Комунальний закладСторінка5/6
Дата конвертації22.03.2018
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6

У ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики беруть участь учні 7-11 класів.


Увага: Якщо вивчення фізики в 7 класах загальноосвітнього навчального закладу розпочинається з другого семестру, то учні-семикласники не беруть участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з фізики.

На виконання учнями завдань відводиться для 7 класу - 3 астрономічні години, для 8 -11 класів - 4 години.


Комплект олімпіадних завдань охоплює вивчений учнями матеріал з різних розділів курсу фізики відповідно до навчальної програми за попередні роки навчання та з розділів, тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади, а саме:

Клас

Розділи, теми


7

Розділ 1. «Починаємо вивчати фізику». Розділ 2. «Будова речовини» (з теми «Фізичне тіло і речовина» по тему «Будова речовини» включно).

8

Розділ 1. «Механічний рух». Розділ 2. «Взаємодія тіл» (з теми «Взаємодія тіл» по тему «Прості механізми» включно).

9

Розділ 1. «Електричне поле». Розділ 2. «Електричний струм» (з теми «Електричний струм» по тему «Вимірювання напруги» включно).

10

Розділ 1. «Кінематика». Розділ 2. «Динаміка» (з теми «Механічна взаємодія тіл» по тему «Закон всесвітнього тяжіння» включно).

11

Розділ 1. «Електричне поле». Розділ 2. «Електричний струм».Розділи та теми подані у відповідності до діючих навчальних програм з фізики, а саме: для 7-9 класів програма Фізика. - К.; Ірпінь: Перун, 2005; для 10-11 класів програма академічного рівня із збірника програм з профільного навчання Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – К., 2010.

Комплект завдань для кожної паралелі містить 5 задач. Поряд з умовою задачі подана максимальна кількість балів, яку учень може одержати за її розв’язання. Максимальна сума балів за виконання всіх олімпіадних завдань становить 25 балів.

З метою перевірки набуття учнями первинних навичок планування та проведення фізичного експерименту, опрацьовування та інтерпретації його результатів, а також для якісної підготовки до практичного туру ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики в кожній паралелі пропонується завдання експериментального спрямування.

Усі необхідні дані для розв’язування задач подані в умовах задач, тому учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками тощо). Для виконання обчислень можна використовувати мікрокалькулятори.

Для об’єктивного оцінювання виконаних завдань доцільно користуватися критеріями, які будуть надані разом із завданням у день проведення олімпіади.
Під час підготовки до олімпіади рекомендувати інформацію, розміщену на сайтах:

Фізика. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії - можна знайти опис фізики - як науки, загальний огляд фізичної науки, історію фізики тощо


 • Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс "Левеня"

 • Электронный web-журнал Physics.com.ua

 • Сайт "ШКОЛЬНАЯ ФИЗИКА"

 • Пропонується також використовувати матеріали Всеукраїнських учнівсь­ких олімпіад та посібники, рекомендовані МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (переліки таких посібників подаються на офіційних web-ресурсах МОН України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти).

Потапова Т.В.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
Метою запровадження Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії є пропаганда природничо-наукових знань, формування в учнів інтересу та наукового підходу до вивчення астрономії і пов'язаних із нею наук; виявлення та розвиток в учнів творчих здібностей до науково-дослідницької діяльності, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; підвищення рівня фахової підготовки вчителів; залучення вчених і викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів до активної співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами у справі поліпшення вивчення фізики та астрономії; відбір найбільш талановитих учнів до складу збірної команди України для участі в міжнародній олімпіаді.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії проводиться у двох вікових групах: для учнів 11 та 10 класів. Відповідно до Положення про Всеукраїнські уч­нівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (далі - Положення), зат­вер­­дженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лис­то­пада 2011 року за № 1318/20056, участь в олімпіаді можуть брати й учні молодших (порівняно з класом фактичного навчання) класів. Залучення до уча­сті в олімпіаді учнів 8-9 класів має важливе значення, оскільки сприяє розвиткові пізнавального інтересу до вивчення астрономії учнів середнього шкільного віку, розкриття їхніх здібностей, набуття досвіду участі в змаганнях.

На олімпіаді учням планується запропонувати 5-6 задач, розв’язання яких базується на знаннях про методи і результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Під час олімпіади передбачається запропонувати завдання роботи з рухомою картою зоряного неба такої спрямованості:

- на виявлення навичок роботи з картами зоряного неба, каталогами та діаграмами для знаходження астрономічних об’єктів та їхніх характеристик (наприклад, розрахунки зоряних величин, радіусів, світності, нанесення на карту за ефемеридами об'єктів і т.і.), передбачення певних астрономічних подій тощо.
Кожен учасник олімпіади повинен сидіти за окремою партою і працювати самостійно. Учасники олімпіади можуть користуватися лише матеріалами (завдання, чисті аркуші, табличні дані тощо), виданими оргкомітетом. Під час виконання завдань на олімпіаді учням дозволяється користуватися калькуляторами, але користуватися мобільними телефонами категорично заборонено.

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади та шкалу оцінювання. У критеріях оцінювання повинні бути відображені певні кроки (просування) розв’язування кожної задачі.

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

З метою популяризації астрономії та залучення учнівської молоді до участі в інтелектуальних змаганнях бажано розмісти інформацію про проведення етапів олімпіади у засобах масової інформації, опублікувати завдання олімпіади та їх розв’язання у фаховій педагогічній пресі.


Потапова Т.В.


Методичні рекомендації

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з фізичної культури в 2013-2014 навчальному року

в Дніпропетровській області
ІІ (районний, міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури проводиться серед учнів 11 класів 21.12.2013 року.

Навчальний предмет «Фізична культура» у загальноосвітніх навчальних закладах спрямований на формування широкого комплексу життєво необхідних знань, рухових умінь та навичок, забезпечення різнобічного розвитку фізичних і безпосередньо пов’язаних з ними психічних якостей, оптимізацію стану здоров’я, розвинутих здібностей до розробки та реалізації проектів і програм формування свого здорового способу життя, що створює здорове середовище, оволодіння комплексом різноманітних засобів підтримки та зміцнення здоров’я.

Засвоєння предмету «Фізична культура» має забезпечити:


 • розуміння значення фізичної культури для особистісного
  розвитку;

 • знання щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання з метою зміцнення здоров'я та підвищення фізичної підготовленості;

 • застосовування елементарних правил гігієни, прості прийоми самоконтролю;

 • володіння способами організації самостійних занять фізичними вправами різної функціональної спрямованості, корекції постави, надання першої допомоги та страхування під час виконання фізичних вправ;

 • виконання залікових вправ (навчальних нормативів);

 • уміння використовувати фізичні вправи під час активного відпочинку.

Завдання складено відповідно до навчальної програми «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11класів» (5-9 кл. 2009 р.. 10-11 кл. 2010 р. - авт. Т.Ю. Круцевич та інші).

Рекомендуємо ІІ етап (районний, міський) олімпіади проводити одним туром. До участі в ІІ етапі олімпіади допускаються учні, які стали переможцями І етапу.

При проведенні олімпіади використовувати «Положення щодо проведення обласного туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури в навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014 році», які розміщені на сайті Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в розділі «Факультети і центри» - «Кафедра філософії і культури здоров’я» - «Олімпіада з фізичної культури 2014».

Лаврова Л.В.Методичні рекомендації

щодо проведення олімпіади х навчального предмету «Людина і світ» у 2013/2014 навчальному році

Так традиційно склалося, що вказана олімпіада має дещо інший формат і свої особливості, чим відрізняється від інших учнів яких предметних олімпіад. Той факт, що з кожним навчальним роком робіт стає все більше і якість їх також покращуються говорить про доцільність її проведення.

Разом з тим, кожного року, мають місце одні й ті самі прикрі непорозуміння, через які не всі подані учнівські роботи потрапляють на конкурс.

Отже, зупинимося на тих аспектах, які допоможуть запобігти ускладнень і двозначного тлумачення пунктів Положення про олімпіаду зі шкільного предмету «Людина і світ» (далі - ЛіС) та правильно налаштувати й підготувати учасників.

Вся інформація заздалегідь подається на районні/міські відділи/управління/департаменти освіти та дублюється на сайті ДОІППО у розділі «Предмети»-«Людина і світ» або «Інтелектуальні змагання»

1. У заході беруть участь тільки учні 11-х класів загальноосвітніх закладів Дніпропетровської області із схильностями до діяльності в галузі соціально-гуманітарних наук та всі бажаючі.

2. Олімпіада «ЛіС» проводиться в два етапи: відбірковий (конкурс рефератів) та основний (тестування та захист наукової роботи).

- Відбірковий етап проводиться заочно у вигляді рецензування та конкурсу рефератів учнів. Кожний учасник олімпіади має написати реферат за однією з тем, запропонованих умовами олімпіади, що будуть відомі у середині жовтня. Учні разом з керівником мають вибрати ту тему, що викликає найбільший інтерес і мотивує до дослідження. Учитель знайомить з вимогами, направляє порадами, допомагає у пошуках і відборі джерел, складанні плану, структуруванні, оформленні. В цілому, саме вчитель відповідає за якість і наукову цінність роботи. Реферати розглядаються у навчальному закладі, найкращі з них, правильно оформлені подаються до Дніпропетровського обласного інституту педагогічної освіти до кінця зимових канікул.

У ряді міст та районів області склалася традиція перегляду і відбору на конкурс робіт методистами відділів/управлінь/департаментів освіти. Звичайно, така діяльність, як правило, підвищує якісний показник. Та нерідко буває, що за суб’єктивних причин блокуються учнівські роботи і не потрапляють на розгляд кваліфікованого журі, яке складається із викладачів ДНУ ім. Олеся Гончара-фахівців у нижчеподаних категоріях. Але нерідко «відбраковані» роботи все-таки потрапляють на розгляд журі і виборюють гарні результати. Зважаючи на демократичний характер олімпіади, прохання відповідно ставитися до учнівської праці.

Зазначимо, що досить великий відсоток робіт мають неналежне оформлення, не відповідають переліку тем, що зменшує «вартість» або унеможливлює подальшу участь в олімпіаді.Теми подаються за такими категоріями: політологія, соціологія, соціальна робота, філософія та міжнародні відносини.

До реферату додається заявка на участь в олімпіаді (вказується прізвище, ім'я та по-батькові учня, його домашня адреса та контактний телефон, назва та адреса школи, ПІБ вчителя), рекомендація від вчителя (надається стисла характеристика учня, висновки щодо доцільності його участі в олімпіаді).

- Основний етап проводиться на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у строки, встановлені наказом директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації. До основного етапу запрошуються автори рефератів, які мають рекомендацію журі і найвищі бали у своїй категорії.

3. Реферат має показати рівень засвоєння шкільного матеріалу з предмету «Людина і світ», здібності учня самостійно аналізувати соціальні явища та події. Особлива увага приділяється емпіричним методам дослідження.

4. Обсяг конкурсного реферату - до 30 сторінок формату А4 комп’ютерного тексту через 1,5 інтервали. Текст роботи викладається українською або російською мовою. Береги: лівий - 25, правий - 10, верхній - 20, нижній - 20 мм.

Нумерація сторінок у роботі є наскрізною, починаючи з титульного аркушу і включаючи сторінки із списком використаної літератури і додатками. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється. Сторінка позначається арабськими числами і проставляється у верхньому правому куті. Крапка та інші позначки не ставляться.

5. Конкурсний реферат обов'язково повинний мати титульний аркуш встановленого зразку (надається).

6. Структура конкурсної роботи:План, який висвітлює перелік основних структурних елементів роботи (Вступ, Розділ 1, Розділ 2,… Висновки, Список використаної літератури, Додатки (за необхідністю).

Вступ - актуальність проблеми, мета і задачі, що вирішує автор.

Основний зміст - повне послідовне викладення (розкриття) положень (тез) конкурсного реферату з посиланнями на список літератури. Кожна теза має бути підтверджена аргументами, фактами, авторитетними думками фахівців з проблеми, що розглядається.

Висновки мають бути до кожного розділу та загальні висновки, де наводяться підсумки та результати всієї роботи, які є відповіддю на питання, що зафіксовані у Вступі в задачах; робиться єдиний висновок по всій роботі, який є відповіддю на головне питання, що зафіксоване в меті.

Додатки оформлюються після списку використаної літератури у порядку згадування в тексті роботи. Вони містять таблиці, статистичні матеріали, графіки та іншу довідково-пояснювальну інформацію.

Таким чином, робота над рефератом, його підготовкою до конкурсу, оформленням та подачею до ДОІППО триває з середини жовтня до кінця зимових канікул і вимагає зацікавленості, володіння програмним матеріалом, розуміння автором поставленої задачі та вправністю у подачі своїх досліджень, думок, готовності до захисту на основному етапі.


Відповідальний за олімпіаду Карпань І.С., к.ф.н.,

доцент кафедри філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю ДОІППО

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2013-2014 навчальному році.


1) У заяві на участь у III етапі Всеукраїнської олімпіади команди району (міста), які подаються від оргкомітету II етапу, повинна (обов’язково) бути вказана версія Microsoft Office (2003, 2007, 2010). Зразок «Звiт_та_заявка_2013_iнформатика_Петрикiвського_району» додається.

2) Паролі для відкриття архівів, електронні копії завдань для учнів, рекомендації та критерії перевірки для журі, які розроблені для проведення ІІ етапу олімпіади з інформатики, будуть надіслані електронною поштою на поштові скриньки районних (міських) відділів освіти (які використовували у 2012 р.) за добу до дати проведення олімпіади. Якщо бажаєте змінити поштову скриньку для отримання завдань, надішліть офіційну заяву про це на скриньку olymp2012@ua.fm до 15.12.2013

3) Розв’язки завдань переможців районної (міської) олімпіади з інформатики необхідно представити в оргкомітет обласної олімпіади з інформатики в електронному вигляді на ту саму поштову скриньку, з якої були отримані завдання для розв’язання, до 17 години наступного за олімпіадою дня (28 грудня).

4) Пропонуємо тренерам розв’язати завдання ІІ етапу з інформаційних технологій після закінчення учнівських змагань та вислати ці розв’язки на адресу olymp2012@ua.fm окремою папкою, вказавши свою власну поштову скриньки, номер мобільного телефону та прізвище. Це необхідно для визначення складності рівня завдань на курсах тренерів в ДОІППО. Сподіваємось на Вашу участь!

5) Пропануємо взяти участь 10 листопада 2013 року у черговому міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер”.
Вик. Мірошниченко А.А., канд. філ. наук, доцент кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО, olymp2012@ua.fm, 050 4517813
Методичні рекомендації щодо проведення IІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
у 2013 – 2014 навчальному році

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння розвитку мислення у школярів, підвищення інтересу до інформаційних технологій.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси Фахової майстерності (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.09.2011 № 1099)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Комунальний заклад icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад iconВідділ освіти Широківської районної адміністрації
Комунальний заклад «Широківська середня загальноосвітня школа №1 – загальноосвітній начальний заклад І-ІІІ ступенів»
Комунальний заклад iconКомунальний заклад «навчально-виховний комплекс «загальноосвітний навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад №24» кам'янської міської ради
Навчальна: на конкретних прикладах показати учням можливості музичного мистецтва виражати різноманітні настрої та почуття людини;...
Комунальний заклад iconДепартамент науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Комунальний заклад iconКомунальний заклад

Комунальний заклад iconКомунальний навчальний закладБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка