Комунальний заклад


Теоретичні питання для підготовки з основ педагогікиСторінка4/6
Дата конвертації22.03.2018
Розмір0,84 Mb.
1   2   3   4   5   6

Теоретичні питання для підготовки з основ педагогіки


Розділ 1. Загальні засади педагогіки як науки.

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки.

Тема 2. Історія педагогіки. Видатні вітчизняні та світові педагоги

Тема 3. Система педагогічних наук


Розділ 2. Дидактика як галузь педагогіки, що розробляє теорію навчання та освіти

Тема 1. Сутність та зміст процесу навчання

Тема 2. Мета, функції, закономірності, принципи навчання

Тема 3. Мотиви навчання

Тема 4. Форми, методи, засоби організації навчання, форми контролю.

Тема 5. Сучасні види і концепції навчання.

Тема 6. Система освіти в Україні
Розділ 3. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу.

Тема 1. Сутність процесу виховання, мета та функції

Тема 2. Основні закономірності, принципи, прийоми виховання, критерії вихованості

Тема 3. Методи виховної роботи

Тема 4. Основні напрями та форми виховання

Тема 5. Формування учнівського колективу, його вплив на виховання особистості

Тема 6. Місце і роль сім‘ї у вихованні.
Розділ 4. Формування та розвиток особистості

Тема 1. Проблеми розвитку особистості і їх значення для виховання

Тема 2. Вікові періоди розвитку особистості.

Тема 3. Фактори розвитку особистості


Розділ 5. Сучасний педагог, його діяльність і професійний розвиток

Тема 1. Основні функції, ознаки, компоненти, критерії ефективності педагогічної діяльності

Тема 2. Професійна компетентність педагога

Тема 3. Педагогічне спілкування-основа професійної діяльності педагога.Теоретичні питання для підготовки з основ психології:Розділ 1. Психологія пізнання й навчання

Тема 1. Предмет психології та психічні процеси

Тема 2. Пам'ять як психічний процес

Тема 3. Увага та її властивості

Тема 4. Мислення. Види і типи мислення

Тема 5. Метакогнітивні здібності


Розділ 2. Психологія творчості

Тема 1.Творчі здібності. Креативність. Обдарованість

Тема 2. Механізми творення
Розділ 3. Психологія особистості

Тема 1. Особистість: поняття, теорії особистостей

Тема 2. Психологія самопізнання

Тема 3. Почуття власної гідності

Тема 4. Характер і темперамент людини

Тема 5. Мотивація діяльності і поведінки. Воля і вольова саморегуляція


Розділ 4. Основи психології спілкування

Тема 1. Поняття спілкування

Тема 2. Види і типи спілкування

Тема 3. Бар’єри спілкування

Тема 4. Спілкування в групі

Тема 5. Тиск середовища та його підтримка

Тема 6. Психологія лідерства

Тема 7. Відвертість та довіра як умови ефективного спілкування

в сім’ї, класі, референтній групі, міжособистісних відносинах
Розділ 5. Емоційно-почуттєвий світ людини

Тема 1. Емоції і почуття. Види емоційних станів

Тема 2. Конфлікт як психологічне явище
Розділ 6. Психологія вибору професій

Тема 1. Професійні інтереси та здібності

Тема 2. Світ сучасних професій і спеціальностей. Професіограма

Тема 3. Професійна придатність


Розділ 7. Основи ділового та публічного спілкування

Тема 1. Ділове спілкування

Тема 2. Публічний виступ

Для підготовки учнів до участі в олімпіаді рекомендуємо використати такулітературу:

Рекомендована література

для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології

Для підготовки до олімпіади за розділами педагогіки


 1. Андрієвська В. П. Психологічний довідник вчителя. Книга 2. – К.: Главник, 2005.

 2. Болтівець, С. І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. [Текст] / Болтівець С. І. – К. : Редакція «Бюлетня ВАК України», 2000. – 302 с.

 3. Волкова, Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. [Текст] / Волкова, Н.П. Вид. 2-е, перероб., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

 4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 6. Доній В. М. Навчально-методичний посібник «Психологія і педагогіка». – К., 1996. – 792 с.

 7. Зубарева О. В. Психология и педагогика в вопросах и ответах. Справочник для средних, специальных и высших учебных заведений. – Изд-во Саратовского университета, 1995. – 136 с.

 8. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

 9. Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

 10. Мазоха, Д.С. Педагогіка: Навчальний посібник [Текст] / Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко. – К. 6 Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 11. Падалка О. С. Педагогічні технології. Вид-во – «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. 253 с.

 12. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання [Текст]/ О.І.Пометун. – К., 2007. – 144 с.

 13. Прихожан А. М. Педагогика и психология. – М.: Изд-во «Знание», 1990. – 80 с.

 14. Сущенко А.В. Гуманізація педагогічного процесу в основній школі: теорія і практика : монографія [Текст] / А.В.Сущенко. – Запоріжжя: Х-прінт, 2002. – 359 с.

 15. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

 16. Щербань М. П. Прикладна педагогіка: [Навч.-метод. посіб.] / М. П. Щербань. – К.: Вища школа, 2002. – 215 с.

 17. Ягупов В. В. «Педагогіка»: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.Для підготовки до олімпіади за розділами психології


 1. Альтшуллеp, Г. С. Алгоритм изобретения [Текст] / Г.С. Альтшуллеp. - М. : Московский pабочий, 1973.

 2. Бандурка, А. М. Психология управления [Текст] / А.М. Бандурка. – Х. : Фортуна-пресс, 1998.

 3. Блейхер, В. М. Психологическая диагностика интеллекта и точност [Текст] / В.М. Блейхер. – К. : Высшая школа, 1978.

 4. Бойченко, Т.Є. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи [Текст] / Бойченко, Т.Є.  В.М. Заплатницький, В.В. Дивак. – К. : ВТФ «Перун», 2005. – 41 с.

 5. Варій, М.Й. Психологія: Навчальний посібник для студ. вишч. навч закладів [Текст] / М.Й. Варій. – К. : Центр учбової літератури. – 2007. – 288 с.

 6. Вдовина, М. В. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные пути их разрешения [Текст] / М.В. Вдовина / / Знание. Понимание. Умение. — 2009. — № 3 — Социология.

 7. Владимиров, Н. И. Психографический метод как способ прогнозирования успешности профессиональной деятельности. Содержание и методы профессионального воспитания: Межвуз. сб. [Текст] / Н. И. Владимиров. Тюмень, 1981. — С.536.

 8. Воронова, Т. В.Основи здоров'я: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. [Текст] / Воронова Т. В., Пономаренко В. С. – К. : Алатон, 2009. – 200 с.

 9. Горелов, И. Н. Умеете ли Вы общаться? Кн. Для учащихся [Текст] / И. Н. Горелов, В. М. Житников, М. В. Зюзько, Л. А. Шкатова. – М. : Просещение, 1991. – 144 с.

 10. Данилова, О.В. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. [Текст] / О.В. Данилова, П.Г. Балан, А.С. Вихренко. – К. : Ірпінь, 2005. – 85 с.

 11. Загальна психологія: Підручник [Текст] / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3.В. Огороднійчук та ін. — К. : Либідь, 2005. — С. 464.

 12. Карпенко, Л. А. Психология. Словарь. [Текст] / Карпенко Л. А. – 2-е узд. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

 13. Ковалев, С. В. Психология современной семьи: Инфор.-метод. матеріал курсу «Этика и психология семейной жизни». [Текст] / Ковалев С. В. – М. : Просвещение, 1988. – 208 с.

 14. Коваль, Р.П. Шкільна служба розв’язання конфліктів: досвід упровадження. Посібник [Текст] / Р. Коваль, А. Горова, А. Нікітчук, О. Микитюк, Ю. Ліхоліт. – К. : Видавець Захаренко В.О., 2009. – 168 с.

 15. Козляковський, П. А. Загальна психологія: Навч. посібник: В 2 т. [Текст] / Козляковський П. А. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Т.І. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 220 с.

 16. Кузин, В. С. Психология. [Текст] / В.С. Кузин. – М. : Владос, 1999.

 17. Максименко, С. Д. Загальна психологія: Навч. Посібник [Текст] / / С. Д. Максименко, В.О. Соловієнко — К. : МАУП, 2000. — 256 с.

 18. Максименко, С. Д. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Психологія. 11 клас [Текст] / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. Губенко, С. О. Мусатов, О. С. Науменко, О. С. Нечаєва, Я. Є. Стемківська, М.-Л. А. Чепа. – К., 2011.

 19. Мартинюк, І. З історії становлення психологічної служби в закладах освіти України [Текст] / І. Мартинюк / / Історія української науки на межі тисячоліть. - Вип.7. – К., 2002. – С. 126 – 129.

 20. Немов, Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. [Текст] / Р.С. Немов. – 4-е узд. – М.: ВЛАДОС, 2000. – Кн. : Общие основы психологи. – 688 с.

 21. Петров, В. Оператор РВС. Базовий курс по теорії розв'язання винахідницьких завдань [Текст] / В. Петров. - Тель-Авів, 2002.

 22. Петровский, А. В. Общая психология [Текст] / Петровский А. В. –М. : Просвещение, 1986 г., 464 с.

 1. Платонов, К. К. Занимательная психология [Текст] / Платонов, К. К. – М. : Прогресс - Лейпциг, 1978. – 351с.

 1. Пономаренко, Л.П. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. [Текст] / Л.П. Пономаренко, Р.В. Белоусова. – М. : ВЛАДОС, 2001. –Ч.2. Психология общения : 11 клас. – 192 с.

 2. Пономаренко, Л.П. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. [Текст] / Л.П. Пономаренко, Р.В. Белоусова. – М. : ВЛАДОС, 2001. – Ч.1. Основы психологи : 10 клас. – 224 с.

 3. Прасол, Д. В. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник. [Текст] / Прасол Д. В. – Миколаїв : Кріт, 2005. – 168 с.

 4. Степанюк, А. Біологія: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закл. [Текст] / Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 288 с.: іл.

 5. Тагліна О. В. Основи здоров'я: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / О. В. Тагліна, І. Ю. Кузьміна. – Х. : Ранок, 2009. – 176 с.: іл.

 6. Шапар, В. Б. Психологічний тлумачний словник [Текст] / В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2004. – 640 с.

 7. Юзинг, К. Г. Психологические типы. [Текст] / Юзинг К. Г. - Минск : Понури, 1998.

 8. Ярошевский, М. Г. История психологии. [Текст] / Ярошевский М. Г. – М. : Мысль,1976.

Хомич О.Б.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології

в 2013/2014 навчальному році
Районний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології проводиться серед учнів 10-х та 11-х класів. За формою і змістом він повинен бути максимально наближеним до обласного етапу олімпіади і проходити у два тури. Перший тур теоретичний, другий – практичний.

За 10 днів до олімпіади конкурсанти (або їх представники) здають свої екологічні проекти членами журі олімпіади для перевірки та попереднього оцінювання.Роботи, у яких не розглядаються екологічні аспекти, до участі в олімпіаді не приймаються.

Основу теоретичного туру складають тестові завдання з екології, які вимагатимуть від конкурсантів як відтворення теоретичних знань, так і вміння проводити порівняльний аналіз змісту варіантів відповідей. Виконання завдань такого формату передбачає наявність в учнів не тільки знань понятійного апарату екології, а й вміння оперувати ними, аналізувати зміст і обсяг понять, знаходити спільне і відмінне.

Орієнтирами для розробки завдань теоретичного туру послужили підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів, екологічні поняття, що входять у зміст таких предметів як біологія, географія, хімія. Крім того, учні, які беруть участь у районному (міському) етапі олімпіади повинні мати чітке уявлення про сучасні процеси в сфері екології, що протікають на локальному (місцевому), районному і глобальному рівнях; про стан довкілля, живої природи, здоров'я людини.

Серед запропонованих тестових завдань є: завдання типу А (вибір однієї вірної відповіді з чотирьох запропонованих) та завдання типу Б (вибір кількох вірних відповідей.) Допускаються завдання в однакових формулюваннях у різних вікових паралелях.

Перший (теоретичний) тур

На виконання завдань у теоретичному турі відводиться до 90 хвилин. На представлення проекту в практичному турі олімпіади кожному учаснику відводиться до 10 хвилин: 7 хвилин на доповідь та 3 – на відповіді на запитання.

Для проведення теоретичного туру повинно бути виділено не менше двох аудиторій, по одній на кожну вікову категорію. При необхідності кількість аудиторій може бути збільшена, але при цьому в кожній аудиторії можуть перебувати школярі лише однієї вікової групи. У кожній аудиторії протягом усього періоду роботи повинен перебувати спостерігач, який призначається оргкомітетом олімпіади. Аудиторії повинні бути провітрені та освітлені. Бажано, щоб кожен учасник міг виконувати роботу за окремим столом (партою).

На початку першого туру олімпіади конкурсантам видаються комплекти завдань, папір для чорнових записів і подвійний аркуш паперу для підпису, в який потім вкладуться комплекти з розв’язаними завданнями та чернетки. Комплекти та чернетки не підписуються.

Під час першого туру олімпіади учаснику забороняється:


  1. Користуватися мобільним телефоном в аудиторії і виходити з ним з аудиторії.

  2. Користуватися програмованими калькуляторами і переносними комп'ютерами.

  3. Користуватися будь-якими джерелами інформації.

Керівникам команд забороняється:

1. Контактувати з учасниками до закінчення туру. У разі контакту учасник знімається з туру.

По закінченні першого туру представники Оргкомітету шифрують роботи учасників. Шифровані роботи передаються журі, яке їх перевіряє. Перевірені роботи журі передає в оргкомітет для дешифрування і оформлення протоколу.

Другий (практичний) тур

Перед початком роботи до учасників доводиться регламент роботи і правила поведінки. Учасники повинні коротко, протягом семи хвилин представити журі основний зміст проекту, а потім відповісти на запитання (3 хв.).

Після виступу всіх учасників секції члени журі на закритому засіданні підводять підсумки і оформляють протокол.

З протоколом засідання знайомляться всі фахівці предметного журі та підписом висловлюють свою згоду з його змістом.

Екологічний проект - це завершена та належним чином оформлена розробка з екологічної тематики; це може бути робота біологічного, фізичного, хімічного, чи навіть математичного напрямку, в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії (саме пропозиція певних дій мається на увазі, коли говорять "проект"), направлені на розв'язок конкретних екологічних проблем. Обґрунтування дій повинно бути науковим і повинно містити певну сукупність результатів, отриманих самим учнем.

Екологічний проект може бути присвячений вивченню будь-якої екологічної проблеми. Ознаками "проекту" є наявність пропозиції конкретних дій, які можуть бути виконані на практиці. Пропозиції на зразок "звернутися до Президента чи Верховної Ради" до таких не відносяться. "Екологічний" означає, що робота стосується проблем взаємодії живих організмів з зовнішнім середовищем, охорони природи, вивчення зв'язків в екосистемах, тощо. Якщо проект містить не лише конкретні пропозиції певних дій та їх наукове обґрунтування, а ще й результати реалізації цих дій (звіт про їх виконання) - це дає додаткові шанси його авторам.

Слід наголосити, що екологічні проекти повинні містити наукові (наскільки це слово можна застосувати до роботи школярів) результати; вони повинні бути практичними, дослідницькими (лабораторні або польові дослідження) роботами. Математичні розрахунки, виконані автором роботи - теж науковий результат. Простий виклад чужих думок - ні. Реферативні роботи з викладом відомих наукових даних або літературні чи публіцистичні твори до участі в конкурсі екологічних проектів не допускаються.

Вимоги до оформлення проекту

важливо правильно оформити здобуті результати. Це допоможе вірно зформулювати висновки та пропозиції. Крім того, важливо, щоб робота була зрозуміла не лише автору, а й іншим людям (членам журі, зокрема).

При підготовці тексту слід керуватись загальноприйнятими вимогами, які висуваються до наукових публікацій. Зокрема, проект повинен мати певну структуру: титульний лист, анотацію та основний текст.

На титульному листі вказують назву роботи, прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів), клас і навчальний заклад, у якому він навчається, відомості про наукових керівників (вчителя біології та інших) роботи.

Анотація повинна містити короткий, але змістовний виклад суті роботи.

Основний текст може мати такі розділи:

Вступ. Ця частина містить основну ідею, її теоретичне обґрунтування, дані літератури, опис структури запланованого експерименту.

Матеріали та методи

Результати. Сюди слід включати текст, формули, малюнки, фото, схеми, таблиці, які мають відношення до проекту і необхідні для розуміння роботи.

Обговорення - оцінка результатів та їх порівняння з відомими з літератури даними; що вони дають для розв'язання проблеми

Пропозиції чи план дій для розв'язання проблеми

Висновки


Список використаної літератури.

Основні вимоги до оформлення рукопису

Кожен проект має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Текст роботи друкується державною мовою з одного боку аркуша А4, шрифт Тіmes New Roman – 14 через 1,5 інтервали. Поля: ліворуч – 20-25мм, праворуч – 10мм, зверху та знизу – 20мм.

Оптимальний обсяг – 25-30 сторінок.Оформлення структурних елементів проекту

Титульний аркуш

На титульному аркуші вказуються: відомості про навчальний заклад, у якому виконаний проект. Нижче по центру - слова: "Екологічний проект". Нижче – посередині аркуша – назва роботи без лапок (назва повинна бути лаконічною, повністю відповідати змісту екологічного проекту.). Ще нижче – відомості про виконавця роботи (прізвище, ім'я по батькові, клас і місце навчання) та керівника проекту. Якщо крім керівника, над роботою працював науковець-консультант, відомості про нього вказуються під інформацією про керівника. Внизу аркуша по центру – місце написання та рік написання роботи.Зміст

Зміст є другою сторінкою, де визначено структуру наукової роботи.

Вступ

Основна частина (з послідовною назвою всіх розділів і підрозділів)Висновки

Список використаних джерел

Додатки ( з назвами)

Зміст зручно друкувати у таблиці, рамки якої невидимі при друкуванні на принтері.Перелік умовних позначень або скорочень (у разі потреби)

Висновки

У висновках тезисно, у порядку виконання завдань, які ставились при створенні проекту, викладаються найважливіші результати екологічного проекту. Сукупність висновків є доведенням повноти досягнення поставленої мети.Список використаної літератури

Список використаної літератури містить бібліографічний опис джерел, використаних під час роботи над темою.Постерна сесія

Постер - це плакат. Ідея постерної сесії полягає в тому, щоб якнайдоступніше подати матеріали свого проекту. На наукових конференціях це найбільш прийнятна форма наукової доповіді.

Оптимальним варіантом постерної сесії є розміщення матеріалів проекту (текст, фото, схеми та ін) у вигляді постеру - плаката на стенді. Для кожного проекту оргкомітет забезпечує окреме місце для експозиції - стенд та (або) стіл. Стенд - для постера, а на столі можна розмістити всі матеріали, що мають відношення до проекту. Це власне текст проекту, колекції, моделі, тощо.

На жаль, приміщення з достатнім числом стендів в умовах Олімпіади знайти не зовсім просто, тому дозволено замінити постерну сесію на мультимедійну з представленням проекту у вигляді мультимедійної презентації, або мультимедійного постеру.

Після закінчення роботи журі бали, отримані учасниками за кожен з турів, оргкомітет заносить до протоколу. Загальна оцінка учасника – це сума його оцінок за перший і другий тури. На основі цих даних журі визначає переможців та призерів у кожній віковій групі, що фіксується в протоколі. Протокол підписується всіма членами журі.

Методичні рекомендації призначені для організаторів районного (міського) етапу всеукраїнської олімпіади школярів з екології.


Григорова М.О.

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення

І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2013/2014
Географічні олімпіади – це одна з найважливіших форм позакласної роботи. Метою проведення таких змагань є виявлення талановитих і обдарованих школярів: тих, хто досконало володіє знаннями шкільної програми, хто має багату уяву та нестандартний підхід до вирішення складних і проблемних завдань. Саме ці якості є вирішальними у процесі підготовки учнів до олімпіад.

Запорукою успіху виступу учнів є правильна організація роботи з обдарованими дітьми у навчально-виховних закладах:

- орієнтувати учнів на зацікавлення предметом географії, працювати з ними додатково, готуючись до різних конкурсів, конференцій, семінарів тощо;

- організовувати ґрунтовну самостійну роботу із сучасною науковою літературою, періодичними виданнями географічного змісту, довідниками, Інтернетом;

- проводити індивідуальні заняття під час яких розв’язувати задачі географічного змісту (за збірниками різних видань), вивчати географічну номенклатуру; здійснювати розбір завдань IV етапів олімпіад;

- постійно проводити змагання серед ерудитів;

- систематично спілкуватись з батьками і розповідати їм про схильності та здібності, успіхи і проблеми дітей;

- заняття мають бути цікавими, діти щоразу повинні поглиблювати та розширювати свої знання.

Починати підготовку творчо обдарованих учнів до участі в олімпіадах та турнірах з психологічних принципів слід з 6-го класу і працювати в системі до 11 класу.

Робота з обдарованими дітьми припускає наявність даних про структурно-якісні показники характеристики обдарованості, методики їх виявлення і розвитку, а потім організаційних заходів у рамках яких і здійснюється практична робота з подальшого розвитку творчих здібностей і обдарованості.

Одне з важливих завдань географічної освіти – формування в світогляді учнів цілісної географічної картини світу, яка формується тільки при системному засвоєнні знань.

У шкільному (І-му) етапі Всеукраїнської олімпіади з географії беруть участь учні 8-11 класів, без будь-яких обмежень, за їх бажанням, у час, визначений наказом адміністрації школи. Цей етап географічних олімпіад проводиться в один тур (загальна кількість теоретичних і практичних завдань становить не більше чотирьох).

Завдання готують предметно – методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу. Необхідно підбирати завдання, доступні для більшості учнів, але за змістом і формою вони не повинні дублювати питання репродуктивного рівня, які наведені у підручнику, а відповідь на них не слід зводити тільки до викладу змісту параграфів. Тобто ставиться дещо завищена «планка» вимог з метою не тільки виявити переможців, але й довести їм, що олімпіада – це не просто контрольна робота за шкільною програмою і для досягнення успіху в її наступному етапі необхідно ще багато працювати. Рекомендуємо два-три питання шкільної олімпіади підбирати зі змісту навчальної програми поточного навчального року, та одне-два – пов’язані з вимогами програми за попередні роки навчання (або пов’язані з поняттями, які продовжують формуватися).Тільки на цьому етапі олімпіади вчитель (на власний розсуд) може дозволити учням при виконанні завдань користуватися шкільними навчальними атласами.

Після завершення перевірки олімпіадних завдань учитель аналізує відповіді учасників, указує на оптимальні шляхи вирішення завдань, дає правильні відповіді, виправляє типові помилки, називає прізвище переможця, який братиме участь у наступному етапі олімпіади, та призерів – «запасних» у складі шкільної команди. По можливості, переможця й призерів шкільного етапу олімпіади слід відзначити подяками, грамотами чи книгами географічної або краєзнавчої тематики.

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії беруть участь учні 8-11 класів, які стали переможцями І етапу. Склад оргкомітету й журі призначається наказом районного (міського) управління освіти. Міський (районний) методист з географії є членом оргкомітету олімпіади, відповідальним за умови її проведення, дотримання правил і прав учасників. Із числа науковців або найдосвідченіших учителів у наказі призначається експерт-консультант, який надає наукові й методичні консультації членам журі, вирішує спірні питання, головує на засіданні апеляційної комісії.

На цьому етапі олімпіади рекомендується не більше п’яти завдань (як правило, по два теоретичних і практичних; а якщо питання одного з турів не дуже складні, то їх може бути максимум три). Досвід підказує, що одне із завдань етапу повинно бути доступним для всіх учнів (в обсязі шкільної програми певного класу); половина завдань націлена на географічний аналіз і синтез з урахуванням знань і вмінь, набутих у попередніх класах; а одне теоретичне чи практичне завдання може дещо виходити за рамки шкільної програми, або відповідь на нього може потребувати встановлення міжпредметних зв’язків. До половини тестових завдань можуть бути позапрограмними.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії проводиться в листопаді – грудні щороку за графіком, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки, та єдиними пакетованими завданнями, які затверджує директор Департаменту.

Користування атласами, будь-якими посібниками, калькуляторами, мобільними телефонами під час виконання всіх завдань учням категорично заборонено.При організації та проведенні всіх етапів Всеукраїнської олімпіади з географії необхідно керуватись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056.
Скоробогатов А.В.

Методичні рекомендації щодо проведення

другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.
Просимо звернути увагу на особливість організації цього етапу:

 • олімпіада проводиться в усіх регіонах області одночасно 23 листопада2013р., розпочати письмову роботу учні повинні о 10годині;

 • оргкомітети повинні забезпечити проведення заходу в приміщеннях навчальних закладів, що мають комп’ютери з підключенням до стаціонарної мережі ІНТЕРНЕТ та копіювальну техніку;

 • для забезпечення надійності рекомендуємо мати можливість виходу в ІНТЕРНЕТ за допомогою мобільного зв’язку ( 2 оператори), а також ноутбуки з повною зарядкою (на випадок відсутності електропостачання);

 • оргкомітет буде мати можливість отримати тексти завдань 23.11.13 о 9-30 через мережу ІНТЕРНЕТ та провести тиражування;

 • розв’язання завдань та критерії до оцінювання будуть оголошені через ІНТЕРНЕТ о 14-00, перевірка робіт проводиться з 15-00;

 • попередні результати повинні бути надіслані експертній раді ДОІППО в день проведення другого туру через ІНТЕРНЕТ; • апеляція проводиться протягом двох наступних днів, остаточні результати з визначенням призерів повідомляються оргкомітету • третього етапу Всеукраїнської олімпіади з математики до 30.11.13,одночасно подається (заповнена по класам)форма виконання завдань ;

 • на випадок повної відсутності ІНТЕРНЕТ-звязку оргкомітетам регіонів дозволено використати для проведення другого туру резервні завдання, тексти яких будуть розіслані через ІНТЕРНЕТ 21.11.13, пароль для відкриття можна буде одержати лише 23.11.13 не раніше 9-45 мобільним телефоном;

 • роботи регіону, в якому виконувались завдання за резервними текстами, будуть перевірені( для визначення переможців )експертною комісією ДОІППО, розв’язання задач в цьому випадку регіональному журі не надаються;

 • матеріали необхідно надати для перевірки не пізніше 25.11.13 до 10-00, пакети з роботами треба опломбувати до 15-00 23.11.13 і доповнити актом про кількість робіт, що надсилаються . Акт завірити підписами голови оргкомітету і відповідальної особи та печаткою;

 • під час виконання та перевірки робіт( за наявністю технічних умов) буде надана можливість on-line консультацій регіональних комісій з членами експертної ради (з 10-00 до 18-30);

 • з метою створення єдиного банку «Математично обдаровані діти Дніпропетровщини» оргкомітет третього етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, буде збирати інформацію щодо домашньої адреси, телефонів та електронних адрес учасників та призерів другого етапу;

 • усі технічні подробиці та зразок форми звітності будуть надані регіонам через електронну пошту 18.11.13.

Методичні поради до підготовки учнів до участі у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики
Шановні колеги, звертаємо Вашу увагу на наступне.

Математична олімпіада – це змагання, метою якого є виявлення найбільш талановитих учнів у галузі математики, підвищення мотивації до вивчення математики та розвитку дослідницьких навичок. Завдання олімпіади будуть містити лише матеріал шкільного курсу математики відповідного та попередніх класів, причому зміст завдань не буде виходити за межі матеріалу першої чверті навчального року, тому вчителям, які готують учнів до олімпіади не треба форсувати вивчення курсу математики. У той же час, олімпіадні завдання, хоча формально відповідають лише чинній програмі, вимагають (для успішного виконання) набуття деяких спеціальних навичок.


Рекомендуємо додатково до вимог програми опрацювати такі питання.
Для 6 класу:

- задачі з використанням ідеї парності, задачі на чередування;

- розфарбування;

- найпростіші комбінаторні задачі;

- найпростіші задачі на подільність та залишки;

- найпростіші задачі на принцип Діріхле;

- задачі з графами з використанням ідеї парності;

- найпростішій аналіз ігор (симетричні стратегії, пошук виграшних позицій в простих ситуаціях);

- задачі на геометричну інтуїцію;

- класичні арифметичні задачі (рух, сумісна робота, відсотки, суміші тощо)

Для 7 класу.

- задачі з використанням ідеї парності, задачі на чередування;

-розфарбування;

- найпростіші комбінаторні задачі;

- найпростіші задачі на подільність та залишки;

- задачі на принцип Діріхле;

- задачі з графами з використанням ідеї парності, унікурсальність;

- аналіз ігор (симетричні стратегії, пошук виграшних позицій в простих ситуаціях);

- найпростіші геометричні задачі;

- найпростіші задачі на інваріант;

- класичні арифметичні задачі (рух, сумісна робота, відсотки, суміші тощо);

Для 8 класу.

-задачі з використанням ідеї парності, задачі на чередування;

-розфарбування;

- найпростіші комбінаторні задачі;

- задачі на подільність та залишки;

- задачі на принцип Діріхле;

- задачі з графами з використанням ідеї парності, унікурсальність;

- аналіз ігор (симетричні стратегії, пошук виграшних позицій, анализ з кінця);

- ускладнені геометричні задачі за 7 клас;

- задачі на інваріант;

- найпростіші задачі на полу інваріант;

-найпростіші нерівності;

- інтуїтивне використання індукції;

- класичні текстові задачі (рух, сумісна робота, відсотки, суміші тощо);

Для 9 класу.

-задачі з використанням ідеї парності, задачі на чередування;

-розфарбування;

- найпростіші комбінаторні задачі;

- задачі на подільність та залишки;

- задачі на принцип Діріхле;

- задачі з графами з використанням ідеї парності, унікурсальність;

- аналіз ігор (симетричні стратегії, пошук виграшних позицій, анализ з кінця);

- ускладнені геометричні задачі за 8 клас (згідно програми 8, початку 9 класу);

- задачі на інваріант;

- найпростіші задачі на полу інваріант;

- найпростіші функціональні рівняння, метод підстановки;

-найпростіші нерівності;

- класичні текстові задачі (рух, сумісна робота, відсотки, суміші тощо);
Для 10 класу.

-задачі з використанням ідеї парності, задачі на чередування;

- розфарбування;

- комбінаторні задачі;

- задачі на подільність та залишки;

- задачі на принцип Діріхле;

- принцип крайнього;

- задачі з графами з використанням ідеї парності, унікурсальність;

- аналіз ігор (симетричні стратегії, пошук виграшних позицій, анализ з кінця);

- ускладнені планіметричні задачі;

- задачі на інваріант;

- задачі на полу інваріант;

-графіки рівнянь та нерівностей, ідея симетрії;

-доведення нерівностей, класичні нерівності;

- функціональні рівняння;

- методи розвязання задач з параметрами (рівень ДПА);

- класичні текстові задачі (рух, сумісна робота, відсотки, суміші тощо);

Для 11 класу.

-задачі з використанням ідеї парності, задачі на чередування;

- розфарбування;

- комбінаторні задачі;

- задачі на подільність та залишки;

- задачі на принцип Діріхле;

- принцип крайнього;

- задачі з графами з використанням ідеї парності, унікурсальність;

- аналіз ігор;

- ускладнені планіметричні задачі;

- ускладнені задачі з основ стереометрії (звернути увагу – проекції, перерізи)

- задачі на інваріант;

- задачі на полу інваріант;

-графіки рівнянь та нерівностей, ідея симетрії;

-доведення нерівностей, класичні нерівності;

- функціональні рівняння;

- методи розвязання задач з параметрами (рівень ДПА);

- класичні текстові задачі (рух, сумісна робота, відсотки, суміші тощо).

Звертаємо увагу, що серед олімпіад них задач можуть бути присутні й такі, що містять інші нестандартні питання, що не входять у вище запропонований список, і такі задачі обов’язково будуть, бо саме вони й виявляють найталановитіших учнів, але попередній список охоплює питання олімпіадної “класики”, його треба обов’язково опрацювати.

З інформацією про посібники, що рекомендовані Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України для підготовки до олімпіад можна ознайомитись на сайті

http://ukrtym.blogspot.com/p/xv-2012.html

Частину посібників для опрацювання відповідних тем нами розміщено в ДОДАТКИ. Опрацювати навички розв’язування класичних олімпіад них задач можна з використанням інтернет-ресурсаhttp://www.problems.ru/

Букарєва Т.Б.,

Кірман В.К.

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення

І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2013/2014
Олімпіади з економіки – це одна з найважливіших форм позакласної роботи. Метою проведення таких змагань є виявлення талановитих і обдарованих школярів: тих, хто досконало володіє знаннями шкільної програми, хто має багату уяву та нестандартний підхід до вирішення складних і проблемних завдань. Саме ці якості є вирішальними у процесі підготовки учнів до олімпіад.

У шкільному (І-му) етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки беруть участь учні 9-11 класів, без будь-яких обмежень, за їх бажанням, у час, визначений наказом адміністрації школи. Цей етап олімпіади проводиться в один тур (загальна кількість теоретичних і практичних завдань становить не більше чотирьох).

Завдання готують предметно – методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу. Необхідно підбирати завдання, доступні для більшості учнів, але за змістом і формою вони не повинні дублювати питання репродуктивного рівня, які наведені у підручнику, а відповідь на них не слід зводити тільки до викладу змісту параграфів.

Після завершення перевірки олімпіадних завдань учитель аналізує відповіді учасників, указує на оптимальні шляхи вирішення завдань, дає правильні відповіді, виправляє типові помилки, називає прізвище переможця, який братиме участь у наступному етапі олімпіади, та призерів – «запасних» у складі шкільної команди. По можливості, переможця й призерів шкільного етапу олімпіади слід відзначити подяками, грамотами чи книгами економічної тематики.

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки беруть участь учні 9-11 класів, які стали переможцями І етапу. Склад оргкомітету й журі призначається наказом районного (міського) управління освіти. Міський (районний) методист з економіки є членом оргкомітету олімпіади, відповідальним за умови її проведення, дотримання правил і прав учасників. Із числа науковців або найдосвідченіших учителів у наказі призначається експерт-консультант, який надає наукові й методичні консультації членам журі, вирішує спірні питання, головує на засіданні апеляційної комісії. Комплект олімпіадних завдань охоплює вивчений учнями матеріал за попередні роки навчання та з тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади. При розробці завдань враховані також вимоги, які висуваються до олімпіадних робіт на ІІІ та IV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки.

Зміст завдань умовно поділено на три блоки: загальні поняття (1), мікроекономіка (2), макроекономіка (3). У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати знання теоретичного матеріалу, а також уміння аналізувати, порівнювати, застосовувати економічні закони на практиці.

Завдання для учнів 9-х класів включають економічні категорії: тематичного блоку: потреби та економічні блага, економічні ресурси та процес виробництва, проблема вибору та альтернативна вартість. Питання з 2 тематичного блоку можуть бути використані тільки на рівні розпізнавання економічних явищ чи понять (побутовий рівень). Завдання цього блоку не потребують складних математичних перетворень. Вони, перш за все, мають на меті перевірку рівня економічного мислення учнів, їх світогляду та вмінь користуватися набутими знаннями для вирішення типових життєвих ситуацій. Поняття з 3 блоку можуть бути використані тільки на рівні розпізнавання.

Завдання для учнів 10-х класів включають питання: потреби та економічні блага, економічні ресурси та процес виробництва, проблема вибору та альтернативна вартість, основні питання економіки, дійові особи економіки та їх взаємодія. Відповіді на запитання потребують ґрунтовних знань і вмінь, у тому числі й математичних. Поняття з 3 блоку можуть бути використані тільки на рівні розпізнавання.

Завдання для учнів 11 класу охоплюють матеріал який учні повинні були опанувати до терміну проведення ІІ етапу олімпіади: взаємозв’язки економічних процесів та явищ, раціональна економічна поведінка споживача та виробника, попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки, ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з економіки проводиться в листопаді – грудні щороку за графіком, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки, та єдиними пакетованими завданнями, які затверджує директор Департаменту.

При організації та проведенні всіх етапів Всеукраїнської олімпіади з економіки необхідно керуватись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056.

Скоробогатов А.В.Методичні рекомендації до проведення ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

у 2013 – 2014 н.р.
ІІ (районний, міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання проводиться серед учнів 8-х – 11-х класів 10 листопада 2013 року за завданнями Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і складатиметься з трьох турів: теоретичного, комплексної роботи, захисту проекту (домашнього завдання).

До участі в ІІ етапі олімпіади допускаються учні, які стали переможцями І етапу.

Засвоєння основ технологічної освіти має забезпечити:


 • сформованість техніко-технологічного світогляду, знання основ техніки, розуміння сучасних перспективних технологій перетворення матеріалів, енергії, інформації з урахуванням економічних, екологічних і підприємницьких знань, соціальних наслідків використання технологій;

 • володіння технологіями предметно-перетворюючої діяльності та основними компонентами технологічної культури;

 • сформованість навичок творчої діяльності;

 • засвоєння основ професійного самовизначення.


Напрями підготовки з основ технологічної освіти:

1. Проектні технології в сфері матеріального виробництва. Проектування предметів навколишнього природного середовища.

2. Науково-технічний прогрес і технології. Перетворювальна діяльність людини як засіб реалізації інтелектуального продукту. Традиційні і сучасні технології.

3.Технічна та художня творчість у продуктивній творчій діяльності людини.

4. Професійна орієнтація. Сфери людської діяльності та види праці. Вимоги професії до людини.

Теоретичний тур. Учасникам протягом 1 год. буде запропоновано дати відповіді на тестові питання та завдання творчого характеру, а також розробити проект комплексної роботи. Максимальна кількість балів за теоретичний тур – 20 балів.

Комплексна робота передбачає виготовлення творчого проекту та його оздоблення, використовуючи інструменти і матеріали. На виконання завдань відвести 5 годин. Максимальна оцінка роботи - 60 балів.

Для хлопців 9-х класів необхідно підготувати матеріали: дерев’яний брусок твердої породи 50 х 50 х 40, довжиною 400; дерев’яна дощечка – 100 х 50 х 10; фанера – 100 х 50 х 5; метал – d-6; декоративна гайка – М-5; дріт алюмінієвий d-2, довжиною – 200; шайба з отвором d- 5, S-0,5; плашка М-5, плашкотримач.

Інструменти: плоскогубці, лобзик, свердла (набір), штангенциркуль, наждачний папір, набір надфилів, клей ПВА, ножівка столярно-слюсарна, матеріали та інструменти для оздоблення, креслярський інструмент, дріль, свердлильний верстат, токарний верстат по дереву та металу.

Для хлопців 11х класів – матеріали: метал-сталь d – 4, довжиною – 150; дерев’яний брусок 300 х 50 х20; дерев’яний брусок – 450 х 20 х 10; фанера – 250 х 20 х 3 (2 шт.); шайба d – 10 з отвором 4,5; дерев’яний брусок – 100, d – 50.

Інструменти: ножівка по деревині, лобзик, свердло – d – 4,5; наждачний папір, плоскогубці, молоток, зубило, цвяхи (маленькі), клей ПВА, набір напилків, свердлильний верстат, токарний верстат по дереву.

Хлопці можуть використовувати інструменти і матеріали для оздоблення (різці, випалювачі, штампи тощо).

Для виконання комплексної роботи дівчатам 9-х та 11-х класів необхідно створити умови для роботи на швейній машині.

Для дівчат 9-х класів – матеріали: для основи - м’які тканини (типа флісу) - 0,50 м, спиці та пряжа для в’язання, ґудзики або липуча стрічка, швейні нитки, оздоблювальні матеріали. Виконання роботи передбачається на швейній машині.

Для дівчат 11-х класів – матеріали: тканина-основа (однотонна) 0,50 м, набір залишків різних матеріалів, що комбінуються з основою, набір для рукоділля; додатково: набір різнокольорових ниток для вишивки, шиття, в’язання (ірис, вовна тощо), синтепон, клейова прокладка, оздоблювальні матеріали. Виконання роботи передбачається на швейній машині.

На виконання завдання передбачити 5 годин. Роботу максимально оцінювати в 60 балів.

Оргкомітету олімпіади створити безпечні умови для роботи у навчальних майстернях. Членам журі контролювати дотримання учнями правил безпеки під час виконання практичних завдань.

Домашні проекти учасники олімпіади мають виконувати за напрямами, запропонованими у методичних рекомендаціях МОН щодо підготовки до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Зазначену інформацію можна буде знайти додатково на сайті ДОІППО, doippo.dp.ua та trudove.org.ua.

Максимальна кількість балів за виконання завдань третього туру – 40.Матеріали щодо підготовки до олімпіади з трудового навчання вчителі можуть почерпнути на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів:

1. Журнал «Трудова підготовка в закладах освіти» видавництва «Педагогічна преса».

2. Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ».

3. Науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі2. Видавнича група «Основа».

4. Сайт www.trudove.org.ua.

Зав. НМЛ охорони праці

та трудового навчання ДОІППО

Ковальчук І.М.

0972382170
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізикиКаталог: uploads -> editor -> 2020
2020 -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
2020 -> Г. Косинка “В житах”
2020 -> Думки над історичним портретом Г. П. Кравченка
2020 -> Сага про великого детектива
2020 -> Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області
2020 -> С. Голубівка Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
2020 -> Вчитель: Тацій Ольга Степанівна
2020 -> Навчальний посібник з шкільного курсу сучасної української мови. Він призначений для вивчення і повторення основних правил української орфографії і пунктуації на матеріалі художніх текстів,
2020 -> Вчитель : Тацій Ольга Степанівна
2020 -> С. Голубівка Інноваційне навчання — новий тип організації навчально-виховного процесу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Комунальний заклад icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад iconВідділ освіти Широківської районної адміністрації
Комунальний заклад «Широківська середня загальноосвітня школа №1 – загальноосвітній начальний заклад І-ІІІ ступенів»
Комунальний заклад iconКомунальний заклад «навчально-виховний комплекс «загальноосвітний навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад №24» кам'янської міської ради
Навчальна: на конкретних прикладах показати учням можливості музичного мистецтва виражати різноманітні настрої та почуття людини;...
Комунальний заклад iconДепартамент науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Комунальний заклад iconКомунальний навчальний закладБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка