Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»


Лекція 9. Господарсько-договірна та обліково-фінансова документаціяСторінка4/4
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,58 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4

Лекція 9. Господарсько-договірна та обліково-фінансова документація


  1. Види договорів.

  2. Особливості трудової угоди.

  3. Характерні ознаки акта.

  4. Скдадання гарантійного листа.

  5. Особливості оформлення доручення та розписки.


Договір - це документ, який фіксує домовленність між двома чи кількома партнерами про здійснення будь-якої діяльності.

Договір може бути укладений між окремими громадянами, між громадянами й організаціями та між організаціями.

Цивільний кодекс передбачає такі договори: поставки, купівлі-продажу, закупівлі сільськогосподарської продукції, позики, наймання житлового приміщення, підряду та ін.

Реквізити: 1. назва документа;

 2. місце і дата укладання договору;

 3. вступна частина (назва сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень;

 4. юридичні адреси сторін, що укладали договір;

 5. підписи та печатки сторін.

Текст договору:

 • предмет договору;

 • характеристика кількісних та якосних показників;

 • загальний обсяг робіт (продукції);

 • термін виконання робіт;

 • порядок розрахунків;

 • порядок розв`язання суперечок;

 • загальна сума договору;

 • загальний термін дії договору.

Додатком до договору, як правило, є специфікація, що характеризує продукцію, яка підлягає постачанню.
ДОГОВІР

на депозитний вклад

Місто ____________ “___”__________2000__ р.

___________________________________________________________________

що далі називається Банк, у особі голови Правління ______________________

___________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

який діє на підставі Статуту Банку, і ___________________________________

(назва підприємства) що далі називається Вкладник, у особі __________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові)

який діє на підставі _________________, уклали цей Договір про наведене нижче.

 1. Вкладник переказує Банкові кошти на суму _______________________грн.

(сума літерами)

на термін _______ з/без повідомлення про знаття вкладу за ______місяців із отриманням _____% річних.

 1. ……………….

 2. ……………….

 3. ……………….

 4. ……………….


Голова правління ____________ Вкладник ________________

МП МП
Трудова угода укладається між організацією і особою, яка не працює в цій організації. Коли в організації чи установі бракує фахівців з певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ.

Реквізити: • назва документа;

 • дата і місце його складання;

 • перелік сторін, що уклали угоду;

 • зміст угоди із зазначенням обов`язків виконавця і замовника;

 • юридичні адреси сторін;

 • підписи сторін;

 • печатка підприємства або організації.

Трудова угода складається у кількох примірниках, один – виконавцеві, інші зберігаються у справах організації-замовника.
Трудова угода

М. Київ 12 квітня 1999 р.
Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Кравченка Л.Б., що далі йменується “Замовник”, з одного боку, і Київська фабрика “Київвзуття” в особі головного інженера Берегового С.В., що далі йменується “Виконавець”, з іншого боку, уклали угоду про таке:

 1. Предмет угоди:

  1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе забов`язання виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гумового до 12 червня 1999 року.

  2. ………………….

 2. Розмір і порядок оплати.

  1. ……………………

 3. Відповідальність сторін.

  1. …………………….

 4. Дострокове розірвання угоди.

  1. ………………………

 5. Розв`язання суперечок.

  1. ………………………..

 6. Юридичні адреси сторін:

Підписи сторін
Обліково-фінансові документи

До цієї групи належать документи, які підтверджують здійснення фінансово-розрахункових операцій: акт, гарантійний лист, накладна, платіжне доручення, розписка тощо.Акт - документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які установлені факти або події.

Акт складають після ухвал, при передачі товарно-грошових цінностей однією особою іншій; після приймання завершених об`єктів будівництва; при проведенні випробувань нової техніки; при нещасних випадках та ін.

Він оформлюється комісією, створеною керівником підприємства і затверджується вищою установою або керівником підприємства.

Реквізити: • автор документа (назва відомства й організації);

 • дата, номер, місце складання;

 • гриф затвердження;

 • заголовок;

 • підстава (наказ керівника організації);

 • склад комісії;

 • присутні;

 • текст (констатаційна частина);

 • відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження;

 • перелік додатків до акта;

 • підписи членів комісії та присутніх (у разі необхідності).Закрите акціонерне товариство “Промінь”

АКТ

Оцінки наявності оборотних коштів

Станом на _____200____р.

Комісія в складі _____________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

провела інвентаризацію та оцінку оборотних коштів ____________________

(назва підприємства)

станом на _______________200____ р.

Назва

Номен-

клатур-ний но-

мер

Одиниця обліку

Кількість

Діюча ціна, грн.

Фактична вартість, грн.

Оцінна вартість, грн


Разом:
Підписи членів комісії _____________________________________________________

_____________________________________________________

Гарантійний лист укладають з метою підтвердження фінансово-розрахункових забов`язань. Гарантується, як правило, оплата чи надання чогось (місця роботи, проведення досліджень та ін.)

Реквізити: 1. назва організації, що виступає гарантом;

 2. назва установи-адресату;

 3. назва виду документа;

 4. текст, в якому зазначаються умови та терміни дії гарантії;

 5. дата;

 6. підписи керівника та головного бухгалтера організації-гаранта, скріплені печаткою.


Бланк організації-гаранта Директору

або печатка ________________________________

(назва підприємства)

_________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові керівника)
Гарантійний лист

Просимо Вас виконати ______________________________________________

(предмет звертання)

Оплату гарантуємо із розрахункового рахунка №________________ відділення _______ банку.

Директор

______________________ (підпис) Розшифрування підпису

(назва підприємства)
Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису

МП

(гербова печатка підприємства)

Доручення - це документ, яким організація чи окрема особа надає право іншій особі здійснювати будь-які дії від її імені.

Групи:


 • Офіційні (разові, спеціальні, загальні).

 • Особисті.

Реквізити:

 • назва організації, яка видає доручення;

 • назва виду документа (доручення);

 • номер, дата, місце видачі;

 • посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, якій видається доручення;

 • назва організації, від якої повинні бути одержані цінності;

 • номер і дата видачі супровідного документа;

 • термін дії;

 • зразок підпису особи, якій видано доручення;

 • назва документа, що посвідчує особу, якій видано доручення одержувача цінностей;

 • підписи службових осіб, які видали доручення;

 • печатка організації, що видала доручення.

Доручення
Я, Григоренко Іван Кирилович, доручаю Близнюк Тамарі Степанівні одержати в касира управління належну мені зарплату за травень 2001 року.

Доручення дійсне до 2 жовтня 2001 року.
06.05.01 р. Григоренко
Підпис інженера Григоренка І.К. засвідчую:
Начальник управління виробничо-

технологічної комплектації (підпис) П.М. Петренко
06.05.2001р.

Розписка це письмове підтвердження факту передачі й отриманні документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей. Має довільну форму.

Реквізити: 1. назва виду документа (розписка);

 2. посада, прізвище, ім`я та по батькові того, хто дає розписку та кому дається розписка;

 3. у чому конкретно дано розписку (обов`язково слід вказати точне найменування матеріальних цінностей);

 4. на підставі якого розпорядження чи документа одержано цінності;

 5. дата й підпис одержувача цінностей.

Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках словами.
Розписка
Я, Іващенко Інна Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70 (сімдесят) гривень. Зобов`язуюсь цю суму повернути 11 липня 2002 року.
Дата Підпис

Засвідчення: Підпис
Контрольні питання:


 1. У скількох примірниках складається трудова угода?

 2. Реквізити договору.

 3. Які договори передбачає цивільний кодекс?

 4. Групи і види доручень.

 5. Складіть текст розписки.

 6. Порівняйте доручення і розписку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Ботвина Н.В. Науковий та офіційно-діловий стилі української мови [Текст]/ Н.В. Ботвина. – К.: АртЕк, 1999. – 327с.

 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери[Текст]/ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. - К: А.С.К., 1998 - 173с.

 3. Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. [Текст]/ Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430с.

 4. Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням[Текст]/ Т.Б. гриценко: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624с.

 5. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян[Текст]/ А.С. Головач – Донецьк: Сталкер, 1997 - 352с.

 6. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. [Текст]/ М.С. Зарицкий. – К.: Парл. вид-во, 2001. – 156с.

 7. Іванова І.В. Основні вимоги до оформлення документів: Текст лекції[Текст]/ І.В. Іванова. – К: Київський торгівельно-економічний інститут, 1993 - 83с.

 8. Коваль А.П. Культура ділового мовлення[Текст]/ А.П. Коваль. – К: Вища шк., 1974 - 223с.

 9. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум[Текст]/ Г.О. Козачук. – К: Вища школа, 1991 – 397с.

 10. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. [Текст]/ І.М. Кочан. - – 2-е вид.,перероб. І доп. – К.: Знання, 2008 – 423с.

 11. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник [Текст]/В.В. лобода, Л.В. Скуратівський. - К: Вища шк., 1993 – с.175

 12. Любивець Л.П. Ділові папери[Текст]/Л.П. Любивець – К: Рад. шк., 1981 – 78с.

 13. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навч. посіб. – 3-є вид. [Текст]/ А.В. Мамрак. – К.: Центр навч.літератури, 2004. – 364с.

 14. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ[Текст]/ М.І. Молдованок, Г.М. Сидорова. – К: Техніка, 1992 – 399с.

 15. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика[Текст]/М.І. Пентилюк. – К: Вежа, 1994 – 240с.

 16. Поберезська Г.Г., Волинець І.М. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності: Навч. посіб. [Текст]/ за ред. І.П. Ющука. – К.:Знання, 2008. – 351с.

 17. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. [Текст]/ О.Д. Пономарів. – 3-є видан., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248с.

 18. Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство[Текст]/ П.А. Рабинович. – К: Вища школа, 1978 – 160 с.

 19. Російско-український словник-довідник “Порадник ділової людини”[Текст]/ /Укл: О.М. Коренга та ін. – К: Основи, 1995 – 320с.

 20. Український радянський енцеклопедичний словник: в 3-х томах[Текст]/, Редкол.: А.В. Кудрицький та ін. – К: Голов. ред. УРЕ, 1986 – 2-ге видання, т.1 - с.538

 21. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів[Текст]/ С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – 2-е вид., доп. і випр. – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 2005. – 507с.

 22. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс[Текст]/ С.В. Шевчук. – К.: Літера, 2003. – 143с.

 23. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник [Текст]/ С.В. Шевчук. – К.: Літера, 2007. – 108с.

 24. Ющук І.П. Практикум із українського правопису [Текст]/ І.П. Ющук. – К.: Освіта, 2000. – 214с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconКонспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах
Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconО. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять І контрольних робіт....
Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconКонтрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання
В. У 1995 p вступила на спеціальність "Біржова діяльність" Київського індустріального технікуму
Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconУкраїнська мова за професійним спрямуванням

Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconПерелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: „Іноземна мова за професійним спрямуванням

Конспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» iconПредмет І структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінамиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка