Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журналаСторінка1/5
Дата конвертації25.05.2017
Розмір0,59 Mb.
  1   2   3   4   5

Конференция 2010
Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала.

Содержание всех напечатанных томов находится в данном файле

Т. І (137).
УДК 80 + 008] (082)

М 74


М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. І (137). – 408 с.
ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Абрамович С.Д. Обретение вечности как метасюжет зрелого Чехова...........................5

Хо Сун Чьол. Культурный мост между Кореей и Украиной.........................................13

Иванова Л.П. Экспликация семейных ценностей в дискурсе микросоциума.............16

Бережанська Ю.В. Філософські основи експресіонізму в малій

прозі Густава Майрінка......................................................................................................22


ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Цимбал С.В. Ретроспективний і психосемантичний аналіз психолінгвістики

як міждисциплінарної наукової дисципліни...................................................................27Мартіросова Т.В., Хоружева Л.Є., Шепелюк В.Л. Рефлексорна

психолінгвістика при вивченні російської мови як іноземної

на підготовчому відділенні................................................................................................30
МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Ковальчук Н.Б. Мова сучасного мистецтва....................................................................35
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Бовсунівська Т.В. Мнемонічні властивості жанру........................................................42

Машкина Е.Н. Феномен японской улыбки глазами русского человека

ХІХ века (на материале очерков путешествия).................................................. ............48Песчанская Е.В. Многозначность чеховской улыбки..................................................54

Черкас Н.В. Заголовок-біблійна алюзія як засіб творення

вертикального контексту.................................................................................... ..............63Раковская Н.М. Литературная критика (к проблеме системного и

структурного анализа)........................................................................................... ...........70Оборнева О.В. Ономастические воплощения писательского замысла.........................76

Дворянчикова С.Е. Выделение моделей репрезентации комического в

контекстах с поэтонимами с позиции лингвистической семантики.............. ..............80Білик І.С. Семантика й структура локативних словосполучень з

прийменниками в (у) та до у художньому мовленні Василя Стуса ............... ..............86Думич О.І. Концепт розумова діяльність у сучасній лінгвістиці ..................................91

Знась О.Ф. Структурно-семантичні ознаки контрасту у простому реченні..................95

Кирилюк С.В. Фреймова організація концепту дорога в німецьких

народних казках................................................................................................. .................101Когут Л.Ф. Значення слова через призму трихотомії....................................................108

Косенко А.В. Субконституентна структура концепту beauty.........................................113

Крижановська В.П. Німецькомовна новела як жанр, тип тексту і дискурс................120

Лавриненко С.Т. Мовна реалізація народно-правових енграм честь і гідність

(на матеріалі українських дум).......................................................................... ..... ........127

Тарасенко О. Д. Фразеологічна антонімія як існуюче мовне явище у

мовотворчості Володимира Винниченка.......................................................... ...............134Молокова О.Ф. Загальнокультурне осмислення концепту пам’ять

(на матеріалі романів П. Модіано)....................................................................................141

Серебрянська І.М. Лексико-семантична група «водна стихія» як один із

засобів репрезентації концептосфери «нежива природа» в українській

прозі другої половини XX ст. ............................................................................................147
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Кобзева Н.A. Scrabble phenomenon in intercultural communication...................................154

Безсонова Є.О. Характеристика невербальної комунікації як важливої

складової міжкультурного спілкування..............................................................................159Калина Н. В. Межкультурная коммуникация в

рамках международных проектов...................................................................................164


НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИВ

ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Каиржанов А.К. Проблема классификации

внутриязыковой идиоматичности..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..........172Карпенко У.А. Трансформация значений и трансляция смысла

в процессе заимствования.............................................................................. ................176Василькова Л.Н. Термінологія кримінального права як об’єкт

мовознавчих досліджень................................................................................. ...............180Черненко Г.А. Ти і ви. Семантичні узагальнення і прогноз ...................... ...............186

Амалбекова М.Б. Этнокультурное содержание казахских лексем

в русскоязычном тексте................................................................................... ...............190Варениця Е.Я. До питання статусу фразеології у національних лексичних

мікросистемах німецькомовних країн.............................................................. ............194Гаргаева О.В. Безэквивалентная лексика как лингвистическое явление

(на материале новогреческого языка)............................................................... ............201Жарікова Ю.В. Фразеологізми румейської мови з компонентом-зоонімом

у зіставленні з новогрецькою та українською.................................................. ............205Литвак С.Я. Дискуссионные вопросы категории залога в

современном английском языке........................................................................... ..........211Малиновська Г.Р. Концептуалізація поняття “гроші” у паремійному

фонді української і англійської мов: зіставний аспект........................................ ........215Москалюк Н.В. Функціональні характеристики англійських

відіменникових дієслів.................................................................................... ...............223Любецкая Е.П. Переводной словарь как источник для

терминологического сопоставления............................................................. ................231


МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Озерова Н.Г. Украинский ономастикон в современном русском

газетном дискурсе.................................................................................................. .........237Хоусон В.А. Дискурс іншого в дискурсивній практиці кінематографу:

металінгвістика і текст-аналіз............................................................................ ............247Зербіно А.Д. Проблематика дослідження та прагматичні особливості

невербальних компонентів мовленнєвих актів згоди/незгоди у

сучасній англійській мові ................................................................................... ...........254
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

Шевченко Л.И. Культуроцентрическая модель мира в романе А.Битова

«Пушкинский дом»............................................................................................... ..........261Марченко Т.М. Киевские страницы в художественной биографии Богдана

Хмельницкого (на материале русской романтической литературы)............. .............269Алиева С.А. Образ Бахрам Гура в произведении

Низам ал-мулька «Сиасет-намэ».. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..........274Селезінка О.М. Біблійні алюзії в п'єсах В. Шекспіра...................................................281

Фокина С.А. Лирические циклы М. Цветаевой 20-х годов в

контексте авангардной парадигмы («Марина», «Скифские»)......................... ...........285Поворознюк А.В. «Мольериана» М. А. Булгакова: контекст, замысел,

пути реализации................................................................................................ ..............291Шульдишова А.А. Эстетическая функция музыкального образа

в организации лирического целого в поэзии А. Блока..................................... ...........299Анненкова Е.С. «Образы Италии» в творческом сознании И.С. Тургенева

и Б.К. Зайцева....................................................................................................... ...........304Варданян М.В. Роман В.Винниченка „Вічний імператив”:

проблематика, жанрова своєрідність................................................................. ............312Коваль Н.Б. Нравственно-философская проблематика романа

Андре Жида «Имморалист»............................................................................... ............315Алексенко В.Ф. Концепція людської натури в романі О. Ґолдсміта

«Векфільдський священик»............................................................................... ............319Рева Л.В. Наративні конструкції неореалістичних оповідань

В.Підмогильного та І.Буніна.......................................................................... ................325Слухай А.С. Осмислення образів першостихій буття «вода» і «земля»

у давньоанглійських загадках....................................................................... .................332


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Щаренская Н.М., Спачиль О.В. Сравнительный анализ рассказа А.П.Чехова

«Человек в футляре» и его переводов на английский язык............................ ............341Барміна Є.О. Еквівалентність при перекладі модальності повинності......................348

Волченко О.М. Стратегії та прийоми перекладу реалій-американізмів.....................353

Декшна Т.А. Реклама як засіб формування оцінки в масовій свідомості...................358

Тішечкіна К.В. Про деякі проблеми художнього перекладу.......................................363

Загородня Л.З. Вказівний займенник як засіб передачі анафоричного

значення англійського означеного артикля українською мовою...................... ..........367Кондратьєва О.В. Англо-українські синтаксичні трансформації

як засіб збереження цілісності тексту наукової статті у перекладі.................. ..........373


КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО

ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Компаний Е.В. О методических факторах понимания текста в процессе

обучения чтению на уроках русского языка...................................................... ...........381Дьячук С.В. Вивчення психології творчості в рамках курсів історії

української та зарубіжної літератури................................................................ ............385Циган Л.В. Особливості формування соціокультурної

компетенції у майбутніх перекладачів................................................................ ..........389Комарова І.С. Особливості використання художніх відеофільмів

для навчання іншомовного спілкування студентів вузів................................... ..........395


КРУГЛИЙСТІЛ

КИЇВСЬКА ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНАШКОЛА У ВИТОКАХ, ТРАДИЦІЯХ, ПЕРСОНАЛІЯХ:
ВІД М.О. МАКСИМОВИЧА ДО НАШИХ ДНІВ


Булаховська Ю.Л. М.О.Максимович і М.Гоголь – сприйняття ними і їхнє

ставлення до української фольклорної спадщини........................ ...............................400
Т. IІ (138).
УДК 80 + 008] (082)

М 74


М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IІ (138). – 436 с.

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Скиперских А.В. Политическое насилие в информационном обществе..........................5

Теличко В.О. Лінгвофілософський аспект оптимізації спілкування...............................10

Шопин П.Ю. Metalanguage in Iris Murdoch’s The Sandcastle............................................15

Кравченко Н.К. Методика анализа разговорного дискурса в ракурсе

конверсационного анализа.................................................................................. ..................20Юровская М.А. История развития филантропии в США (XVII-XIX вв.)........................27
ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Гончарова Ю.О. Психологічний підхід Василя Сімовича до словесного

оформлення граматичних явищ у синтаксисі простого речення......................... .............35Баранова С.В., Проценко О.В. Комунікативна ситуація освідчення в коханні

в англомовному матримоніальному дискурсі......................................................................42


ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Синица И.А. Текст как источник культурологической информации...............................48

Песчанская Е.В. Фонация как паралингвистическое средство..........................................55

Павлюк Т.П. Типологія порівнянь у сучасній українській літературній мові...................59

Форнальчик Г.Ю., Арцишевська А.Л. Borrowings as a translation

studies problem......................................................................................................................66Юдкін-Ріпун І.Н. Beyond verses and prose: dramatic origins of free verse........................68

Андрейчук Н.І. Життєвий світ людини в англійському інституційному

дискурсі епохи Tюдорів.......................................................................................... ...........75Макар І.С. Дієслівні домінанти актуалізованого лексикону роману Лонга

як виразники ідіостилю письменника.................................................................... ..........82Микитюк Ю.В. Діахронія розвитку компліменту в німецькомовній

літературі (на основі малої прози ХVІІІ–ХІХ ст.)................................................. ...........90Драбовська В.А. Формування лінгвокультурологічної концепції в

сучасній лексикографії............................................................................................ ...........95


МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Карелина Н.А. Основные принципы установления межкультурного

диалога в странах Европы и СНГ......................................................................... ..........101Провотар Т.Ф. Культурно обумовлені ритуали спілкування у

національних варіантах англійської мови............................................................ ..........106Коваленко М. М. Комунікативний аспект при вивченні граматики

англійської мови та його вплив на формування іншомовної компетенції........ ..........108Гончарова О. О. Переключення кодів у мовленні нідерландців...................................111

Забольян Л.О. Некоторые особенности лексики, характеризующей

человека, в русских переселенческих говорах одесской области........................ ........118Бондаренко В.С. Концептуальна інтеграція як засіб осмислення

франкомовної літератури магрибу............................... ........................................ .........124


НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИВЇХ СПЕЦИФІЦІ

ТАВЗАЄМОДІЇ

Грязнова В.М. Когнитивно-семантические аспекты в изучении

неологизмов А.П. Чехова......................................................................................... ........131Онасенко К.В. Лексико-граматичні засоби вираження неозначено-великої

кількості у французькій мові (на матеріалі публіцистичного дискурсу)......... ............137Остапович О.Я. Ідіоматичність мови і мовлення як

лінгвокогнітивна універсалія.. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....146Остафійчук О. Д. Аналітичне формотворення граматичної категорії

майбутнього часу дієслова слов’янських і германських мов.......................... .............158Щербина С.М. Мовна та концептуальна картини світу: до

питання про шляхи взаємодії............................................................................... ............162Альошина І.Г. Семантична еквівалентність похідних одиниць

у романських мовах............................................................................................... ...........168Герман Л.В. Відродження мов, що зникають, як одна

з проблем еколінгвістики.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .........175Жижома О.О. Структурно-семантичні особливості формування

оказіональних іменників................................................................................... ...............108Ковалевич И.О. Специфика окказионального словотворчества в области

внутриглагольной деривации..........................................................................................187Муляр І.В. Системність зв’язків у семантичній структурі назв меблів

житлового приміщення в українській мові....................................................... .............195Малишева А.В. Семантичні та прагматичні аспекти вживання

суб’єкта – діючої особи в українській та англійській мовах .......................... .............199


МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Тіщенко О.В. Взамодія вербальних та медійних компонентів

англійського спортивного телерепортажу....................................................... ...............203Шашков И.А. Когнитивно-прагматические принципы организации

языковой картины мира религиозных интернет-сообществ........................ ..................210Охріменко В.В. Реалізація методу проектної діяльності при

виконанні курсової та дипломної роботи...................................................... ..................216Пироженко О.С. Семантична компресія в рекламному тексті......................................222

Разуменко Ф.В. Метадискурсивні властивості парламентських дебатів

у Великобританії та Італії..................................................................................... .............226Рожкова І.Г. Маніпулятивна природа рекламного слогану

(на матеріалі сучасної новогрецької мови).......................................................................230

Слюжинська М.О., Коломієць С.С. Жанрово-стильова домінанта в перекладі

лексико-фразеологічних інновацій, пов’язаних з мережею Інтернет.............................236Строганова Г.О. Актуальні тенденції розвитку метафоризації

німецького економічного дискурсу....................................................................................241Анісімова А.І., Ришкова О.П. Розмовні стратегії сучасного

англомовного медіа-дискурсу.............................................................................................245Пірог І.І. Відображення аргументативної природи публіцистичних

текстів з економіки в категоріях тексту.............................................................................249Балакірєв К.О. Ввічливі формули завершення розмови на форумах Microsoft.............256

Барбара Н.В. Языковые средства представления поля ’семья’ концепта

украинской культуры ’дом’ в русской прессе ....................................................................263Огієнко І.С. Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова зер

(на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа).....................................................270


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В

КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

Шевченко Л.И. Культуроцентрическая модель мира в романе А.Битова

«Пушкинский дом»................................................................................................. ..... ..... ......276Шпилевая Г.А. О двух редакциях стихотворения Н. Заболоцкого «Белая ночь»...............284

Пилипюк Л.А. Художній час і художній простір у творі П.Куліша «Чорна рада».............292

Генералюк Л.С. Город и храм в поэзии Максимилиана Волошина:

экфразис или архитектурный пейзаж-гипотипозис?............................................ ..... ..... ......299Крючкова О.Р. «Авторська маска» у Г. Нормінтона як спосіб організації

уваги реципієнта (роман «Корабель дурнів»)..........................................................................305Скороходько Ю.С. Постмодернистские тенденции в английском

неовикторианском романе.........................................................................................................313Хоминич Г.И. Метафорическое осмысление слова «господин»

в новелле – притче И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».........................................320Ефименко Е.А. Специфика образа мира и человека в произведениях Дж. Б. Шоу...........326

Анапреєнко Н.Я. Україна в художній свідомості М. Богдановича і Б. Лесьмяна...............334

Антоненко А.Ю. Імпресіонізм як ознака стилю мініатюри

Степана Васильченка «Вітер»....................................................................................................342Юган Н.Л. Особенности художественного отображения действительности

в цикле В.И. Даля «Картины из русского быта».....................................................................346Остапчук В.В. Наративна стратегія в романах-епопеях «Рopioły»

С. Жеромського та «Война и мир» Л. Толстого......................................................................351Пустовит А.В. Театральность трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери»...........................357

Суржикова К.П. Функціональні особливості історизмів та архаїзмів

у романі Г.Бьоля «Груповий портрет з дамою».....................................................................362Поліщук Н.Ю. Міфопоетичний світ О. Кобилянської: архетип

провини і покарання..................................................................................................................368Драпак О.З. Мотиваційні передумови оновлення словникового складу

української лексичної системи 90-х років ХХ століття.........................................................379


Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала iconПосольство италии в украине
Внимание: продленные паспорта Консульство не принимает на рассмотрение; обязательное наличие 2-ух свободных страничек
Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала iconVіiі международная научная конференция Днепропетровск, Украина, 21-23 декабря 2015 г
Б-63 Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы VІІ международной научной конференции. – Днепропетровск: Лира, 2015....
Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році
У зв’язку з відзначенням у 2010 році 65-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні Урядом України 2010...
Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала icon5 листопада 2010 р. Збірник матеріалів Київ- 2010 Редакційна колегія

Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала icon2 Бердянськ 2010 (06)
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 312...
Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала icon3 Бердянськ 2010 (06)
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 364...
Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала icon4 Бердянськ 2010 (06)
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала iconЧернівці 2010 Підготувала
Мій рідний край, моя історія жива (З досвіду краєзнавчої діяльності бібліотеки с. Яблуниця Путильського району). – Чернівці: чоунб...
Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка