Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»


Г.Моска - теорія еліт. [ Електроний ресурс]. Режим доступу: http://the-law.at.ua/publ/politologija/politichna_elita/gmoska_teorija_elit/8-1-0-55Сторінка3/7
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,82 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7

Г.Моска - теорія еліт. [ Електроний ресурс]. Режим доступу: http://the-law.at.ua/publ/politologija/politichna_elita/gmoska_teorija_elit/8-1-0-55

 • В. Парето. Теория циркуляции елит. [ Електроний ресурс]. Режим доступу http://vikent.ru/enc/1946/


 • Ашин Г. К. Современные теории элиты: критический очерк. – М., 1985.

 • Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. – М., 1992.

 • Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.

 • Вятр Е. Социология политических отношений. – М.: Прогресс, 1979. 2002.

  Лекція 3. Історичні аспекти формування політичної еліти

  3.1. Політична думка стародавнього світу про еліти. Перші спроби систематизувати знання про політику і еліту починають робитися з VI-IV ст. до н.е. такими вченими, як Конфуцій, Сократ, Платон, Арістотель та ін..Конфуцій (Кун Цзи, 551-479 рр. до н.е.) - знаменитий філософ і педагог Китаю, один із засновників філософсько-етичної концепції політики.В основі його політичного навчання лежали принципи суворого порядку, заснованого на моральних нормах. Одним з найвпливовіших політичних вчень було конфуціанство, згідно якому:

  • ідеальне правління державою повинне спиратися на мораль, зокрема, на такі етичні поняття, як «взаємність», «золота середина» і «людинолюбство». Ці поняття складають «правильний шлях» (дао), якому повинен слідувати кожний, хто бажає жити у згоді з самим собою та іншими людьми;

  • «благородні мужі» (правителі) повинні проявляти турботу про своїх підданих, виховувати їх силою власного етичного прикладу;

  • держава є великою сім'єю, де правитель - це батько, а піддані - його сини.

  Платон (427-347 рр. до н.е.) - один з найбільших мислителів в історії людства.
  Основу вчення старогрецького філософа про суспільство і державу склали діалоги «Держава», «Політик», «Закони».Основні положення політичного вчення Платона:

  • існує вічний і незмінний світ ідей й і світ явищ; останній є спотвореною копією світу ідей;

  • суспільство є віддзеркаленням вічних ідей, існуючих незалежно від дійсності; найважливіша безпосередня форма існування суспільства - держава;

  • ідеальне суспільство складається з трьох станів: правителів-філософів, воїнів-вартових, а також ремісників і землеробів;

  • кожний стан зайнятий своєю справою: філософи-мудреці здійснюють справедливе правління; варта захищає суспільство; ремісники і землероби створюють матеріальні засоби життя. Перші два стани не мають ні власності, ні сім'ї;

  • держава регулює все життя громадян аж до висновку браку і народження дітей. Ідеальною державою є досконала аристократія - правління філософів-мудреців. Інші чотири форми держави - тимократія (правління честолюбців), олігархія, демократія і тиранія - не є досконалими. 

  Особливо заззначимо, що Платон першим вказав на взаємозв'язок політики і держави з соціальними змінами (розподіл праці, поява класів, нерівності).
  Арістотель (384-322 рр. до н.е.) – видатний старогрецький філософ, учень Платона. Свої основні соціально-політичні погляди висловив в роботі «Політика».
  Політична теорія Арістотеля:

  • затверджувала, що держава є результатом природного розвитку людини (сім'ї, селища), а не божого промислу, і тим самим заперечувала можливість існування ідеальної держави;

  • розглядала місто-державу як вищу форму спілкування людей, що відображає сутність людини («політичної тварини»), - в людині закладено інстинктивне прагнення до спільного мешкання, результатом чого є сім'я, община і, нарешті, держава;

  • визначала головну мету держави як досягнення «кращого життя», загального блага для всіх громадян.

  Форми державного устрою Арістотель класифікував за двома критеріями: 1) кількості правлячих;2) мета правління.

  Серед них:  • монархія, аристократія і політія є правильними формами, оскільки правителі в таких державах переслідують загальне благо для всіх громадян;

  • тиранія, олігархія, демократія - неправильні, оскільки служать корисливим інтересам правителів;

  • кращою формою є політія - правління більшості, що володіє майновим і освітнім цензом. Політія була конкретним виразом ідеї про змішаний режим, що втілює всі кращі риси аристократії (чесноти правителів), олігархію (багатство) і демократію (свобода). Переводячи цю думку Арістотеля на сучасну мову, можна сказати, що це - правління на користь середнього класу.

  Цицерон (106-43 рр. до н.е.) - римський оратор, державний діяч, письменник. В роботах «Про державу» і «Про закони» спробував сформулювати механізми удосконалення Римської держави. Згідно Цицерону:

  • держава є «з'єднання багатьох людей, зв'язаних між собою згодою в питаннях права і спільністю інтересів»;

  • в основі їх згоди лежать властиві людській природі якості - розум і справедливість, які складають природне право, вищий, істинний закон;

  • джерелом цього вищого закону є божественний початок і раціональна, соціальна природа людей. Цей закон розповсюджується на всіх людей, і відмінити або обмежити його неможливо.

  • якнайкращим є змішаний режим, що поєднує достоїнства царської влади (турботу монарха про підданих), аристократія (мудрість правителів) і демократії (свободу народу).

  Заслуга Цицерона полягає в тому, що він заклав правовий принцип у взаємостосунки керівників і керованих. Тим самим він сформулював основи теорії правової держави.

  3.2. Політична думка Середньовіччя і епохи Відродження про еліти. В епоху середньовіччя (V - ХУ ст.н.е.) філософсько-етична концепція політики в Західній Європі витісняється релігійною концепцією. В середні віку панував релігійний світогляд, носієм якого була християнська церква. Він виходив з того, що все суще виникло з волі Бога; зміни ж в суспільстві викликаються Богом для того, щоб покарати або винагородити людей. Августин Аврелій (354-430) - єпископ Гиппонській, один з творців християнської політичної теорії. В своєму творі «Про град Божий» він висловив свою політичну доктрину.Августин протиставляє церкву і державу: «град божій» і «град земний». Град земний включає диявольську волю, стає суспільним тираном. Істинна ж держава, на думку Августина, буде реалізована тільки після другого пришестя Христа, коли відбудеться остаточне відділення праведних і грішних.Держава розглядається Августином як частина універсального порядку, творцем і правителем якого є Бог. Тому государі повинні служити своєю владою, як Богу, так і людині.Глибокий відбиток на розвиток політичної думки наклали християнство та римо-католицька церква. Впродовж усієї епохи Середньовіччя йшла жорстока боротьба між папством і світськими феодалами, монархами за керівну роль у суспільстві. Центральною проблемою політичної думки було питання про те, яка влада (організація) повинна бути пріоритетною: духовна (церква) чи світська (держава). За домінування церковної влади виступав Фома Аквінський. Аквінський Тома (Тома Аквінат 1226 -1274 рр.) - середньовічний мислитель, який значно збагатив релігійну концепцію держави.Тома Аквінський вважав:

  • державна влада походить від Бога і тому повинна бути підпорядкована духовній;

  • не дивлячись на божественну природу державної влади, її надбання і використання залежить від людей. Отже, сутність влади божественна, але форми її реалізації визначаються самими людьми;

  • обурення народу проти влади монарха є смертним гріхом, оскільки є рівнозначним виступу проти Бога;

  • світська влада, у свою чергу, повинна наслідувати християнські заповіді і не пригноблювати народ; на противагу скидання тирана є правомірним.

  В ХVI-ХVII ст. різноманітні соціально-політичні сили і ідейні рухи послаблюють владу католицької церкви. В результаті реформації церкви держава звільнилася від церковної опіки, а сама церква звільнилася від держави. Звільнившись від філософсько-етичної політичної концепції стародавнього миру і релігійної концепції середньовіччя, політична думка набуває світського характеру. З'являється цивільна концепція політичної думки, відправною точкою якої стає індивід – громадянин.Макіавеллі Нікколо (1469-1527) - видатний італійський мислитель і політичний діяч. В роботах «Володар» і «Роздуми про першу декаду Тіта Лівія» сформулював предмет і метод політології. Н.Макіавеллі протягом 14 років працював секретарем уряду Італійської республіки і спостерігав політику, що називається, зсередини. Безпосередня участь в політичному житті укріпила його в думці, що політична наука - це наука практична, що служить рішенню життєво важливих задач. Внесок Н.Макіавеллі в політичну науку полягав в наступному:

  • він обгрунтував самостійність політичної сфери, її відносну автономність від інших сфер життя суспільства (економіки, культури і т.д.), оскільки політика має власну логіку, зміст якої визначає політична влада. Саме влада у всіх її проявах і є предметом політичної науки.

  • політична наука повинна осягати істинний стан речей, безпосередньо спостерігаючи за фактами: поведінкою політичних лідерів, мас, їх взаємодією. Метод політичного реалізму, який ввів в політологію Н.Макіавеллі, остаточно звільнив її від релігії;

  • він розрізняв поняття «суспільство» і «держава». Державу він розглядав як політичну форму організації суспільства. Форми держави мають тенденцію змінювати одна одну, відображаючи тим самим стан суспільства;

  • він сформулював концепцію циклічного розвитку державних форм, в основі якій лежить ідея кругообігу добра і зла. Виділивши шість форм держав, він розглядав три з них як «погані в усіх відношеннях» (тиранія, олігархія і охлократія), а щодо трьох інших писав, що вони «добрі самі по собі» (монархія, аристократія, демократія). За Макіавеллі, монархія зміняється тиранією, тиранія - аристократією, аристократія поступається місцем олігархії, на зміну останній приходить демократія, яка, у свою чергу, переростає в охлократію (влада натовпу). Якнайкращою формою держави Н.Макіавеллі вважав змішану, втіленням якої була для нього помірна республіка, що поєднує достоїнства монархії (сильно об’єднуючий чинник), аристократія (мудрість і добродійне правління) і демократії (свобода і участь народу в управлінні).

  • він відокремив політику від моралі, сформулював суперечливий, але вічний принцип «мета виправдовує засоби» (пізніше політику, засновану на культі насильства, назвали «макіавеллізмом»). Політика, на його думку, не повинна грунтуватися на моральних принципах, а виходити з доцільності, відповідати досвіду, практиці, конкретній ситуації. Вибір мети залежить від обставин, а не від моралі. Тому мету слід погоджувати із засобами, а засоби - з обставинами і результатами. 

  3.3. Політичні теорії Нового часу. Однією з фундаментальних політичних ідей Нового часу була версія про договірний характер держави, що прийшов на зміну теорії божественного походження держави. Теорію «суспільного договору» розвивали англійські мислителі Томас Гоббс (1588-1679) і Джон Локк (1632-1704), а також французький філософ Жан-Жак Руссо (1712-1778), хоча їх інтерпретації значення суспільного договору відрізнялися один від одного.
  Томас Гоббс вважав:

  • що в додержавному існуванні людини панували інстинкти, йшла «війна всіх проти всіх»;

  • у пошуках виходу з хаосу, для забезпечення громадського порядку індивіди уклали між собою суспільний договір;

  • люди відмовилися від частини своїх природних прав, передавши їх у ведення держави;

  • в обмін на права громадян держава покликана гарантувати порядок в суспільстві.

  Так Томас Гоббс обгрунтовував необхідність абсолютної, єдиної і неподільної влади у формі абсолютної монархії. Родоначальник ліберальної ідеології Дж.Локк трактував ідею суспільного договору інакше:

  • оскільки головною цінністю є вільна особа, остільки необхідне обмеження влади держави;

  • з цією метою вільні індивіди укладають суспільний договір, основним принципом якого є положення про народний суверенітет: народ - джерело влади, і він укладає договір з правлячою владою. Згідно з угодою головна і єдина функція держави - захист природних і невідчужуваних прав людини: на життя, свободу і власність.

  Для того, щоб держава залишалася «нічним сторожем» і не робила замах на права і свободи особи, Дж.Локк висунув ідею поділу влади на законодавчу і виконавчу, при цьому віддаючи пріоритет законодавчій владі, яка на його думку, визначає політику держави. Цілісність держави та виконання нею своїх основних завдань, на його думку, здатне забезпечити конституційне правління, при якому влада була б обмежена законом і поділена. Дж.Локк був прихильником обмеженої монархії.Ідею Дж.Локка про розподіл влад і інші проблеми держави активно розробляв французький вчений Шарль Монтеск’є (1689-1755), який:

  • вважав, що природа людини, ії схильність до зловживання владою викликає потребу в розділенні влади на законодавчу, виконавчу і судову. Влада повинна мати свою межу і не загрожувати правам і свободам громадян.

  • виділив три типи правління: республіку, монархію і деспотію. Ідеальним типом правління є демократична республіка, але в той період він виявився нездійсненним. В умовах соціальної нерівності добитися політичної і моральної єдності суспільства, прямого правління народу було неможливе; 

  • більш життєвою вважав аристократичну демократію, при якій правління монарха врівноважується правлінням представників народу.

  Теорія розподілу влади - велике досягнення Монтеск’є. Цю ідею спочатку розробляв Аристотель і Цицерон, а потім Аквінат і Локк. Вперше вона знайшла своє втілення в законодавчому акті в період правління Кромвеля. Аналізуючи британську політичну систему, де був створений механізм розподілу влади, Монтеск’є теоретично осмислив його.Новий час запропонував відмінну від античності теорію демократії, придатну для великих національних держав, які стали виникати в той період. Одним з її творців був французький соціолог і історик Алексин де Токвіль. Виходячи з аналізу політичного досвіду США, він зробив ряд важливих висновків:

  • розповсюдження демократії є світовою тенденцією, викликаною затвердженням соціальної рівності і занепадом аристократії; зупинити цей процес неможливо;

  • демократія володіє низкою переваг: вона є верховенством більшості; сприяє благополуччю найбільшого числа громадян, забезпечує політичну свободу і широку участь мас в управлінні. Всі ці достоїнства, згідно Токвілю, як найповніше втілилися в американській політичній системі, її установах і Конституції;

  • демократії властиві певні недоліки, вона недосконала. Перш за все, демократії загрожує індивідуалізм, проявами якого є егоїзм, політична апатія громадян, їх байдужість до суспільних проблем.

  3.4. Політична думка ХІХ століття. Новим в розвитку політичної науки став вплив на неї соціології. Осмисленню ролі соціальних механізмів еволюції (розподілу праці, нерівності, власності, вірувань, колективних уявлень, мотивів і т.д.) в політичному житті сприяли роботи французьких соціологів Огюста Конта (1798-1857), Еміля Дюркгейма (1858-1917) і англійського вченого Герберта Спенсера (1820-1903).Г.Спенсер зробив висновок про наростаюче ускладнення соціальних відносин у міру розподілу суспільної праці. Диференціація форм і видів діяльності людей примушує їх співробітничати для досягнення загальної мети, породжує необхідність демократичної організації влади і управління. У зв'язку з цим держава розумілася як «колективний розум», надкласова сила.Інша версія еволюції суспільства була запропонована К.Марксом:

  • люди не вільні у виборі форм суспільного розвитку. Їх вибір приречений ступенем розвитку продуктивних сил і характером виробничих відносин, а зміст останніх визначається формою власності;

  • чинники матеріального виробництва складають основу людського суспільства, забезпечують його прогрес;

  • зміни в розвитку продуктивних сил призводять до нового розподілу праці, новим формам власності, породжують певні форми обміну і споживання;

  • політика і її інститути (право, держава) не мають самостійного характеру, а є похідними від економічної структури суспільства, хоча і впливають, у свою чергу, на економічний розвиток;

  • політичні структури виражають інтереси класу-власника. На цій підставі висувалася ідея про злам буржуазної держави як органу політичного панування капіталістів власників.

  Проте класове розуміння політики помітно обмежувало можливості більш поглибленого пізнання її природи, механізмів, мотивів політичної поведінки.

  Лекція № 4

  Тема лекції: Історія формування політичної еліти в Україні  План лекції

  1. Політична думка Київської Русі.

  2. Вчення про еліти Я. Мудрого та В. Мономаха.

  3. Еліти в період русько-литовського князівства

  4. Еліти в період Б. Хмельницького

  Література

  1. Горський В.В. Історія української філософії – К., 2012.

  2. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг. – К., 2015.

  3. Ашин Г. Лидерство: социально-политические и психологические аспекты // Политика: проблемы теории и практики. – М., 1990. – Вып. 7. – Ч. 2.

  4. Каталог: bitstream -> NAU -> 22769
   NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
   NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
   NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
   NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
   NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
   NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
   NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
   NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
   NAU -> Програма «Психодіагностика»


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7

  Схожі:

  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconОпорний конспект лекцій з дисципліни „ соціологія" м. Кременчук 2008 Тема соціологія як наука об’єкт І предмет соціології. Поняття „соціального"
  В соціологічній літературі назва цієї науки конструюється з латинського слова societas (суспільство) та грецького слова „lodos”
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
  Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
  Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconРобоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія
  «соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни «сучасні жанри медіа» Модуль «Сучасні жанри преси»
  Бахметьєва, А. М. Сучасні жанри преси [Текст] : конспект лекцій з дисципліни «Сучасні жанри медіа» / А. М. Бахметьєва. – Д.:, 2012....
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
  Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій із навчальної дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" Видавничо-поліграфічний центр

  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconПрограма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»

  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»
  З позиції системного підходу науку можна розглядати як систему, що складається з наступних елементів
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
  Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка