Концепція І. Франка еволюції романного жанруСкачати 95,56 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір95,56 Kb.
ТипКонцепція


Навчальна дисципліна

«Літературна компаративістика»

спеціальності 7.02030301 Українська мова і література;

7.02030302 Мова і література (російська). Мова і література (англійська або німецька); 7.02030302 Мова і література (англійська, болгарська)
Теми практичних занять


з/п


Назва теми

1

Порівняльна методика статті Івана Франка «Влада землі в сучасному романі»

 1. Концепція І.Франка еволюції романного жанру (генетичні аспекти порівняльного аналізу).

 2. Типологічне зіставлення творів Е.Золя і Г.Успенського на рівнях тематичному; стильовому; композиційному; образному.

 3. Автор та його герой. Франкова типологія індивідуально-творчого світовідчуття.

 4. Культурологічні аспекти методології аналізу І.Франка: конфлікт цивілізацій чи ідеологій?

 5. Наявність у праці І.Франка елементів імагології.

2

Критерії перекладу

 1. Види перекладу.

 2. Проблема збереження самобутності першотвору і творчого самовираження інтерпретатора.

 3. Здобутки і перспективи української школи перекладу.

3

Павло Тичина і Томас Стернз Еліот у зіставних контекстах

 1. Біографічні аспекти порівняльного аналізу двох митців.

 2. Культурологічне висвітлення творчості українського та англо-американського поетів на тлі епохи.

 3. Поеми «Золотий гомін» і «Безплідна земля» на концепційному, стилістичному та версифікаційному рівнях; міфологічний код поетів.

 4. Зіставлення творчої еволюції обох авторів і визначення їхнього місця в українській та англо-американській літературах ХХ ст.

 5. Спільне й відмінне у творчості П.Тичини і Т.С.Еліота як аргумент у дискусії «європейський модернізм чи європейські модернізми?».

4

Мистецька і наукова орієнталістика Агатангела Кримського

 1. Східні мотиви в ліриці А. Кримського (стилістичний, композиційний, тематичний, жанровий, культурологічний, імагологічний аспекти зіставного аналізу).

 2. А. Кримський-перекладач: критерії точності перекладу; буквальний чи творчий переклад; проблема збереження самобутності першотвору і творчого самовираження інтерпретатора.

 3. А. Кримський – дослідник історії та культури Сходу.

5

Взаємини слов’янських літератур з міфологією та фольклором

 1. Слов’янська міфологія та ідеологія слов’янського відродження у «Дочці слави» Яна Коллара.

 2. Українська школа в польському романтизмі.

 3. Міфофольклорний екзотизм у творчості романтиків і неоромантиків.

 4. Міфопоетика слов’янського модернізму (Б. Лесьмян, Б.-І. Антонич, В. Хлєбников).

 5. «Химерна проза» та інші явища постмодернізму.

6

Літературний твір на кіноекрані

 1. «Тіні забутих предків» у літературі й не екрані.

  • література в системі мистецтв;

  • взаємодія літератури з іншими мистецтвами в історичному розрізі;

  • специфічні засоби творення образу в літературі і кінематографі;

  • літературний текст – кіносценарій – авторська майстерність – праця режисера;

  • проблема синтезу сучасних мистецтв і комплексного їх дослідження;

 2. «Вогнем і мечем» у літературі й на екрані, в культурі й політиці.

  • специфічні засоби творення образу в літературі й кінематографі;

  • текст – сценарій – акторська майстерність – праці режисера;

  • проблема синтезу сучасних мистецтв і комплексного їх дослідження;

  • «правда» чи «наклеп»? Ідеологічні зіткнення навколо роману;

  • фільм Єжи Гофмана «Вогнем і мечем» очима польського й українського глядачів.

7

Народна дума «Втеча трьох братів з Азова» і «Дума про братів неазовських» Ліни Костенко

 1. Характер міфопоетичної інтертекстуальності у драматичній поетмі Ліни Костенко.

 2. Зіставлення обох творів на рівнях сюжетобудови, образної системи, стилістики.

 3. Спосіб актуалізації морально-етичного змісту народної думи у творів Ліни Костенко.

 4. «Дума про братів неазовських» у контексті сучасного міфологізму.


Самостійна робота


з/п


Назва теми

1

Сучасне порівняльне літературознавство: український вимір.

2

Становлення порівняльного літературознавства в Україні.

3

Іван Франко як компаративіст.

4

Компаративна генологія.

5

Жанрова типологія сонета

6

Тематичний рівень компаративістики

7

Рівень літературних стилів і напрямів.

8

Література в системі мистецтв.

9

Порівняльна і світова література. Контекст наднаціональних літератур.

10

Українська й слов’янська література в компаративному аспекті.

11

Сучасні компаративні студії в Україні.


Індивідуальні завдання

Теми рефератів для індивідуального виконання

 1. Літературна компаративістика вчора і сьогодні.

 2. Література в системі мистецтва як галузь компаративістики.

 3. Літературна компаративістика: її визначення і функції.

 4. Порівняльне літературознавство як філософія літератури (за Франсуа Жостом).

 5. Нова компаративістика як теорія і метод.

 6. Літературна теорія та компаративна література.

 7. «Слов’янські переробки Едіпової історії» в літературознавчій концепції М. Драгоманова.

 8. Основні прояви українсько-східних літературних взаємин початку ХХ ст.

 9. Форми рецепції в літературі: «Орися», «Магомет і Хадиза» П. Куліша.

 10. Схід в еміграційній моделі української літератури.

 11. Проблеми порівняльної поетики у студіях Д. Наливайка.

 12. Компаративна концепція М. Ільницького: випробування часом.

 13. Проблеми порівняльної поетики у студіях Р. Гром’яка.

 14. Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур Середньовіччя).

 15. Домінанти систем національних літератур і міжнаціональні літературні зносини (на матеріалі реалістичної літератури ХІХ ст.).

 16. Літературна імагологія: предмет і стратегії.

 17. Парадигма італійсько-українських культурних і літературних зносин доби Відродження.

 18. Образ Мазепи в європейській літературі ХVІІІ–ХІХ ст.: історія та міф.

 19. Шевченко в контексті романтизму й націоналізму.

 20. Типологія української реалістичної літератури на європейському тлі.


Критерії оцінювання

90–100 балів отримують, якщо студенти:

 • мають глибокі і повні знання з дисципліни;

 • вільно використовують термінологічний апарат літературознавства;

 • на високому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни із врахуванням їх родо-жанрової та стильової специфіки;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів;

 • творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і оригінальність суджень;

 • вміють визначати та зіставляти провідні положення теоретико-літературних, історико-літературних та літературно-критичних праць, як класичних, так і сучасних;

 • чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;

 • виявляють високий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.

65–89 балів отримують, якщо студенти:

 • мають добрі знання з дисципліни;

 • виявляють розуміння основних літературознавчих понять;

 • на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють аналітико-синтетичними вміннями аналізу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів і використанні словниково-довідкової літератури;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок;

 • демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.

50–64 бали отримують, якщо студенти:

 • мають задовільний рівень знань з дисципліни;

 • виявляють розуміння окремих літературознавчих понять;

 • під керівництвом викладача аналізують художні твори і наводять приклади з них;

 • виявляють вміння й навички виразного читання (в тому числі напам’ять) окремих художніх творів;

 • здатні за зразком розв’язувати теоретико-практичні завдання літературознавчої спрямованості;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати словниково-довідкову літературу;

 • демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.

1–49 балів отримують, якщо студенти:

 • частково та поверхово відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;

 • виявляють нерозуміння літературознавчих понять, відсутність умінь і навичок виразного читання, переказування та аналізу художніх творів, розв’язання завдань теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • демонструють вкрай низький рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються великої кількості помилок та не є здатним виправити їх навіть із допомогою викладача.


Рекомендована література

Базова

 1. Будний В. Порівняльне літературознавство: Підручник / В. Будний, М. Ільницький. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.

 2. Грицик Л. Українська компаративістика: концептуальні прекції / Людмила Грицик. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 134 с.

 3. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. – М., 1977.

 4. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. – М., 1979.


Допоміжна

 1. Ґадамер Ґ. Батьківщина і мова // Ґадамер, Тане Ґеорґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з німецької. – К.: Юніверс, 2001. – С. 188–194.

 2. Дашкевич М. Отзыв о сочинении г.Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» // Історія української літературних критики та літературознавства: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1988. – Кн. 2. – С. 201–205.

 3. Записки перекладацької майстерні. – Т. 1–3. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; Центр гуманітарних досліджень, 2000–2002.

 4. Зорівчак Р. Реалія і переклад: На матеріалі англомовних перекладів української прози. – Львів: Вид-во при Львівському ун-ті, 1989.

 5. Качуровський І. Відгуки творчости Гете в поезії Юрія Клена // Сучасність. – 1983. – № 3. – С. 18–30.

 6. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник для студен­тів. – К.: Юніверс, 2003. – 280 с.

 7. Лановик З. Художній переклад як проблема компаративістики // Літера­турознавча компаративістика. – Тернопіль, 2002. – С. 256–271.

 8. Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій // Літературознавча компаративістика. – Тернопіль, 2002. – С. 272–309.

 9. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу: Літературознав­чі проекції / Наук. ред. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 470 с.

 10. Матвіїшин В. Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: Вища школа, 1989. – 166 с.

 11. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. – К.: Дніпро, 1995. – С. 5–38.

 12. Наливайко Д. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К.: Дніпро, 1988. – 395 с.

 13. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Львів: Лвівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – 568 с.

 14. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: У 2-х кн. – Львів: Ін-т народознавства. Кн. І. – 1997. – 420 с.; Кн. 2. – 1998. – 510 с.

 15. Папуша І. Modus orientalis: Індійська література в рецепції Івана Франка. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 206 с.

 16. Пахльовська О. Українсько-італійські літературні зв’язки ХІ – ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1990.

 17. Пеленський Є.-Ю. Райнер-Марія Рільки й Україна. – Львів, 1935. – 29 с.

 18. Рильський М. Мистецтво перекладу: статті, виступи, нотатки. – К., 1975. – 343 с.

 19. Содомора А. Студії одного вірша. – Львів: Літопис, 2006. – 364 с.

 20. Стріха М. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі «запізнілого націєтворення». – К.: Критика, 2003. – 163 с.

 21. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. – Т. 1–5. – К., 1987–1994.

 22. Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад: Дещо про штуку перекладання // Франко, Іван. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 39. – С. 7–20.

 23. Хай слово мовлене інакше... Проблеми художнього перекладу: Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу / Упоряд. В.В.Коптілов; Передмова Д. Павличка. – К., 1982. – 295 с.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> ulk
ulk -> Навчальна дисципліна
ifsk -> «творчість томаса стернза еліота як явище англійського модернізму»
ulk -> «Українська література» (семестр другий) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
ulk -> Самостійна робота іул ХХ ст. (60-80-ті)
ulk -> Концепція "монументального історизму" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального І орнаментального стилів
ulk -> Навчальна дисципліна
ulk -> Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000. С. 113-138 (чит зал іф)


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconКонцепція та програми викладання історії України в школі (проект)
Матеріали IV та V робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України «Концепція історичної освіти»
Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconМатеріалістична теорія еволюції органічного світу, заснована на переконаннях Ч. Дарвіна. Дарвінізм довів реальність еволюції і переконливо пояснив механізм еволюційного процесу
«Зміна тварин і рослин під впливом одомашнення» (1868) і «Походження людини і статевий добір» (1871). Назва «Дарвінізм» запропоновано...
Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconДо 160 річчя від дня народження Івана Франка
На сцені портрет І. Франка, прикрашений вишитим рушником, живими квітами. На видних місцях залу – цитати з творів Франка, висловлювання...
Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconКонцепція "горизонту" повсякденності у феноменологічній теорії Людвига Лангребе
Концепція “горизонту” повсякденності у феноменологічній теорії Людвига Лангребе. Асп. Бочуля О. В
Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconКонцепція Фрідріха Ніцше

Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconІнтимна лірика І. Франка. Збірка «Зів’яле листя»
...
Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconПроблема лідера І нації у поемі Івана Франка
Франка. Ця поема – наче айсберг: читач бачить текст, як маленьку вершину, а вся велич І могутність поетової ідеї схована
Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconОсобливості жанру літературної балади. Франсуа Війон «Балада прикмет»
Франсуа Війона; поглибити знання про баладу, розкрити особливості жанру літературної балади, філософський сенс «Балади прикмет»,...
Концепція І. Франка еволюції романного жанру iconЯ. Франка (до 160-річчя від дня народження)
Президент України Петро Порошенко підписав Указ №687/2015 Про вшанування пам’яті Івана Франка у зв’язку з 160-річницею від дня народження...
Концепція І. Франка еволюції романного жанру icon3. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школіБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка