ятченко В.Ф. Історія духовної культури українського етносу : навч. посіб. - Ч. 1 : Давня українська культура / В. Ф. Ятченко. - К. : Міленіум, 2004 . – 148 с.

Підпис розробника: ______________

Каталог: media -> library -> category -> knmzd
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу
knmzd -> «Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012
knmzd -> М. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012
М. А. Панфьорова доцент кафедри теорії та історії держави І права, к.іст н., доцент
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconМ. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молодь...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconБ. В. Новіков, д-р філос наук, проф в. о зав кафедри філософії нтуу «кпі ім І. Сікорського»
Текст]: Комплекс навчально-методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Соціально-методологічний вимір сучасної науки» для аспірантів...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Професійний відбір та професійна орієнтація для галузі знань 1301 Соціальне забезпечення
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка